منابع پایان نامه با موضوع ارزش بازار، حقوق صاحبان سهام، ارزیابی عملکرد، صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

ماليات و سرمايه گذاري خالص در دارایی های عملیاتی بدست مي آيد (احمد پور و يحيي زاده فر، 1383،ص85) يعني: FCF = NOPAT-I
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام يکي از نسبت هاي مالي است که از طريق تقسيم سود قبل از ماليات به حقوق صاحبان سهام بدست مي آيد، بنابراين همه ايرادهايي که به سود حسابداري وارد شد، به اين معيار نيز وارد مي باشد. سود حسابداري با توجه به روش هاي گوناگون حسابداري و همچنين برآورد هاي حسابداري تحت تاثير قرار مي گيرد. بعبارتي مديريت مي تواند با توجه به اهداف خود، سود حسابداري و در نتيجه نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) را تغيير دهد (جهانخانی و سجادی، 1374).
2-1-10-8- نرخ بازده دارائي ها (ROA)
نرخ بازده دارائي ها (ROA) يکي از نسبت هاي مالي است که از طريق تقسيم سود خالص بعلاوه هزينه بهره به مجموع دارائي ها بدست مي آيد.ROA به مهارت هاي توليد و فروش شرکت مربوط مي شود و بوسيله ساختار مالي شرکت تحت تاثير قرار نمي گيرد. بدليل استفاده از سود حسابداري در محاسبه نرخ بازده دارائي ها، ايرادهايي که بر سود حسابداري وارد است، بر اين معيار نيز وارد مي باشد. با توجه به اينکه دارائي ها در تراز نامه به خالص ارزش دفتري نشان داده مي شوند، بنابراين ارزش واقعي دارائي ها ممکن است بسيار پائين تر يا بالاتر از ارزش هاي دفتري آنها باشد، بنابراين ROA پايين ضروتاً به اين مفهوم نيست که دارائي ها بايد در جاي ديگري بکار گرفته شوند. همچنين ROA بالا به اين مفهوم نيست که شرکت مي بايست نسبت به خريد همان دارائي ها و کسب بازده بيشتر اقدام نمايد (احمد پور و يحيي زاده فر، 1383).
2-1-10-9- معيارهاي مبتني بر اطلاعات حسابداري و اطلاعات بازار
اين معيارها علاوه بر استفاده از اطلاعات موجود در صورت هاي مالي اساسي و يادداشت هاي همراه، اغلب از اطلاعات بازاز نيز براي اندازه گيري عملکرد شرکت استفاده مي نمايند. به همين دليل اين معيارها علاوه بر حفظ مزاياي معيارهاي قبلي، برخي از معايب آنها را نيز برطرف مي کنند. بعبارتي چون از اطلاعات بازار نيز استفاده مي کنيم، معيارها تا حدودي مربوط تر هستند و بيشتر با واقعيت همخواني دارند ولي از قابليت اتکاﺀ کمتري برخوردارند و بدليل اينکه اطلاعات بازا دائماً در حال تغيير مي باشند اين معيارها نسبتا بي ثبات هستند. در حالت کلي اين معيارها نسبت به معيارهاي مبتني بر اطلاعات تاريخي ارجحيت دارند و عملکرد شرکت را دقيق تر اندازه گيري مي کنند. اين معيارها شامل نسبت قيمت به سود (P/E)، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام و نسبت Q توبين مي باشد. (جهانخانی و ظریف فرد، 1374)
2-1-10-10- نسبت قيمت به سود (P/E)
نسبت P/E ابزاري رايج براي تحليل وضعيت شرکتها، صنايع و بازار است که از طريق تقسيم قيمت بازار يک سهم به سود همان سهم بدست مي آيد و بيانگر مبلغي است که سرمايه گذاران بايستي براي هر ريال سود پرداخت نمايند. نسبت P/E از عايدي شرکت بعنوان بمبناي ارزش سرمايه گذاري سهام استفاده مي کند و به روش هاي مختلف به ارزيابي سهم و شاخص بازار مي پردازند. اين نسبت مظنه زير ارزش يا بالاي ارزش بودن قيمت سهام است (احمد پور و يحيي زاده فر، 1383).
2-1-10-11- نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام
اين نسبت از طريق تقسيم ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتري همان سهم بدست مي آيد. ارزش دفتري هر سهم نشان دهنده ارزش هاي تاريخي است. از طرفي ارزش بازار هر سهم انعکاسي از جريان هاي نقدي آتي مي باشد که عايد شرکت خواهد شد، بنابراين اگر شرکتي داراي مديريت و سازماندهي باشد که با کارآيي کامل به وظايف و نقش هاي خود عمل کند دراين صورت ارزش بازار، بزرگتر از ارزش هاي تاريخي و دفتري خواهد بود و اين نسبت افزايش پيدا مي کند. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري هر سهم طرز تفکر سرمايه گذاران نسبت به عملکرد گذشته و دورنماي آتي شرکت را بيان مي کند (جهانخانی و ظریف فرد، 1374).
2-1-10-12- نسبت Q توبين
نسبت Q توبين يکي ديگر از ابزارهاي اندازه گيري عملکرد شرکت ها مي باشد که از طريق تقسيم ارزش بازار شرکت به ارزش دفتري يا ارزش جايگزيني دارائي هاي شرکت بدست مي آيد. اين نسبت توسط آقاي جيمز توبين در تجزيه و تحليل ها اقتصاد کلان بمنظور پيش بيني آينده فعاليت هاي سرمايه گذاري در سال 1978 مطرح شد. هدف وي برقراري يک رابطه علت و معلومي بين شاخص Q توبين و ميزان سرمايه گذاري انجام شده توسط شرکت بود. اگر شاخص Q توبين محاسبه شده براي شرکت بازار بزرگتر از يک باشد، انگيزه زيادي براي سرمايه گذاري وجود دارد، بعبارتي نسبت Q توبين بالا، معمولاً نشانة ارزشمندي فرصت هاي رشد شرکت مي باشد. اگر نسبت Q توبين کوچکتر از يک باشد سرمايه گذاري متوقف مي شود. در صورتي که شرکت از تمامي فرصت هاي سرمايه گذاري بهره برداري کند ارزش نهايي Q توبين بسوي عدد واحد يک ميل پيدا مي کند (احمد پور و يحيي زاده فر، 1383).
2-1-11-معيارهاي اقتصادي عملکرد مالی
معيارهاي اقتصادي سعي مي كنند با تبديل اطلاعات حسابداري از طريق انجام برخي تعديلات به اطلاعات اقتصادي، اطلاعات اقتصادي را مبناي ارزيابي عملكرد شركت ها قرار دهند‏، بعبارت ديگر اين معيارها عملكرد شركت را با توجه به قدرت كسب سود دارائي هاي موجود و سرمايه گذاري بالقوه و با عنايت به نرخ بازده و نرخ هزينه سرمايه، ارزيابي مي كنند (جهانخانی و ظریف فرد، 1374). مهمترين معيارهاي كه در زمينه ارزيابي عملكرد با استفاده از معيارهاي اقتصادي وجود دارند عبارتند از:
1. ارزش افزوده بازار يا MVA
2. ارزش افزوده اقتصادي يا EVA
3. ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده يا REVA (جهانخانی و ظریف فرد، 1374).
2-1-12-دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد
مباحث ارزیابی عملکرد را می‌توان از زوایای متفاوتی مورد بررسی قرار داد. دو دیدگاه اساسی سنتی و نو در این باره وجود دارد. دیدگاه سنتی، قضاوت و یادآوری عملکرد و کنترل ارزیابی شونده را هدف قرار داده و سبک دستوری دارد. این دیدگاه صرفاً معطوف به عملکرد دوره زمانی گذشته است و با مقتضیات گذشته نیز شکل گرفته است. دیدگاه نو، آموزش، رشد و توسعه ظرفیت‌های ارزیابی شونده، بهبود و بهسازی افراد و سازمان و عملکرد آن، ارائه خدمات مشاوره‌ای و مشارکت عمومی ذینفعان، ایجاد انگیزش و مسئولیت‌پذیری برای بهبود کیفیت و بهینه‌سازی فعالیت‌ها و عملیات را هدف قرار داده و مبنای آن را شناسایی نقاط ضعف و قوت و تعالی سازمانی تشکیل می‌دهد. خاستگاه این دیدگاه مقتضیات معاصر بوده و به ارزیابی سیستمی عملکرد با استفاده از تکنیک‌ها و روش‌های مدرن، توسعه پیدا می‌کند. حوزه تحت پوشش اندازه‌گیری عملکرد می‌تواند سطح کلان یک سازمان، یک واحد، یک فرایند و کارکنان باشد.
سطح ارزیابی عملکرد اگر تنها شامل افراد باشد بطوری که امروزه در بخشهای مدیریت منابع انسانی متداول است، ارزشیابی شایستگی کارکنان با معیارهای مختلف در سازمانها انجام می‌‌شود (رحیمی، 1385).
سازمان، افراد و یا واحد سازمانی گرچه به ظاهر انجام دهنده کار هستند اما تنها جزیی از سیستم کل می‌باشند و باید شرایط اجزای دیگر آن نیز مد نظر قرار گیرد. توجه به معیارهای همه جانبه و استراتژی‌ها و آرمان‌های سازمان از لوازم یک سیستم مدیریت عملکرد جامع می‌باشد. چنین رویکردی در ارزیابی عملکرد، یک ارزیابی واقعی، عدالت محور، قابل اعتماد و اتکا و پیش برنده و پویا خواهد بود (رحیمی، 1385).

2-1-13- شرکت های انبوه سازی در بورس
جمعیت جهان روز به روز در حال افزایش است و روند شهر نشینی نیز همراه با آن افزایش پیدا می کند. با افزایش روز افزون جمعیت و به تبع آن افزایش تمایل شهرنشینی، نیاز به مسکن ضروری خواهد بود. نیاز به تعداد زیاد مسکن و همچنین سرعت در اجرا باعث شد که اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم روشی با عنوان انبوه سازی صنعتی مسکن مورد استفاده قرار گیرد. در انبوه سازی صنعتی ابتدا قطعات و اجزا ساختمانی در کارخانه های پیش ساز ساخته می شود و بعد از حمل به محل پروژه در کنار همدیگر قرار می گیرند. این قطعات می توانند، قطعات یک ویلای بزرگ باشند یا قطعات مجموعه آپارتمانی کارگری.
شکل انبوه سازی در ایران به گونه ای متفاوت تر از کشور های توسعه یافته است. وقتی از انبوه‌سازی صحبت می‌شود، بلافاصله ساخت و سازهایی یکسان، مشابه، همزمان و به یک نیت، با مصالحی شبیه به هم به ذهن انسان خطور می کند و به همین دلیل است که استفاده کنندگان با چنین ساخته هایی به سختی برخورد می کنند. با توجه به این که کشور ما، کشوری در حال توسعه است و مسکن به عنوان یکی از شاخصه های مهم توسعه مطرح است، باید به مسئله ساخت وساز سریع و اصولی در آن توجه کرد. یکی از راه هایی که می توان به وسیله آن ساخت وساز را کنترل کرد ارجاع کار به بخش خصوصی است. از موارد لازم برای تعیین صلاحیت انبوه سازان داشتن توان فنی و اجرایی است. طبق تعریف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی سازنده انبوه مسکن به اشخاص حقیقی و حقوقی گفته می شود که توانمندی مدیریت و مسئولیت پدید آوری طرح ها، توانمندی تأمین و جذب سرمایه، مدیریت تولید و عرضه مسکن و ساختمان را با استفاده از فناوری های نوین صنعت ساختمان و در چار چوب مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین مربوط داشته و پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی دریافت کرده باشند.
تعدادی از شرکت های انبوه سازی به شرح زیر است:
1. شرکت انبوه سازی تاق شیب در سال 1372 باهدف ارتقاء سطح کیفی ساخت وساز واستفاده بهینه از تکنولوژی برتر و نهادینه کردن مدیریت عرضه ساختمان تاسیس گردید این شرکت در راستای اهداف از پیش تعیین شده اقدام به تعریف پروژه های متعدد و اجرای برخی از آنها با سرمایه گذاری بخش خصوصی و همکاری وزارت مسکن وشهرسازی نمود تامین نیاز مسکن اقشار مختلف وهمچنین تعریف جدید سطح زندگی در مجتمع های زیستی از اهداف تکمیلی این شرکت می باشند، در این راستا استناد و به کارگیری تمامی آیین نامه ها واستانداردهای بین المللی صنعت ساختمان و نظام کنترل پروژه سرلوحه اقدامات شرکت قرار گرفت این شرکت با گرد هم آوردن متخصصین ساخت وساز وتلاش در عرصه تحقیق در سال 1386 موفق به اخذ رتبه 1 ساخت انبوه مسکن وساختمان گردید و تلاش روز افزون پرسنل در رسيدن به آرمانهاي شركت به ثمر نشسته و نهايتا در گردهمايي ملي و استاني انبوه سازان مورد تقدير واقع گرديد. اين مهم در كنار رضايت سرمايه گذاران و استفاده كنندگان مشوق شركت در ارايه هرچه مناسب تر خدمات خود خواهد بود.
 این مجموعه در سال 1387 در راستای افزایش دامنه فعالیت و پاسخگویی هرچه سریعتر و کامل تر به نیاز های مشتریان خود اقدام به تاسیس شرکتهای زیر مجموعه نمود و اين مجموعه به نام گروه تاق شیب در حال حاضر در زمینه های زیر در حال فعالیت می باشدکه تاق شیب فناوران بازوی فنی و اجرای گروه تاق شیب می باشد.
2.شرکت انبوه سازان سارینا در راستای سند چشم انداز کیش و با در نظر گرفتن مزیت های منحصر به فرد سرمایه گذاری در کیش، با هدف ایجاد بستری مناسب جهت جذب سرمایه های فعالان اقتصادی با امکان بازدهی بالا در سال 1386 با شماره 6500 در جزیره زیبای کیش ثبت و پس از اخذ مجوز فعالیت های اقتصادی در صنعت عمران و ساختمان آغاز به کار نمود.
 این شرکت در نخستین گام طراحی و ساخت بازار سارینا یک، بعنوان یک مجتمع اداری، تجاری منحصر به فرد در موقعیتی ممتاز و با امکاناتی ویژه به همراه طراحی و اجرای بسیار استثنایی نمای سنگی آن را در دستور کار خود قرار داد. این بازار مدرن در حال حاضر تحویل خریداران شده و در حال بهره برداری می باشد. استقبال کم نظیر سرمایه گذاران از پروژه بازار سارینا یک، این شرکت را بر آن داشت تا به منظور پاسخگویی به اعتماد خریداران واحدهای سارینا یک، حوزه فعالیت خود را گسترش دهد. از این رو مبادرت به طراحی و ساخت برج های مسکونی سارینا 1 و 2 در مرغوب ترین منطقه مسکونی کیش ( شهرک صدف) نمود که در حال حاضر بیش از 80% پیشرفت فیزیکی داشته و در آینده ای نه چندان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع ارزش افزوده، افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی، ارزیابی عملکرد Next Entries منابع پایان نامه با موضوع بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، بورس تهران، قیمت سهام