منابع پایان نامه با موضوع استان کرمان، استان کرمانشاه، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

فواصل داخل خوشهاي را داشته باشند.
به منظور گروه بندي اشيا و يا دادههاي آماري مشابه و قرار دادن آنها در طبقههاي مناسب از آناليز تحليل خوشهاي استفاده ميشود. [21،35]. براي تشخيص پهنههاي اقليمي در استان کرمانشاه مهمترين عاملهاي که در تحليل عاملي شناخته شده مورد ارزيابي و پهنه بندي با روش خوشه بندي سلسله مراتبي با روش وارد استفاده شد. در اين پژوهش عاملهای مهم در 622 نقطه درونيابي شده با استفاده از نرم افزار SPSS در گروههاي مجزا قرار گرفتند.
نامگذاری پهنههای اقلیمی منطقه
نامگذاری گروههای اقلیمی یکی از مهمترین موضوعات در طبقه بندی اقلیمی است. نامها و عناوین مربوط به هر پهنه اقلیمی نشان دهنده ویژگی کلی اقلیم آن منطقه بوده و در واقع میتوان با بیان یک مفهوم ساده کل ویژگی آن منطقه را بیان کرد. مسلما برای بیان هرچه بهتر و دقیقتر گروههای اقلیمی این نامگذاری مشکل و چه بسا پیچیدهتر خواهد شد. در این تحقیق برای نامگذاری پهنههای بدست آمده از امتیازات عاملی و همچنین ضریب دمارتن بدست آمده استفاده شد. امتیازات عاملی نشان میدهد که کدام عامل در هریک از پهنهها نمود بیشتری دارد و اقلیم آن پهنه را تحت تاثیر قرار میدهد. همچنین با توجه به به اینکه عاملهای اول و دوم معمولا بیشترین واریانس کل را به خود اختصاص میدهند در نامگذاری نیز بیشتر تاثیر دارند. عوامل دیگر در صورتی در نامگذاری پهنهها تاثیر گذار هستند که امتیاز عاملی قابل توجهی را در آن پهنه داشته باشند و به عنوان پسوند بکار ربده شدند. محدوده هرکدام از پهنههای اقلیمی با استفاده از نرمافزارهای Surfer 10 و Arc GIS مشخص گردید.
تعیین مناطق پراکنش گونههای گیاهی در استان کرمانشاه
جهت تعیین مناطق پراکنش گونههای گیاهی منتخب در استان کرمانشاه، با استفاده از نقشه پوشش گیاهی استان کرمانشاه [37]، مناطق پراکنش گونههای Festuca ovina، Quercus persica،Bromos tomentellus،Hordeom bulbosa به صورت جداگانه مشخص و از نقشه کل گونههای گیاهی جدا گردید. سپس این نقشهها با نقشه شبکه بندی شده مطابقت داده شد و نقاطی که در در محدوده گونههای مورد نظر قرار گرفته شده بودند جدا شدند و برای جک کردن نقشه بازدید صحرای صورت گرفت.
تعیین تاثیر عوامل اقلیمی بر گسترش گونههای گیاهی غالب استان
برای تعیین تاثیر عوامل اقلیمی بر گسترش گونههای گیاهی Festuca ovina، Quercus persica، Bromos tomentellus،Hordeom bulbosa امتیازات عاملی مهمترین عاملها همچنین مقادیر پارامترهای اولیه و مهم که در محدوده این گونهها قرار داشت استخراج گردید و میانگین حسابی آنها مورد بررسی قرار گرفت. امتیاز عاملی هر عامل برآیند تعداد زیادی متغیر اقلیمی میباشد که در آن عامل قرار گرفتهاند بنابراین امتیاز عاملی میتواند مناسبترین و مهمترین ویژگیهای اقلیمی هر تیپ گیاهی و پهنه اقلیمی را به خوبی نشان دهد.

فصل چهارم
نتایج و بحث

داههای هواشناسی
انتخاب پایه زمانی مشترک و بازسازی نواقص آماری
مطالعات اقلیمی نیازمند یک دوره آماری طولانی مدت میباشد از همین رو بازسازی نواقص آماری ایستگاههای منطقه که بخاطر همزمان نبودن تاریخ احداث ایستگاههای هواشناسی، تغییر و جابجای ایستگاه، جنگ و تخریب ایستگاهها در دادهها ایجاد شدهاند، امری اجتناب ناپذیر است. روشهای ایستگاههای معرف، نسبت نرمال و همبستگی بین ایستگاهها از مهمترین روشها برای بازسازی نواقص آماری یک ایستگاه است. روشهای ایستگاه معرف و نسبت نرمال به بیش از یک ایستگاه برای باز سازی نواقص آماری نیاز دارند. همچنین نزدیک بودن مکان ایستگاه و شرایط ایستگاه با ایستگاه ناقص از شرایط استفاده از این روشها میباشد [45]. با توجه به اینکه تعداد ایستگاههای که دارای دوره آماری طولانی مدت در منطقه باشند اندک بوده از روش همبستگی بین ایستگاهها برای بازسازی نواقص آماری استفاده شد. غلامی و همکاران (1380)، مردای و همکاران (1386) و ساداتی نژاد و همکاران (1389) نیز در تحقیقات خود از روش همبستگی بین ایستگاهها برای بازسازی نواقص آماری استفاده نمودهاند. برای بازسازی نواقص آماری در منطقه مورد مطالعه شش ایستگاه کرمانشاه، روانسر، سرارود کرمانشاه، کنگاور، سرپل ذهاب و اسلام آباد به عنوان ایستگاههای شاهد اولیه انتخاب شدند و آمار ایستگاههای ناقص با توجه به آمار این ایستگاهها بازسازی گردید. ضریب همبستگی بین ایستگاههای ناقص و ایستگاههای شاهد برای بازسازی بالای 85/0 است (جدول 4-1) که نشان دهنده مناسب بودن رابطه و ایستگاه شاهد برای بازسازی است. بعد از بازسازی نواقص آماری به جهت بررسی صحت دادههای بازسازی شده، میانگین، انحراف معیار و ضریب تغیرات آنها محاسبه شد و با مقادیر میانگین، انحراف معیار و ضریب تغیرات قبل از بازسازی مقایسه گردید که نتایج آن در جدول (4-1) ارایه شده است. نتایج نشان میدهد که اختلاف زیادی بین مقادیر بدست آمده قبل و بعد از بازسازی وجود ندارد و مقدار تفاوت موجود به این خاطر است که مقدار همبستگی بین دو ایستگاه بصورت صددرصد نیست. با توجه به نتایج بدست آمده میتوان نتیجه گرفت که بازسازی نواقص آماری با دقت بالای انجام گرفته است.
جدول (4-1): روابط مورد استفاده در بازسازی نواقص آماری
متوسط اختلاف ضریب تغیرات
متوسط اختلاف انحراف معیار
متوسط اختلاف میانگین
R
رابطه رگرسیونی
ایستگاه شاهد
نام
ایستگاه
 
-0.02
1.65
1.43
0.91
Y=1.178*X+4.91
سرپل(بارش)
قصر شیرین
1
-0.01
-0.57
-2.08
0.92
Y=0.8371*X+0.15
سرپل(دما)
قصر شیرین
2
-0.01
-0.01
0.43
0.95
Y=0.6988*X+10.6
سرپل(دما)
گیلانغرب
3
-2.16
-0.63
-0.65
0.88
Y=8689*X-1.69
سرپل(بارش)
گیلانغرب
4
-2.20
-0.01
0.61
0.98
Y=0.76X-2.90
سرارود(دما)
هرسین
5
1.08
2.09
4.72
0.86
Y=0.6045*X+15.33
پاوه(بارش)
جوانرود
6
0.18
2.93
-3.16
0.97
Y=0.7583*X+0.07
پاوه(دما)
جوانرود
7
-0.12
-0.51
-0.30
0.98
Y=0.762*X+10.22
سرپل(دما)
کرندغرب
8
0.05
1.93
3.60
0.85
Y=1.0499*X+5.66
سرارودبارش)
ماهیدشت
9
-0.03
-0.07
0.17
0.87
Y=0.6550*X+1.37
سرارود(دما)
ماهیدشت
10
0.06
-2.02
-6.29
0.89
Y=0.5678*X+10.87
روانسر(بارش)
پاوه
11
0.18
2.57
-2.46
0.87
Y=0.5744*X+0.34
روانسر(دما)
پاوه
12
2.62
-4.55
-4.72
0.93
Y=1.1802*X+3.77
کنگاور(دما)
صحنه
13
0.05
2.08
0.54
0.86
Y=0.9134*X+10.27
سرپل(بارش)
سومار
14
0.01
-0.36
-3.83
0.96
Y=0.1573*X+27.23
سرپل(دما)
سومار
15
-0.82
6.77
4.34
0.86
Y=1.1453*X+7.69
کنگاور(دما)
سنقر
16
-0.03
-3.41
-0.37
0.94
Y=-0.88*X+112.95
ماهیدشت(بارش)
تازآباد
17
-0.01
-0.04
-0.18
0.91
Y=0.9357*X-1.20
ماهیدشت(دما)
تازآباد
18

تعیین دادههای پرت
باکس پلاتها، دادههای که از روند طبیعی دادههای ثبت شده در دوره مورد مطاله تبعیت نمیکنند را مشخص می نماید. به عنوان مثال باکس پلات متوسط دمای ایستگاههای روانسر ماه ژوئن شکل (4-1)، کنگاور ماه فوریه شکل (4-2)، کرمانشاه ماه فوریه شکل (4-3) و بارش ماه فوریه ایستگاه روانسر شکل (4-4) آورده شده است. بعد از شناسایی و مشخص نمودن دادههای پرت، با مراجعه به اداره هواشناسی ایستگاه مربوطه و همچنین مقایسه مقادیر با ایستگاههای مجاور بررسی شد؛ که آیا مقادیر ثبت شده برای این پارامترها در ایستگاه رخ داده و جز دادههای تاریخی میباشند و صحت دارند و عاری از هرگونه خطا میباشند و یا اینکه خطای در ثبت آنها رخ داده و غیر واقعی هستند؟ بررسیها نشان داد که در اکثر موارد دادهها در منطقه اتفاق افتادهاند و تعداد اندکی از آنها به دلیل اشتباه ثبتی بوده است که اصلاح گردید. بابایی و همکاران (1386) و حکیم خانی و علیجانپور (1388) در تحقیقات خود از روش نمودار جعبهای برای تشخیص دادههای پرت استفاده کردهاند. بر همین اساس صحت و دقت دادههای هواشناسی با رسم باکس پلات مربوط به هر پارامتر را مورد ارزیابی قرار می دهد.

شکل (4-2): دما ماه فوریه ایستگاه کنگاور شکل (4-1): دما ماه ژوئن ایستگاه روانسر

شکل (4-3): دما ماه فوریه ایستگاه کرمانشاه شکل (4-4): بارش ماه فوریه ایستگاه روانسر
ارتباط پارامترهای هواشناسی با ارتفاع
ارتباط پارامترهای هواشناسی با ارتفاع در هر منطقهای میتواند متفاوت باشد. بینچو و برتون (1987) و وتلینگ و همکاران (2000) بر نقش توپوگرافی در ترسیم نقشههای هم بارش تاکید بسیار نمودهاند. همچنین کد و نان (2003) کونکر (2005) اظهار داشته اند که مدلهای رگرسیونی بهترین روش برای روند تغیرات بارش میباشند. در این مطالعه ارتباط پارامترهای هواشناسی با ارتفاع را با روش رگرسیونی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج رگرسیونی بین پارامترهای ارتفاع با بارش سالانه شکل (4-5)، متوسط دما شکل (4-6) متوسط حداقل دما شکل (4-7)، و متوسط حداکثر دما شکل (4-8) و در جدول (4-2) نشان داده شده است. ضریب همبستگی بدست آمده برای پارامتر بارش سالانه، متوسط حداکثر دما، متوسط دما و متوسط حداقل دما با ارتفاع به ترتیب 88/0، 97/0، 88/0 و 94/0 هستند که نشان دهنده رابطه قوی بین ارتفاع با این پارامترها در منطقه مورد مطالعه است. ضریب متغیر ارتفاع (X) در رابطهای که بین بارش و ارتفاع بدست آمده مثبت بوده که حاکی از همسو بودن این دو متغیر است یعنی با افزایش ارتفاع مقدار بارش نیز افزایش مییابد. اما در رابطههای بدست آمده برای پارامترهای دما این ضریب منفی میباشد و به این معنی است که با افزایش ارتفاع دما کاهش مییابد. مقدار ضریب همبستگی بارش (88/0) و متوسط حداقل دما (88/0) با ارتفاع نسبت به دو متغیر دیگر نسبتا کم بوده که میتوان دلیل آن را به مکان ساخت ایستگاهها نسبت داد.
رابطه بارش با ارتفاع بسیار پیچیدهتر از رابطه دما با ارتفاع میباشد که از دلایل آن میتوان به: وضعیت رطوبتی منطقه، جهت گیری دامنهها در برابر جریانات بارانزا، بادپناه بودن محل ساخت ایستگاه، نبود ایستگاه در ارتفاعات، شکل زمین در نواحی کوهستانی، جهت درهها، وقوع بارش با منشاهای مختلف و … میباشد. همچنین تعدادی از ایستگاههای در شرایط اقلیمی کاملا متفاوت با سایر ایستگاهها قرار دارند مانند قصر شیرین و سومار که تاثیر بسزای در روابط بدست آمده دارند.
جدول (4-2): رابطه و ضریب همبستگی بین پارامترها و ارتفاع در استان کرمانشاه

رابطه
ضریب همبستگی
بارندگی با ارتفاع
Y=0.233X+162.04
88/0
متوسط دما با ارتفاع
Y=-0.007X+24.932
94/0
متوسط حداقل دما با ارتفاع
Y=-0.0081X+17.853
88/0
متوسط حداکثر دما با ارتفاع
Y=-0.0072X+31.971
97/0

شکل (4-5): رابطه بارش سالانه با ارتفاع استان کرمانشاه

شکل (4-6): رابطه متوسط دمای سالانه با ارتفاع استان کرمانشاه

شکل (4-7): متوسط حداقل دما سالانه با ارتفاع استان کرمانشاه

شکل (4-8): متوسط حداکثر دما سالانه با ارتفاع استان کرمانشاه

درونیابی
مناسبترین روش درونیابی
انتخاب یک روش مناسب برای تخمین دادهها برای نقاط فاقد داده دارای اهمیت ویژهای میباشد. روشهای مختلفی برای درونیابی دادهها وجود دارد و هر کدام دارای معایب ومزایایی هستند و میتوان از هرکدام از آنها برای درونیابی دادههای هواشناسی استفاده نمود. در این تحقیق سه روش کرجینگ، کوکرجینک و IDW که تقریبا معمولترین روشها در درونیابی دادهها میباشند مورد ارزیابی قرار گرفتند.
برای تعین مناسبترین روش برای درونیابی با توجه به اهمیت بارش بلاخص مقادیر بارش سالانه، استفاده شده است. در جدول (4-3) مقادیر بارش ایستگاهها و مقادیر برآوردی با روشهای مختلف برای هر ایستگاه آورده شدهاست.

جدول (3-3) مقادیر بارش ایستگاهها و مقادیر برآوردی با روشهای مختلف برای هر

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع سلسله مراتب، تحلیل عاملی، تحلیل عامل Next Entries منابع پایان نامه با موضوع استان کرمانشاه، استان کرمان، انحراف معیار