منابع پایان نامه با موضوع آموزش مهارت

دانلود پایان نامه ارشد

ز سوي دانش آموزان بوده است. روانشناسان و نظريه پردازان مختلف نيز همواره بر اهميت فعاليتهاي وابسته به آموزش مهارتهاي اجتماعي در ايجاد يادگيري مفيد و موثر تاکيد داشتهاند. (سيف، 1387). تعليم وتربيت زمينه ساز پرورش استعدادهاي يادگيرندگان براي يافتن راه حلهايي براي حل اثر بخش مسايل گوناگون زندگي است. نظامهاي آموزشي امروزي بايد نيروهايي را تربيت كند كه در درك دنياي پيچيده موجود، توانمند و در مديريت و رهبري آن، خلاق و مبتكر باشند و منطقي رفتار نمايند. (شعباني، 1386). اگر آموزش و پرورش در رويکردهاي نظام برنامه ريزي درسي و تدوين برنامه درسي و معلمان در حوزه علمي خود نگاهي به پرورش يادگيرندگان براي کسب مهارتهاي اجتماعي خود نداشته باشند فعاليت ياددهي يادگيري بي ثمر خواهد بود. هدف آموزش و پرورش تربيت دانش آموزاني است كه كاشف و حلال واقعي مسائل زندگي خود باشند و متفاوت بيانديشند درس خواندن را نوعي پژوهش تلقي كنند و از پرسيدن و طرح سوال لذت ببرند. (شعاري نژاد، 1385). مهارتهاي شناختي و عاطفي-حرکتي فرايند پيچيده است که درآن نياز به يک فرد براي هماهنگ کردن تجارب قبلي، دانش، فهم و شهود، به منظور برآوردن خواستههاي وضعيت تازه است. (لئونگ1، 2011). کاربرد شيوه کسب مهارتهاي شناختي، عاطفي و رواني – حرکتي در تدريس، در حقيقت مهيا کردن شرايط و زمينهها براي تحقق جريان ياددهي و يادگيري فعال ميباشد در فرايند يادگيري فعال اين فرصت به فراگيران داده ميشود تا توانمنديهاي خود را در زمينه برنامه ريزي، فرضيه سازي، پيش بيني، کاوش، استنباط و کسب تجربههاي گوناگون علمي تقويت نمايند يادگيري از اين طريق سبب يادگيري عميقتر شده و دانش آموز به خاطر مشاهده شواهد عيني و فهم مستقل مفاهيم، نظريهها و قوانين نسبت به تکوين يا تغيير نظريههاي علمي درک بهتري پيدا مينمايد. (منگيو2، 2004). مهارتهاي شناختي، عاطفي و رواني – حرکتي فرايندي است که فرد با شناخت و رفتار هدايت شده و با کمک راه حلهاي موثر يا سازگارانه به نتيجه مطلوب ميرسد.
صاحبنظران هدفهاي تربيتي را شامل سه حيطه شناختي، عاطفي و رواني حرکتي ميدانند.
در نظامهاي آموزشي متمرکز نظير ايران، محتوا در قالب کتابهاي درسي ارائه ميشود وكتب نقش اساسي در تعيين محتوا دارد و فقدان آن موجب سردرگمي فراگير و مربي ميشود و ارزشيابي نيز از محتواي کتاب است و شايد بي دليل نيست که اين نظامها را کتاب محور ميگويند. (معروفي، يوسف زاده، 1388). كتاب درسي مرجع رسمي مورد استناد براي تعيين محتوا و برنامه آموزشي بوده و راهنماي عملي براي كارگزاران آموزش و پرورش است. (آون، 2007 به نقل از حسن مرادي). با توجه به اهميت كتا بهاي درسي و نقش آن در يادگيري فرايند مهارتهاي ذکر شده محقق بر آن شد تا ميزان توجه به مهارت شناختي، عاطفي و رواني – حرکتي را در كتابهاي دوره دوم ابتدايي (پايه چهارم ،پنجم،ششم)را بسنجد. و چون مهارتهاي شناختي، عاطفي و رواني – حرکتي در محتواي کتابهاي دوره ابتدايي در پژوهشها کمتر مورد توجه قرار گرفته است بنابراين تحقيق حاضر ميتواند راهکار مناسبي براي آموزش و پرورش کشورمان باشد. تحقيق جاري کوششي است در پاسخ به اين سوال که تاچه ميزان به مهارتهاي شناختي، عاطفي و رواني – حرکتي در محتواي كتابهاي فارسي دوره دوم ابتدايي توجه شده است؟

1-2. اهداف تحقيق

1-2-1. هدف کلي:
تحليل و بررسي محتوي کتاب هاي فارسي کلاس چهارم ابتدايي در ارتباط با با مهارت هاي شناختي، عاطفي و رواني حرکتي

1-2-2. اهداف فرعي:
* شناسايي و تحليل بين محتوي کتاب هاي فارسي کلاس چهارم ابتدايي با مهارت هاي شناختي، عاطفي و رواني – حرکتي مورد نياز دانش آموزان پيش بيني شده در برنامه درسي فارسي
* شناسايي و تحليل بين محتوي کتاب هاي فارسي کلاس پنجم ابتدايي با مهارت هاي شناختي، عاطفي و رواني – حرکتي مورد نياز دانش آموزان پيش بيني شده در برنامه درسي فارسي
* شناسايي و تحليل ارتباط بين محتوي کتاب هاي فارسي کلاس ششم ابتدايي با مهارت هاي شناختي، عاطفي و رواني – حرکتي مورد نياز دانش آموزان در برنامه درسي فارسي
* بررسي ميزان کمک به دانش آموزان براي کسب مهارتهاي شناختي،عاطفي و رواني – حرکتي بين اهداف کتاب هاي فارسي چهارم ، پنجم و ششم .

1-3. اهميت تحقيق
مرحله آموزش ابتدايي به نام هاي (تعليمات ابتدايي)، (تعليمات اجباري)، (آموزش همگاني) و (آموزش عمومي ) خوانده ميشود. مبناي اين نامگذاري اين است که اين دوره به آموزش آنچه که، صرفنظر از شغل و حرفهاي که افراد بدان اشتغال دارند و مورد نيازشان ميباشد، اختصاص دارد. تعليمات اين دوره نخستين گامي است که در جهت آموزش افراد براي زندگي برداشته ميشود، بايد هدف اين آموزش دانشها و مهارتهايي باشد که ارزش همگاني دارد و مورد نياز همگان است. فراگرفتن اين قبيل معلومات و کسب اينگونه مهارتها بايد سطح تفاهم افراد جامعه را بالا ببرد. (شکوهي، 1386: 67)
کتاب هاي درسي مهم ترين و پر کاربرد ترين رسانه آموزشي است که در نظام تعليم و تربيت جهان مورد استفاده قرار مي گيرد.آل تنبيج (1991)معتقد است “کتاب هاي درسي همه روزه توسط معلمان و شاگردان به کار مي رود و گاهي اوقات به عنوان تمام برنامه درسي مورد تاکيد معلم قرار مي گيرد اين در حالي است که در نظام هاي آموزشي که الگوي برنامه آن ها مبتني بر موضوع هاي درسي مدون و يا مبتني بر طرح هاي قابليت خاصي است.
برنامه درسي نقشه و راهنماي علمي است که در آن فرصت هاي مناسب يادگيري براي رسيدن به اهداف کلي و جزئي نظام آموزشي در نظر گرفته مي شود و کتاب درسي مهم ترين و تنها منبع مورد استفاده در فرايند ياددهي و يادگيري است .اهميت کتاب هاي درسي تنها از جنبه ي ابزاري براي آموزش مطرح نيست بلکه کاربرد گسترده آن در مدارس ،دانش آموزان را در معرض عقايد ،ايده ها و افکار گوناگوني قرار مي دهد که از سوي ناشران و توليد کنندگان کتاب هاي درسي به طور مستقيم و يا غير مستقيم ارائه مي شود.(واتييکر و ديبر200).
کتاب درسي،مرجع رسمي مورد استناد براي تعيين محتوا و برنامه آموزشي بوده و راهنماي عمل براي کليه ي کارگزاران آموزش و پرورش است.کتاب درسي متني است سازمان يافته که اهداف آموزش را در قالب نوشتار ،تصاوير و تکاليف عرضه نموده و پيوند دهنده ي اهداف آموزش و پرورش با کلاس درس است. (حسن مرادي، 1388: 94)
در آموزش و پرورش ،کتاب درسي يکي از منابع مهم يادگيري فراگيران مي باشد و از اهميت ويژه اي برخوردار است .مهم ترين دلايل اهميت کتاب درسي در نظام آموزشي ما عبارتند از:
1-براي هر ماده در هر پايه ي تحصيلي يک کتاب درسي تاليف و توزيع مي شود.
2-تمرکز فعاليت هاي معلمان بر محور کتاب هاي درسي است.
3-امتحان و ارزشيابي محدود به مطالب و محتواي کتاب درسي است.
با توجه به مطالب ذکر شده در مورد اهميت کتب درسي (مخصوصا در دوره ابتدايي)شايسته است تا محققين در مورد بررسي کتب درسي تاليف شده بيشتر مطالعه و پژوهش انجام دهند.اميد است اين تحقيق گامي باشد در جهت استعلاي فرهنگ و دانش کشور عزيزمان ايران.

1-4. سوالات تحقيق
1-4-1. سؤال اصلي تحقيق
بررسي ميزان انطباق محتوي کتاب هاي فارسي دوره ي دوم ابتدايي (پايه هاي چهارم،پنجم،ششم) با اهاف برنامه ي درسي فارسي

1-4-2. سؤالات فرعي تحقيق
1 – آيا بين محتوي کتاب هاي فارسي کلاس چهارم ابتدايي با مهارت هاي شناختي، عاطفي و رواني – حرکتي مورد نياز دانش آموزان پيش بيني شده در برنامه درسي فارسي ارتباط و هماهنگي وجود دارد؟
2- آيا بين محتوي کتاب هاي فارسي کلاس پنجم ابتدايي با مهارت هاي شناختي، عاطفي و رواني – حرکتي مورد نياز دانش آموزان پيش بيني شده در برنامه درسي فارسي ارتباط و هماهنگي وجود دارد؟
3- آيا بين محتوي کتاب هاي فارسي کلاس ششم ابتدايي با مهارت هاي شناختي، عاطفي و رواني – حرکتي مورد نياز دانش آموزان پيش بيني شده در برنامه درسي فارسي ارتباط و هماهنگي وجود دارد؟
4- آيا در کمک به دانش آموزان براي کسب مهارتهاي شناختي،عاطفي و رواني – حرکتي بين کتاب هاي چهارم ، پنجم و ششم تفاوت معني دار وجود دارد؟

1-5. متغيرها :
1-5-1. انواع متغيرها
متغيرهاي تحقيق عبارتند از:
* حيطه مهارتي که عبارت است از:
* مهارت شناختي
* مهارت عاطفي
* مهارت رواني-حرکتي
* محتواي کتاب درسي
* محتواي برنامه درسي

1-5-2. تعريف عملياتي متغيرها:
1-5-2-1. حيطه شناختي
شامل تغييرات در تفکر، هوش و زبان کودک ميشود. فرآيند رشد شناختي، يک کودک در حال رشد را قادر ميسازد که يک شعر را حفظ کند؛ راه حل يک مسئله رياضي را در ذهن خود مجسم کند، راهبردهاي خلاق را ايجاد کند و با ارتباط جملات با معنا يک مقاله تهيه کند.

1-5-2-2. حيطه عاطفي، اجتماعي
شامل تغيير در روابط کودک با ديگر افراد، تغيير در عواطف و تغيير در شخصيت ميشود. نحوه پرورش کودکان توسط والدين به گونهاي است که يک پسر به صورت پرخاشگرانه به همکلاسي خود حمله ميکند؛ رشد عوامل ابزارگري و اظهار وجود در دختري نوجوان، باعث ميشود از گرفتن يک نمره خوب احساس شادماني کند؛ اين موارد همگي انعکاس از فرآيند رشد رواني، اجتماعي هستند.

1-5-2-3. حيطه رواني حرکتي
1 – مهارت هاي فردي: منظور از مهارتهاي فردي، فعاليت هايي است که هدف آنها کمک به خود فرد باشد. اين مهارتها نبايد مانند سنين قبل از دبستان به کمک ديگران انجام شود.
2 – مهارت هاي اجتماعي: مقصود از مهارت هاي اجتماعي، آن دسته از فعاليت هاست که هدف آنها کمک به ديگران است. نمونه اين مهارت ها در مدرسه شامل تميز کردن محيط کلاس و مدرسه، پاک کردن تخته، کمک به مربيان و مسئولين مدرسه در برگزاري برنامه ها و همچنين فراهم نمودن مقدمات بازي هاي گروهي است.
3 – مهارت هاي تحصيلي: منظور مهارتهايي است که يادگيري آنها در آينده شغلي فرد تأثير گذار است. نمونه اين مهارت ها نقاشي، خياطي، ترسيم، طراحي و … مي باشد.
4 – مهارت هاي بازي: در اين دوره کودکان بايد در بازيهايي نظير انداختن و گرفتن توپ، شنا، دوچرخه سواري و … مهارت يابند. البته بايد خاطر نشان کرد اين مهارت ها در همه دوره ابتدايي اهميت يکساني ندارند. براي مثال مهارت بازي در ابتداي اين دوره داراي اهميت زيادي است در حالي که در انتهاي اين دوره تفريحات و سرگرمي ها جاي آن را مي گيرد (کرمي نوري و مرادي1382، صص103-102).

1-5-2-4. محتواي کتاب درسي:
در اين تحقيق منظور محتواي درون کتابهاي فارسي دوره دوم ابتدايي(پايه چهارم ،پنجم و ششم) است که توسط سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي تدوين شده است.

1-5-2-5. محتواي برنامه درسي
محتواي برنامه‌درسي در اين تحقيق عبارتست از برنامه‌درسي رسمي تنظيم شده توسط سازمان آموزش و پرورش مي‌باشد.

1-5-3. تعريف مفهومي متغيرها:
صاحبنظران هدفهاي تربيتي را شامل سه حيطه شناختي، عاطفي و رواني حرکتي ميدانند.
1-5-3-1. حيطه شناختي:
حيطه شناختي مشتمل بر رفتارهايي است که تواناييهاي ساده ذهني تا مهارتهاي پيچيده عقلي مانند: بازشناسي و ياد آوري مطالب آموخته شده و تفسير مطالب را در بر ميگيرد.

1-5-3-2. -حيطه عاطفي:
حيطه عاطفي مربوط به رغبتها، نگرشها و اعتقادات و ارزشها است.

1-5-3-3. حيطه رواني- حرکتي:
حيطه رواني حرکتي آن دسته از رفتارهايي را در بر ميگيرد که با مهارتهاي عقلي و اعمال بدني هر دو ارتباط دارند مانند نقشه کشي، طراحي و حرکات ورزشي.

1-5-3-4. محتواي کتاب درسي:
مجموعه مفاهيم، مهارت ها وگرايشهايي که از سوي برنامه ريزان انتخاب و سازماندهي مي شود در عين حال محتوا آثار حاصل از فعاليتهاي ياددهي يادگيري معلم و شاگرد را نيز در بر مي گيرد.(ملکي، 1383).

1-5-3-5. محتواي برنامه درسي:
اصطلاح محتواي درسي نه تنها به قسمت ها و قطعههاي سازمان يافته اي که به گونه اي منظم يک رشته عملي را تشکيل مي دهد اطلاق مي شود بلکه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع فارسي، كلاس، شناختي، Next Entries منابع پایان نامه با موضوع انقلاب مشروطه