منابع پایان نامه با موضوع ارتکاب جرم، پرسش نامه، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

ه و هم‌چنين انواع طبقه‌بندي آن را بررسي مي‌كنيم و در عش دوم به مركز ثقل بحث خود يعني تيپ شناسي يا همان اخلاط اربعه و جرم مي‌پردازيم.
بسيار واضح است قبل از انکه به موضوع اخلاط يا مزاج بپردازيم بايد از کل به سمت جزء برويم. اخلاط و مزاج جزئي از شخصيت محسوب مي شود. دانشمندان و پژوهشگران که در طبقه بندي شخصيت و تعريف آن به تأثير تن و خصوصيات آن توجه داشته اند شخصيت را به مزاج هاي مختلف طبقه بندي کرده اند. بنابراين مناسب است قبل از ورود به بحث اخلاط و مزاج تعريف جامع و خاصي از بحث شخصيت به عنوان يک موضوع مادر و کلي بپردازيم.

1-2- بيان مسئله
طبق آمار سال 1378 حدود نزديک به 160 هزار زنداني در زندان هاي ايران بوده اند که نزديک به 90هزار تن از آنها درارتباط با مواد مخدر دستگير گرديده بودند. 10 سال بعد نيز در تابستان 1388 يکي از مسئولين قوه قضائيه کشور اعلام کرد که سالانه هشت ميليون پرونده در دادگستري ثبت گرديده است (عبدي و همکاران،1388). بديهي است که هر پرونده به طور عادي دو طرف دارد و شايد بتوان گفت 16 ميليون نفر از مردم به دادگستري مراجعه مي کنند و اين يعني به طور متوسط حدوداً هر خانوار سالانه يک بار به دادگستري رفت و آمد دارند. اگر اين رقم را با رقم مجرميني که خارج از زندان هستند و ارقام مخفي بزهکاري در ايران بررسي کنيم متأسفانه با افزايش بزهکاري مواجه هستيم که اگرچه نمي توان از لفظ بحران در حد فعلي صحبت کرد اما شرايط جامعه شرايطي شبه بحراني را در جامعه ايجاد کرده است که مي توان لااقل به نوعي از اصطلاح جامعه جرم انگيز استفاده کرد.
بديهي است در چنين جامعه اي و انتشار چنين اخباري نياز به علومي مانند جرم شناسي والبته علوم وابسته بيش از پيش احساس مي شود. علومي که مباحث ومفاهيم مربوط به جرم واصطلاحاتوابسته را شرح و بسط دهد. علومي که به سوالات فعالان علوم اجتماعي و علوم انساني در حوزه پيشگيري، درمان و کنترل جرم پاسخ جامعه و کاملي بدهد- سوالاتي از قبيل:
نحوه تشکيل شکل گيري جرم چگونه است؟
چرا در برخي جوامع يا در برخي قوميت ها جرم بيشتر به وقوع مي پيوندد و در بعضي از آنها کمتر اتفاق مي افتد؟
چرا مردان بيش از زنان مرتکب جرم مي شوند؟
چرا دوران بلوغ بيش از دوران هاي ديگر بحراني و مستعد بروز جرم مي باشد؟
چگونه است که انساني با ارتکاب جرم هم خود را و هم ديگري را به خطر مي اندازد؟
و بسياري از سوالات ديگر که دانستن پاسخ جامع و کامل آنها به مديريت، کنترل والبته پيشگيري از ارتکاب جرم و تدوين برنامه اي در راستاي اين هدف کمک شاياني خواهد کرد.
علم جوان جرم شناسي همواره کوشش مي کند در حد توان به اين پرسش ها پاسخ گويد. البته علماي جرم شناسي اذعان دارند نتيجه‌بخش بودن همه درمان ها و راهکارها منوط به شناخت کامل درد و بيماري هاست. اين شناخت کامل هم به نفع مرتکب جرم است و هم جامعه را مصون خواهد کرد. اما واقعاً براي پاسخ به سوالات پيش رو و شناخت کامل درد بايد چه کرد؟ چگونه بايد درد را واکاوي کرد تا پس توانست مرهمي به کار بخور توليد کرد.
امابه راستي درد چيست؟ شايد بتوان گفت دريک جمله درد يعني همان عوامل جرم زا يا علل پيدايش جرم و مجرم. همان علل و زمينه اي که از بين الف و ب الف ر مجرم، تبهکار، مرتکب و ب را غير جرم و سالم مي کند. برخي عوامل جرم زا را به اين گونه تقسيم کرده اند:
1- عوامل دروني 2-عوامل بيروني
در توضيح عوامل بيروني بايد چنين گفت که منظور از اين عوامل محيط، سطح اقتصاد، فرهنگ و اجتماعي دانست که دراين جا موضوع بحث ما نيست. ما سعي داريم يکي از چندين عوامل دروين را در اين پايان نامه به بحث و تبادل نظر بگذاريم.
وقتي نگاهي به ساير عوامل دروني ايجاد کننده جرم نگاه مي کنيم شايد بتوان همه آنها را در يک واژه خلاصه کرد. واژه اي که در عين کوتاهي وتلخيص خود بيانگر موضوعات و مفاهيم گستردهاي باشد. پس از واکاوي واژه هاي بسيار جامع ترين و بنياني ترين واژه همان شخصيت است- شايد بتوان گفت شخصيت و کم و کيف خاص آن محور اصلي عوامل دروني ايجاد گستره جرم خواهد بود- شخصيت علت العلل شکل گيري جرم و مجرم است- در تعريف شخيصت هر کسي به گونه اي سخن گفته است.
اما واقعاً شخصيت چيست؟ چه چيزهايي بر روي هم شخصيت را شکل مي دهد؟
مبحث شخصيت و جرم از زمان بقراط تاکنون در تحقيقات، تأليفات و مقالات زيادي توسط دانشمندن گوناگون به تبادل نظر گذاشته شده است و از آن زمان تاکنون اين مسأله مطرح بوده است. اما به اعتقاد نگارنده شايد بتوان براي تعريف جامع و کامل شخصيت به تعريف زير اشاره کرد:
شخصيت را مجموعه ويژگي هاي جسمي، رواني، عاطفي و اجتماعي در افراد توصيف مي کنند و بنابراين آنچه به وجودآورنده اين ويژگي ها به شمار مي آيد شخصيت ناميده مي شود.

1-3- پيشينه تحقيق
در ارتباط با زمينه بنيادين پژوهش حاضر تحقيقاتي انجام شده است، سالهايي كه لومبروزو پزشك نظامي، استاد دانشگاه و بنيانگذار انسان شناسي جنايي مولف كتاب مشهور مرد جنايتكار تئوري جرم شناسي زيستي را مطرح كرد. تئوري كه معتقد است مجرمان داراي 20 علائم جسماني و 14 علائم رواني مي‌باشند. با نگاهي به مجموعه 34 علائمي كه او گفته (نگاه تند و خشمگين، آروااره بزرگ و پرحجم، صورت دراز پهن و بي‌تقارن، پا بزرگ و بي‌تناسب، فقدان پيش‌بيني، خيال پردازي و …) مي‌توان به راحتي اذعان داشت كه او نيز اگر چه با اصطلاحات خودش اما در واقع دارد خصوصيات گرم مزاجان را برمي‌شمرد. به هر حال او اولين شخصي است كه خود مي‌گويد سالها در ميان اجساد مردگان و زنده‌ها به تحقيق پرداخته تا عاقبت ضمن مشاهده يك رشته نابهنجاريها در پشت سر يا مغز مياني و … توانسته مسأله طبع را به عنوان منشأ جنايات تدوين و تحليل كند. (كي‌نيا ،1388) پس از او نظريه پردازان ديگري با نامهاي هوتن، دي توليو، شواب و سازا-پا به عرصه اين دست از مطالعات نهادند اما شايد بتوان از بين همه به دو تن از برترين نظريه‌پردازان كه تئوريشان شباهت بيشتري به اخلاط اربعه دارد اشاره كرد. “كرچمر و شلدون”، كرچمر در اوايل قرن بيستم ظهور كرده است. او استاد دانشگاه زوريخ آلمان بود. از 167 جلد كتاب كه بيشتر در زمينه علوم رواني مي باشد منتشر شده است. طبقه‌بندي را كه او از مجرمان ارائه كرده است. در كتابي به نام “ساخت بدن و منش” مورد بررسي قرار داده است همچنين طبقه‌‌بندي او پس از همه طبقه‌بندي‌ها توجه جرم شناسان بعد از خودش به جلب كرده است. او در اين طبقه‌بندي از سه تيپ ياد مي‌كند، تيپ استخواني، تيپ شكمي و تيپ عضلاني يا سخت پيكران- او اينگونه بيان مي‌كند:
“كه بالاترين رقم تبه‌كاران مربوط به استخواني‌ها و پس از آن سخت پيكران و در رديف پايين‌تر، رقم مربوط به شكمي‌ها مي‌باشد”(كي نيا،1388) او براي استخواني‌ها و سخت پيكران علائمي مانند : قدي بلند، بدني لاغر، عصلاني نيرومند، استخوان بندي محكم، خيال پرور، پريشان احوال و بدبين را ذكر مي‌كند كه بعضا با علائم ذكر شده براي مزاج گرم مطابقت دارد. حال جالب آنكه: او وقتي مي‌خواهد در مورد فربه تنان (يا همان سرد مزاجان) صحبت كند از علائمي مانند: شكم برآمده- سري گرد- عضلاني نرم- انباشته از مواد چربي- بشاش- خوش بين سخن مي‌گويد، به نظر مي‌رسد تفاوت با ديدگاه كرچمر با تئوري اخلاط اربعه ناديده انگاشتن مزاج سودا توسط او مي‌باشد (كي‌نيا ،1383). و اما شلدون آخرين نظريه‌پردازي است كه مي‌خواهيم نظريه‌اش را با تئوري اخلاط اربعه مقايسه كنيم.
صفرا ، سودا ، دم و بلغم که از آنها تحت عنوان اخلاط اربعه ياد مي شود در جوامع مختلف نمود عيني داشته است. حسب اين موضوع تحقيقات گسترده اي انجام شده است که غالباً مويد اثرگذاري در تعيين و تيپ شناسي هاي شخصيتي و خلق و خوي افراد ايجاد مي کند. اين مسئله به وضوح در تحقيقاتي که از ابتدا توسط ابن سينا در کتاب “قراضب طبيعيات و الشفاء ” (1332-1404 ق) و پس از آن توسط فيلسوف بزرگ ملاصدرا در “اسرارالايان و مفاتيح العيب ” (1360-1363) و پس از آن در عصر جديد شاهد تحقيقات گسترده اي توسط دکتر علي ابوالحبيب در سه جلد کتاب به عنوان “دوره طب سنتي و تغذيه و شناخت طبايع” دکتر خداداي در کتاب “کليد ورود به طب قديم” و دکتر محسن ناصري و همکاران با عنوان “مروري بر کليات طبع سنتي ايران ” و سلسله مقالاتي نيز توسط پژوهشگراني با عنوان بازخواني مفهوم مزاج بر پايه پزشکي مدرن و تعريف مزاج در طبع قديم و مقالاتي ديگر با عناوين مختلف که هر يک به بازخواني مزاج ، اخلاط و نقش آنها در بدن انسان و از همه مهمتر اثبات علمي مزاج به رشته تحرير در آمده است.

1-4- ضرورت انجام تحقيق
از آنجايي که نظريات گوناگوني (جامع شناسي، زيست شناختي و …) در مورد جرم، شکل گيري جرم، انواع جرم، و شيوه هاي کنترل مجرمين تحقيقات گوناگوني انجام داده اند به نظر مي رسد بازشناسي تئوري اخلاط اربعه مي تواند هم کاربرد و هم جذابيت خاص خود را داشته باشد.
اخلاط اربعه، طبع و مزاج افراد يکي از ابعاد مهم در شکل گيري شخصيت مي باشد که همچنين به ايجاد خلق و خوهاي متفاوت و رفتارهاي گوناگون مي انجامد و البته از همه مهم تر روش هاي شناسايي و نيز کنترل مديريت آن بسيار به راحتي انجام پذير است. به اعتقاد نگارنده اثبات ارتباط جرم و مزاج مي تواند به اثبات اين نکته نيز کمک کند که مزاج هاي خاص در حالت عدم تعادل مي تواند خود را مستعد انجام جرم هايي کند يا به اصطلاح بعضي از مزاج ها جرم خيز هستند. اثبات اين مقدمات کمک مي کند تا بتوانيم شايد از اين گذر و از اين نگاه تازه و زاويه جديد پاسخ به پرسش هاي زيادي در دنياي جرم شناسي بدون پاسخ مانده را پاسخ دهيم.

1-5- اهداف
– نگاهي از زاويه جديد به پديده جرم، تعريف، شکل گيري آن وتسهيل سازي کنترل جرم و پيشگيري براي ارتکاب آن توسط خود مجرم/ خانواده مجرم / نهادهاي اجتماعي
– تحليل اخلاطي جرم براي اولين بار و ترسيم جدول اخلاط و جرم و تحليل مزاجي مجرمين و ترسيم نمودارهاي تحليلي مزاج شناسي مجرمين پس از تغيير و مشاهده پرسش نامه هاي تکميل شده توسط هشتصد مجرم در مطالعه ميداني انجام شده.
– اثبات ارتباط جرم، شخصيت و مزاج در يک مطالعه ميداني و همچنين تأثير مزاج بر شکل گيري جرم در شخصيت هاي مستعد بروز جرم
– ارائه پيشنهاداتي جهت کنترل و پيشگيري براي ارتکاب جرم و کمک به فرد براي تنظيم تعادل اسيدي و بازي جسم خود به نحوي که اين امر بتواند به مديريت فرد بر جرم کمک کند.

1-6- سوالات پژوهش
1- آيا بزهکاران داراي ويژگي هاي جسماني و بدني خاصي مي باشند؟
2- آيا بزهکاران داراي خلق و خوي خاصي مي باشند؟
3- آيا ويژگي هاي جسماني، بدني و خلق و خوي مجرمان به گونه اي است که بتوان آنان را در طبقه بندي مزاج ها در يک مزاج خاص قرار داد؟
4- آيا مزاج هاي گوناگون مي تواند يکي از زمينه هاي شکل دهندي جرم محسوب شود.

1-7- فرضيه ها پژوهش
– با مطالعه و مشاهده ويژگي هاي بدني و جسماني بزهکاران به وضوح مشاهده مي شود که غالب آنها داراي ويژگي هاي خاصي مي باشند. به طور نمونه مي توان قد بلند و کشيده ، لاغر اندام را برشمرد .
– با مطالعه و مشاهده ويژگي هاي خلق و خوي بزهکاران به وضوح مشاهده مي شود که پرخاشگري، ريسک پذيري، اعتمادبه نفس بالا و جنجال و جرو بحث از ويژگي هاي خاص اين گروه از افراد مي باشد.
– پس از کنار هم قرار دادن و علائم خاص بدني، جسمي و خلق و خوي بزهکاران و مطالعه تطبيقي اين علائم با علائم مزاج هاي چهارگانه به وضوح مشاهده مي شود اين علائم همان علائمي مي باشد که در تئوري مزاج هاي اربعه براي مزاجهاي گرم يعني صفرا و دم آورده مي شود.
– از مجموع دو فرضيه قبل مي توان اين گونه استنباط کرد که مزاجهاي گرم زمينه ي مستعددي براي بروز جرم را فراهم و اخلاط گرم نيز امکان بروز آن را بالا مي برد.

1-8- روش تحقيق و نمونه گيري
روش تحقيق در هر پژوهش با توجه به نوع موضوع مشخص مي شود در پژوهش حاضر به منظور

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع افراد بزهکار، ارتکاب جرم، شناخت علم Next Entries منابع پایان نامه با موضوع پرسش نامه، شهر اصفهان، رفتار انسان