منابع پایان نامه با موضوع استان کرمان، استان کرمانشاه، پوشش گیاهی

دانلود پایان نامه ارشد

میگویند و در معادله بیلان آبی نقش یکسانی دارند لذا در یک منطقه با هم در نظر گرفته میشوند و مورد محاسبه و اندازه گیری قرار میگیرد. میزان تبخیر تحت تاثیر کمبود رطوبت اشباع، دمای هوا، سرعت باد، عمق آب، میزان تشعشع خورشید، غلظت املاح موجود در آب و رنگ مایع و فشار اتمسفر قرار دارد.
نقشه خطوط هم تبخير سالانه استان شکل (3-4) توسط وزارت نيرو تهيه شده است. بالاترين خط هم تبخير در سومار که بدلیل ارتفاع پست و افزايش قابل ملاحظه درجه حرارت خورشيد و همچنين تاثير آب و هواي گرم صحاري عربستان و عراق نام برد. كمترين آن در مناطق سردسير در شرق شهرستان سنقر مشاهده ميگردد. با عبور از سمت غرب به شرق استان و بالا رفتن ارتفاع متوسط منطقه مقدار تبخير به طبع كاهش درجه حرارت كاهش مييابد، كه ميتوان به خطوط هم تبخير 1800 تا 2200 ميلي متر اشاره نمود كه بيشترين سطح استان را پوشش مي دهد، ‌در اين ميان مناطق شمال كنگاور و شرق سنقر كمترين مقدار تبخير را با منحني 1800 ميلي متر دارا مي باشد.

شکل (3-4): نقشه خطوط هم تبخير سالانه استان کرمانشاه
باد
باد یک متغیر مهم اکولوژیک است که در گرد افشانی و بذر افشانی گلها و دانه گرده آنها سهم بسزای دارد. همچنین میتواند باعث ایجاد صدمات مکانیکی مانند شکستن شاخ و برگ گیاهان و ریشه کن شدن گیاهان که دارای ریشههای کم عمق هستند و نیز صدمات فیزیولوژیکی مانند افزایش شدت تبخیر گیاه و تعریق گیاه که در صورت جبران نشدن آب مورد نیاز گیاه باعث خشکی گیاه میشود. بر این اساس سرعت باد در فصل پاییز یعنی فصل بذر افشانی گیاه و سرعت باد سالانه به عنوان متغیر ورودی در نظر گرفته شود.
بادهاي مهم استان کرمانشاه عبارتند از:
الف: بادهاي باختري: اين بادها رطوبت نسبي اقيانوس اطلس و مديترانه را به سمت استان هدايت ميکنند که موجب بارش در استان ميشود که معمولا در زمستان و بهار بيشتر رخ ميدهد.
ب: بادهاي شمال: در فصل گرم سال ميوزند و در اعتدال آب و هواي بخشي از استان و کاهش گرماي آن موثر است.
پ: بادهاي سام يا سموم: تنها در بخش مرزي استان ميوزد و هواي آن در تابستانها بسيار گرم و غير قابل تحمل بوده که آسیب زیادی به محصولات کشاورزي و باغات ميرساند [1،19].
نور
نور عامل موثری است که بر کلیه اعمال حیاتی گیاه به طور مستقیم یا غیر مستقیم دخالت دارد. نور شکل و ساختمان داخلی گیاه را تحت تاثیر قرار میدهد و باعث جذب مواد غذایی گیاه میشود. گیاهان برای بدست آوردن نور بیشتر به رقابت میپردازند و در هر محیط، بسته به میزان و شدت نور ممکن است گیاهان نور پسند یا سایه پسند باستقرار یابند [42].
مناطق آب و هوایی در استان
الف: منطقه سردسیر: این نوع آب و هوا در مناطق مرتفع استان مشاهده می شود. بخشهایی از شهرستانهای کنگاور، سنقر، پاوه، جوانرود و همچنین بخش هایی از ثلاث باباجانی از این نوع آب و هوا برخوردارند. تابستانهای ملایم تا گرم و زمستا نهای سرد تا خیلی سرد، از مهمترین ویژگیهای این نوع آب و هوا میباشد. میانگین دمای تابستان و زمستان این منطقه به ترتیب 6/26 و 4/3 درجه سانتی گراد است. و میانگین بارش538 میلی متر که بیشتر آن به صورت برف است.
ب: منطقه گرمسیر: اراضی پست واقع در غرب استان، شامل قصرشیرین، سومار، سرپل زهاب و گیلان غرب از مناطق گرمسیری استان به شمار میرود. ارتفاع کم و استقرار در مجاورت بیابانهای خشک عراق از عوامل مؤثر در گرم بودن این منطقه است. از ویژگیهای این آب و هوا، تابستانهای بسیار گرم و زمستانهای ملایم می باشد. میانگین دمای تابستان و زمستان این منطقه آب و هوایی به ترتیب 5/32 و 11 درجه سانتی گراد است. این منطقه به طور میانگین 3٨٥ میلی متر بارش دارد و برف به ندرت در این منطقه آب و هوایی مشاهده میشود.
پ: منطقه معتدل: مناطقی که در حد فاصل دو منطقه گرمسیری غرب و سردسیری شرق و شمال استان قرار دارند، دارای زمستانهای ملایم تا سرد و تابستانهای گرم هستند. میانگین دمای تابستان و زمستان این منطقه به ترتیب 1/26 و 1/4 درجه سانتیگراد و میانگین بارش ٤٤١ میلی متر است. بخش اعظم شهرستانهای کرمانشاه، اسلام آباد، روانسر، صحنه، هرسین و بخشی از دالاهو در این منطقه آب و هوایی قرار گرفتهاند [17،19].
خصوصيات پوشش گياهي
استان كرمانشاه داراي مراتع درجه يک و سرسبزي است و دره‌هاي مناطق غربي تا جنوب شرق آن يعني ارتفاعات اورامانات تا زردلان و هليلان از جنگل پوشيده شده است. اين دره‌ها با توجه به داشتن آب و هواي معتدل و مناظر طبيعي زيبا، يكي از بهترين مناطق كشور براي اتراق و تفريح و استقرار ايلات محسوب مي‌شوند. پوشش جنگل‌هاي استان بيشتر شامل گونه بلوط ايراني Quercus persica و گونه Q. infectoria است که گونههاي همراه آنPistacia atlantica، Pistacia khinjuk، Acer Acineran، Cerataegus sp، Amygdalus orientalis، Amygdalus escoparia،Amygdalus lycioides ، Pyrus hyrcanica، Prunus Serotina، Ficus carica ميباشد. همچنين گونههاي مهم مرتعي در استان کرمانشاه شامل گون (Astragalus)، فستوکا (Festuca ovina)، جاشير (Prangus sp)، علف باغ (Dactylys glomerata)، کما (Ferula sp) و گونههاي كه كاربرد دارويي و صنعتي دارند که شامل گل‌گاوزبان (Echium amoenum fisch et)، ترشك (Rumex alpinus L)، خاكشير(Descurainia sophia)، درمنه (Artimisia sp)، تلخه بيان (Sophora alopecuriodes)، آويشن(Thymos spp) که در بيشتر سال مي‌رويند. جنگل‌هاي استان كرمانشاه از شمال به جنوب شامل جنگل‌هاي ( اورامان)، نوسود، پاوه، جوانرود، سرپل‌ذهاب، كرند تا پاطاق است شکل (3-5). گسترش و پراكنش اين جنگل‌ها بسيار نامنظم بوده که بخاطر توپوگرافي، اقليم، زمين شناسي و خاک منطقه ميباشدکه از طرف جنوب با جنگل‌هاي لرستان و بختياري و از غرب نيز به جنگل‌هاي شمال عراق متصل مي‌شوند[1،27،47].
تهیه نقشه پوشش گیاهی و انتخاب گونههای گیاهی
لازمه پهنه بندی اقلیم رویشی نقشه پوشش گیاهی منطقه مورد مطالعه میباشد. نقشه پوشش گیاهی استان [37] از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه تهیه گردید. روش انتخاب گونههای گیاهی برای انجام مطالعه در استان کرمانشاه بدین صورت انجام شد که گونههای انتخابی بایستی جزء گونههای غالب و هم گونه همراه باشد همچنین پراکنش مناسبی در منطقه داشته باشد. بررسی نقشه پوشش گیاهی استان کرمانشاه نشان داد که 4 گونه Festuca ovina، Quercus persica، Bromos tomentellus،Hordeom bulbosa جزء گونههای غالب منطقه بودهاند همچنین در منطقه دارای گسترش مناسبی هستند.

شکل (3-5): نقشه پراکنش جنگل در استان کرمانشاه
جمع آوري آمار و اطلاعات هواشناسی
جمع آوري اطلاعات هواشناسي دركشور توسط وزارت نيرو و وزارت راه و شهرسازی صورت ميگيرد كه هركدام از اين وزارت خانه ها داراي ايستگاههاي هستند. ايستگاههاي تحت نظر وزارت نيرو شامل دو ايستگاه باران سنجي و تبخير سنجي ميباشد و ايستگاههاي سازمان هواشناسی کشور شامل ايستگاههاي باران سنجي، كليماتولوژي و سينوپتيك هستند.
انتخاب ایستگاههای لازم
برای انجام مطالعات اقلیم شناسی نیاز به دادههای هواشناسی در ایستگاههای سینوپتیک و کلیماتولوژی و … میباشد. آمار ایستگاههای مورد نیاز در منطقه مورد مطالعه را از اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه و اداره آب منطقهای استان کرمانشاه تهیه شد. تعداد ایستگاه موجود در استان کرمانشاه 17 تعداد میباشد که برای چنین مطالعه ای بسیار اندک بوده و نمیتوانند کل استان را پوشش دهد. همچنین پهنه بندی اقلیم رویشی نیازمند اطلاعات هواشناسی کافی در تمام سطح منطقه میباشد. به همین دلیل دادههای هواشناسی ایستگاههای استان بایستی به سطح کل استان با روشهای درونیابی تعمیم داده شوند [7]. با توجه به اینکه درونیابی تنها در داخل شبکه میتواند به خوبی انجام گیرد نیاز به تعدادی ایستگاه در خارج از منطقه مورد مطالعه است تا بتوان به طور صحیح درونیابی صورت گیرد و منطقه را کامل پوشش دهد. از اینرو ایستگاههای از استانهای کردستان، همدان، لرستان و ایلام که هم مرز و نزدیک به استان کرمانشاه هستند برای بالا بردن دقت درونیابی دادهها انتخاب شدند. آمار ایستگاههای اطراف منطقه مورد مطالعه از اداره کل هواشناسی استانهای همسایه و مجاور استان کرمانشاه تهیه شد. همچنین هم مرز بودن استان کرمانشاه با کشور عراق نیاز به دادههای هواشناسی منطقه مرزی کردستان عراق برای درونیابی امری الزامی بود که متاسفانه دادههای این ایستگاهها در دسترس نبود و درونیابی بدون دادههای این مناطق صورت گرفت جدول (3-1). موقعيت ايستگاههاي مورد مطالعه در منطقه در شکل (3-6) آمده است.

شکل (3-6): پراکنش ايستگاهها در منطقه مورد مطالعه

جدول (3-1): طول، عرض و ارتفاع ايستگاههاي مورد مطالعه

نام
طول جغرافیایی (درجه)
عرض جغرافیایی (درجه)
استان
نوع ايستگاه
سال تاسيس
ارتفاع (متر)
1
اسلام آباد غرب
4/46
1/34
کرمانشاه
سينوپتيک
1987
8/1348
2
کنگاور
0/48
5/34
کرمانشاه
سينوپتيک
1987
0/1468
3
کرمانشاه
1/47
3/34
کرمانشاه
سينوپتيک
1951
6/1318
4
روانسر
7/46
7/34
کرمانشاه
سينوپتيک
1988
7/1379
5
سرپلذهاب
8/45
5/34
کرمانشاه
سينوپتيک
1986
0/545
6
قصر شيرين
6/45
5/34
کرمانشاه
سينوپتيک تکميلي
2005
0/376
7
گيلانغرب
9/45
1/34
کرمانشاه
سينوپتيک تکميلي
2005
0/816
8
هرسين
6/47
3/34
کرمانشاه
سينوپتيک تکميلي
2005
0/1546
9
جوانرود
5/46
8/34
کرمانشاه
سينوپتيک تکميلي
2004
0/1375
10
کرندغرب
3/46
3/34
کرمانشاه
خودکار
2008
0/1515
11
ماهيدشت
8/46
3/34
کرمانشاه
اقليم شناسي
1994
0/1364
12
پاوه
4/46
0/35
کرمانشاه
خودکار
1992
0/1485
13
صحنه
7/47
5/34
کرمانشاه
اقليم شناسي
2004
0/1382
14
سرارودکرمانشاه
3/47
3/34
کرمانشاه
سينوپتيک
1989
0/1362
15
سومار
7/45
8/33
کرمانشاه
سينوپتيک تکميلي
2006
0/372
16
سنقر
6/47
8/34
کرمانشاه
سينوپتيک تکميلي
2005
0/1700
17
تازآباد
2/46
8/34
کرمانشاه
سينوپتيک تکميلي
2006
0/1226
18
سنندج
0/47
3/35
کردستان
سينوپتيک
1959
4/1373
19
قروه
8/47
1/35
کردستان
سينوپتيک
1989
0/1906
20
مريوان
2/46
5/35
کردستان
سينوپتيک
1961
8/1286
21
همدان فرودگاه
5/48
9/34
همدان
سينوپتيک
1976
5/1741
22
کوهدشت
7/47
5/33
لرستان
سينوپتيک
1997
8/1197
23
نهاوند
4/48
2/34
همدان
سينوپتيک
1951
9/1680
24
نورآباد لرستان
0/48
1/34
لرستان
سينوپتيک
2000
1/1859
25
ايلام
4/46
6/33
ايلام
سينوپتيک
1986
0/1337
26
ايوانغرب
3/46
8/33
ايلام
سينوپتيک
1999
0/1170

مواد
اقلیم هر منطقه تحت تاثیر برخی عوامل و پارامترهای هواشناسی میباشد. در این تحقیق پارامترهای هواشناسی مشترک و موجود در 26 ایستگاه منتخب که آمار آنها در دسترس بود انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. این متغیرها تا حدود زیادی اقلیم هر منطقه را تحت تاثیر خود قرار میدهند و در واقع مشخص کننده اقلیم یک منطقه میباشند جدول (3-3). متغیرهای اقلیمی به صورت مخفف در جداول نشان داده شده است که توضیحات آنها در جدول (3-2) آورده شده است.
جدول (3-2): مخفف پارامترها و توضیحات آنها
توضیحات
مخفف
توضیحات
مخفف
متوسط دما
AT
فصل بهار
spring
متوسط حداقل دما
AHT
فصل تابستان
summer
متوسط حداکثر دما
ALT
فصل پاییز
autumn
حداکثر مطلق دما
TRH
ماه ژانویه
jan
حداکثر مطلق دما
TRL
ماه فوریه
feb
متوسط سرعت باد
AW
ماه مارس
mar
متوسط رطوبت
AHU
ماه آوریل
apr
متوسط حداکثر رطوبت
AHUMAX
ماه می
may
متوسط حداقل رطوبت
AHUMIN
ماه ژوئن
jun
متوسط باد
AW
ماه جولای
jul
متوسط بارش
PR
ماه اگوست
aug
تعداد روزهای بارانی
RD
ماه سپتامبر
sep
تعداد روزهای بارانی بیشتر از یک میلی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع استان کرمانشاه، استان کرمان، پوشش گیاهی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع مخفف، (3-3):، مترسپتامبر