منابع پایان نامه با موضوع ارزش افزوده، بورس اوراق بهادار، سلسله مراتب، رتبه بندی

دانلود پایان نامه ارشد

متقابل اطلاق مي گردد.
با توجه به اهمیت نسبی گزینه ها در بکارگیری متد راه حل توافقی برای مسایل MCDM، روش Lp- Metric مینکووسکی به صورت زیر بیان می شود:

که fij ارزش j امین تابع معیار برای iامین گزینه و fj* و fj-، به ترتیب بالاترین و پایین ترین ارزش برای j امین تابع معیار هستند.
گامهای پیاده سازی تکنیک در فرم استاندارد آن عبارتند از:
تعیین بالاترین ارزش fj* و پایین ترین ارزش fj- توابع معیار در صورتیکه j=1,…,n باشد.

محاسبه ارزش Si و Ri برای i =1,…,n که بصورت زیر تعریف می شوند:

مقدار Qj را برای j=1, …, J به طریق زیر محاسبه کنید:

که

گزینه ها را به ترتیب ارزشهای نزولی S، R و Q مرتب نمایید. نتایج در سه لیست رتبه بندی می شوند.
برای وزن های معین معیارها، گزینه a’ بهترین رتبه را بر اساس معیار Q بدست آورده است اگر دو کاندیدای زیر اقناع شده باشند:
مزیت قابل پذیرش27 : Q (a^” )-Q (a^’ )≥DQ که a^” گزینه ای دارای موقعیت دوم در لیست رتبه بندی شده توسط Q است و DQ=1⁄((1-J)) و J تعداد گزینه ها است.
ثبات مزیت قابل پذیرش در تصمیم گیری28 : a’ باید بهترین رتبه را بر اساس S یا R و یا هر دوی آنها داشته باشد. این راه حل توافقی در فرایند تصمیم گیری ثابت است که می تواند با ” قانون اکثریت رای گیری شود” هنگامیکه v 0.5 مورد نیاز است یا با “توافق” اگر v≒ 0.5 و یا با “وتو” اگر v 0.5. وزنv استراتژی تصمیم گیری با اکثریت معیارها است.
2-4- بخش چهارم : پیشینه تحقیقات انجام شده
بررسی پیشینه تحقیق جزء مهم و لازم فرایند پژوهشی علمی را تشکیل می‌دهد. این بررسی، نه‌تنها پژوهشگر را از لحاظ تعریف متغیرها و عملیاتی کردن آنها، بلکه در تشخیص چگونگی ارتباط متغیرهایی که هم از لحاظ مفهومی و از لحاظ علمی مهم هستند، یاری می‌دهد. در این رابطه، تعدادی از تحقیقاتی که در ارتباط با موضوع تحقیق صورت گرفته اند، به شرح زیر بیان می‌گردند.
2-4-1- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
سيسكاس(1994) كه سيستم يكپارچه حمايت از تصـميم گيـري برای تحلیل و تامين مالي شركتها توسط يك بانك توسعه صنعتي دريونان ارائه مي دهـد. در درجـه اول، اين سيستم عملكرد مالي شركت را با استفاده از نسـبت هـاي مـالي سـودآوري، عملكـرد مديريت و قدرت بازپرداخت ديون، در طول يك دوره پنج ساله ارزيابي مي كند و امكـان استنباط در مورد روندهاي رشد را فراهم مـي كنـد. عـلاوه بـر آن، تكنيـك هـاي آمـاري گوناگوني به منظور كمك به شناسايي نسبت هاي مالي با اهميت و گروه بندي شركت هـا در طبقات مرتبط در دسترسند. در نهايت، روش چند معياره يو تي اي به منظور طبقه بندي شركت ها از نظر قدرت مندترين شركت از نظر توان پرداخت ديـون تـا ورشكسـته ترين مورد استفاده قرار مي گيرد و در اين صورت به بانك ها در انتخاب كم ريسك تـرين شركت براي سرمايه گذاري كمك مي شود.
ساماراس(2008) با استفاده از يك روش چند معياره و مطابق با سيسـتم حمايـت از تصميم گيري به ارزيابي سهام شركتهاي موجود دربورس اوراق بهادار آتن پرداخـت. ايـن روش بر اساس نسبتهاي تحليل بنيادين مي باشد و از روش يو تي اي استار به منظور طبقه بندي سهام از بهترين به بدترين و لحاظ كردن قدرت ريسك پذيري سرمايه گذار بهره مي برد. اين سيستم كه براي هم سرمايه گذاران حقيقي و هم حقوقي طراحـي شـده اسـت، از حجم وسيعي از اطلاعات مرتبط استفاده كرده و آنها را درشـرايط دنيـاي واقعـي بـه اجـرا درمي آورد تا داده ها هميشه به روز باشند.
یالچین و همکاران (2012)، در تحقیقی به رتبه بندی شرکت های بخش صنعت تولیدی ترکیه پرداختند آنها به این نتیجه رسیدند که در عصر صنعتی و مدرن امروزی ارزیابی عملکرد براساس حسابداری سنتی مناسب نیست. به همین منظور از روش ارزیابی عملکردی مالی جدید استفاده کردند. آنها یک مدل عملکرد مالی سلسله مراتبی مبتنی بر معیارهای VFP و AFP تشکیل دادند و از سلسله مراتب فازی برای تعیین وزن ها استفاده کرده و در مرحله بعد از روش TOPSIS و VIKOR به صورت قیاسی برای رتبه بندی شرکت ها استفاده کردند.( یالچین و همکاران،2012)
بیگلرچی (2012)، در مطالعه ای که با عنوان کاربرد تکنیک تاپسیس برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت های فناوری در بازار بورس سهام استانبول انجام داد. با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره به سنجش و مقایسه عملکرد مالی 13 شرکت فناوری فعال در بورس سهام استانبول پرداخت و این شرکت ها را در 10 نسبت مالی مورد بررسی قرار داد و با استفاده از تکنیک تاپسیس به رتبه بندی این شرکت ها پرداخت و به این نتیجه رسید که نتایج رتبه بندی تاپسیس برای شرکت ها پایدار شبیه رتبه بندی ارزش بازار می باشد.
گارسیا و همکاران (2010)، با استفاده از روش TOPSIS اقدام به رتبه بندی بانک های پس انداز در اسپانیا نمودند. برخی از شاخص های مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از : وام، کارکنان، سپرده ها، نرخ بازده، دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و دارایی های کل. این شاخص ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بانک های برتر با روش TOPSIS تعیین شدند.
کاهرمان و همکاران (2009)، با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و TOPSIS به ارزیابی عملکرد فازی صنعت بانکداری ترکیه پرداختند. در این تحقیق ارزیابی عملکرد کلان بانک ها در دو بخش مالی و غیر مالی مورد بررسی قرار گرفته است. شاخص کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، سودآوری، نقدینگی، ساختار درآمد و هزینه برای ارزیابی عملکرد مالی و شاخص قیمت گذاری، بازاریابی بهره وری و ارائه خدمات برای ارزیابی عملکرد غیرمالی مورد بررسی قرا گرفته است.
چنگ و همكاران (2007) در تحقيق خود، اثر استفاده از شبكه اينترنت را بـر افـزايش عملكرد مـالي شركت ها بررسي كردند. آنها ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادي را در نظر گرفتند. نتايج نشان داد كه استفاده از اينترنت، موجب افزايش عملكرد شركت ها مي شود.
كاي ريازيس و انستسيس29(2007) تحقيقـي در مـورد ارتبـاط ارزش افـزوده بـازار و ارزش افـزوده اقتصادي با بازده سهام در121 شركت يوناني براي سال هاي 2003-1996 انجـام دادنـد. نتـايج حاكي از رد ادعاي استوارت مبني بر وجود رابطه بين ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتـصادي با بازده سهام بود. آنها دليل نبودن رابطه توجيه كننده را چگونگي محاسبه ميانگين موزون هزينه سرمايه، تعديلات انجام شده و وضعيت بورس يونان معرفي كردند.
ورثينگتون و وست30(2004) محتواي اطلاعاتي ارزش افزوده اقتصادي را براي110 شركت اسـتراليايي در سال هاي 1998 -1992 با محتواي اطلاعاتي سود باقي مانده، جريان هـاي نقـد عمليـاتي و سود قبل از اقلام غير مترقبه مقايسه كردند. در اين تحقيق، سـود قبـل از اقـلام غيـر مترقبـه و ارزش افزوده اقتصادي به ترتيب داراي بيشترين و كمترين ارتباط با بازده سـهام بودنـد. ضـرايب همبستگي براي متغير هاي ارزش افزوده اقتصادي، جريان نقد عملياتي، سود باقي مانـده و سـود قبل از اقلام غير مترقبه به ترتيب برابر 19/29، %18/1، %14/29% و 23/67% بود و سود قبـل از اقلام غير مترقبه بيشترين ارتباط را با بازده نشان مي داد.
2-4-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور
دلبري (1380) به مطالعه بررسي معيارهاي موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي پرداخت. وي به اين نتيجه رسيده است كه انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار يكي از مسايل مهم سرمايه گذاري مي باشد. اگر سرمايه گذار در انتخاب سهام معقول و منطقي تصميم گيري كند مي تواند بازدهي بيشتر از ميانگين بازار بدست آورد. از آنجاكه بورس اوراق بهادار تهران، بازاري ناكاراست و بعبارت ديگر در اين بازار ارزش واقعي سهام با قيمت آن برابر نيست مسئله انتخاب سهام مهمتر جلوه مي كند. جامعه آماري تحقيق وي كارشناسان شركتهاي سرمايه گذاري مي باشد و از مدل فرآيند تحليل سلسله مراتبي كه يك تكنيك تصميم گيري چند معياره مي باشد استفاده شده است. در اين تحقيق براي مطالعه معيارهاي موثر بر انتخاب سهام ابتدا سلسله مراتبي از معيارها ارايه و سپس با استفاده از پرسشنامه نظرات كارشناسان جمع آوري شده است و توسط نرم افزار Expert Choice تجزيه و تحليل شده است. يافته هاي تحقيق ايشان نشان مي دهد كه مدل استفاده شده در اين تحقيق داراي سازگاري است و اين تحقيق معيارهاي موثر در انتخاب سهام را از ديدگاه كارشناسان معرفي مي كند كه عبارتند از نسبت جاري، درصد بدهي به مجموع دارايي، گردش موجودي كالا، درصد بازده مجموع دارايي ها، درصد بازده سرمايه و درصد سود به درآمد.
سراجي(1383) به بررسي ارتباط بين ارزش افزوده اقتصادي، سود قبل از بهره و ماليات، جريان هاي نقدي عملياتي با ارزش بازار سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران پرداخت. در اين تحقيق 64 شركت به طور تصادفي ازشركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران براي سال هاي 1381-1377 انتخاب شد. نتايج تحقيق بيانگر آن بود كه در سطح اطمينان 95% سود قبل از بهره و ماليات نسبت به ارزش افزوده اقتصادي همبستگي بيشتري را با ارزش بازار نشان مي دهد. اين درحالي است كه ارزش افزوده اقتصادي نسبت به جريان هاي نقدي عملياتي همبستگي بيشتري با ارزش بازار دارد.
يزدي نيا (1382) در تحقيق خود به بررسي رابطه بين معيارهاي ارزش آفريني شركت ها شامل با معيارهاي ناشي از قضاوت بازار سرمايه 15 شاخص هاي ارزش افزوده اقتصادي و جريان نقد آزاد يعني معيارهاي ناشي از ارزش بازار شركت ها و ارزش افزوده بازار پرداخت. جامعه آماري اين پژوهش، شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زماني 1373 تا 1380 ونمونه انتخابي مشتمل بر 57 شركت بود كه در قالب 11 صنعت طبقه بندي شدند. نتايج تحقيق حاكي از وجود رابطه و همبستگي مثبت بين ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادي بود؛ همچنين نتايج نشان داد كه در بازار سرمايه ايران قيمت هاي سهام، ارزش بازار شركت ها وارزش افزوده بازار بي ارتباط با عوامل ارزش آفريني ارزش افزوده اقتصادي و جريان نقد آزاد نميباشد (ايزدينيا، 1382)
هادوي نژاد (1383) به شناسايي عوامل موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران ( محدود به شركت هاي سيمان ) با استفاده از رويكرد ام اي دي پرداخت.به نظر وي چكيده شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 13 ام نقش چشم گيري در بازار سرمايه و اقتصاد كشور ايفا مي كنند. سرمايه گذاران در اين شركت ها بايد عوامل متعدد اثرگذار بر سهام را ارزيابي نمايند؛ طبيعي است كه اين شناسايي و ارزيابي مستلزم به كارگيري سرعت و دقت لازم مي باشد. رويكرد تصميم گيري چند شاخصه كه در اين پايان نامه در خصوص آن بحث شده است, يكي از رويكردهايي است كه مي تواند باعث تقويت استنتاج نهايي سرمايه گذار، به عنوان يك تصميم گيرنده، شود. در اين تحقيق پس از آن كه 244 معيار, با استفاده از پرسش نامه ليكرت, به عنوان معيارهاي اوليه مؤثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و شناسايي شدند, چكيده آنها در قالب سه عامل خارجي, داخلي و اهداف سرمايه گذار به پرسش نامه مبتني بر فرآيند تحليل سلسله مراتبي, كه يكي از فنون MADM است، منتقل شد. اين فرآيند با انجام مقايسه زوجي به گونه اي انجام مي گيرد كه وزن هر يك از فاكتورها مشخص مي شود. در نهايت، منطق تحليل سلسله مراتبي به گونه اي ماتريس هاي حاصل از مقايسه زوجي را با يكديگر تلفيق مي كند كه تصميم بهينه حاصل شود. معيارهاي مزبور توسط كارشناسان سرمايه گذاري در سهام شركت هاي صنعت سيمان برگزيده شدند, مضافاً بر اين كه براي خلاصه نمودن معيارهاي مشترك از فن تجزيه عاملي استفاده گرديد. اين فن موجب مي شود تا متغيرهاي خاصي از مجموعه برگزيده شوند. نتيجه نهايي تحقيق وي, مهم ترين عوامل مؤثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران (محدود به شركت هاي سيمان) را به ترتيب عوامل سودآوري، كنترل فن آوري و اقتصادي شناسايي نمود. بر همين اساس, مهم ترين معيارهاي مؤثر عبارت بودند از سياست ها و مقررات اقتصادي، نسبت هاي مالي مربوط به سود سهم و توجه به اجراي طرح هاي تحقيق و توسعه و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع سلسله مراتب، روش ویکور، سلسله مراتبی، تحلیل سلسله مراتبی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع ارزیابی عملکرد، رتبه بندی، تکنیک تاپسیس، ارزش افزوده