منابع پایان نامه با موضوع استان کرمانشاه، استان کرمان، پوشش گیاهی

دانلود پایان نامه ارشد

نحوه تجزیه و تحلیل یک مجموعه داده با روش چند متغیره کاملا شناخته شده است و این امکان وجود دارد که متغیره های انتخابی برای تحلیل مولفه اصلی، مجموعه مناسبی نباشد. از این رو برای انتخاب یک مجموعه مناسب ازتجزیه و تحلیل پروکراستس استفاده شد [71].
روس31 (2004) اظهارداشت که شکل و نشانه های بارز دو مفهوم اصلی در تجزیه و تحلیل پروکراستس می باشد، هردو این مفاهیم در مرتب کردن و هماهنگی داده ها نقش ایفا میکنند. بر همین اساس پایه و اساس تجزیه و تحلیل پروکراستس بر تشابهات شکلی و نشانه های بارز موجود استوار است [94].
پیشینه تحقیقات اندازه پیکسل یا شبکه سلولی
تومیسلاو32 (2005) به اندازه گیری اندازه پیكسل با استفاده از تئوری Nyquist فركانس و معادلات پردازش سیگنال پرداخت و با 4 منبع داده شامل: GPS، پلات نقشههای كشاورزی، خطوط تراز و نقشه خاک، اندازه پیكسل مناسب را تعريف نموده و در نهايت برای نقشههای خروجی سه استاندارد تعريف کرده است: 1) درشت33: بستگی به مقیاس كارهای بزرگ دارد و برای كارهای سريع مناسب است. اندازه پیکسل ≤0025/0 مقیاس نقشه ورودی در نظر گرفته شده است. 2) ريز34: كه حداقل واقعیت جسم را تا 95% دقت بیان میكند. اندازه پیکسل ≥0001/0 مقیاس نقشه ورودی در نظر گرفته شده است. 3) بینابین35: كه اندازه پیكسل بین دو مقیاس میباشد و بستگی به نیاز كاربر دارد. اندازه پیکسل 0005/0= مقیاس نقشه ورودی در نظر گرفته شده است. آقای تومیسلاو مناسبترین اندازه پیكسل برای كار خود را ≥0001/0 مقیاس نقشه ورودی در نظر گرفت [100].
مك برانی36 (2003) اندازه پیكسل را تابع دادههای مورد نیاز در GIS و قدرت كامپیوتر دانست. فرض او اين است كه ترجیع داده شود از بیشترين اندازه پیكسل در پروژهها استفاده شود [77]. اثر تاثیر اندازه پیكسل در تحقیقات راسموس (2007) برای شاخصهای رطوبتی مورد استفاده قرار گرفت و نتايج نشان داد انتخاب اندازه پیكسل مناسب نقش مهمی در برآورد دقت دادههای رطوبتی دارد. جولین و مونلار (2000) به تأثیر اندازه پیكسل در محاسبه مدل جريان سطح با مدل CASCZD پرداخته و نشان دادند كه اندازة پیكسل مختلف، نتايج مدل را تغییر میدهد [80].
کنزلی37 (2002) به تأثیر اندازه پیكسل در مشتقات توپوگرافی پرداخته و نشان دادند كه با افزايش اندازه پیكسل شیب كاهش يافته و فرسايش در خاک كم میشود و ساير پارامترها مانند جهت و انحنا و ضريب رطوبتی با تغییر اندازه پیكسل تغییر مینمايد. ولی اندازه پیكسل مناسب تعیین نشده است [71]. والیزولا و بام گارد نر (1990) اندازه 5/0 تا 3 میلی متر بر روی نقشههای توپوگرافی را برای اندازه پیكسل تعريف نمودند كه اين مقدار نیز تولید افزونگی اطلاعات را مینمايد [101].
میخائل38 (2008) به مطالعه تاثیر شیب در اندازه سلول ثابت پرداخت و نشان داد كه طول آبراهه با شیب زمین دارای رابطه میباشد و مدلی را نیز براساس تغییرات شیب ارائه نمود كه در اين تحقیق تعیین اندازه پیكسل DEM با مبنای هیدرولوژيكی بر اساس طول آبراهه و مساحت حوضه مد نظر قرار گرفته است [78].
فصل سوم
مواد و روش‌ها
منطقه مورد مطالعه
موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه
مساحت استان كرمانشاه برابر با 25008 كيلومترمربع که حدود 45/1درصد مساحت كل كشور را دارا مي‌باشد و از لحاظ وسعت هجدهمين استان كشور به شمار مي‌آيد. اين استان بين´40 °33 تا ´18 °35 عرض شمالي و´24 °45 تا ´07 °48 طول شرقي قرار گرفته است (شکل 3-1). از لحاظ تقسيمات كشوري استان كرمانشاه به 14 شهرستان، 30 بخش، 29 شهر و 85 دهستان تقسيم شده است [17]. محدوده سياسي استان از شمال به استان كردستان، جنوب به استان‌هاي لرستان و ايلام، شرق به استان همدان و از غرب به كشور عراق همجوار است و بيش از 330 كيلومتر مرز مشترك با اين كشور دارد [24]. استان كرمانشاه ناحيه‌اي كوهستاني است كه ما بين فلات ايران و جلگه بين‌النهرين قرار گرفته و سراسر آن را قله‌ها و ارتفاعات رشته كوه‌هاي زاگرس پوشانده است [1].

شکل (3-1): موقعيت استان کرمانشاه

توپوگرافی استان
استان کرمانشاه منطقه است کوهستانی که قسمت اعظم آن را رشته گوه زاگرس پوشانده است. این منطقه از دو قسمت عمده تشکیل شده است. قسمت کوهستانی و مرتفع با حداکثر ارتفاع 3390 متر از سطح دریا و قسمت دشتی در نواحی قصرشیرین، سومار و نفت شهر با ارتفاع 180 متر از سطح دریا و اراضی نسبتا مسطح که بین ارتفاعات قرار دارند. رشته کوه زاگرس که به صورت شمال غربی-جنوبی شرقی کشیده شده است تاثیر زیادی در اقلیم منطقه دارد. در این مناطق با توجه به کاهش درجه حرارت نسبت به مناطق دشتی بدلیل افزایش ارتفاع نزولات بیشتر به صورت برف است این درحالی است که در مناطق دشتی بیشتر به صورت باران می باشد. رشته کوه زاگرس همچنین باعث شده تا قسمت غربی استان منطقهای گرمتر و خشکتر باشد و پوشش گیاهی آن کم تراکم و درختانی مانند نخل و اکالیپتوس در منطقه می روید که متفاوت از پوشش سایر قسمتهای استان میباشد.
نقشه ارتفاعی که با استفاده از نقشه دم منطقه ترسیم شده است در شکل (3-2) نمایش داده شده است. قسمت غربی استان دارای کمترین ارتفاع و قسمتهای شمالی و شمال شرقی استان دارای بیشترین ارتفاعات هستند.

شکل (3-2): نقشه ارتفاعی استان کرمانشاه
بررسي دشتها در استان کرمانشاه
الف: دشت بین ارتفاعات الوند و کوه بید سرخ
دشت بين ارتفاعات الوند و کوه بيد سرخ عرض اين دشت 55 کيلومتر است که ارتفاعات شمالي آن نسبتا صعب العبور است ولي از طرف جنوب به کلي باز و هموار است و به همين سبب راههايي به طرف شهرستانهاي نهاوند و تويسرکان از اين منطقه کشيده شده است.
ب: دشت ماهي دشت
عرض اين دشت 25 کيلومتر بوده که ارتفاعات نعل شکل در شرق و ارتفاعات حسن آباد چهار زبر در غرب آن را احاطه کردهاند. اين دشت از مناطق عمده زراعي استان کرمانشاه محسوب ميشود. وسعت این دشت 1650 کیلومترمربع و 1400 تر از سطح دریا ارتفاع دارد. دشت ماهی دشت بزرگترین دشت استان میباشد.
پ: دشت صحنه
اين دشت از ارتفاعات بيد سرخ آغاز و تا ارتفاعات نعل شکن ادامه دارد که حدود 90 کيلو متر عرض دارد. وسعت تقریبی دشت صحنه 460 کیلومتر مربع و ارتفاع از سطح دریا 1400 متر میباشد.
ت: دشت بيلوار
اين دشت از رسوبات رودخانه کامياران به وجود آمده است. مساحت اراضي اين دشت در حدود 11 هزار هکتار است.
بررسي کوهها در استان کرمانشاه
الف: کوههاي دالاهو
ارتفاعات دالاهو داراي قلل بسيار بلندي است که بلندترين قله آن 2250 متر ارتفاع دارد و اکثر مدت سال به وسيله برف پوشيده شده است. پوشش جنگلي اين ارتفاعات داراي درختان بلوط، بنه، كيكم، زالزالك و پوشش مراتع شامل گونههاي کما، جاشير، توت روباه، ماشک و اسپرس در دامنه است که از يکسو بر دشت بين‌النهرين مسلط است و از سوي ديگر به جنگل هاي کرند و اسلام آباد غرب که شامل گونههاي درختي بلوط، بنه، کيکم، زالزالک و ارژن ديد ممتدي دارد [27،32،47].
ب: کوه پرآو
رشته کوه پرآو، امتداد ارتفاعات الوند است و بلندترين کوه اين رشته کوه، کوه بيستون مي باشد. اين رشته کوه در جهت شمال غربي به سمت کوه‌هاي طاق بستان پيش رفته و پس از طاق بستان به طرف کردستان متمايل ميگردد. اين ارتفاعات بصورت سنگي و غير مشجر بوده که داراي معابر محدود است. طول اين رشته کوه از شمال غربي تا جنوب شرقي 62 کيلومتر و عرض آن از شمال به جنوب در پهن ترين نقاط به 26 کيلومتر ميرسد [17،32].
پ: ارتفاعات قلاجه
اين ارتفاعات داراي جهت شرقي ـ غربي بوده که حد فاصل استانهاي ايلام و کرمانشاه را شکل مي دهند و بلندترين قله کوه آن 2355 متر ارتفاع دارد. اين ارتفاعات بوسيله درخت بلوط، بنه و زالزالک و درختچه هاي خودرو پوشيده شده است [17،32].
خصوصيات اقليمي استان
وضعیت آب و هوای استان کرمانشاه
پارامترهای مختلفی در آب و هوای یک منطقه موثرند، که بر روی پوشش گیاهی آن نواحی تاثیر میگذارند. بعضی از پارامترها دارای اهمیت بیشتری نسبت به سایر پارامترها میباشد که در زیر به آنها اشاره میشود. مهمترین تودههای ورودی و جهت آن به استان کرمانشاه در شکل (3-3) نشان داده شده است. استان كرمانشاه در معرض تودههای هوای مديترانه‌اي قرار داشته، برخورد اين تودهها با ارتفاعات زاگرس موجب ريزش برف و باران مي‌گردد. متوسط ميزان بارندگي در مناطق مختلف استان بين 300 تا 800 ميليمتر در نوسان است. ميزان متوسط بارندگي درازمدت استان بالغ بر 537 ميليمتر بوده كه از ميانگين بارندگي كشور (در حدود 270 ميليمتر در سال )، بسيار بيشتر است. [17،19].

شکل (3-3): مهمترین تودههای ورودی به استان کرمانشاه
دما
دما یکی از عناصر اصلی شناخت هوا است. با توجه به دریافت نامنظم انرژی خورشیدی توسط زمین، دمای هوا در سطح زمین دارای تغییرات زیادی است که این تغییرات به نوبه خود سبب تغییرات دیگری در سایر عناصر هوا میگردد. دمای هوا در یک منطقه تحت تاثیر عواملی چون عرض جغرافیایی، ارتفاع، جریانهای دریایی، فاصله از دریا، باد، جهت و پوشش ابری قرار می گیرد و در هر منطقه با نظر به این عوامل شرایط اقلیمی و جغرافیایی ویژهای را به وجود می آورد. همچنین بسیاری از رخداد های مهم جوی مثل بارش و تبخیر وتعرق تحت تاثیر مستقیم دما قرار دارد. عامل اصلی و محرک شروع دوره رشد پوشش گیاهی در تمامی مناطق دما میباشد [43]. دما به عنوان یکی از عوامل کنترل کننده استقرار پوشش گیاهی در منطقه ایفای نقش میکند و در واقع نقش گزینشی بر گیاهان دارد و تعیین میکند که در هر منطقهای چه نوع پوشش گیاهی مستقر گردد. همچنین پدیدههای تبخیر و تعرق که پدید آورنده ابرها و بارش است، تحت تاثیر دمای محیط قرار دارند [45]. ميانگين دماي ساليانه استان كرمانشاه در حدود 2/13 درجه سانتيگراد برآورد شده است.
درجه حرارت در قسمت غرب استان و نوار مرزي از مقدار بيشتري نسبت به ساير مناطق استان برخوردار مي باشد،‌كه اين حاصل ارتفاع پست منطقه ( كمتر از 500 متر )‌ و تاثير آب و هواي صحراهاي خشك عربستان و عراق مي باشد . با عبور به سمت شرق استان و افزايش ارتقاع مقدار دماي متوسط سالانه كاهش مي يابد كه حدود آنرا مي توان از منطقه كرند غرب، ارتفاعات دالاهو و قلاجه را نام برد. به دنبال آن با ورود به مناطق كوهستاني استان اقليم آن از گرمسيري به معتدل كوهستاني تغيير يافته و شهرهائي از استان در اين اقليم قرار ميگيرد كه مي تواند كرمانشاه، اسلام آباد، كرند‌، روانسر، جوانرود، صحنه، هرسين و مناطق كمتراز آنها را نام برد.
بارش
بارندگي يا بارش شامل كليه نزولات جوي مانند باران و برف و تگرگ مي باشد كه بر حسب اقاليم مختلف باران يا برف قسمت عمدهاي از آن را تشكيل مي دهد. براي تشكيل يك قطره باران عوامل زيادي از جمله دما، رطوبت، ذرات گرد و غبار، نيروي ثقل و … الزامي است. از مهمترين منابع آب در مناطق مختلف کره زمين آبي است که از طريق باران تامين ميشود و براي گياهان و موجودات زنده داراي اثرات حياتي بسيار است [2]. متوسط بارش در استان کرمانشاه از 300 تا 800 میلی متر در سال متغیر میباشد. به طور کلی متوسط بارش در سطح استان 400 تا 500 میلی متر متغیر میباشد [17]. در ارتفاعات بارش بیشتر به صورت برف و در مناطق دشتی بارش به صورت باران میباشد. قسمت غربی استان بارش کمتری نسبت به سایر مناطق دیگر استان دریافت میکند.
تبخیر و تعرق
تبخیر ممکن است از سطح آزاد آب، از سطح مرطوب خاک و یا به صورت تعرق از سطح گیاه صورت گیرد. در بین پدیدههای مختلف هوا شناسی، اندازه گیری تبخیر واقعی مشکل ترین آنها است. میزان تبخیر در یک منطقه از این نظر حائز اهمیت است که طبقه بندیهای اقلیمی معمولاً بر اساس آن صورت میگیردکه یک فرآیند کاملاً فیزیکی است و بر اثر آن بیش از نیمی از آب موجود در بیشتر حوضههای آبخیز کشور از دسترس خارج میشود، لذا تبخیر نقش مهمی در میزان آب قابل دسترس در یک منطقه دارد. نوع دیگر برگشت آب به اتمسفر، عمل فیزیولوژیکی گیاهان است که به آن تعرق

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع پوشش گیاهی، تغییرات اقلیمی، سلسله مراتب Next Entries منابع پایان نامه با موضوع استان کرمان، استان کرمانشاه، پوشش گیاهی