منابع پایان نامه با موضوع ادراک دانش آموزان، بهبود مهارت، استان کرمان

دانلود پایان نامه ارشد

پاسخگويي به محيط رابطه معناداري وجود دارد. همچنين ساختارسازماني تواناساز از ديدگاه کارکنان و مدرسان پيش‌بيني‌کننده مثبت و معنادار توان پاسخگويي به محيط مي‌باشد. امين (1391) به بررسي رابطه بين نوع ساختار سازماني و مطلوبيت جو آموزشي در مراکز دانشگاه جامع علمي کاربردي استان فارس پرداخته است . نتايج تحقيق وي نشان داد : ساختار سازماني غالب در مراکز دانشگاه جامع علمي کاربردي ساختار تواناساز مي باشد بدين صورت که ساختار سازماني تواناساز، مطلوبيت جو آموزشي را پيش بيني مي کند . مشهدي ابوالقاسم (1391) به بررسي رابطه بين نوع ساختار سازماني دانشگاه و ادراک دانشجويان از ميزان بلوغ جو در دانشگاههاي شهر بندرعباس پرداخته است . نتايج تحقيق وي نشان داد: ساختار تواناساز پيشبيني کننده مثبت و معنادار ميزان بلوغ جو مي باشدفرودي نژاد (1391) به بررسي رابطه بين نوع ساختار سازماني دانشگاه و کيفيت آموزش با دستاوردهاي دانشجويان از تحصيل در دانشگاه علوم پزشکي شيراز پرداخته است . نتايج تحقيق وي نشان داد: ديدگاه اساتيد نوع ساختار سازماني غالب در دانشگاه، بازدارنده است و ادراک دانشجويان از کيفيت آموزش از سطح کيفيت مطلوبکمتر و برابر با سطح کيفيت قابل قبول مي باشد. همچنين حسيني و صادقي (1389) در پژوهش خود با عنوان عوامل مؤثر بر خلاقيت و نوآوري اعضاي هيأت علمي و ارايه راهکار به منظور ارتقاء به اين نتيجه رسيدند که : عوامل فردي بر خلاقيت اعضاي هيئت علمي و عوامل سازماني بر نوآوري اعضاي هيئت علمي تاثير داشتند و تفاوت معنب داري بين عوامل سازماني موثر بر خلاقيت بين دانشکده ها وجود داشت . همچنين حسيني خواه (1387) با بررسي نظريه انتشار نوآوري در حوزه آموزش به اين نتيجه دست يافت که بايد از طريق راهبردهاي آشناسازي و ترس زدايي، مقاومت در برابر نوآوري را به حداقل رساند.

2-4-2:پژوهش ها در زمينه يادگيري مادام العمر
2-4-2-1-پژوهش هاي خارجي
مانجلي193 (2010) در پژوهش خود با عنوان يادگيري مادام العمر و نوآوري به اين نتيجه رسيد که نوآوري موجب تغيير در فرايند و محصولات است که به وسيله عوامل واسطه اي انجام مي گردد. و رولاند194 (2011) در مطالعه خود به تأثير و آمادگي آزمون از ديدگاه دانش‌آموزان دبيرستاني در آموزش و پرورش و يادگيري مادام العمر پرداخت و نتايج نشان داد که دانش آموزان اشتياق به يادگيري مادام العمر داشتند اما نسبت به نظام آموزش و پرورش خود بد بين بودند. گودينز195 (2010) در مطالعه‌اي به بررسي عوامل مؤثر بر يادگيري مادام العمر در کارکنان غيرنظامي ارتش پرداخت اين مطالعه براي تعيين اينکه آيا يک رابطه‌اي بين ارزش کارمند براي يادگيري، پشتيباني سرپرستان آموزش، آموزش و پرورش و توسعه رهبر، احساس دسترسي به فرصت‌هاي يادگيري، ويژگي‌هاي جمعيتي، و تحقق يادگيري مادام العمر وجود داشته است يا خير صورت گرفته بود که نتايج مثبت و معني داري را بين عوامل موثر بر يادگيري مادام العمر در ميان اين کارمندان به دست آوردند .

2-4-2-2-:پژوهش هاي داخلي
افضل نيا و همکاران (1389) با بررسي جايگاه آموزش رسمي، غير رسمي و يادگيري مادام العمر در عصر ناپايداري اطلاعات که يافته هاي تحقيق ضرورت توجه به يادگيري مادام العمر را مشخص کرد و همچنين نشان داد که از آنجايي که در يادگيري مادام العمر، يادگيري افراد بالاتر و لذت بخش‌تر و احتمال فراموشي آموخته‌ها کمتر است و از نظر افضل نيا (1388) تفاوت يادگيري مادام العمر با ساير يادگيري‌ها در اين خواهد بود که دانش آموز به سمت يادگيري هدايت مي شود و يادگيري خود نقش معلم و يادگيرنده را در يک فرايند فراشناختي تبيين مي کند.
محمدي مهر و همکاران (1390) در تحقيقي با عنوان جستاري بر شايستگي هاي مورد نياز يادگيري مادام العمر در دانشجويان پزشکي عمومي به اين نتيجه دست يافت که : عوامل اگاهي و نگرش به پويايي علم و دانش پزشکي ، مهارت يادگيري خود راهبر ، مهارت طبابت مبتني بر شواهد، مهارت ارتباطي حرفه اي و مهارت يادگيري حرفه اي به عنوان شايستگي مورد نياز براي دانشجوي پژشکي عمومي جهت يادگيري مادام العمر شناسايي شدند ملاحسيني و برخوردار (1386) به بررسي رابطه بين مهارت‌هاي خود مديريتي و نوآوري کارکنان در سازمان‌هاي استان کرمان پرداختندآنان دريافتند که نوآوري و نحوه نظارت بر آن در سازمان بر روي خود مديريتي تأثير مثبت دارد. همچنين درآمد و طول دوره تصدي شديداً به رفتار نوآورانه در کار بستگي دارد. همچنين سازمان ها بايد به افزايش مهارت خود مديريتي در ميان کارکنان خود اهميت دهند.

2-4-3-پژوهش ها در رابطه با مهارت اعضاي هيئت علمي در فرايند ياددهي يادگيري
2-4-3-1-پژوهش هاي خارجي
بالسي، کاکيروگلو و تيکايا (2006)، اثرات چرخه يادگيري پنج گانه و آموزش هاي سنتي را بر ادراک دانش آموزان پايه هشتم از مفاهيم فتوسنتز و تنفس در گياهان مورد بررسي قرار دادند. نتايج اين مطالعه نشان داد چرخه يادگيري پنج گانه اثرات بيشتري بر ادراک دانش آموزان پايه هشتم نسبت به آموزش هاي سنتي دارد . مسيت (2006) تأثير مدل چرخه يادگيري هفت گانه بر بهبود مهارت‌هاي تفکر انتقادي دانش آموزان پايه پنجم را مورد بررسي قرار داد. 46 دانش آموز پايه پنجم از دو کلاس مختلف و يک معلم علوم در اين مطالعه شرکت داشتند. نتايج تحقيق نشان داد که مدل يادگيري هفت گانه موجب تقويت مهارت تفکر انتقادي دانش آموزان مي شود.
داگرو و تيکايا196 (2008) اثر بخشي مدل هاي تدريس سنتي و چرخه يادگيري را بر موفقيت دانش آموزان پايه هشتم در زمينه علم ژنتيک و وراثت مورد بررسي قرار دادند. تجزيه و تحليل نشان داد که بين گروه هاي کنترل و آزمايش تفاوت هاي معناداري وجود دارد و گروه هاي آزمايش در اين زمينه عملکرد بهتري داشتند.
همچنين يالسين و بايراککين197 (2010) نشان داد که روش‌هاي چرخه يادگيري، به بهبود يادگيري دانش آموزان منجر مي‌شوند. در اين مطالعه، کلاس‌هاي مختلفي که از شيوه‌هاي مرسوم و سنتي استفاده مي‌کردند با کلاس‌هايي که از چرخه يادگيري برخوردار بودند، مقايسه شدند. نتايج نشان داد رويکرد چرخه يادگيري نسبت به رويکردهاي سنتي، مؤثرتر بود، زيرا اکثر دانش آموزان در اين روش مشارکت داشتند و علاقه دانش آموزان به درس و موضوع يادگيري موجبات افزايش يادگيري را فراهم مي‌کرد.

2-4-3-2-پژوهش هاي داخلي
بازرگان و همکاران (1389) در پژوهشي با عنوان روش هاي ياددهي – يادگيري عصر اقتصاد دانايي برنامه درسي راهبردي آموزش عالي به اين نتيجه رسيدند که الگوي برنامه درسي راهبردي آموزش عالي چشم انداز مناسبي براي يادگيري در عصر اقتصاد دانايي از طريق ايجاد امکان طراحي فرصت هاي يادگيري در آموزشي مبتني بر يادگيري ترکيبي در ايجاد توانايي برخورداري از محتوي است . طاهري زاده (1390) به بررسي رابطه مهارت هاي ارتباطي اساتيد دانشگاه با مهارت تدريس آنان از ديدگاه دانشجويان پرداخت . نتايج نشان داد که بين مهارت هاي ارتباطي اساتيد و مهارت تدريس آنان از ديدگاه دانشجويان رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. همچنين هر سه مهارت ارتباطي اساتيد داراي توان پيش بيني مثبت و معني دار براي مولفه هاي تدريس اساتيد است . همچنين شواخي و همکاران (1386) در تحقيقي با عنوان مقايسه تاثير سه رويکرد ياددهي – يادگيري دانش آموزان در درس زيست شناسي به اين نتيجه دست يافتند که عملکرديادگيري دانش آموزاني که با رويکرد ياددهي – يادگيري اکتشافي آموزش ديده اند از دو گروه ديگر بيشتر بوده است.

2-5- جمع بندي و نتيجه‌گيري

هنگامي كه از ركود اقتصادي به سوي دوران بهبود اميدوار كننده مي رويم، بيشتر سازمان ها بر كارهايي كه لازم است انجام دهند تمركز مي كنند. تحولات شگرف پايان قرن بيستم و پيش بيني انقلابات علمي، اطلاعاتي و مديريتي در قرن بيست و يكم، مبين ابهام اساسي فرا روي بشر در مواجهه با آينده است. (سبحاني نژاد و افشار، 1388)توصيه به آنها اين است كه شبيه به يك نوآور در سطح جهان رفتار كنند. نظريه هاي علمي مطرح در حوزه مديريتي و علوم اقتصادي به همراه تجربه علمي بنگاه ها و كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته نشان داده است كه يكي از اصلي ترين عوامل موفقيت آنها در طول تاريخ توسعه اقتصادي نوآوري و فناوري بوده است. تسلط بر فناوري كه به معناي به كارگيري دستاوردهاي علمي و پژوهشي بشر در توليد كالاها و ارائه خدمات است (حليمي، 1387)مي تواند به اين امر کمک کند . چالش هاي عمده اي كه مديران در قرن 21 با آن روبرو هستند چگونگي استفاده از استعدادها و توانايي هاي بالقوه افراد مي باشد تا نوآوري هاي سازماني را تسريع نمايند. براي نيل به اين هدف مديران و كاركنان سازمان ها مي توانند با بررسي هرچه دقيق تر فاکتورهاي موجود در سازمان خود به اين امر بپردازند. (عليرضايي و تولايي، 1387)در دنياي امروز كه رشد و گسترش علم و تكنولوژي از عناصر مهم پيشرفت و توسعه در همه ابعاد فرهنگي، علمي، اقتصادي و اجتماعي به حساب مي آيد و نهادها و نظامهاي آموزشي و پژوهشي، نقش بس عظيم و پر اهميت دارند. از وظايف خطير دانشگاه ها، توسعه علمي است. توسعه پايدار و همه جانبه جز بر مدار دانشگاه و نظام آموزشي پاسخگو و كارآمد، ميسر نخواهد شد. توسعه انسان، محور اصلي برنامه ريزي توسعه متوازن فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است. نقش دانشگاه به عنوان حافظه عقلاني و انتقادي هر جامعه، مطرح است و نمي توان نقش آن را به انتقال صرف محفوظات و اطلاعات خلاصه كرد. (سبحاني نژاد و افشار، 1388) اين در حالي است که بايد دانست نوآوري يك فرايند چند مرحله اي است كه در طي آن فرد مسأله اي را كه بايد براي آن ايده و راه حل ارائه كند، درك كند و براي بهبود و اثبات اين ايده ها كاري انجام دهد و يك مدل يا نمونه براي كاربرد عملي ايده هايش در سازمان و يا بخشي از آن معرفي مي كند. به عقيده كندي و همكارانش (1994) در عصر حاضر، مهمترين وظيفه دانشگاه به ويژه در دوره كارشناسي، فراهم كردن زمينه هاي تحقق ايده يادگيري مادام العمر است. دانشگاه بايد علاوه بر تدارك فرصت هاي يادگيري متنوع و متعدد، در صدد پرورش يادگيرندگان مادام العمر باشد. اين مؤسسه براي انجام بخش دوم رسالت خود بايد تلاش كند دانشجويان را به دانش، نگرش ها، و مهارت هايي مجهز كند تا انگيزه و توانايي لازم براي تداوم يادگيري را در آنها افزايش دهد. که تا نوآوري دانشگاهي ميسر شود . مي توان گفت مهارت اساتيد در فرايند ياددهي- يادگيري مي تواند نقش موثري در رساندن دانشجويان به يادگيري مادام العمر داشته باشند. تدريس يكي از راه هاي تسهيل يادگيري است. اساتيد مشتاق رشد مهارت هاي تفكر و يادگيري در دانشجويان هستند، اما با گرايش به سخنراني و تأكيد بر مفاهيم و بديهيات باعث تنزل سطح يادگيري مي شوند . به عقيده بويل و ترويت (‌1997)تمايل به حصول يادگيري با كيفيت بالا در آموزش عالي نشانگر آن است كه نياز به يادگيري بايد بر حسب عناصر منسجم تدريس – يادگيري، دامنه تجارب مرتبط به هم، فراگردها و تجارب صريح و كاملاً مشخص، ارتباط بالاي مواد درسي با تجربه دانشجويان و جهان واقعي زندگي آن ها، روش دانشجو – محور و رشد مهارت هاي يادگيري هميشگي باشد و معلم به عنوان طراح و تسهيل گر محيط به جاي آموزش دهنده مد نظر قرار گرفته و تسهيل شود (شواخي و همکاران، 1388) بر اين اساس مدل مفهومي ارائه شده در اين پژوهش، در شکل شماره‌ي (2-4)نشان داده شده است.

شکل شماره (2-5) مدل مفهومي نوآوري دانشگاهي و گرايش دانشجويان به يادگيري مادام العمر با واسطه گري مهارت اعضاي هيئت علمي در فرايند ياددهي – يادگيري

با توجه به شکل شماره (2-5) مي توان گفت مدل اين پژوهش شامل متغير پيش بين يعني نوآوري دانشگاهي داراي سه متغير آشکار نوآوري آموزشي ، نوآوري پژوهشي و نوآوري سازماني مي باشد . همچنين متغير واسطه اي مهارت اعضاي هيئت علمي در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی مدل سازی، اجرای برنامه Next Entries منابع پایان نامه با موضوع سطح معنادار، ابزار پژوهش