منابع پایان نامه با موضوع ارتباط معنی دار، آمادگی جسمانی، کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

ی کنندههای سطح اضطراب متوسط است(65). بنابراین، باعنایت به اینکه اضطراب، از شایعترین مشکلات روانی بخصوص در دوران نوجوانی است که اگر در رفع به موقع آن تلاش نشود، تعمیم بیشتری می یابد و تحت عناوین اضطراب تحصیلی یا اضطراب امتحان، منجر به کاهش اعتماد به نفس، افت تحصیلی، فرار از مدرسه، سوءمصرف مواد، اختلال در روابط بین فردی و اختلالاضطرابی در بزرگسالی میگردد(67). بر این اساس، صاحبنظران معتقدند دانشآموزاني كه به سبب فعاليتهای جسمانيمنظم، دارای آمادگی جسمانی هستند، با احتمال بیشتری دارای كيفيت زندگي بهتر در ارتباط با سلامتيعمومي بوده و به همان ميزان دارای ترس، اضطراب و خيالپردازي منفي کمتری خواهند بود(95). در همین ارتباط، برخی تحقیقات نشان داده است که اگر نوجوانان از نظر وضعیت جسمانی و ترکیب بدنی شرایط مساعدی نداشته باشند، از تعادلروانیمناسبی برخوردار نبوده و معمولاً مضطرب، گوشهگیر و بدبین خواهند بود(4).
از سویی، فقدان آمادگیجسمانی که نتیجهی کاهش فعالیتبدنیمنظم است، همچنین میتواند بر ترکیب بدن تأثیر منفی گذاشته و افزایش وزن غیرطبیعی را موجب شود که این روند سرآغاز بروز بسیاری از بیماریهای جسمی و روانی است(2006). یافتههای پژوهشی در این زمینه حاکی از آن است که کودکان چاق علاوه بر افزایش خطر در آینده، مشکلات تنفسی، فشار خون، علائم زودهنگام بیماری قلبی، مقاومت به انسولین و اثرات روانی[از جمله اضطراب] را هم تجربه میکنند(35). از مؤلفههای اصلی آمادگيجسماني میتوان به استقامت قلبي- تنفسی10، استقامت عضلاني11، انعطاف پذيري12 و تركيب بدن13 اشاره کرد. نتايج مطالعات در این زمینه نشان ميدهد كه افزايش قدرت عضلاني، استقامت عضلاني و انعطاف پذيري اثرات مثبتي بر سيستم قلبي- عروقي دارد و باعث كاهش آسيبهاي عضلاني و اسكلتي ميشود. اهمیت ترکيب بدني مناسب نیز که يكي از عوامل موثر بر تأمين تندرستي و آمادگي جسماني است، به ویژه در آزمودنيهاي در حال رشد – قشر نوجوان- قابل توجه است.
مروری بر پیشینههای پژوهشی نشان می دهد که داشتن آمادگیجسمانی، موجب کاهش اضطراب میگردد(101)، بلکه کیفیت زندگی را نیز افزایش میدهد(72). در این رابطه، بوچارد و شپارد14(1993) مدلی را ارائه کردهاند که در آن آمادگیجسمانی به عنوان متغیرمیانجی بین ورزش و سلامتی معرفی شده است. به اعتقاد آنها افرادی که در فعالیتهای ورزشی شرکت میکنند، فکر میکنند آمادگیجسمانیشان را بهبود بخشیدهاند و خودشان را آمادهتر از آنهایی میدانند که در این برنامهها شرکت نمیکنند. همین امر منجر به ادراکی میشود که آنها از نظر ذهنی احساس کنند که داری سلامتی و کیفیتزندگی بهتری هستند(9).
با توجه به ویژگیهای رشد جسمانی و روانشناختی در دورهی نوجوانی، روشهای مختلفی مطرح است که می توانند به طور همزمان به بهبود ترکیب بدنی، کیفیت زندگی و کاهش اضطراب در نوجوانان کمک کنند. استفاده از فاکتورهای آمادگیجسمانی یکی از روشهایی است که به نظر می رسد می تواند این شاخص ها را تحت تأثیر قرار دهد. با عنایت به موارد فوق، اکنون این سؤال مطرح است که آیا بین آمادگیجسمانی با ترکیببدنی، کیفیتزندگی و اضطراب دانش آموزان دختر 12 تا 14 ساله ارتباط وجود دارد؟

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش
بررسی سطح آمادگی افراد به ویژه نوجوانان برای برنامهریزی و ارتقای کمّی و کیفی عملکرد در زندگی و ورزشی ضروری است. در این راستا، آمادگیجسمانی، از این جهت که با زندگي روزمره افراد ارتباط دارد، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و قابل توجه همهی اقشار جامعه از جمله افراد نوجوان میباشد. باوجود این، اهمیت فعالیتهایبدنی منظم و برخورداری از آمادگیجسمانی مطلوب به ویژه در دوران کودکی و نوجوانی هنوز به خوبی شناخته شده نیست(92).
آمادگی جسماني و داشتن وضعيت بدني مطلوب از این جهت در زندگي افراد از اهميت خاصي برخوردار است که تغييرات مثبت و منفي آن ميتواند بر ساير ابعاد زندگي به ویژه کیفیت زندگی انسان اثر بگذارد. به همین دلیل، امروزه اهميت فعاليت بدني به عنوان بخش مکمل يک زندگي سالم مورد توجه قرارگرفته و تحقیق در آمادگی جسمانی و ارتباط آن با ترکیب بدن، کیفیت زندگی و نیز اضطراب نوجوانان از ضرورت خاصی برخوردار است. بررسيها نشان دادهاند اجراي منظم فعاليت بدني مزاياي معنيدار دارد و حفظ سطح مناسبي از عناصر آمادگيجسماني درکاهش خطر امراض قلبي، فشارخون، ديابت و ناراحتيهاي روحي– رواني مؤثر است. اما در جوامع امروزي که متکي بر فناوري پيشرفته ميباشند، کاهش فعاليتجسماني بيش از هر زمان ديگري به چشم ميخورد. در کشور ما نيز فعاليتبدني ناکافي به شکل يک نگراني بزرگ خودنمايي ميکند. ماشينيشدن زندگي و استفاده از سرگرميهاي کاذبرايانهاي، کاهش شديدي را در ميزان فعاليت هاي بدني افراد جامعه به ویژه نوجوانان به وجود آورده است که اين امر باعث بوجود آمدن نابسامانيهاي فراواني در زمينههاي جسمي، روحي و اجتماعي در جامعه شده است(24).
پژوهشهای مختلف نظیر ورن و گریسی15(1999) و وود هولزر و همکاران16(2011) و دیگران نشان دادهاند که از مهمترین عوامل در دهههای اخیر که سبب بروز ناتوانی و مرگهای زودرس میشوند، از بیماریهای عفونی و واگیردار به سمت بیماریهای مزمن و تحلیل برنده تغییر جهت دادهاند(101). یکی از شایعترین این بیماریها ترکیببدنی نامناسب به علت عارضهی چاقی است که با افزایشخطر آثارجانبی در مراحل بعدی زندگی همراه است(73). از شواهد عینی و پژوهشی متعدد میتوان دریافت؛ افرادی که تحرک کمتری دارند، دارای چربی بدنی بالا بوده و این امر سبب کاهش قدرت نسبی و عملکرد ضعیف آنان میشود(98). در این زمینه، وگار و همکاران17(2011) معتقدند که فعالیت فیزیکی نوجوانان به عنوان یکی از عوامل اصلی پیش بینیکنندهی سلامت جسمی و روانی از جمله پیشگیری از اضطراب می باشد(100). تحقیقات زیادی نیز حاکی از آن است که افراد ورزشکار که دارای آمادگیجسمانی نسبی هستند؛ چربیبدنیپائین و وزن مطلوب عضله، بر انجام درست فعالیتهایبدنی و اجراي مناسب حرکاتفیزیکیآنها تاثیرگذار است(57). آنچه مسلم است اینکه پیامد زندگي ماشيني، امروزه فعاليت بدني انسان را به حداقل خود رسانده و بشر را با فقرحركتي18 روبرو كرده است. فقرحركتي نیز، با ایجاد مشكلات بزرگتري به نام چاقي و اضافه وزن و كاهش توان هوازي، بسياري از افراد را دست به گريبان خود کرده است(76)، برخی از صاحب نظران معتقدند که اساساً پژوهش در زمینهی آمادگيجسماني، يكي از مفاهيم مهم در دوران كودكي و نوجواني است(87). زیرا فقدان آمادگی جسمانی، با توجه به ارتباط آن با ترکیب بدن میتواند بر عملکرد آن دسته از نوجوانانی که به فعالیتهای با تحرک بیشتر مانند دویدن، پریدن و… نیاز دارند، تأثیری منفی بگذارد. همچنین، تحقیقات گوناگون حاکی از آن است که بین کسب آمادگی جسمانی و رفع مشکلات روانی مانند اضطراب رابطه وجود دارد(44، 53).
برخی از محققان معتقدند که آمادگیجسمانی نوجوانان، هرچند تحت تأثیر رشد و بلوغ آنهاست، اما در واقع از جمله عواملی است که به دلیل تأثیرگذاری بر عملکردهای فردی، اجتماعی و تحصیلی دارای اهمیت بوده و مورد توجه خاص خانوادهها و اولیایمدارس است. در این راستا، برخی از تحقیقات علوم ورزشی نشان دادهاند که چاقی کودکان و نوجوانان یک مشکل بهداشتی پیچیده است که به عوامل متعددی از جمله چاقی والدین، تغذیهی دوران کودکی، وضعیت اقتصادی- اجتماعی و فعالیتبدنی آنها بستگی دارد(82). پژوهش حاضر از این جهت نیز حائز اهمیت است که علاوه بر ترکیب بدن، به طور همزمان به رابطهی بین آمادگیجسمانی با کیفیتزندگی و میزان اضطراب نوجوانان نیز پرداخته است. در این رابطه، برخی یافته های پژوهشی نشانگر آن است که اضافه وزن و چاقی که نتیجهی بیتحرکی و عدم فعالیتهای بدنی منظم در دوران نوجوانی است، نه تنها احتمال خطر بیماریهای متابولیک را در سالهای بعد افزایش داده و بر رشد و بلوغ جنسی نوجوان اثر میگذارد(90). بلکه، پدیدهی چاقی در دانش آموزان نوجوان، با آزار و اذیّت روانی از طرف همشاگردان نیز همراه است(64).
صرف نظر از تفاوتهای فردی، از نتایج تحقیقی چنین برمیآید؛ افرادی که از آمادگی جسمانی مطلوبی برخوردارند، دارای اندامی بهترو درصد چربی پائینتر بوده و این امر نه تنها موجب بهبود عملکرد آنها در انجام تکالیف زندگی میشود، بلکه کیفیت زندگی و میزان اضطراب آنها را هم تحت تأثیر قرار میدهد. به رغم پژوهشهای متعدد در مورد آمادگیجسمانی، ترکیب بدنی، کیفیت زندگی و اضطرابدانش آموزان، کمتر پژوهشی به طور یکجا به ارتباط این عوامل در دختران نوجوان پرداخته است. بنابراین، پژوهش حاضر که درصدد بررسی همزمان ارتباط آمادگیجسمانی با ترکیب بدنی، کیفیتزندگی و اضطرابدانش آموزان دختر 12 تا 14ساله میباشد، به نظر میرسد از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

1-4. اهداف پژوهش
1-4-1. هدف کلی: تعیین ارتباط بین متغیرهای آمادگیجسمانی با ترکیب بدن(BMI و WHR)، کیفیت زندگی و میزان اضطراب دانش آموزان دختر 12 تا 14ساله.
1-4-2. اهداف فرعی
1- تعیین ارتباط بین متغیرهای آمادگی جسمانی با BMI دانشآموزان دختر 12 تا 14 ساله؛
2- تعیین ارتباط بین متغیرهای آمادگی جسمانی با WHR دانشآموزان دختر 12 تا 14 ساله؛
3- تعیین ارتباط بین متغیرهای آمادگی جسمانی با مؤلفه های کیفیت زندگی دانشآموزان دختر 12 تا 14ساله؛
4- تعیین ارتباط بین متغیرهای آمادگیجسمانی با میزان اضطراب دانشآموزان دختر 12 تا 14ساله؛
5- تعیین ارتباط نمره استاندارد آمادگی جسمانی با ترکیب بدنی، BMI، WHR، اضطراب و کیفیت زندگی دانش آموزان دختر 12 تا 14 ساله.

1-5. فرضیه‌های پژوهش
1- بین استقامت قلبی- تنفسی با BMI دانشآموزان دختر 12 تا 14ساله ارتباط معنی داری وجود دارد.
2- بین استقامت عضلانی با BMI دانشآموزان دختر 12 تا 14ساله ارتباط معنی داری وجود دارد.
3- بین انعطاف پذیری با BMI دانشآموزان دختر 12 تا 14ساله ارتباط معنی داری وجود دارد.
4- بین استقامت قلبی- تنفسی با WHR دانشآموزان دختر 12 تا 14ساله ارتباط معنی داری وجود دارد.
5- بین استقامت عضلانی با WHR دانشآموزان دختر 12 تا 14ساله ارتباط معنی داری وجود دارد.
6- بین انعطاف پذیری با WHR دانشآموزان دختر 12 تا 14ساله ارتباط معنی داری وجود دارد.
7- بین استقامت قلبی- تنفسی با کیفیتزندگی دانشآموزان دختر 12 تا 14ساله ارتباط معنی داری وجود دارد.
8- بین استقامت عضلانی با کیفیت زندگی دانشآموزان دختر 12 تا 14ساله ارتباط معنی داری وجود دارد.
9- بین انعطافپذیری با کیفیت زندگی دانشآموزان دختر 12 تا 14ساله ارتباط معنی داری وجود دارد.
10- بین استقامتقلبی- تنفسی با میزان اضطراب دانشآموزان دختر 12 تا 14ساله ارتباط معنی داری وجود دارد.
11- بین استقامت عضلانی با میزان اضطراب دانشآموزان دختر 12 تا 14ساله ارتباط معنی داری وجود دارد.
12- بین انعطافپذیری با میزان اضطراب دانشآموزان دختر 12 تا 14ساله ارتباط معنی داری وجود دارد.
13- بین آمادگیجسمانی کلی با ترکیب بدن، اضطراب و کیفیتزندگی دانشآموزان دختر 12 تا 14 ساله ارتباط معنی داری وجود دارد.

1-6. محدودیتهای پژوهش
1-6-1. محدودیت های قابل کنترل
1- دامنه ی سنی شرکت کنندگان دختر، 12 تا 14 سال بود.
2- افراد نمونه از طریق تکمیل برگهی آگاهی از سلامت انتخاب شدند.

1-6-2. محدودیت های غیرقابل کنترل
1- عدم کنترل تغذیه، خواب و استراحت شرکت کنندگان؛
2- عدم همسانی شرایط عاطفی، روحی و روانی، فرهنگی، اقتصادی اجتماعی شرکت کنندگان؛
3- میزان انگیزه شرکت کنندگان در اجرای آزمون های آمادگی جسمانی.

1-7. تعریف واژه ها(نظری، عملیاتی)
– آمادگی جسمانی: منظور از آمادگی جسمانی، توسعهی کیفیتهای موردنیاز برای اجرای خوب عملکرد و همچنین، حفظ شیوهی زندگی سالم میباشد(44). سازمان بهداشت جهانی19 آمادگی

جسمانی را توانایی اجرای کار عضلانی به صورت رضایت بخش تعریف کرده است(106).
منظور از آمادگی جسمانی در این پژوهش مقادیری است که شرکت کنندگان د

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع آمادگی جسمانی، ضریب همبستگی، کیفیت زندگی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع آمادگی جسمانی، تربیت بدنی، اوقات فراغت