منابع پایان نامه با موضوع ارزیابی عملکرد، رتبه بندی، تکنیک تاپسیس، ارزش افزوده

دانلود پایان نامه ارشد

و چگونگي آن.
ظري مرند (1384) رابطه ارزش افزوده بازار با ارزش افزوده اقتصادي و سود حسابداري را مورد بررسي قرار داد. جامعه آماري تحقيق شامل 131 شركت پذيرفته شده در بورس تهران در دوره زماني 1382-1378 و در سه سطح كل جامعه، صنعت و اندازه شركت بود. نتيجه تحقيق نشان داد كه ارزش افزوده اقتصادي معياري ضعيف و ناكارا جهت شناسايي ارزش ايجاد شده در بازار است و سود حسابداري معياري كارامد در تمام سه سطح به غير از شركت هايي با اندازه فروش ساليانه بين 600 تا 800 ميليارد ريال بود.
محمودی (1390)، در تحقیق با عنوان “سنجش متغیرهای مالی ارزیابی عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیکهای تاپسیس و DEA” به معرفی و کاربرد برخی از مدل های ارزیابی عملکرد در 24 شرکت از گروه صنایع فلزی فعال در بورس پرداخت و سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس و با استفاده از متغیرهای مالی شامل P/E، EPS، ROS، ROI، ROE و OCFC ارزیابی را انجام داده و با تکنیک DEA کارایی این شرکت ها را بررسی کرده و براساس نتایج به دست آمده شرکت ها را رتبه بندی نموده است.
مرادزاده فرد و همکاران (1390) با ارائه مدلی نوین در رتبه بندی و ارزیابی مالی شرکت ها بورس اوراق بهادار تهران از روش AHP، فازی استفاده کرده است. از آنجایی که درجه اهمیت نسبت های مالی برای گروه های مختلف متفاوت است، از این رو با استفاده از پرسش نامه توزیع شده بین گروه های مختلف تاثیرگذار در تصمیم گیری سرمایه گذاران اوزان شاخص ها محاسبه و در نهایت با استفاده از تکنیک تاپسیس، شرکت های فعال در بورس را رتبه بندی کرده اند. این پژوهش نشان داد که شاخص های مالی به عنوان شاخص مکمل و موثر برای رتبه بندی شرکت بسیار مفید می باشد.
رستمی و همکاران (1390)، در تحقیقی با عنوان “ارزیابی عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس با به کارگیری منطق TOPSIS” روشی را ارائه کرد که براساس آن بانک ها از دید خوش بینانه و بدبینانه براساس معیارهای تعریف شده رتبه بندی می شوند. نتایج این تحیقیق نشان داده است که بانک کارآفرین، ملت و پارسیان کمترین فاصله و بانک صادرات بیشترین فاصله را با ایده آل داشته؛ این تحقیق برای مدیران بانک می تواند بسیار ارزشمند باشد.
موتمنی و همکاران (1390) با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخصه به ارزشیابی عملکرد راهبردی بانک ها پرداختند. در این تحقق با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، وزن شاخص های مالی و غیرمالی مشخص شده است و سپس با استفاده از روش تاپسیس، بانک های ملی، تجارت و ملت رتبه بندی شده اند.
بروجنی و میر فخر الدینی(1391)، در پایان نامه اي تحت عنوان:« رتبه بندي شاخص هاي ارزیابی عملکرد خدمات هتل با رویکرد کارت امتیازي متوازن (BSC) و تاپسیس فازي» پرداختند.هدف آن ها شناسایی شاخص هاي ارزیابی عملکرد خدمات ارائه شده در هتل ها با رویکرد کارت امتیازي متوازن و رتبه بندي شاخص ها ي هر منظر با استفاده از تکنیک تاپسیس فازي بود.روش کار به این صورت بود که پس از بررسی مبانی نظري موضوع، پرسش نامه اي طراحی و در اختیار 32 کارشناس مطلع در زمینه هتلداري و رویکرد کارت امتیازي متوازن قرار گرفت و بر همین اساس ابعاد و شاخص ها ي خدمات هتل ها تعیین و در مناظر چهار گانه BSC جانمایی شدند.سپس با به کار گیري تکنیک تاپسیس فازي، شاخص هاي ارزیابی خدمات هتل در چهار منظر (مالی، مشتري، فرآیند هاي داخلی و رشد ویادگیري)رتبه بندي شد.بنابر نتایج حاصل، 38 شاخص به عنوان شاخص مناسب جهت ارزیابی عملکرد خدمات هتل ها، شناسایی و سپس رتبه بندي شده اند.محققین در پایان شاخص برگشت سرمایه در منظر مالی، رضایت مشتریان در منظر مشتري، تأمین امنیت کارکنان و مشتریان در منظر فرآیند داخلی و برنامه هاي آموزشی و توسعه ي کارکنان در منظر رشد و یادگیري را به عنوان رتبه نخست اهمیت در سنجش عملکرد خدمات هتل ها بررسی کردند.در نهایت محققین به کار گیري روش تلفیقی BSC-TOPSIS FUZZY را در ارائه شاخص هاي مطلوب تر موثر یافتند.
مومنی و همکاران(2011)، به ارزیابی عملکرد بانک هاي خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی تصمیم گیري چند معیاره فازي و کارت امتیازي متوازن پرداختند.در این مقاله ابتدا چهار منظر BSC براي ارزیابی عملکرد از طریق مأموریت ها، اهداف، راه حل ها و مروري بر ادبیات موضوع تحقیق طراحی شد سپس از افراد خبره در حوزه ي بانکداري در خصوص تعیین معیار ها و زیر معیار ها بهره بردند.محققین پس از ارتباط دادن داده ها با هر معیار ماتریس تصمیم براي رتبه بندي بانک ها از روش هاي TOPSIS، VIKOR، AW و بردا استفاده کردند.در این پژوهش بانک پارسیان رتبه اول، بانک اقتصاد نوین و بانک کارآفرین به ترتیب رتبه هاي دوم و سوم را کسب کردند.

3-1- مقدمه
تحقیق عبارت است از مجموعه فعالیت‌های منطقی، منظم، منسجم و هدفمند که در پی دستیابی به یکی از خواسته‌ها (تحقیق بنیادی، تحقیق پیمایشی و تحقیق کاربردی) به صورت فردی، گروهی صورت می‌گیرد. در طی فرایند تحقیق با بکارگیری ابزارهای جمع‌آوری، داده‌ها به صورت عینی و معتبر، مشاهده، بررسی و استخراج می‌شود و سپس با استفاده از فرمول تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی به طور کمی و غیرکمی سعی می‌شود که ادعاها و حدس‌های علمی اولیه(فرضیه‌ها) آزمون شده و در نهایت، فرضیه‌ها رد یا پذیرفته می‌شود و نتیجه‌گیری نهایی صورت می‌پذیرد. با این اوصاف، روش تحقیق را می‌توان به عنوان مجموعه‌ای از قواعد، ابزارها و راه‌های معتبر و نظام‌یافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه‌حل مشکلات دانست. اتخاذ روش علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی است (خاکی، 1390، ص88).
تحقیق علمی، پیگیری یک روش گام به گام، منطقی، منظم و دقیق برای شناسایی مشکلات، گردآوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل داده‌ها و استنتاج معتبر از آن‌هاست و نتیجه‌ی نهایی این فرایند، کشف واقعیات جدیدی است که کمک می‌کند تا مشکلات موجود حل شوند (سکاران، 1392، ص13). اتخاذ روش تحقیق علمی، یکی از راه‌های دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی است (همان منبع، ص12).
در این فصل از پایان‌نامه به قسمت بسیار مهم و اساسی از فرایند تحقیق؛ یعنی روش‌های مورد استفاده در تحقیق جهت بررسی جامعه‌ی آماری و تعیین روش‌های نمونه‌گیری و حجم نمونه، همچنین روش‌ها و ابزارهای مورد استفاده جهت گردآوری اطلاعات و روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده خواهیم پرداخت. روایی و پایایی ابزار گردآوری نیز موضوع دیگری است که در این فصل بدان خواهیم پرداخت.
3-2- روش تحقیق
روش شناسی تحقیق31 به نگرش و درکی که پژوهشگر از پژوهش دارد و اینکه پژوهشگر چه استراتژی را برای پاسخگویی به پرسشهای پژوهش بر می گزیند، اشاره می کند. آگاهی از روش های گوناگون پژوهش، به فرد کمک می کند که بفهمد که پژوهش انجام شده، از منابع معتبری سرچشمه گرفته است و اینکه داده ها به شیوه ها درست و مناسبی، گردآوری و تحلیل شده اند (گرینر، 2008). در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع ارزش افزوده، بورس اوراق بهادار، سلسله مراتب، رتبه بندی Next Entries منابع تحقیق با موضوع کسب و کار، کارآفرینی، استراتژی ها، ایجاد کسب و کار