منابع پایان نامه با موضوع استان کرمان، استان کرمانشاه، مناطق شهری، الگوی پراکنش

دانلود پایان نامه ارشد

آنها
5
4
3
2
1
5
زورگیری
5
4
3
2
1
13
رابطه نامشروع جنسی
5
4
3
2
1
6
چاقو کشی و قمه کشی
5
4
3
2
1
14
تکدی گری
5
4
3
2
1
7
آزار و اذیت همسایگان
5
4
3
2
1
15
قتل
5
4
3
2
1
8
مصرف مواد مخدر در ملا عام
5
4
3
2
1
16
قاچاق کالا
5
4
3
2
1

تقوایی و همکاران، 1391: 6
(جرم فراوانی میزان )/(میزان جمعیت)=نقشه تراکم جرم

3-16- جامعه آماری
جامعه آماري این پژوهش شامل جرایم شهر کرمانشاه در سال 1393است که به روش تمام شماری و با استفاده از جرایم ثبت شده در نیروی انتظامی استان کرمانشاه (سامانه 110) طی دوازده ماه از تاریخ 1/1/1393 تا 29/12/1393 تهیه شده است و مراکز انتظامی (کلانتری های) سطح شهر کرمانشاه می باشد.
3-17- محدوده مورد مطالعه
استان کرمانشاه با وسعت 25059 کیلومترمربع، تقریباً 5/1 درصد از کل مساحت ایران را به خود اختصاص داده، به مرکزیت شهر کرمانشاه، در میانه ضلع غربی کشور، در محدوده طول شرقی حداقل 45 درجه و24 دقیقه و حداکثر 48 درجه و 07 دقیقه و عرض شمالی حداقل 33 درجه و 40 دقیقه و حداکثر 35 درجه و 18 دقیقه واقع شده است. و از شمال به استان کردستان، از جنوب به استان های ایلام و لرستان و از شرق به استان همدان و از غرب با 330 کیلومتر مرز مشترک با عراق همسایه است. ارتفاع متوسط آن از سطح دریاهای آزاد در حدود 1200 متر است. شهر کرمانشاه در نیمه شرقی استان واقع شده است. این شهر بین مدار 34 درجه و 19 دقیقه عرض شمالی و 47 درجه و 7 دقیقه طول شرقی از نصف النهار مبدأ ( گرینویچ ) قرار دارد . این شهر با قرار گرفتن در 6 کیلومتری جنوب رودخانه قره سو و دامنه کوه سفید و طرفین دره سراب ، دارای 1322 متر بلندی از سطح دریا است. شهرکرمانشاه از سمت شمال و جنوب به ارتفاعات محدود گردیده و رودخانه قرهسو که در دشت کرمانشاه جاری است، عملاً شهر را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می نماید. شهر کرمانشاه به مثابه‏ي دومين شهر بزرگ و پر جمعيت منطقه‏ي غرب و شمال غربي کشور (پس از تبريز) و بزرگترين شهر استان کرمانشاه، در ميان مراکز استانهاي کشور (پس از تهران، مشهد، تبريز، شيراز، اصفهان، اهواز و قم) در رده هشتم جمعيتي جاي دارد. اين شهر در گذشته به عنوان يک شهر مهاجرپذير در منطقه معرفي گرديده است اين مهاجرپذيري در دهه 1365-1355 شدت زيادي داشت. کلانشهر کرمانشاه در غرب ايران در منطقه کوهستاني زاگرس در نيمه شرقي استان واقع شده است. مساحت شهر بالغ بر 10106 هکتار مي‏باشد که 6312 هکتار آن يعني در حدود 45/62 درصد، سهم سطوح خالص شهري و سطحي معادل 3794 هکتار با 65/27 درصد، سهم سطوح ناخالص شهري است. جمعيت شهر براساس سرشماري 1390، برابر 851405 نفر که به شش منطقه بوده و در جدول (2) نشان داده شده است. با توجه به تقسيمات جديد شهري کرمانشاه که از 6 منطقه به 8 منطقه شهري تبديل شده است.

شکل (3-1): موقعیت محدوده مورد مطالعه

جدول (3-3): رشد جمعیت شهر کرمانشاه 1390-1370

جدول 3- 4: سرانه کاربری های وضع موجود در شهر کرمانشاه به تفکیک منطقه و شهر -1383
ردیف

نام منطقه

سرانه کاربری
سرانه های متداول شهرهای ایران

نوع کاربری
منطقه1
منطقه2
منطقه3
منطقه4
منطقه5
مرکز شهر
کل شهر

1
مسکونی
88/31
70/77
56/30
15/14
70/22
09/30
50/38
50-40

2
آموزشی

کل آموزش
9/3
9/72
2/45
0/63
1/94
1/61
3/90

3-5

آموزش عمومی
1/17
0/99
1/44
0/63
1/19
1/53
1/30

آموزش عالی
7/86
8/73
1/01

0/75
0/08
2/70

3
بهداشتی درمانی
44/1
84/1
96/0
29/0
97/1
97/0
12/17
5/1 -75/0
4
تآسیسات و تجهیزات
76/0
55/28
27/1
55/5
81/0
02/0
30/2

5
تجاری
47/0
54/0
95/0
36/0
44/1
75/2
92/0
4-2
6
ورزشی
74/0
29/11
42/0
11/0
28/0
35/0
62/0
5/2 – 2
7
فضای ورزشی
51/9
90/113
33/3
03/0
85/5
47/0
6
12-7
8
اداری و انتظامی
60/1
51/26
27/2
14/0
46/2
53/1
15/2
5/2 – 5/1
9
مذهبی
09/0
25/0
12/0
20/0
13/0
78/0
14/0

10
فرهنگی
14/0
36/2
22/0

03/0
17/0
18/0
5/1 – 75/0
11
جهانگردی و پذیرایی
60/0

03/0


26/0
19/0
1
12
صنعتی کارگاهی
18/5
63/189
34/0
08/0
62/3
03/0
5
5/3-2

13
حمل و نفل
کل
26/39
15/163
55/23
13/18
78/41
28/17
88/30

25-2

شبکه معابر
58/38
72/25
88/22
95/17
35
13/15
88/28

حمل و نقل و انبار
68/0
13-38
67/0
18/0
78/6
24/2
2

14

نظامی
86/9
69/31
02/3
77/30
82/6

30/9

15
اراضی باغات
23/5
71/92
45/5
66/45
21/2

60/11

16
اراضی مزروعی
07/30
23/685

7/25
41/4

97/16

17
حرایم و فضای باز
16/21
46/119
27/4
24/3
20/56
51/1
36/11

18
زمینهای بایر
21
14/106
56/3
30/7
50/42
86/0
59/14

19
مخروبه و متروکه
03/0
59/1
5/0

05/0
30/2
21/0

20
سطح کل ناحبه
12/165
79/166
90/81
20/152
86/152
91/60
80/145

مأخذ : سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه ، طرح تجدید نظر طرح جامع کرمانشاه1382
شکل شماره (3- 2) کاربری اراضی شهر کرمانشاه

مأخذ: طرح جامع شهر کرمانشاه، مهندسین مشاور طرح و آمایش

کاربریهای اداری و نظامی
کاربریهای اداری و انتظامی ، حدود 561 هکتار از فضای شهری کرمانشاه را در برگرفته است. این کاربریها 7/12 درصد از فضای خالص شهری را به خود اختصاص داده است. سرانه این کاربریها در شهر کرمانشاه نشانگر عدم هماهنگی و توزیع متناسب این نوع کاربریهای در سطح شهر است، به طوریکه از 05/26 متر مربع در منطقه 2 تا 14/0 متر مربع در منطقة 4 متفاوت است.
ذکر این نکته نیز ضروری است که شهر کرمانشاه مرکز سیاسی – اداری استان کرمانشاه می باشد و همین مسأله باعث استقرار مراکز مختلف اداری سیاسی و ادارات کل در سطح شهر کرمانشاه گردیده است.
جدول (): نام و موقعیت کلانتریهای شهر کرمانشاه
آدرس
نام یگان انتظامی
ردیف
سه راه بیست و دو بهمن- جنب بیت امام جمعه
کلانتری 12 بیست و دو بهمن
1
خیابان فردوسی به سمت میدان فردوسی – پل چوبی
کلانتری 13 فردوسی
2
خیابان گمرک- روبروی کوچه چهارباغ- پشت مسجد جامع
کلانتری 14 مطهری
3
خیابان شریعتی- کوچه بعثت
کلانتری 15 مطهری
4
خیابان نقلیه حوزه وظیفه عمومی سابق
کلانتری 16 سعدی
5
جعفرآباد- انتهای خیابان ملت- جنب مرکز بهداشت
کلانتری 17 بعثت
6
شهرک فدک فاز یک انتهای آریاشهر- شهرک سجادیه
کلانتری 18 سجادیه
7
بلوار طاق بستان- سه راه مسکن- بلوار گلها- جنب بانک ملی
کلانتری 19 طاق بستان
8
شهرک حافظیه- بلوار شهید غیرتمند- کوچه رازی
کلانتری 20 حافظیه
9
ایستگاه اول فرهنگیان فاز یک- جنب پارک فدک
کلانتری 21 کشمیر
10
شهرک ظفر- ایستگاه 3 جنب مسجد حضرت رسول (ص)
کلانتری 22 مسکن
11
شهرک تعاون- چهارراه رودکی
کلانتری 23 تعاون
12
شهرک شهید نجفی- بلوار قائم روبروی مسجد در دست احداث
کلانتری 24 الهیه
13
شهرک دولت آباد –آخر خیابان 40 متری
کلانتری 25 دولت آباد
14
شهرک کسری- جنب پارک آزادگان
کلانتری 26 آزادگان
15

جدول3-6 : میزان جمعیت وتراکم های کلی، خالص و ناخالص و مناطق شهری کرمانشاه در سال 76

ردیف

مناطق شهری

سطح ناخالص (هکتار)

سطح خالص
( هکتار )

جمعیت منطقه
تراکم خالص
( نفر در هکتار )
تراکم ناخالص ( نفر در هکتار )
1
منطقه مرکزی شهر
282.7
3/261
41094
157.3
145.4
2
منطقه 1
2659
1803.7
183900
102
69.16
3
منطقه 2
1294.5
581.7
2875
4.9
2.22
4
منطقه 3
2710
1912
309441
161.84
114.18
5
منطقه 4
1490
676
83507
123.5
56.05
6
منطقه 5
1132
685.3
72169
105.3
63.75
7
شهر
9568.8
5920.3
692986
117.1
72.4
مأخذ: مهندسان مشاور طرح و آمایش، 1376
جدول3-7 : تراکم های مسکونی خالص و مسکونی ناخالص و کلی مناطق شهری کرمانشاه در سال 85

ردیف

مناطق شهری

سطح کل منطقه
(هکتار )

جمع سطوح خالص ( هکتار )

سطوح مسکونی
( هکتار )

جمعیت منطقه
تراکم مسکونی خالص ( نفر در هکتار )
تراکم مسکونی ناخالص ( نفر در هکتار )
1
منطقه مرکزی شهر
6/382
3/261
6/139
146411
5/332
178
2
منطقه 1
3039
1/2036
7/586
184046
314
90
3
منطقه 2
3/1860
6/735
87
90738
190
70
4
منطقه 3
8/2272
3/1902
3/848
277514
327
146
5
منطقه 4
3/1450
670
135
95284
706
142
6
منطقه 5
7/1200
5/706
6/178
78543
440
111
7
شهر
10106
6312
2/1975
792986
351
110
مأخذ : سازمان مسکن وشهرسازی استان کرمانشاه ، 1385
جدول 3-8: مساحت تراکم خالص و ناخالص شهری هر یک از پاره شهرهای 5 گانه شهر کرمانشاه
شرح
پاره شهر
مساحت خالص
مساحت ناخالص

جمعیت

تراکم خالص شهری

تراکم ناخالص شهری
پاره شهر شمالی

1893
2659
262130
5/138
6/98
پاره شهر میانی

7/565
5/1294
8930
8/15
9/6
پاره شهر مرکزی

0/2181
9/2992
376540
6/172
8/125
پاره شهر شرقی

4/712
149
89700
9/125
2/60
پاره شهر غربی

7/692
5/1132
87800
8/126
6/77
کل شهر

9/6044
6/9568
825100

5/136
2/86
مأخذ : بازنگری طرح جامع شهر کرمانشاه، مهندسین مشاور تدبیر شهر، 1382

جدول 3-3. وضعيت مناطق شهر کرمانشاه
مناطق شهر کرمانشاه
جمعيت
تعداد خانوار
مرد
زن
منطقه 1
81022
24694
39766
41256
منطقه 2
123391
33775
63272
60119
منطقه 3
165529
46552
83206
82323
منطقه 4
127682
38112
63336
64346
منطقه 5
165334
46919
82345
82989
منطقه 6
188447
52259
94204
94243
شهر کرمانشاه
851405
242311
426129
425276
سرشماري عمومي نفوس و مسکن 1390

شکل (3-7): تقسمیات منطقه بندی شهر کرمانشاه، 1394

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل و یافته‏های پژوهش

4-1- مقدمه
در فصل تجزیه ‌و تحلیل ابتدا جهت تعیین الگوی پراکنش مراکز انتظامی از روش میانگین نزدیک‌ترین فاصله همسایگی استفاده شد. ازآنجاکه در بسیاری از تحلیلهای مکانی هدف، تهیه لایه یا اطلاعات مکانی است که بتواند نمایی از مجموع توصیفات یا اطلاعات مربوط به یک واقعیت را به دست دهد. این کار به کمک فرایندی به نام همپوشانی اطلاعات مکانی صورت میپذیرد اما مسئله عمده در همپوشانی نحوه ترکیب اطلاعات است. فرایند وزن دهی یا ترکیب لایهها مانند کلیه روشهای مدلسازی به یکی از روشهای بر مبنای دانش، بر مبنای تجربه یا ترکیبی از این دو صورت میگیرد (دزفولی و قهقائی،123:1389). در این پژوهش از روش فازی و تحلیل شبکه به جهت تعیین روابط بین معیارها و ضریب نسبی آن‌ها در رابطه با اهداف پژوهش و از روش فازی و ویکور به ‌منظور تحلیل لایه‌های اطلاعاتی استفاده ‌شده است که در این فصل در قالب تحلیل چند معیاری فضایی (AHP) و (Vicor) ارائه شده است.
4-2- تحلیل فضایی الگوی پراکنش مراکز انتظامی و جرایم شهر کرمانشاه
به منظور تحليل فضايي و جغرافيايي جرايم ارتكابي ابتد ا محل قوع اين جرايم به صورت نقاط منفرد در پايگاه داده مكاني ذخيره و با استفاده از مدل‏هاى تحليلي(آماري و گرافيكي) الگوهاي فضايي اين جرايم در سطح شهر مشخص و بر اين اساس شكل گيري كانون هاي جرم خيز مورد سنجش قرار گرفت. براي سنجش توزيع فضايي و مركز ثقل جرايم مورد بررسي مدل‏هاي آماري گرافيك مبنا شامل آزمون مركز ميانگين و بيضي انحراف معيار مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين از شاخص نزديك‏ترين همسايه براي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع سلسله مراتب، سلسله مراتبی، مکان‌یابی، تحلیل سلسله مراتبی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع انحراف معیار، تحلیل شبکه، الگوی پراکنش، تحلیل شبکه ای