منابع پایان نامه با موضوع ابتدائي، کتابهاي، طبقهبندي

دانلود پایان نامه ارشد

دادن قرار داشت.
3- از 114 سئوال استخراج شده از کتاب ديني سال چهارم ابتدايي، 93/5% در سطح دانش، 5/2% در سطح فهميدن، 8% در سطح پاسخ دادن قرار داشت.
4- از 142 سئوال استخراج شده از کتاب ديني سال پنجم ابتدايي، 936/6% در سطح دانش، 6/3% در سطح فهميدن قرار داشت.
5- از 66 سئوال استخراج شده از کتابهاي ديني دورهي ابتدايي در بخش خداشناسي، 71% در سطح دانش، 19/6% در سطح فهميدن و 9% در سطح پاسخ دادن قرار داشت.
6- از 33 سئوال استخراج شده از کتابهاي ديني دوره ابتدايي در بخش جهان آخرت 9/1% در سطح دانش، 9% در سطح فهميدن قرار داشت.
7- از 113 سئوال استخراج شده از کتابهاي ديني دوره ابتدايي در بخش نبوت 92% در سطح دانش، 6/1% در سطح فهميدن و 1/7% در سطح پاسخ دادن قرار داشت.
8- از 66 سئوال استخراج شده از کتابهاي ديني دوره ابتدايي در بخش اخلاق، 74% در سطح دانش، 13/6% در سطح فهميدن و 12% در سطح پاسخ دادن قرار داشت.

* تقي پور سهل آبادي، حبيب اله
در پژوهشي با نام تعيين سطوح شناختي پرسشها و تکاليف کتب علوم دوره ابتدايي در وضع موجود و اعتلاي اين سطح به وضع مطلوب بر اساس طبقهبندي بلوم و استفاده از چهار خانواده الگوهاي تدريس در سال تحصيلي 72-71 / حبيب اله تقي پور سهل آبادي به تعيين سطوح شناختي پرسشها و تکاليف کتب علوم دوره ابتدايي در وضع موجود و اعتلاي اين سطوح به وضع مطلوب بر اساس طبقهبندي بلوم و استفاده از چهار خانواده الگوهاي تدريس. اين پژوهش شامل تعداد 581 سئوال از پرسشها و تکاليف کتب علوم پنج پايه مقطع ابتدايي در دو گروه : “به اين پرسشها پاسخ دهيد” و “آيا ميدانيد که” ميباشد و ملاک مقايسه، طبقهبندي هدفهاي پرورشي بلوم در حيطه شناختي است که شش سطح دانش، درک، کاربرد، تجزيه و تحليل، ترکيب و ارزشيابي را در بر ميگيرد. اين تحقيق از نوع توصيفي است و براي جمعآوري اطلاعات از روش مطالعه کتابخانهاي استفاده شده است. دادههاي بدست آمده از تحقيق با استفاده از آمار توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتهاند و جداول نمودارها و درصدها، معرف اين روش آماري در تحقيق ميباشند. نتيجه تحقيق نشان ميدهند که سئوالات کتاب اول و دوم بيشتري در سطح درک و مربوط به سطح پايين طبقهبندي شناختي و سوالات کتب سوم ، چهارم و بخصوص پنجم بيشتر در سطح دانش ميباشند و متأسفانه از سطوح بالاي طبقهبندي شناختي بلوم هيچ سئوالي گزارش نشده است. بدين معني که جاي سطوح تجزيه و تحليل، ترکيب و ارزشيابي در کتب علوم دوره ابتدائي خالي است. تغيير وضع موجود در جهت تأکيد بر يادگيري سطوح بالاتر طبقهبندي بلوم، تحول اساسي در روشهاي تدريس را ميطلبد. براي اين منظور در طرح سئوالات، بايد از تأکيد بر جنبه حفظ کردن فاصله گرفته و در جهت تأکيد بر فرصت انديشيدن و تحليل مطالب به شاگردان تغيير يابد بطوريکه معلم نقش راهنما را داشته باشد و مسئوليت يادگيري، تعمق، تحليل، کشف و ارزشيابي را بعهدهي شاگردان بگذارد. بدين جهت مرحله دوم تحقيق، انواع الگوهاي تدريس معرفي شده است و جدول تطبيق اين الگوها و موضوعات درسي و همچنين يک سناريوي پيشنهادي از يکي از الگوهاي تدريس مطرح ميشود، تا معلم با استفاده از آنها بتواند روشي مناسب براي تدريس مفاهيم علوم در پيش گيرد. پيشنهادات مطرح شده براي استفاده برنامه ريزان درسي، محققان و معلمان است که اگر عملي گردد، ميتواند تغييرات اساسي و مفيدي را براي انتقال از وضع موجود آموزشي به وضع مطلوب در کتب علوم دوره ابتدائي به وجود آورد. بويژه نمونه سئوالات پاياني که تمام سطوح طبقهبندي شناختي را در بر ميگيرد و عملاً طرح سئوالات مطلوب را پيشنهاد ميکند، در خور توجه است.

* محمودي ، رضا
در پژوهشي به ارزيابي محتواي کتابهاي فارسي دوره ابتدائي و ارائه يک چهارچوب نظري در خصوص تدوين و اصلاح کتابهاي فارسي مقطع ابتدائي/ رضا محمودي، نتايج تحليل بدست آمده از اين تحقيق نشان ميدهد که: 1- مسئله جنسيت در علاقه و عدم علاقه به موضوع و دشواري متن در تمام مقطع ابتدائي دخالتي ندارد. 2- درجات دشواري تکاليف در پايههاي مختلف دوره ابتدائي از نظر دختران و پسران دانشآموز تفاوتي ندارد و يکسان است. 3- مسئله جنسيت دانشآموزان پايههاي مختلف دوره ابتدائي در جذابيت تصاوير کتابهاي فارسي ابتدائي اثري ندارد. 4- علاقه به رنگها از نظر دانشآموزان دختر و پسر کلاسهاي دوره ابتدائي متفاوت است. 5- هماهنگي حجم تکاليف با وقت دانشآموزان در پايههاي مختلف دوره ابتدائي بستگي به ويژگيهاي دختران و پسران و توانائيهاي ذهني و همچنين وظايف آنها در خانواده دارد و نظر واحدي نميتوان در اين مورد بر اساس يافتهها ارائه کرد. 6- درجات دشواري تکاليف دروس کتابهاي فارسي دوره ابت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع علوم ارتباطات، توسعه دانش Next Entries منبع پایان نامه با موضوع شرکت حمل و نقل، رفتار مصرف کننده، قصد استفاده