منابع پایان نامه با موضوع ارتکاب جرم، حکمت خداوند، گروه کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

مثال در تحقيق کمبريج، پسراني که پدران آنها مجرم بوده‌اند دست کم دو برابر بيشتر از آنهايي که پدران غير مجرم داشتند به ارتکاب جرم دست ‌زدند (نقدي ، 1374؛ حسيني ، 1364). بررسي خانواده‌هاي مجرمان مونث نيز نشان دهنده آن است که از سوئي انحراف‌هاي اجتماعي در خويشاوندان آنها بيش از افراد مونث ديگر است و از ديگر سو، آسيب شناسي خانوادگي در آنها بيشتر از رقمي است که در افراد مجرم مذکر مشاهده مي‌شود ، ضمن آنکه تاثير عوامل خانوادگي در هر دو جنس مشابه است. (دادستان، 1389)
هرونير کريستين سن (1983) بر اساس مرور جامعه پژوهش‌ها، نتيجه گرفته‌اند که اگر چه بسياري از محققان در دهه‌هاي گذشته يافته‌هاي خود را به عنوان دلايل قاطع موروثي بودن جرم دانسته‌اند. وقتي بر مبناي اين يافته‌ها از لزوم عقيم کردن مجرمان دفاع کرده‌اند مسلم است که هنوز بررسيها خانوادگي نتوانسته‌اند آثار عوامل ژنتيکي و محيطي را به وضوح متمايز کنند. چرا که وجود همبستگي بين دو متغيير (مجرم بودن والدين و فرزندان آنها) نشان دهنده يک رابطه علي بين آنها نيست و اين امکان وجود دارد که متغير سومي (شايد يک متغير محيطي) موجب شود تا والدين و فرزندانشان مرتکب جرم شوند. بنابراين نمي‌توان همبستگي‌ها را به وجود ژن‌هاي مشترک در اعضاي خانواده نسبت داد ، (دادستان،1389)بلکه بايد اين واقعيت را نيز پذيرفت که تمامي اعضاي خانواده داراي تحصيلات ناچيز ، رژيم غذايي نامناسب و درآمد کم بوده‌اند؛ محيط زندگي آنها نيز مشابه بوده، به طبقه اجتماعي غير مرفه تعلق داشته‌اند. همچنين اين احتمال وجود دارد که عوامل اجتماعي و روان شناختي خانوادگي دليل انتقال ارزشها و رفتار مجرمانه باشد. بنابراين براي ارزشيابي تاثير عوامل وراثت و محيط بايد محققان هر يک از آنها را به گونه‌اي دقيق کنترل کنند تا امکان ارزشيابي درست عوامل ديگر فراهم شود.
– تحقيقات در مورد فرزند خاندگان
روش پژوهش متداول در قلمرو فرزند خواندگان عبارت است از تعيين والدين زيست شناختي اين کودکان و مقايسه فراوني رفتار مجرمانه در والدين و فرزندان آنها. (دادستان، 1389)
در صورتي که مشابهت رفتار اين کودکان با رفتار والدين زيست شناختي بيش از مشابهت آن با والديني باشد که آنها را به فرزند خواندگي پذيرفته‌اند، مي‌توان تاثير مولفه ژنتيک را پذيرفت و در غير اين صورت، تاثير محيط آشکار مي‌شود. اما چنين نتيجه‌گيري مستلزم مجرم نبودن والدين غير زيست شناختي است. در يکي از نخستين تحقيقات در مورد فرزند خواندگان به اين نتيجه رسيدند که 50% از فرزندان مادران زيست شناختي مجرم، قبل از 18 سالگي مرتکب جرم شده بودند در حالي که تخلف از قوانين در گروه کنترل تنها 5% بود. هاچينگز و منديک (1975) نيز پس از بررسي نمونه‌اي متشکل از 1000 فرزند خوانده مذکر، نتيجه گرفت که در صورت مجرم بودن پدر زيست شناختي و غير مجرم بودن پدرخوانده تعداد فرزند خواندگاني که مرتکب جرم مي‌شوند دو برابر بيش از موارد غير مجرم بودن پدر زيست شناختي و مجرم بودن پدر خوانده است (رمضاني ،1375).
با اين حال اگر هر دو پدر داراي پرونده ارتکاب جرم باشند تعداد فرزند خواندگان مجرم باز هم افزايش مي‌يابد. اين مولفان پس از جمع‌بندي تحقيقات انجام شده در مورد فرزند خواندگان نتيجه گرفتند که با وجود تاثير عامل ژنتيک در علت شناسي جرم، نمي‌توان تاثير عوامل محيطي را ناديده گرفت.
تحقيقات اخير در عين حال بر اهميت عوامل ژنتيکي و محيطي تاکيد کرده‌اند.
هنديک و همکاران بر اساس بررسي نمونه‌اي متشکل از 14500 فرزند خوانده نشان دادند که وجود يک والد زيست شناختي مجرم، فراواني ارتکاب جرم را در فرزندانشان افزايش مي‌دهد. با اين حال با توجه به نتايج تحقيقات منعکس شده در جدول مي‌توان مشاهده کرد که با يک اثر تعاملي مواجه هستيم. چرا که وقتي هر دو پدر مجرم هستند درصد فرزند خواندگان مجرم نيز افزايش مي‌يابد. که اين رابطه در جدول (3-10) نشان داده مي شود.

جدول (3-10) درصد فرزند خواندگان مجرم مذکر در ارتباط با مجرم بودن والدين
والدين زيست شناختي

والدين غير زيست‌شناختي
مجرم
غير مجرم
مجرم
5/24%

7/14%

غير مجرم
0/20%

5/13%

مأخذ : (دادستان 61:1389)
از قديم نقش وراثت، خواه به دليل تجربه اجداد ما خواه به علت کنجکاوي بشر در شناخت ناشناخته ها مورد توجه بسيار بوده است. شباهت هاي ظاهري والدين با کودکان چون سياهي چشمها و يا سپيدي رخسار و مقايسه رفتار هاي پدر و مادر با فرزند چون نحوه خشم و شکل مهر و نوع لبخند و مانند اينها وراثت را هميشه به عنوان يک پديده قابل تامل مطرح کرده است. علاوه بر شباهتها تفاوتهاي ميان والدين و اولاد نيز در وراثت مورد توجه است. در شريعت مقدس اسلام به ويژه نقش وراثت در اخبار و احاديث مختلف به عناوين گوناگون عنوان شده و از وراثت با کلمه “عرق” ياد گرديده است، روايت زير از آن جمله است :(رجبي، 1381)
“مردي از انصار حضور پيغمبر (ص) آمد عرض کرد يا رسول الله اين زن دختر عموي من است، من فرزند فلان پسر فلان و اين زن دختر فلان و پشتهاي خود و همسرش را برشمرد، سپس گفت نه من و نه همسرم هيچيک از نژاد حبشي نبوده ايم ولي اين زن براي من فرزندي آورده است که شباهت بسيار به حبشيان دارد. حضرت پس از کمي تفکر فرمود تو داراي نود و نه عرق هستي و زنت نيز نود و نه عرق دارد.وقتي نطفه به هم مي آميزد عرقها به جنبش آمده از خداوند تکوين بچه را شباهت ايشان طلب مي کنند اين فرزند تست و اين تغيير شکل يا از “عرق” تو يا همسر تو ناشي شده است. بي شک عامل محيط نيز در کنار وراثت از اهمييت فوق العاده برخوردار است اما زيست شناسي که سابقه اي طولاني در تاريخ دارد به کمک جرم شناسي معاصر آمده تا نقش ترديد ناپذير وراثت را در نزد افرا انساني و مجرمين بررسي کند. دوره شاخص زيست شناسي مديون قرن نوزدهم است که وراثت را به شکل علمي آن مطرح مي سازد بخصوص که در اين مطالعه مساله وجود برخي تمايلات جرم زا از طريق ارث قابل توجه است

3-7- وراثت از نظر علمي
تاثيرات وراثت در شکل گيري شخصيت بزهکار با روش هاي مختلف شجره نامه اي ، آماري ، دوقلوها ، الکتروآنسفالوگرافي مورد بررسي قرار گرفته است که در هريک از آنها با شيوه هاي مخصوص به اين امر پرداخته شده است. در واقع محققين به دنبال اين بوده اند که آيا انتقال به وسيله وراثت صورت گرفته يا خير؟ نتايج هريک از تحقيقات فوق علي رغم انتقادات وارد بر آنها که هيچ يک به تنهايي کافي براي شناخت عوامل موثر در وقوع جرم نيست ، مؤيد اين معناست که وراثت در بزهکاري تأثير دارد ، ليکن براي اين سوال که آنچه در اين وراثت منتقل مي شود ، چيست پاسخهاي مختلف در مکاتب مختلف داده شده است ؛ “چيزي مخصوص” ، “فقدان يا ضعف يا اختفاي حس اخلاقي” ، “صرفاً گرايش هايي که در پايه اجداد يافت مي شود و ممکن است جرم زا باشند.” اما علي رغم اين پاسخ ها امروزه ، جهت تحقيقات به اين سمت است که کروموزم جنايت وجود ندارد (گسن ريموند ، 1374 ، 177)
درک نظريه اسلام درباره جبر جنايي که در طي چهارده سده کتاب ها و رسالات بيشماري در آن باره نوشته اند ، کار آساني نيست. حديث شريف نبوي12 تالي کلام الهي در آيه مبارکه مي باشد. آنچه استنباط ماست اين است که اگر بشر به حال خود رها مي شد ، احتمالاً در جبر بيولوژي ورواني با خسران کاري خود به پرتگاه سقوط و انحطاط و زوال مي افتاد. فلسفه تشريع ، براي رهايي انسان از جبر جنايي و اعتلاي به مقام حريت و انسانيت است (کي نيا ، 1370 ، 91)
در طول زندگي بشر از ابتداي تولد حتي قبل از آن براي شيوه تربيت فرزندان ، بخصوص در روايات اسلامي دستورالعمل هايي آمده است. رعايت پاره اي مسائل قبل از تشکيل خانواده و ازدواج از ناحيه زوجين ، اقدام خاص مادر در دوران بارداري کودک ، نحوه شيردهي و تغذيه کودک از جمله مسائلي است که تأثير اين دوران در شخصيت فرد را آشکار مي سازد :
“آنها کساني هستند که مي گويند پروردگار از همسران و فرزندان ما ، مايه روشني چشم ما قرار ده و ما را پيشواي پرهيزگاران بنما!” 13
پيام آيه اين است که انسان در برابر همسر و فرزند و نسل خود متعهد است و تشکيل خانواده و داشتن همسر و فرزند و دعا براي بدست آوردن آنها مورد توجه اسلام است. (قرائتي ، 1383، 286)
در آيه 78 سوره نحل به بي اطلاعي انسان قبل از تولد اشاره دارد :
“و خداوند شما را از شکم مادران خارج نمود در حالي که هيچ نمي دانستيد ، اما براي شما گوش و چشم و عقل قرار داد تا شکر نعمت او را بجا آوريد.” 14 ؛ يعني درحين تولد از اين معلوماتي که فعلاً داريد در شما اثري نبود. علت دانا شدن شما همان گوش و چشم و قلب است که شنيدني ها و ديدني ها از دروازه گوش و چشم وارد درون شما مي شود و به وسيله قلب تجزيه و تحليل مي شود و اگر اين دستگاه ها در بدن نبود ، بشر از دانايي بي بهره مي ماند و با عالم خارج ارتباطي پيدا نمي کرد. (قرشي ، 1377 ، 497)
آيه 27 سوره نوح تأکيد به وراثت دارد :
“چرا که اگر آنها را بگذاري بندگانت را گمراه مي کنند، و جزنسلي فاجر و کافر بوجود نمي آورند.” 15
از آيه استفاده مي شود که جمعتي که فاسد و مفسد باشند و نسل هاي آينده آنها نيز در خطر فساد و گمراهي قرار گيرند، در حکمت خداوند حق حيات ندارند. (مکارم شيرازي ، 1383، 89)
و حضرت نوح اين معنا که کفار در آينده جز فاجر و کفار نمي زايند را از راه وحي فهميده بود
همداني ، (1374) آن جا که در آيه 36 سوره هود آمده است :
” و به نوح وحي شد که از قوم تو جز کساني که [تاکنون] ايمان آورده اند هرگز [کسي] ايمان نخواهد آورد. پس از آنچه مي کردند غمگين مباش”. 16
بنابراين در عين حال که انسان خود مسير هدايت و ضلالت خود را انتخاب مي کند و همين طور متأثر از وسوسه هاي شيطاني است ، اثر وراثت در ساختار زندگي انسان مورد اشاره قرآن کريم قرار گرفته است.
قرن نوزدهم با توسعه علوم همراه است بين سالهاي 1900- 1800 نظريه هاي سلولي ريشه ميکروبي بيماريهاي عفوني و تکامل “داروين” موجب گسترش دانسته هايي در زمينه علم زيست شناسي گرديده است بين سالهاي 1875- 1860 نظريه وراثت ژ. مندل (1884- 1822) که آزمايشهاي مختلفي بين سالهاي مذکورروي انواع نخود انجام داد مورد توجه کمي واقع شد. ولي سي وپنج سال پس از گزارش وي که در 1865 انتشار يافت سه زيست شناس اروپايي بدون اطلاع از مطالعات يکديگر به کشف گزارش مندل توفيق يافتند. “کورنس” و در آلمان “دووريس” در هلند و “چرماک” در اتريش.
“مندل” کشيش ساکن شهر کوچکي از شهرهاي فعلي چکسلواکي بود تحصيلات وي در علوم رياضيات در دانشگاه انجام شد و هم اوست که طريق انتقال صفات از والدين به اولاد را کشف کرد. اين کشيش متفکر با کاشتن نخود در باغچه کليسا خود را سرگرم مي کرد و با بردباري و حوصله بسيار و با صرف روزها و ماها و سالها وقت بيش از ده هزار بوته نخود را مورد بررسي و دقت قرار داد که علم وراثت با گزارش مندل در هشتم فوريه سال 1865 شروع شد هر چند همان طور که گفته شد نمي توان نظرات ديگري را که در اين زمينه قبل از مندل مطرح گرديده بود و از اعتبار برخوردار است ناديده گرفت. علت انتخاب نخود يکي آساني کاشتن آن در مقايسه با ديگر گياهان و همچنين توليد نسل فراوان تر آن بود و ديگر آنکه چون پرچم ها و مادگي گل نخود در درون گلبرگهاي آن مخفي هستند در آنها خود لقاحي انجام مي گيرد{بدين معني که گرده يک گل (که حاوي يک سلول نر است) با تخمک همان گل (که حاوي سلول ماده است) ترکيب مي گردد.} نتايج کلي که مندل از مطالعات خويش بر روي گياهان گرفته و به قوانين مندل شهرت يافته اند به شرح زيرند :
تفکيک خصوصيات وراثتي- به اين معني که ژن هاي جفت (که براي هر صفت وجود دارد) از هم جدا مي شوند و به سلول هاي زاينده متفاوت مي رسند.
استقلال اين خصوصيات – به اين معني که تفکيک ژنهاي جفت و ترکيب شدن بعدي آنها مستقل ز يکديگر صورت مي گيرد(اصل ترکيب آزاد).

3-8- جرم و شخصيت از

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع ارتکاب جرم، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان Next Entries منابع پایان نامه با موضوع کتاب مقدس