منابع پایان نامه با موضوع اخلاق کار، دانشگاه پیام نور، کارکنان دانشگاه، اخلاق کار اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

عوامل خارجي متكي هستند. در مقابل افراد با موضع دروني براي قضاوت در مورد درستي يا نادرستي رفتار و هدايت رفتار خود به استاندارد هاي دروني متكي هستند(هانگتینتون11، 2005). خطرناک ترین رویداد انسانی انحطاط اخلاقی و شکسته شدن مرزهای اخلاقی است که در این صورت هیچ چیز در امان نخواهد ماند و سازمان ها به اهداف عالیه خود نخواهند رسید، و این امر در امور اداری از جایگاه خطیر و و یژه ای برخوردار است. زیرا وقتی انسان از محدوده فردی خارج می شود و در پیوند با دیگر انسان ها قرار میگیرد و این پیوند شکل سازمانی می یابد، اگر اخلاق نیک حاکم بر روابط انسانی نباشد، رخدادهای فاجعه آمیز چندین برابر می شود(لطیف12، 2007). به همین دلیل است که والاترین ملاک در هر سازمان متخلق بودن افراد به اخلاق انسانی است. التزام به اخلاق در سازمان نوعي اعتماد بوجود مي آورد که خود سرمايه اي اجتماعی و ارزشمند است و موفقيت بلندمدت سازمان هاي مربوطه را تضمين مي نمايد(یوسف13، 2001). از سوي ديگر بسياري از ناملايمات مربوط به سازمان ها به عدم التزام اخلاقي کارگزاران بر مي گردد. اگر چه ترسيم فرضيه به صورت استاندارد در اين گونه نوشته ها دشوار به نظر مي رسد ولي در اين پژوهش به دنبال تبيين اين امر هستيم که التزام به اخلاق به طور کلي و اخلاق اسلامي به صورت خاص در راستاي موفقيت، بهبود و کارآمدي امور اقتصاد ي حرکت مي کند(وبر14، 2002).
بسياري از مطالعات نيز نشان دهنده آن هستند كه عدالت سازماني متغيري مرتبط و موثر بر تعهد سازماني است.
در این راستا هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد اخلاق کار در ارتقاء تعهد سازماني و روابط میان متغیرهای معرفی شده است.

1-3- ضرورت و اهميت تحقيق:
در بیان ضرورت و اهمیت تحقیق حاضر چند نکته اساسی قابل تامل است. نخست آنکه در مورد نقش اخلاق کار اسلامی در توسعه تعهد سازمانی در کشورمان تحقیقات چندانی صورت نگرفته است و انجام تحقیق حاضر بر غنای تحقیقات موجود خواهد افزود. دوم آنکه نقش عدالت سازمانی به صورت واسطه ای مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به اینکه در آموزه های دینی ما نیز بر عدالت تاکید زیادی شده است درک نحوه تاثیر و تاثر اخلاق و عدالت می تواند در درک بسیاری از جنبه ها و پیامدهای عدالت و اخلاق برای سازمان ها موثر باشد.
با توجه به دامنه وسيع فساد اداري و بي توجهي به اخلاق در سازمانها و كاركنان و همچنين تاثير اخلاق بر توسعه رفتارها و بروندادهاي مثبت سازماني جا دارد تحقيقاتي از اين دست انجام گيرد تا به خوبي نحوه تاثير و تاثر اخلاق و بروندادهاي مطلوب شغلي و سازماني (مثل تعهد سازماني) را بر يكديگر سنجيده و با كشف روابط بين آنها گامهايي اساسي در جهت توسعه اخلاق سازماني و كسب و كار برداشته شده و علل و پيامدهاي رفتار اخلاقي با ديد دقيق تري مورد مطالعه قرار دهيم. تحقيق حاضر از اين جهت نيز جالب توجه است كه عدالت سازماني را به عنوان سازه اي مرتبط و موثر بر تعهد سازماني در قالب يك مدل علي مورد بررسي قرار مي دهد.

1-4- اهداف تحقيق
هدف اصلي:
هدف اصلي تحقيق بررسي رابطه ابعاد اخلاق کار اسلامی بر تعهد سازماني كاركنان دانشگاه پیام نور شیراز مي باشد.
اهداف فرعي:
بررسي رابطه اخلاق کار اسلامی و تعهد سازماني كاركنان دانشگاه پیام نور شیراز
بررسی رابطه نگرش اسلامی به کار و تعهد عاطفی در کارکنان دانشگاه پیام نور شیراز
بررسی رابطه نگرش اسلامی به کار و تعهد هنجاری در کارکنان دانشگاه پیام نور شیراز
بررسی رابطه نگرش اسلامی به کار و تعهد مستمردر کارکنان دانشگاه پیام نور شیراز
بررسی رابطه روابط بین فردی و تعهد عاطفی در کارکنان دانشگاه پیام نور شیراز
بررسی رابطه روابط بین فردی و تعهد هنجاری در کارکنان دانشگاه پیام نور شیراز
بررسی رابطه روابط بین فردی و تعهد مستمردر کارکنان دانشگاه پیام نور شیراز

1-5- سوالات تحقیق
سوال اصلی:
با توجه به مقدمات مطرح شده پژوهش حاضر در صدد آن است که به این سوال اصلی پاسخ دهد که آیا رابطه ی معنی داری بین مولفه های اخلاق کار اسلامی وتعهد سازمانی وجود دارد؟

1-6- فرضيات تحقيق:
فرضيه اصلي تحقيق:
بین اخلاق کار اسلامی و تعهد سازماني كاركنان دانشگاه پیام نور شیراز رابطه معنا دار وجود دارد.
بین نگرش اسلامی به کار و تعهد عاطفی در کارکنان دانشگاه پیام نور شیراز رابطه معنا دار وجود دارد.
بین نگرش اسلامی به کار و تعهد هنجاری در کارکنان دانشگاه پیام نور شیراز رابطه معنا دار وجود دارد.
بین نگرش اسلامی به کار و تعهد مستمر در کارکنان دانشگاه پیام نور شیراز رابطه معنا دار وجود دارد.
بین روابط بین فردی و تعهد عاطفی در کارکنان دانشگاه پیام نور شیراز رابطه معنا دار وجود دارد.
بین روابط بین فردی و تعهد هنجاری در کارکنان دانشگاه پیام نور شیراز رابطه معنا دار وجود دارد.
بین روابط بین فردی و تعهد مستمر در کارکنان دانشگاه پیام نور شیراز رابطه معنا دار وجود دارد.

1-7- تعاریف مفهومی:
اخلاق کار اسلامی: میزان به کارگیری آموزه های اسلامی در محیط کار اشاره دارد(احمد، 2000).
تعهد سازمانی: میزان تمایل کارکنان به ماندن در سازمان (آلن و می یر، 1991).
تعهد عاطفی: تعهد به ماندن در سازمان به دلیل علاقه و بدید دلیل که هویت فرد با هویت سازمان یکی شده است (آلن و می یر ،1991).
تعهد هنجاری: ماندن در سازمان به دلیل رعایت هنجارهای اجتماعی نظیر ترس از طرد اجتماعی و … (آلن و می یر،1991).
تعهد مستمر: ماندن در سازمان به دلیل احساس نیاز به سازمان (آلن و می یر، 1991).

1-8-تعاریف عملیاتی :
اخلاق کار اسلامی: عبارتست از نمره ای که پاسخگو بر روی پرسشنامه اخلاق کار اسلامی کسب می نماید.
تعهد سازمانی: عبارتست از نمره ای که پاسخگو بر روی پرسشنامع تعهد سازمانی آلن و می یر (1997) کسب می نماید.

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه:
در این فصل ابتدا مبانی نظری تحقیق مربوط به اخلاق اسلامی کار را بررسی می کنیم سپس به مبانی نظری تعهد سازمانی می پردازیم و سپس به پیشینه های تحقیقات انجام گرفته شده در داخل و خارج از کشور پرداختیم و در نهایت به نقد و بررسی تحقیقات داخلی و خارجی نسبت به پژوهش اخیر پرداختیم.
2-2- مبانی نظری تحقیق
2-2-1-اخلاق اسلامی کار
اخلاق کار با سایر مفاهیم مرتبط با آن مانند انگیزش کاری، نگرشهای کاری یا رضایت شغلی تفاوت دارد. اخلاق کار یک هنجار فرهنگی است، که برای انجام دادن کار با کیفیت، ارزش اخلاقی مثبت قائل است و مبتنی بر این اعتقاد است، که کار در نوع خود دارای ارزش ذاتی است. ماکس وبر در مطالعه خود(اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری) عناصر زیر را به عنوان ویژگیهای اخلاق کار پروتستان مورد ملاحظه قرار داد: کار یک حقیقت مشروع و کانونی زندگی است، وظیفه هر فردی این است که سخت کار کند، یک نگرش معقول نسبت به زندگی و برنامه ریزی زمانی خوب، در خدمت سعی و کوشش انسان هستند، موفقیت مهم است، مصرف و رفاه باید با درجه ای از شک و تردید نگریسته شود، توجه کردن به دیگران و یک شهروند خوب بودن از وظایف مدنی هر فرد است(باگت15 و همکارانش، 2004).
سالهای سال فرهنگ بخش عمده ای از جهان باختری به کار به عنوان یک کوشش دلپسند و کمال آفرین تأکید نهاده است. این نگرش در بخشهایی از قاره آسیا مانند ژاپن نیرومند است. نتیجه آن پدید آمدن یک اخلاق کار برای بسیاری از مردمان است. اخلاق کار بدین معنی است که مردم کار را یک دلبستگی کانونی و یک هدف دلخواه زندگی بدانند. آنان کار را دوست دارند و از آن خشنودی برمی گیرند. ریشه های اخلاق کار در غرب، هم در ارزشهای دینی و هم در ارزشهای دنیایی نهفته است. هواداران کالون در دوره اصلاح طلبی پروتستان و پس از آن پاکدینان در ایالات متحده آمریکا سخت از اخلاق کار پشتیبانی کردند. به دلیل خواستگاههای دینی اخلاق کار را اخلاق پروتستان می نامند، هر چند که مردمان از کیشهای گوناگون به آن پایبند باشند. دیدگاه دینی درباره اخلاق کار می پندارد که کار یک عمل خدمتگزاری به پروردگار و مردمان است، زیرا کار جامعه بهتری که به تحقق برنامه پروردگار یاری می دهد، پدید می آورد. استعداد انسانی از سوی آفریدگار به مردمان داده شده تا آن را به کار بندند، بنابراین کار و کوشش سخت و پرهیز از بیهودگی از تعهدات و وظیفه اخلاقی به شمار می آیند. کارکنانی که دارای اخلاق کار هستند، به طور معمول احساس تعهد اخلاقی درباره آن می کنند و نه آنکه آن را یک گزینش عقلایی و سوداگرانه به حساب آورند( کیت دیوس و جان نیو استرم، ترجمه طوسی،1373).
ماکس وبر16( ترجمه انصاری،1371) مفهوم اخلاق کار پروتستان را بدین صورت تبیین می کند از نظر یک کالوینیست، حرفه وضعیتی نیست که فرد در آن به دنیا می آید، بلکه فعالیتی حساب شده و مناسب است که برای خود برمی گزیند و با احساس مسئولیت شرعی آن را دنبال می کند. فعالیت اقتصادی که زمانی خطری برای روح تلقی می شده پس از تعمید در آبهای شفادهنده، ولی یخ زده الهیات کالوینیستی، قداستی تازه می یابد، کار فقط یک وسیله اقتصادی و امرار معاش نیست، بلکه هدفی معنوی است. آزمندی هر چند خطری برای روح است، ولی از بطالت و بیکاری سهمگین تر نیست. از آنجا که تهیدستی اخلاق را زایل می کند، فرد موظف است، حرفه پر درآمدی برای خود برگزیند. میان تقوا و ثروتجویی نه تنها تضادی وجود ندارد، بلکه آن دو متحد یکدیگرند. زیرا فضایلی از قبیل پشتکار، امساک، هوشیاری و دوراندیشی که فرد برمی گزیند و تحصیل آن را واجب می داند، قابل اعتمادترین جواز برای ورود به مرحله رفاه اقتصادی است.

2-2-2- ارزشها و کار
سیستم ارزشهای کاری یعنی دسته ای از نگرشها و عقایدی که هر فردی بوسیله آن کارش و محیطی را که در آن مشغول کار است، ارزیابی می کند( پینینگ،1970؛ به نقل از الیزور و کاسلاوسکی،2001). به منظور تجزیه و تحلیل ارزشهای کاری بصورت سیستماتیک، دو حوزه اساسی از ارزشهای کاری مورد شناسایی قرار گرفته اند( الیزور،1984؛ به نقل از الیزور و کاسلاوسکی، 2001):
1 – کیفیت نتایج17( شناختی، عاطفی و ابزاری ): برخی از نتایج متنوع کاری مانند حقوق مزایا و ساعات کاری و غیره ماهیت ابزاری و مادی دارند. برخی از نتایج کاری ماهیت عاطفی دارند مانند ارتباط داشتن در محیط کار با افراد دیگر، احترام و شناخت و غیره. طبقه دیگری از نتایج شامل آیتم هایی مانند موفقیت، استقلال، مسئولیت پذیری و دلبستگی شغلی می شود. این آیتم ها بعنوان شناختی طبقه بندی شده اند.
2– تنظیم متغیرهای موقعیتی براساس عملکرد18( اهمیت داشتن پاداش براساس عملکرد و تنظیم پاداش برای افراد ).

2-2-3- اصول اخلاقی اسلام در بعد اخلاقی کار
ساختار کلان اخلاق اسلامی، حوزه های وسیعی را در برمی گیرد. اخلاق کار و مفاهیم مرتبط با آن نیز به عنوان یکی از حوزه ها، در محدوده اخلاق اسلامی قرار می گیرد. اصول اخلاقی اسلام در بعد اخلاقی کار را می توان در محوریت ارزش کار و تلاش جهت کسب روزی و درآمد، سامان داد. در اخلاق اسلامی از یکسو کار و تلاش به عنوان یک ارزش و بلکه به عنوان یک عبادت به شدت مورد ترغیب و تشویق قرار گرفته است وی از سوی دیگر با هرگونه سستی، بیکاری و تحمیل هزینه خود بر دیگران، مبارزه شده است. گزیده ای از این جهت گیریها به شرح زیر است( دیلمی،1380):
الف : ستایش کار و تلاش : قرآن کریم در آیات متعددی از تلاش و کوشش جهت تحصیل روزی به ((طلب فضل خداوند)) یاد کرده و همواره به آن امر می کند.(( و چون نماز گزارده شد، در روی زمین پراکنده گردید و فضل خدا را جویا شوید و خدا را بسیار یاد کنید، باشد که شما رستگار شوید)) در سخنان معصومان (ع ) آمده است :(( مومن را سه ساعت است : ساعتی که در آن با پروردگارش به راز و نیاز است، و ساعتی که در آن زندگانی خود را سامان می دهد، و ساعتی که در لذتهای حلال و نیکو دمساز است)). پیامبر اکرم(ص) فرمودند: (( هر که برای کسب درآمد حلال،خود را به رنج افکند، آمرزیده است)). همچنین آمده است که خداوند زندگ

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع تعهد سازمانی، اخلاق کار، آزمون فرضیه، اصول اخلاقی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع تعهد سازمانی، مسئولیت پذیری، تعهد حرفه ای، تعهد کارکنان