منابع پایان نامه با موضوع ارباب رجوع، برنامه چهارم توسعه، اندازه دولت، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

و محافظه کاري
* مشارکت ناپذيري، خود محوري و افزون طلبي
* تجربه گرايي، سنتي و دانش گريزي
* بي نظمي و ناهماهنگي
* مداخله گري، مجري، رقابت ناپذيري و دولت مداري
* تعهدپذيري و اخلاق گرايي
* بالقوه توانمند و مستعد تحول
با توجه به بررسي هاي متعدد و مطالعات انجام شده، به منظور اصلاح وضع نظام اداري، تغييراتي بايد در اين ويژگي ها اعمال شود تا به خصوصيات زير تبديل شوند :
* نظامگرا و همه سونگر
* کارا، بهره ور و ارزش افزا
* پاسخگو و شفاف
* اثربخش، نتيجه گرا و کيفيت مدار
* شهروندمدار، خدمتگزار و مردم سالار
* سالم، عاري از فساد و تبعيض
* مشارکت جو و مشارکت پذير
* شايسته سالار و دانش گرا
* آينده نگر، دوربين و هدفمند
* قانونمدار، ضابطه مند و اخلاق گرا
* مدير و راهبر
* توسعه گرا و نوانديش
شبکه پست کشور اين توانايي را دارد که با ارائه خدمات به بخش هاي دولتي و غيردولتي به صورت تخصصي هزينه هاي آن ها را کاهش داده و از پرداختن سازمان ها به فعاليت هاي غير مرتبط با اهداف سازماني جلوگيري نمايد. همچنين با اين اقدام مراجعات مردم به آن ها را کاهش دهد. با توسعه پست بطور کلي اثرات ذيل را مي توان در سطح ملي مشاهده کرد :
* کاهش هزينه هاي ملي
* جلوگيري از دوباره کاري ها و تسهيل در امور اداري
* افزايش بهره وري ملي
* تحول در نظام اداري و ايجاد شرايط لازم براي تصميم گيري مديران اجرايي به جاي درگير شدن با امور جاري
* صرفه جويي در مصرف زمان و انرژي مراجعه کنندگان به سازمان هاي دولتي و غيردولتي
* کاهش حجم دولت در حوزه تصدي گري
* آزادسازي و صرفه جويي در منابع مالي و نيروي انساني دولت
وجود قوانين و مقررات جهت برقراري ارتباط، تعامل و همکاري ادارات پست کشورها به منظور مبادله توزيع مرسولات از اهميت حياتي برخوردار مي باشد و در اين راستا نقش اتحاديه جهاني پست و اتحاديه هاي منطقه اي پست بسيار حائز اهميت است. همچنين رشد و توسعه اقتصادي کشور و افزايش حجم مبادلات پستي با ساير کشورها مي تواند، منافع اقتصادي قابل توجهي را عايد پست کشور نمايد. ضمن آنکه قرار گرفتن در مرکز مبادلات بين المللي منطقه اي زمينه مناسبي جهت افزايش درآمد حاصله از ترانزيت بسته هاي پستي بين المللي را بوجود خواهد آورد.
انحصار شکني ناشي از آزادسازي و مقررات زدايي، تجديد ساختار سازماني و قانوني مهندسي مجدد فرآيندها، شناور نمودن تعرفه هاي پستي، ورود متقاضيان غيردولتي به فعاليت هاي پستي مي تواند به رقابت پذير کردن فعاليت هاي پستي بيانجامد و از اين رهگذر نقش پست در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور تحقق يابد. در ادامه به برخي از نقش هايي که پست در نظام اجتماعي ايفا مي نمايد، اشاره خواهد شد.
3-4-2نقش پست در حفظ محيط زيست (بهره وري سبز)
يکي از مسائل مورد توجه پست، سطح بالاي توجه و ارزش نهادن عموم جامعه به موضوعات زيست محيطي است که اين موضوع رابطه تنگاتنگي با اجراي فعاليت هاي اجتماعي آنان دارد. ديدگاه هاي جهاني در مورد بسياري از مسايل در حال تغيير است. از جمله تغييرات عمده و مهم مورد توجه افکار عمومي در جهان امروز، اهميت يافتن مسائل محيط زيست است. حفاظت از محيط زيست و درک اهميت محيط زيستي سالم و پايدار به يک موضوع عمومي تبديل شده است. به گونه اي که راه هاي برخورد با مشکلات موجود و اجتناب از مشکلات آينده در اين زمينه، موضوع بسياري از مباحث سياسي، فني و مطالعات علمي است. مسلماً محيط زيست يک موضوع درخور توجه براي ادارات پست است. هرچند که اين امر در اکثر حالات امري پر هزينه است، اما مي تواند تاثير قابل ملاحظه اي در حفظ و بهبود وضعيت محيط زيست داشته باشد.
پست با گسترش خدمات خود مي تواند در راستاي کاهش خود پستچي گري و در نتيجه تردد و کاهش بار ترافيک و آلودگي هوا نقش موثري را ايفا نمايد. همچنين پست از طريق نوسازي ناوگان حمل و نقل و استفاده از وسائط نقليه مناسب مي تواند به صرفه جويي در مصرف انرژي و کاهش آلودگي هاي زيست محيطي کمک نمايد. از سوي ديگر نقش پست در اشاعه فرهنگ توجه به حفظ محيط زيست از طريق تبليغات، چاپ تمبر و … قابل انکار نيست.
در سياست گذاري زيست محيطي، آگاهي مردم از موضوعات زيست محيطي بايد مورد توجه قرار گيرد. افراد و سازمان ها بايد در فعاليت هاي زيست محيطي کشور خود مشارکت داشته باشند. در اين راستا، پست به عنوان بخشي از جامعه در اين امر نقش مهمي ايفا مي نمايد.
شبکه پستي به واسطه جهاني بودن و گستردگي سطح فعاليت هاي خود، در جاي جاي کره زمين حضور دارد. روزانه به طور تقريبي 6.200.000 نفر از کارکنان پستي در سطح دنيا بالغ بر 500 ميليون نامه، مطبوع، امانت و ديگر مرسولات را به نشاني هاي مختلف جابجا مي کنند. کشورهاي اتحاديه براي انجام رسالت خود تقريباً از 600.000 وسيله نقليه استفاده مي کنند. (دفتر امور پست بين الملل، 2009)
در دومين همايش «پست و محيط زيست» که در دسامبر سال 2011 برگزار شد، کشورهاي شرکت کننده، تعدادي فعاليت که تا حدودي براي مديريت کارهاي وابسته به پست آسان هستند را پيشنهاد و همچنين ابتکارات خود در زمينه حفظ محيط زيست را ارائه دادند. خلاصه مهمترين پيشنهادات کشورهاي شرکت کننده به شرح زير است :
1. گسترش و پياده سازي يک سياست براي حفظ محيط زيست در محدوده مديريت کارهاي پستي با سياست حفاظت از محيط زيست کشور مربوطه با استفاده از UPU
2. نشر تمبرهاي پستي براي ترويج آگاهي در مورد محيط زيست در محدوده کشور خود
3. به اشتراک گذاشتن اطلاعات در فعاليت هاي مربوط به محيط زيست با کشورهاي مجاور و UPU
4. مشارکت با ديگر سازمان ها، شرکت هاي خصوصي، مشتريان و ارگان هاي محيط زيست براي ارائه يک بيمه تعاوني يا يک شرکت بازرگاني مشترک
5. بررسي استفاده از منابع سوختي ديگر و بنزين بدون سرب در وسايل نقليه
6. بهينه سازي استفاده از سوخت
7. استفاده از کاغذهاي قابل بازيافت

شرکت هاي پستي در دنيا همواره سياست هاي خود را در رابطه با مسايل محيط زيست به صورت شفاف و گاهي نيز به صورت شعاري ارائه کرده اند.
در مجموع به نظر مي رسد، همانطور که شرکت هاي پستي پيشرو در کشورهاي صنعتي عمل مي نمايند، نهادهاي پستي مي توانند نقش بسيار به سزايي در حفظ محيط زيست ايفا نمايند. از جمله مهمترين آثار مستقيم فعاليت صحيح شرکت هاي پستي در حفاظت از محيط زيست، نقش شرکت هاي پستي در کاهش سفرهاي شهري و بين شهري، کاهش آلودگي هاي ترافيکي، استفاده کمتر از سوخت و در نهايت حفظ منابع محيط زيست مي باشد. در زير به نقش پست در کاهش سفرهاي درون شهري و برون شهري پرداخته مي شود.

4-4-4-بررسي نقش پست در کاهش سفرهاي شهري و برون شهري
بهترين روش بررسي نقش نظام پستي در کاهش سفرهاي شهري و برون شهري، بررسي بازار بالقوه فعاليت شرکت هاي پستي مي باشد. در صورتي که شرکت هاي پستي بتوانند سهم بيشتري از بازار بالقوه پست را به خود اختصاص دهند، به همان نسبت خواهند توانست از سفرهاي شهري و بين شهري که به علت «خود پستچي گري» مشتريان بالقوه انجام مي شود، بکاهند.
جدول زير بازار بالقوه فعاليت هاي پستي و سهم شرکت پست از اين بازار را نمايش مي دهد.

جدول3-2: بازار بالقوه فعاليت هاي پستي و سهم شرکت پست

به سادگي و با يک عمليات ساده رياضي در جدول بالا مي توان نتيجه گيري نمود که شرکت پست در حالت ايده آل و در صورتي که بتواند تمامي بازار بالقوه را پوشش دهد، قادر خواهد بود تا بيش از 3000 ميليون سفر زائد شهري و برون شهري را از ميان بردارد. اما در حالت واقع بينانه و مطابق اهداف شرکت پست، ترافيک بالقوه1500 ميليون مرسوله براي سال پايان برنامه چهارم توسعه هدف گذاري شده است که در اين صورت نيز، تحت پوشش شرکت پست در سال 1388 البته در صورتي که شرکت پست بتواند به صورت کامل به هدف خود دست يابد، خواهد توانست قريب به 1000 ميليون سفر زائد شهري و برون شهري را کاهش دهد. کاهش اين تعداد سفر شهري و بين شهري غير ضروري، در سطح کشور منجر به کاهش ترافيک، افزايش بهره وري ملي، کاهش سطح استرس افراد و در نهايت رفاه بيشتر شهروندان خواهد شد. (مرکز تحقيقات پست، گزارش 35، 1389)

5-4-2بررسي نقش پست در فرآيندهاي نظام اداري
پست، با توجه و تکيه بر شبکه وسيع و قدرتمند و قابل اعتمادي که در اختيار دارد، قادر خواهد بود تا با تسهيل ارتباطات در نظام اداري نقش بسزايي در بهبود و ارتقاء فرآيندهاي نظام اداري ايفاء نمايد. در اين بخش و به عنوان يک مبنا و مرجع قابل قبول، به نقش نظام پستي در تحول نظام اداري پرداخته مي شود. مطابق برنامه هاي نوسازي و تحول اداري که توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي در سال 84 تدوين شده، مواردي در خصوص تحول و بهبود نظام اداري کشور مطرح شده است. در بند اول اين برنامه، يعني «منطقي نمودن اندازه دولت» و در بخش سياست هاي اجرايي، به افزايش بهره وري نيروي انساني اشاره شده که قطعاً پست در جايگاه يک نهاد اجتماعي مي تواند در اين راستا کمک شاياني به ادارات دولتي نمايد.
اما مهمترين و برجسته ترين نقش پست مطابق اين برنامه، نقش پست در بند 6 يعني «اصلاح فرآيندها، اصلاح روش هاي انجام کار و توسعه فناوري اطلاعات» است که پست مي تواند به صورت مستقيم در آن نقش ايفا نمايد. به دليل برجسته بودن نقش پست در اين راستا، اين بند از آيين نامه عيناً نقل مي شود :
در راستاي «ايجاد سيستم هاي مناسب و مکانيزه گردش کار براي ارباب رجوع» شرکت هاي دولتي مي توانند به کمک شرکت پست و با در اختيار داشتن مشخصات و پروفايل مشتريان و ارباب رجوع خود، گام هاي مؤثري در راستاي افزايش کارآيي و اثر بخشي اطلاع رساني و ارتباط با مشتريان و ارباب رجوع بردارند.
بدين ترتيب سازمان ها و شرکت هاي دولتي و حتي خصوصي قادر خواهند بود تا با استفاده مناسب از خدمات پستي به کاهش فعاليت هاي دبيرخانه اي و خود پستچي گري بپردازند تا علاوه بر کاهش هزينه هاي اداري، با بکارگيري روش هاي نوين پستي باعث کاهش مراجعات مردمي گردند. در بند 7 اين برنامه در خصوص ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداري چنين آمده است :
در اين راستا، پست مي تواند با ارائه خدمات سريع، مطمئن و با قيمت مناسب، به شرکت هاي دولتي و حتي خصوصي در راستاي کاهش مراجعات مردمي و ارائه خدمات سريع و بهينه به ارباب رجوع کمک نمايد. اگرچه نقش پست در دو مورد فوق نسبت به ساير بندهاي اين آيين نامه، پر رنگ تر و مستقيم است، اما شرکت پست به صورت غير مستقيم در ساير موارد اين آيين نامه مانند استقرار نظام مديريت زيست محيطي همانطور که در بخش بررسي جايگاه و نقش پست در حفاظت از محيط زيست عنوان شد و همچنين اطلاع رساني و مشارکت بيشتر جامعه مدني نيز مي تواند به سازمان ها و شرکت هاي دولتي و حتي خصوصي کمک نمايد.

6-4-2 بررسي نقش و جايگاه پست در نظام فرهنگي
شبکه پستي از طريق ارتقاء کيفيت خدمات، امانتداري، حفظ و حراست و توزيع مرسولات، با جلب اعتمادي عمومي، ضمن ارتقاي ارزش هاي ملي و مذهبي، سنت هاي حسنه و هنجارهاي جامعه را گرامي داشته و از طريق انجام خدمات در زمينه انتقال مرسولات فرهنگي (کتب، نشريات، …) و نيز چاپ و انتشار تمبر به مناسبت هاي ملي و مذهبي و بزرگداشت مفاخر و مشاهير، جاذبه هاي طبيعي و ميراث فرهنگي، نقش شايان توجهي را ايفا نمايد. همچنين با اتخاذ سياست هاي خاص تعرفه اي در زمينه جابجايي مرسولات فرهنگي مي تواند هزينه هاي مربوط به آموزش و توسعه فرهنگي جامعه را تقليل داده و تاثير مفيدي در ارتقاء فرهنگي جامعه داشته باشد. در ادامه به برخي نقش هاي پست در نظام فرهنگي جامعه پرداخته خواهد شد.

7-3-2بررسي نقش پست در ارتقاء فرهنگ عمومي جامعه
از آنجا که پست بخشي از نيازهاي ارتباطي جامعه انساني را برطرف مي کند و نياز هاي ارتباطي فرهنگي نيز جزئي از نيازهاي ارتباطي است، طبيعي است که بنگاه هاي پستي به صورت بنيادي درگير مسائل فرهنگي باشند. اين مسأله به اندازه اي داراي اهميت است که اهداف فرهنگي در اهداف اوليه تشکيلات پستي جهان، هميشه جايگاهي مهم داشته اند.
فرهنگ داراي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع مصرف کنندگان، تجارت آزاد، حمل و نقل، تنوع مبادلات Next Entries منابع پایان نامه با موضوع مصرف کنندگان، سازمان ملل متحد، عرضه و تقاضا، اوقات فراغت