منابع پایان نامه با موضوع اختلال شخصیت، اختلال شخصیت مرزی، تنظیم هیجان، تنظیم هیجانی

دانلود پایان نامه ارشد

D بکار رفته است. بویژه برای بیمارانیکه رفتارهای شبه خودکشی نظیر نظیر خودزنی های مکرر دارند ( کاپلان و سادوک، 2007). این روش توسط مارشا لینهان ابداع شد. این روش درمانی در قالب کلی رفتاردرمانی شناختی قرار می گیرد و در آغاز برای زنان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی که بطور مزمن خودکشی گرا بودند، ایجاد شده است(محمودعلیلو و شریفی، 1390). مطالعاتیکه اثرات DBT را در این بیماران قرار داده اند، نشان دادند که این درمان اثرات مثبتی دارد ( کاپلان و سادوک، 2007).
با توجه به اینکه اغتشاش در تنظیم هیجانات و آسیب پذیری ذاتی در تنظیم هیجانات از جمله مهم ترین ویژگی های تشخیصی اختلال شخصیت مرزی است و رفتاردرمانی دیالکتیکی هم تدابیر ویژ ه ای برای کمک به تنظیم هیجان برای بیماران تدارک دیده است و نیز با توجه به اینکه در صورت کمک به بیمار جهت مقابله سازگارانه با هیجانات ناخوشایند می توان به بهبود کلی او امیدوار شد، لذا هدف از پژوهش حاضر اینست که اثربخشی آموزش مهارت های تنظیم هیجانی30DBTبر کاهش نشانه های هیجانی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی مورد بررسی قرار بگیرد.

اهمیت و ضرورت پژوهش
شیوع BPD بر اساس مطالعه اپیدمیولوژی اخیر بیشتر از 9/5 درصد تخمین زده شده است ( گرانت31، چو و گلداشتاین، 2008). اختلال شخصیت مرزی به چند دلیل مورد توجه بوده است. از جمله دلایل آنست که BPD درمحیط های بالینی بسیار شایع و درمان آن بسیار دشوار است و با گرایش به خودکشی رابطه دارد (کرینگ32 و همکاران، 2007). در یکی از جدیدترین تحقیقات اخیر مشخص شد که حدود 25 الی 33 درصد از خودکشی های انجام شده که منجر به بستری شده است، توسط افرادی صورت گرفته است که حائز ملاک های BPD بوده اند ( اشنایدرو همکاران، 2006). همانگونه که درDSM-IV-TR ذکر شده است این اختلال با الگوی بارزی از رفتارهای تهدید به خودکشی و خود زنی مشخص میشود. این گروه از بیماران بخش وسیعی از اقدام کنندگان به خودکشی را تشکیل میدهند. آنچه که رفتار خودزنی را در بیماران BPD از سایر بیماران متمایز میکند، مزمن بودن آن درBPD است (پاریس33، 2002). تشخیص اختلال شخصیت مرزی شایعترین تشخیص اختلال شخصیتی است که در مورد بیماران سرپائی و بستری صورت می گیرد (گروئینچ، 1992).
ملاکهای فهم اختلال شخصیت مرزی از زمان اولین فرمول بندی های این اختلال در دهه 1940و 1950 تاکنون به طرز چشمگیری تغییر یافته است. در آن زمان این بیماران با دوره ای مزمن واغلب با نقصهای اجرایی به عنوان زیرگروه سایکوز یا اسکیزوفرنیا تلقی می شد (نایت، 1953).
اختلال شخصیت مرزی یک بیماری روانی جدی است که مشخصه اش کارکرد غیرعادی هیجانی، رفتاری، شناختی و روابط بین فردی، نقص شدید کارکردی و درجات بالایی از خودتخریبی است که شامل خود جرحی تعمدی و خودکشی، سومصرف مواد و الکل، رفتارهای جنسی ناسالم، میگساری و استفاده نادرست از داروهای تجویز شده است ( گاندرسون34، 2001).
BPD یک اختلال روانی شایع و بسیار جدی است که در چند دهه اخیر این اختلال در نشریات پژوهشی روانشناختی مورد توجه فراوان قرار گرفته است. این عنوان تشخیص در سال1980 به فهرست DSM افزوده شد(اتکینسون،اتکینسون،اسمیت،بم و هوکسما، ترجمه براهنی و همکاران، 1386) . تشخیص اختلال شخصیت مرزی، شایعترین تشخصیص اختلال شخصیتی است که در مورد بیماران بستری و سرپایی صورت میگرد(گروئینچ، 1992).
بنابراین با توجه به شواهد بیان شده به نظر میرسد که وجود اختلال شخصیت مرزی می تواند به عنوان تهدیدی برای فرد وجامعه باشد و همچنین با توجه به شیوع بالای این اختلال در بین زنان و لزوم تربیت کودکان سالم در جامعه توسط زنان که تضمینی برای داشتن جامعه ای سالم و همچنین داشتن زندگی سالم و آسوده برای این بیماران و کاهش رفتارهای مخاطره آمیز این بیماران است. با توجه به شیوع بالای این اختلال در جوامع و نیز کمبود مطالعات انجام شده در کشورمان و از آنجا که این بیماران بیشترین میزان ارتکاب به خودکشی را دارا میباشند و به سختی به درمان پاسخ میدهند، بنابراین بررسی شیوه های کارامد وموثر مداخله در این اختلال از جمله ضروریات پژوهش حاضراست. از آنجائیکه بیماران BPD مشکلات عدیده ای در تنظیم هیجانات خود دارند و از نقص مهارتی در تنظیم هیجانات منفی خود مثل اضطراب، افسردگی و تکانشوری رنج می برند، بنابراین اجرا و آموزش مهارتهای تنظیم هیجانی DBT می تواند اولویت پژوهشی قابل ملاحظه ای داشته باشد و در صورتیکه کارایی مداخلات مذکور بر روی نمونه ایرانی مورد تایید قرار گیرد، گامی اساسی در جهت بهبودی بیماران مرزی خواهد بود.

اهداف پژوهش
1-4-1- هدف کلی
بررسی کارائی آموزش مهارت های تنظیم هیجانی رفتار درمانی دیالکتیکی در کاهش نشانه های هیجانی اختلال شخصیت مرزی
1-4-2- اهداف اختصاصی
تعیین کارائی مهارت های تنظیم هیجانی رفتار درمانی دیالکتیکی در کاهش میزان افسردگی مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی

تعیین کارائی آموزش مهارت های تنظیم هیجانی رفتار درمانی دیالکتیکی در کاهش میزان اضطراب مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی

تعیین کارائی آموزش مهارت های تنظیم هیجانی رفتار درمانی دیالکتیکی در کاهش تکانشگری مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی

تعیین کارائی آموزش مهارت های تنظیم هیجانی رفتار درمانی دیالکتیکی در کاهش رفتارهای شبه خودکشی نظیر خودزنی و خودجرحی مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی

فرضیه های پژوهش
آموزش مهارت های تنظیم هیجانی باعث کاهش شدت علائم اختلال شخصیت مرزی می شود.

آموزش مهارت های تنظیم هیجانی باعث کاهش شدت علائم افسردگی اختلال شخصیت مرزی می شود.

آموزش مهارت های تنظیم هیجانی باعث کاهش شدت علائم اضطرابی اختلال شخصیت مرزی می شود.

آموزش مهارت های تنظیم هیجانی باعث کاهش تکانشگری بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی می شود.

آموزش مهارت های تنظیم هیجانی باعث کاهش میزان رفتارهای خودزنی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی می شود.

متغیر های پژوهش
متغیر مستقل: آموزش مهارت های تنظیم هیجانی.
متغیر وابسته: تغییرات حاصل از اعمال مداخلات بر شدت علائم هیجانی اختلال شخصیت مرزی، شدت علائم افسردگی، اضطراب، تکانشوری و میزان رفتارهای خودزنی.

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT)
تعریف مفهومی: رویکردی درمانی است که همدلی و پذیرش مراجع محور را با حل مساله وآموزش مهارتهای اجتماعی، دیدگاه شناختی- رفتاری درهم می آمیزد (کرینگ و همکاران،2007، ترجمه شمسی پور ، 1388).
تعریف عملیاتی:در این پژوهش مهارت های تنظیم هیجانی رفتار درمانی دیالکتیکی طی 8جلسه انجام شد.

اختلال شخصیت مرزی (BPD)
تعریف مفهومی: یکی از تشخیص های روانپزشکی است که از ویژگی های بارز آن بی ثباتی عاطفه، خلق، رفتار، روابط شیئی و تجسم نفس است ( کاپلان و سادوک، 2003).
تعریف عملیاتی: منظور از اختلال شخصیت مرزی در این پژوهش افرادی هستند که در مقیاس شخصیتی مرزی(STB) ، نمره بالای میانگین را بدست آورند و نیز افرادیکه با توجه به معیارهای تشخیصی DSM-IV-TR از طریق مصاحبه بالینی توسط یک روانپزشک و روانشناس بالینی بعنوان بیمار مبتلا به این اختلال تشخیص گذاری شدند.

افسردگی
تعریف مفهومی: یکی از تشخیص های بالینی است که با خلق پایین مداوم، احساس بی علاقگی و عدم تمایل به انجام مسئولیت ها و افت کارکرد مشخص می شود ( کاپلان و سادوک، 2003).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش شدت افسردگی نمره های است که آزمودنی با استفاده از پرسشنامه افسردگی بک ویرایش دوم ( BDI-II)35 بدست می آورد.

اضطراب
تعریف مفهومی: علائم اضطراب عبارتند از احساس بی لذتی یا انواع نشانه ها مثل سردرد، تعریق و لرزش ناشی از نگرانی در مورد خطرها یا بدبختی آینده که توام با منبع خطر پیش بینی نشده درونی یا بیرونی باشد ( DSM-IV-TR انجمن روانپزشکی آمریکا، 2000).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی در پرسشنامه اضطراب بک 36( بک، 1998) بدست می آورد.
تکانشگری37
تعریف مفهومی: تکانشگری عبارت است از بروز رفتارهای شدید و توام با خشم کنترل نشده که منجر به بروز آسیب به خود یا به دیگران می شود. این شیوه رفتاری بیشتر در افراد دارای اختلال شخصیت مرزی و ضداجتماعی دیده می شود ( کاپلان و سادوک، 2003).
تعریف عملیاتی: منظور از تکانشگری در این پژوهش نمره ایست که فرد در مولفه مربوط به رفتارهای تکانشی در آزمون تکانشوری بارت (BIS) بدست می آورد.

خودزنی
تعریف مفهومی: خودزنی روشی است که مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی هم بعنوان ابزاری برای خودآرام سازی و هم بعنوان راهی برای ابراز خشم استفاده میکنند. در همین راستا مبتلایان بدلیل حالات تجزیه ای و نیاز به احساس واقعی وجود داشتن و همچنین بدلیل نیاز به آرامش ناشی از اضطراب های شدیدی که تجربه میکنند، نقاط مختلف بدن خود را بریده و به خود آسیب میزنند ( زانارینی، فرانکنبورگ، هینن و سیلک، 2003).
تعریف عملیاتی: نمره ای است که فرد در مقیاس رفتار خودزنی از پرسشنامه ارزیابی شخصیت- مقیاس ویژگی های مرزی تدوین شده توسط موری ( 1991؛ به نقل از آیدوک و همکاران، 2008) بدست می آورد.

فصل دوم

پیشینه پژوهش

2-1- اختلالات شخصیت
بر اساس آن چه که در DSM-IV-TRعنوان شده است اختلالات شخصیت شامل تجارب ذهنی پایدار و رفتارهای انعطاف ناپذیری هستند که با هنجارهای اجتماعی فرد همخوانی نداشته و معمولا شروع آنها از اوایل نوجوانی و سال های اولیه جوانی می باشد. یکی از ویژگی های اختلالات شخصیت این است که تمایل دارند تا در تمام طول عمر تداوم یافته، باعث اختلال در سازگاری فرد در زمینه های مختلف زندگی می شوند. بر اساس طبقه بندی صورت گرفته در نظام نامه تشخیصی اختلالات روانی ویرایش چهارم، اختلالات شخصیت در سه گروه قابل بررسی هستند. گروه الف، شامل اختلالاتی هستند که مشخصه آنها رفتارهای عجیب و غریب و غیر عادی است و شامل اختلال شخصیت های اسکیزوئیدی ، اسکیزوتایپال و پارانوئیدی می شود. گروه ب که مشخصه اصلی آنها بی ثباتی و هیجانی بودن مبتلایان است شامل اختلالات شخصیت نمایشی، مرزی، ضد اجتماعی و خود شیفته می باشد. گروه ج که مشخصه آنها اضطراب و نگرانی است شامل اختلالات شخصیت دوری گزین، وابسته، وسواس جبری و منفعل پرخاشگر هستند.

2-2- مدل های ابعادی و طبقه ای در اختلالات شخصیت
افراد مبتلا به اختلالات شخصیتی در طول زمان و در بسیاری از موقعیت های زندگی ، رفتارهای مشکل زایی را از خود بروز می دهند که این رفتارها ، منجر به بروز مشکلات هیجانی برای خود و دیگران و یا هر دو می شود(فرگوسن،2010)، مشکل افراد مبتلا به اختلالات شخصیت می تواند دارای درجات مختلفی ازشدت باشد و نه این که به صورت نوع خاصی از مشکل در نظر گرفته شود. به عبارت بهتر مشکلات بیماران مبتلا به اختلالات شخصیتی ، شکل شدیدی از مشکلاتی است که بسیاری از انسانها در زندگی روزمره خود اما به صورت موقت ، تجربه می کنند مانندخجالت یا بدبینی (سوئولت، اولتمنز و کروئیگر، 2012).تمایز بین مشکلات دارای شدت و درجه و مشکلات دارای انواع مختلف، با اصطلاح ابعاد در برابر طبقات توصیف میشود. این بحث که آیا اختلالات شخصیت شکل شدیدتر تغییرات بهنجار ویژگی های شخصیتی (ابعاد) هستند یا این که شیوههای ارتباطی هستند که از رفتار افراد بهنجار متفاوت هستند (طبقه ای) هم چنان ادامه دارد(ویدیگر و ترول، 2007).
در حال حاضر دیدگاه حاکم برDSM، دیدگاهی طبقه ای است به این معنا که فرد، یا مبتلا به یک اختلال است یا نیست. در اصل درجه بندی میزان دارا بودن یک ویژگی، ملاک تشخیص گذاری نیست. استفاده از این سیستم تشخیص گذاریمزایایی دارد که مهمترین آن عبارت است از این که باعث ایجاد نوعی هم گرایی در زمینه تشخیص می گردد.اما اخیرا اعتقاد بر این است که بایستی تجدید نظری کلی در ارتباط با ابعادی شدن سیستم طبقه بندی اختلالات در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع اختلال شخصیت، اختلال شخصیت مرزی، تنظیم هیجان، اختلالات شخصیت Next Entries منابع پایان نامه با موضوع اختلال شخصیت، اختلال شخصیت مرزی، روابط بین فردی، دوران کودکی