منابع پایان نامه با موضوع آموزش هنر، مشارکت مردم، آداب و رسوم

دانلود پایان نامه ارشد

دوحه- قطر شاخص مي شود. علاوه بر اين عناصري شامل صندلي هاي بار برزيلي در زير درختان نخل، زمين بازي اختاپوس چيني در کنار رديف طولاني ميزهاي پيک نيک بلغاري، صندلي هاي بلژيکي در کنار درختان گيلاس، درختان سرو ليبي و … در اين مکان قرار دارند.
خطوط سفيد در اين ميدان همگي خطوطي صاف و مستقيم شمال به جنوب هستند و در اطراف مبلمان هاي مختلف منحني و خميده مي شوند و به اين ترتيب بر مبلمان ها تاکيد مي کنند. حرکت دوچرخه سواران به بخش شرقي ميدان منتقل شده است. در قسمت شمالي نيز تپه اي واقع شده است که رو به جنوب داشته و ديد خوبي از ميدان و فعاليت هاي آن ارائه مي دهد.

پارک سبز- ورزش/بازي
فعاليت هاي ورزشي از جمله فعاليت هايي است که بدون توجه به زبان، مليت و اعتقادات، امکان مشارکت را براي افراد ايجاد مي کند. به همين دليل است که تعدادي امکانات ورزشي به پارک سبز منتقل شده اند و علاوه بر زمين هاکي موجود، زمين بسکتبالي نيز احداث خواهد شد که مکاني براي جمع شدن و حضور جوانان محلي است.

پارک سبز- ورزش/بازي
فعاليت هايي که در پارک سبز با تپه هاي ملايم آن صورت ميگيرد براي کودکان، جوانان و خانواده هاي آنها جذاب است. چشم انداز سبز و زمين بازي اين امکان را براي خانواده ها و فرزندان آنها ايجاد مي کند که براي پيک نيک، مسابقات هاکي، بازي بدمينتون و… با يکديگر ملاقات کنند.

ساير عناصر موجود در اين قسمت از پارک عبارتند از : ميزهاي پيک نيک آمريکايي با باربکيوهاي آفريقاي جنوبي، زمين ورزشي يه شکل آتشفشان براي بسکتبال و فوتبال، صحنه نمايش رقص تگزاس، ساحل صدفي لس آنجلس، تاب هاي بلند کابل، ميزهاي پينگ پونگ اسپانيايي.

نقد منفي
* توجه صرفا شکلي و کالبدي به عناصر فرهنگ هاي ديگر و عدم در نظر گرفتن آداب و رسوم و فعاليت ها
* نياز به مطالعات و بررسي بيشتر براي انتخاب نمادهاي ساير کشورها
* عدم استفاده ي درست کاربران از مبلمان و تخريب آنها-بسياري از مبلمان هاي وارداتي بلا استفاده مانده اند چراکه تصور مي شود که نا امن هستند.
* غيرقابل استفاده بودن مسير دوچرخه سواري در هنگام بارندگي به علت رنگ بکار رفته در کف اين مسير و لغزندگي آن عليرغم اهميت زياد دوچرخه در اين شهر
* عدم استفاده مناسب از بتن در زمين هاي ورزشي
* عبور مسير دوچرخه از حاشيه زمين بسکتبال و کشيدن حفاظ دور اين زمين براي حفاظت دوچرخه سواران که اين امر جزء طرح اوليه نبوده!

نقد مثبت:
* تنوع و غير کليشه اي بودن
* جذابيت
* قدمي مثبت در ايجاد فضاي شهري با توجه به ساير مليت ها
* استفاده از مشارکت مردم و همراهي آنها با يک متخصص از تيم superflex

3-6-2- تجارب موجود احياء مکان با رويکرد ايجاد محورهاي فرهنگي
شناخت هر يک از تجربيات جهاني به طور عام جهاني و به طور خاص ملي در سطوح مختلف تصميم سازي، تصميم گيري، برنامه ريزي، طراحي و اجرا به عنوان درسي براي ارزيابي عملکرد حال و پيش بيني آينده و انتخاب شيوه هاي برخورد بهينه در موارد مشابه ضروري است.
بطور کلي رويکرد استفاده از صنايع فرهنگي و برنامه ريزي براي فضاهاي شهري با هدف توليد و احياي فرهنگ ديدگاهي بسيار نوپاست، در جهان تجربيات موفقي را با اهداف و چشم اندازهاي فرهنگي گوناگون رقم زده است.

1-3-6-2- برنامه ريزي فرهنگي براي شهر آلبوکروک56
هدف 1: آموزش هنر
حمايت از بهترين آموزشهاي هنري براي جوانان و خانواده ها به عنوان کساني که به صورت دائم در فعاليت هاي هنري شرکت مي کنند.
شرکت اجتماع حمايت وسيع براي برنامه هاي جامع آموزش هنر براي جوانان و خانواده ها را بيان مي کند. آموزش هنرها ابزاري حياتي براي موفقيت تحصيلي و کاري، بعنوان وسيله اي براي تشويق خلاقيت و همچنين مبنايي براي گسترش همه جانبه و دائم در هنر است.

هدف 2: افزايش فرصت ها براي مشارکت در هنرها
منابع هنري، فرهنگي و قومي و نژادي جوهره اصلي هويت آلبرکوک هستند. جامعه هنري و فرهنگي آلبرکوک پر جنبش است. هر فرهنگي در آلبرکوک به طور کامل باعث توسعه جامعه مي شود. جوامع هنري، با برنامه ريزي فرهنگي، در جستجوي افزايش دادن اگاهي، فرصت هاي مشارکت مداوم در فعاليت هاي فرهنگي و هنري هستند.

– برنامه ريزي هنري براي همگان در دسترس باشد
ادامه دادن و گسترش دادن برنامه ريزي هنري براي تمام سنين، مردم با پيش زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي اقتصادي بوسيله توسعه مشارکت بين مرکز جامعه و سازمانهاي هنري.
افزايش حمايت از سازمانهاي هنري و هنرمندان
براورد سازمانهاي موجود براي تعيين کردن منابع، برآورد احتياجات مردم ناتوان و از کار افتاده

– ساختن مرکز اطلاعاتي هنري و فرهنگي
ساختن پايگاه اطلاعاتي و چارچوبي براي جمع اوري اطلاعات هنري و فرهنگي

– نگهداري و گسترش سازمان ميراث فرهنگي
تشويق به شرکت گسترده تر گروه هاي قومي و فرهنگي در سازمان ميراث فرهنگي

– ارتقاء فعاليت هاي گروه هاي قومي، فرهنگي و هنري آلبوکروک
همکاري با رسانه هاي محلي تا به آساني پوشش فرهنگي و هنري گسترش يابد
تاسيس دوره هاي داوطلبانه سازمانهاي هنري تا گروه هاي فرهنگي و هنري کوچک تر و يا در حال شکل گيري را هدايت کنند.
ارتقاء کامل اگاهي از فرهنگ هاي گوناگون و متنوع در آلبوکروک

هدف 3 :مين منابع مالي پايدار براي فرهنگ و هنر
– ارتقاء آلبوکروک به عنوان جامعه اي هنري در سطح ملي، منطقه اي و محلي

– يکپارچه کردن فرهنگ و هنر در منطقه آلبوکروک براي توسعه اقتصادي
تاسيس ناحيه فرهنگي _ هنري مرکز شهر.
تاسيس و گسترش مشارکت بخش دولتي و خصوصي براي حمايت جوامع هنري

– گسترش و اجراي برنامه ريزي استراتژيک براي تامين منابع مالي براي فرهنگ و هنر
حمايت و توسعه جريان منابع مالي پايدار
اجراي برنامه ريزي فرهنگي
برنامه هاي موجود آلبوکروک
مشارکت با سازمانهاي غير انتفاعي
آژانس هاي هنري انتصابي

مسئوليت هاي شهر
براي اطمينان از بي طرفي و تساوي حقوق در توزيع منابع فرهنگي شهر مسئوليت هاي زير را خواهد داشت:
انتصاب آژانس هنري شهر براي اجراي برنامه ريزي فرهنگي
حمايت از منابع فرهنگي بومي و دسترسي عمومي به برنامه هاي فرهنگي در مسير سازماندهي تسهيلات و امکانات شهري از جمله تئاتر، موزه هنر و تاريخ آلبوکروک، پارک ها و فضاهاي باز
ارزيابي و نظارت بر هنرهاي شهري و برنامه هاي هفتگي
تعادل فرصت برنامه ريزي براي تسهيلات شهري بين گروههاي محلي و بيرون شهري و همچنين بين گروههاي تازه تاسيس و کوچک و گروههاي موجود
فراهم کردن منابع مالي دائم براي استعدادهاي فرهنگي و هنري آلبوکروک
زمان بندي مسيرهاي حمل و نقل عمومي براي بهبود دسترسي به فعاليت هاي فرهنگي
همکاري با سازمانهاي خصوصي در توسعه برنامه هاي دولتي و خصوصي
اطمينان از در دسترس بودن امکانات فرهنگي براي معلولين
حمايت از کيفيت طراحي شهري در برنامه هاي توسعه کاربري زمين
همکاري با شهرستان برناليلو57، دانشگاه نيو مکزيکو و مدارس دولتي آلبوکروک به عنوان کليدهاي اصلي اجراي برنامه ريزي فرهنگي

2-3-6-2- برنامه ريزي فرهنگي در بوکهام هيلز شاير 2010 – 2005 (سيدني)
تغيير و تحول شاير
در دهه گذشته، بوکهام هيلز شاير58 رشد سريع جمعيتي را شاهد بود که اين رشد بيشتر از ساير مناطق مادر شهر سيدني بود. اين رشد جمعيت همچنان با برنامه هاي توسعه از قبيل پارک منطقه اي رز هيل59 و آزادسازي زمينهاي جاده بالمورال ادامه خواهد يافت. اين پروزه ها باعث رشد 27 درصدي جمعيت در 25 سال آينده خواهند شد.
با بيان نگراني از دست رفتن محيط و طبيعت فيزيکي شاير همراه با تفاوت کامل در خصوصيات دلخواه براي شاير در بين ساکنين جديد و قديم، نياز ب برنامه ريزي اجتماعي و برنامه ريزي فرهنگي در اين منطقه احساس مي شود. چارچوب برنامه ريزي فرهنگي در شاير سه بخش اصول، چارچوب فرهنگي و استراتژي هاي اجرايي مي باشد.

اصول و اهداف برنامه ريزي فرهنگي
اصل اول “سبک جامعه : خلق مکان هاي پويا، قابل معاشرت و اميد بخش”
اهداف :
فراهم کردن و ساخت فضاهايي با کيفيت بالا که دعوت کننده افراد جامعه و تقويت کننده احساس هويت شخصي و جمعي مي باشد.
درگير کردن جامعه در فرايندهاي نوآورانه تا فضاهاي مشخصي را در شاير بوجود آورند.

اصل دوم “راه جامعه : تعدل بخشيدن به مردم با طبيعت”
اهداف :
افزايش شانس براي گسترش فهم و احترام دو طرفه بين افراد متفاوت جامعه با تبادل فرهنگي
ساختن ابزار گسترش توسعه فرهنگي جامعه
بررسي وقايع و افزايش فرصت براي جمع کردن پروژه هاي توسعه فرهنگي جامعه

اصل سوم “تجارب جامعه : زندگي محلي، ارتباطات منطقه اي”
اهداف :
تقويت و افزايش دسترسي جامعه به زير ساختهاي فرهنگي با کيفيت

اصل چهارم “فرهنگ جامعه : ارتباط دادن مردم با طبيعت”
اهداف :
تعهد داشتن، لذت بردن و حفظ منابع طبيعي و مصنوع جهت گسترش گردشگري.

3-3-6-2- توسعه توريسم فرهنگي در شهر چند نژادي60 بيرمنگام
توريسم فرهنگي شهري نوعي ابتکار جديد است که هدف آن افزايش قابليت هاي شهر بعنوان مقصد گردشگري است. در اين تجربه تحليلي خاص بر روي توسعه جاذبه ميراث صنعتي در منطقه اي چند نژادي در مرکز شهر انجام گرفته است. بحثي که دنبال مي شود عبارت است از: چگونگي توسعه توريسم فرهنگي به گونه اي که به نيازمنديها و خواستهاي اقليت هاي نژادي نيز پاسخگو باشد.
در سالهاي اخير بسياري از کشورهاي اروپايي و آمريکاي شمالي به بررسي عوامل رکودشان در رابطه با راهبردهاي احياي گردشگري پرداخته اند. نوشته هاي زيادي در رابطه با بررسي گردشگري در اين مکانها که عمدتا بعنوان توريسم شهري61 شناخته مي شود، وجود دارد. به همين صورت تمرکز فزاينده اي روي نقطه مقابل آن يعني توريسم فرهنگي62 وجود دارد.
هدف در اين بررسي ترکيب تعدادي از اين مفاهيم اصلي و اساسي و جستار در چگونگي پديدار شدن آنها در يک پروژه توريسم فرهنگي شهري است در سطحي منطقه اي. مورد مطالعه سوهو هاوس63 در بيرمنگام است. اين بنا، خانه صنعتگري قديمي است به نام بلتون64. در احيا اين بنا سعي در ايجاد جذابيت هاي مختلف براي زمينه اجتماعي چند نژادي موجود در شهر بوده است.

گردشگري در بيرمنگام
بيرمنگام دومين شهر بزرگ بريتانيا در مرکز اين کشور واقع شده و قلب صنعتي – کارخانه اي آن به شمار مي رود. سکنه شهر را تنوعي از نژادهاي مختلف با 26 مليت گوناگون و 24 زبان تشکيل مي دهند. در دهه 70 و اوايل دهه 80 ميلادي انهدام صنعتي شدن آن باعث شد تا تعداد کارگران در اين منطقه از 295000 نفر در سال 1970 به 130000 نفر در سال 1980 تنزل يابد. عليرغم اين، اين شهر پيشگام صنعت گردشگري در بريتانياست.
ابتکار عنصر گردشگري باعث رشد شهر شد و به آن حياب دوباره اي بخشيد. تاثير پروژه هاي گردشگري در بخش مرکزي بير منگام بسيار مهم تلقي مي شود. نوسازي کالبدي و بهبود زيست محيطي ناشي از مجموعه توريستي مرکز شهر باعث باز زنده سازي محدوده شده است.
برنامه هايي براي تجهيز بيرمنگام بعنوان يک مقصد بازديد فرهنگي اعمال شده است که در اين ميان سوهو هاوس، منزل صنعت گر معروف انگليسي، بلتون، توانايي چشمگيري را براي بازاريابي بيرمنگام به عنوان مهد انقلاب صنعتي در قالب منطقه اي سياحتي داشته است. در نتيجه توسعه ميراث فرهنگي در مرکز شهر بعنوان گامي در جهت توسعه گردشگري در نظر گرفته شد. سياستگذاريهاي بعمل آمده جهت اتصال و دسترسي بهتر توسعه هاي توريستي سايتهاي بيرون از مرکز شهر با بخشهاي ميراث فرهنگي درون شهر از ديگر گامهاي برداشته شده در اين راستا است.

وارد کردن گروههاي مختلف اجتماعي
در مراحل اول انجمن شهرهدفش را درگير کردن جامعه هاي محلي در اين پروژه و مشارکت آنها بيان کرد. در حقيقت ايجاد مکاني براي استفاده از زمينه هاي اجتماعي و وارد کردن آن به حيطه عمل در اين پروژه منظور نظر آنها بود. مرکز بازديدکنندگان شامل پذيرش، مغازه، خانه، نمايشگاه و گالري براي نمايش هاي موقت راه اندازي شده بود و با مدارس و انجمن هاي محلي همکاري مي نمود. ايجاد چنين امکاناتي که قابليت انعطاف عملکرد بنا را افزايش مي دهد در حقيقت قابليت ان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع اوقات فراغت، فرهنگ دانش، جامعه مدرن Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین، تامین کننده