منابع پایان نامه با موضوع آموزش عالی، سرمایه فرهنگی، رگرسیون، ابعاد سرمایه

دانلود پایان نامه ارشد

آمده در آزمون همبستگی بین دو متغیر نگرش درونی و بیرونی به آموزش عالی و متغیر سرمایه فرهنگی در بین زنان کمتر از سطح معني داري (05/0) مي‌باشد لذا فرض رابطه خطی پذیرفته مي شود و می توان ادعا کرد که بین دو متغیر آموزش عالی و سرمایه فرهنگی رابطه خطی معنی داری در جنس زن موجود است. بنابراین فرضیه رابطه بین آموزش عالی و سرمایه فرهنگی تائید می‌شود و این رابطه از نوع مثبت است.
جدول4- 18
بررسی رابطه خطی بین متغیر درونی و بیرونی نگرش به آموزش عالی و سرمایه فرهنگی با توجه به جنسیت مرد

نگرش درونی به آموزش عالی
نگرش بیرونی به آموزش عالی
سرمایه فرهنگی
مرد
نگرش درونی به آموزش عالی
آماره پیرسون
1
0/360**
0/103

p- مقدار

0/000
0/167

تعداد
181
181
181

نگرش بیرونی به آموزش عالی
آماره پیرسون
0/360**
1
0/290**

p- مقدار
0/000

0/000

تعداد
181
181
181

سرمایه فرهنگی
آماره پیرسون
0/103
0/290**
1

p- مقدار
0/167
0/000

تعداد
181
181
181
با توجه به اينکه – مقدار به دست آمده در آزمون همبستگی بین دو متغیر نگرش درونی به آموزش عالی و سرمایه فرهنگی در بین مردان بیشتر از سطح معني داري (05/0) مي باشد لذا فرض رابطه خطی رد مي شود و می توان ادعا کرد که بین دو متغیر نگرش درونی به آموزش عالی و سرمایه فرهنگی رابطه خطی معنی داری موجود نیست. ولی در مورد نگرش بیرونی به آموزش عالی و سرمایه فرهنگی در بین مردان p- مقدار کمتر از سطح معني داري (05/0) مي باشد لذا فرض رابطه خطی پذیرفته مي شود و می توان ادعا کرد که بین دو متغیر نگرش بیرونی به آموزش عالی و سرمایه فرهنگی رابطه خطی معنی داری موجود است. بنابراین فرضیه رابطه بین نگرش بیرونی به آموزش عالی و سرمایه فرهنگی در بین مردان تائید می‌شود و این رابطه از نوع مثبت است.
فرضیه دو: رابطه معناداری بین متغیر درونی و بیرونی نگرش به آموزش عالی و هویت نقش جنسیتی با توجه به جنسیت وجود دارد.
جدول4- 19
بررسی رابطه خطی بین متغیر درونی و بیرونی نگرش به آموزش عالی و هویت نقش جنسیتی با توجه به جنسیت زن

نگرش درونی به آموزش عالی
نگرش بیرونی به آموزش عالی
هویت نقش جنسیتی
زن
نگرش درونی به آموزش عالی
آماره پیرسون
1
0/504**
0/128

p- مقدار

0/000
0/086

تعداد
181
181
181

نگرش بیرونی به آموزش عالی
آماره پیرسون
0/504**
1
0/072

p- مقدار
0/000

0/017

تعداد
181
181
181

هویت نقش جنسیتی
آماره پیرسون
0/128
0/072
1

p- مقدار
0/086
0/017

تعداد
181
181
362
با توجه به اينکه – مقدار به دست آمده در آزمون همبستگی بین دو متغیر نگرش درونی به آموزش عالی و هویت نقش جنسیتی در بین زنان بیشتر از سطح معني داري (05/0) مي باشد لذا فرض رابطه خطی رد مي شود. اما بین متغیر نگرش بیرونی به آموزش عالی و هویت نقش جنسیتی در بین زنان کمتر از سطح معني داري (05/0) مي باشد لذا فرض رابطه خطی پذیرفته مي شود.

جدول4- 20
بررسی رابطه خطی بین متغیر درونی و بیرونی نگرش به آموزش عالی و هویت نقش جنسیتی با توجه به جنسیت مرد

نگرش درونی به آموزش عالی
نگرش بیرونی به آموزش عالی
هویت نقش جنسیتی
مرد
نگرش درونی به آموزش عالی
آماره پیرسون
1
0/360**
0/033

p- مقدار

0/000
0/663

تعداد
181
181
181

نگرش بیرونی به آموزش عالی
آماره پیرسون
0/360**
1
-0/131

p- مقدار
0/000

0/078

تعداد
181
181
181

هویت نقش جنسیتی
آماره پیرسون
0/033
-0/131
1

p- مقدار
0/663
0/078

تعداد
181
181
362

با توجه به اينکه – مقدار به دست آمده در آزمون همبستگی بین دو متغیر نگرش درونی به آموزش عالی و نگرش بیرونی به آموزش عالی به آموزش عالی و هویت نقش جنسیتی در بین مردان بیشتر از سطح معني داري (05/0) مي باشد لذا فرض رابطه خطی رد مي شود .
فرضیه سه: رابطه معناداری بین سرمایه فرهنگی و هویت نقش جنسیتی با توجه به جنسیت وجود دارد.

جدول4- 21
بررسی رابطه خطی بین سرمایه فرهنگی و هویت نقش جنسیتی با توجه به جنسیت زن

هویت نقش جنسیتی
سرمایه فرهنگی
زن
هویت نقش جنسیتی
آماره پیرسون
1
0/201**

p- مقدار

0/007

تعداد
362
181

سرمایه فرهنگی
آماره پیرسون
0/201**
1

p- مقدار
0/007

تعداد
181
181
با توجه به اينکه – مقدار به دست آمده در آزمون همبستگی بین دو متغیر سرمایه فرهنگی و هویت نقش جنسیتی در بین زنان کمتر از سطح معني داري (05/0) مي باشد لذا فرض رابطه خطی پذیرفته مي شود .
جدول4- 22
بررسی رابطه خطی بین سرمایه فرهنگی و هویت نقش جنسیتی با توجه به جنسیت مرد

هویت نقش جنسیتی
سرمایه فرهنگی
مرد
هویت نقش جنسیتی
آماره پیرسون
1
-0/098

p- مقدار

0/187

تعداد
362
181

سرمایه فرهنگی
آماره پیرسون
-0/098
1

p- مقدار
0/187

تعداد
181
181
با توجه به اينکه – مقدار به دست آمده در آزمون همبستگی بین دو متغیر سرمایه فرهنگی و هویت نقش جنسیتی در بین مردان بیشتر از سطح معني داري (05/0) مي‌باشد لذا فرض رابطه خطی رد مي شود .
فرضیه چهار: ابعاد سرمایه فرهنگی در بین دختران پیش بینی کننده متغیر درونی و بیرونی نگرش به آموزش عالی است.
به منظور معرفی یک مدل پیش بینی کننده برای نگرش به آموزش عالی با استفاده از ابعاد سرمایه فرهنگی در بین دختران از رگرسیون خطی چندگانه همزمان استفاده شد که نتایج در جداول زیر آورده شده است.
رگرسیون برای متغیر نگرش درونی به آموزش عالی
جدول4- 23
آزمون معنی داری رگرسیون سرمایه فرهنگی و متغیر درونی نگرش به آموزش عالی با توجه به جنسیت زن
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
مقدار P
رگرسیون
1761/939
3
587/313
14/816
0/00
باقیمانده
7016/138
177
39/639

کل
8778/077
180

جدول4- 24
معادله رگرسیون سرمایه فرهنگی و متغیر درونی نگرش به آموزش عالی با توجه به جنس زن
مدل
ضریب غیر استاندارد
ضریب
آمارهT
مقدار P

ضریب B
خطای معیار

ضریب ثابت
20/311
2/697

7/531
0/00
تجسم یافته
0/570
0/116
0/357
4/899
0/00
نهادینه شده
-0/034
0/098
-0/027
-0/343
0/732
عینیت یافته
0/409
0/097
0/308
4/199
0/000
با توجه به جدول (4-24) مشخص می شود که معادله رگرسیونی معنی دار است. و با توجه به نتایج جدول 4-25، مشخص می شود که بعد تجسم یافته و عینیت‌یافته در بین دختران پیش بینی کننده نگرش درونی به آموزش عالی است.
رگرسیون برای متغیر نگرش بیرونی به آموزش عالی
جدول4- 25
آزمون معنی داری رگرسیون سرمایه فرهنگی و متغیر بیرونی نگرش به آموزش عالی با توجه به جنس زن
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
مقدار P
رگرسیون
5586/119
3
1862/040
21/807
0/00
باقیمانده
15113/318
177
85/386

کل
20699/436
180

جدول4- 26
معادله رگرسیون سرمایه فرهنگی و متغیر بیرونی نگرش به آموزش عالی با توجه به جنس زن
مدل
ضریب غیر استاندارد
ضریب
آمارهT
مقدار P

ضریب B
خطای معیار

ضریب ثابت
25/754
3/958

6/507
0/000
تجسم یافته
0/902
0/171
0/368
5/287
0/000
نهادینه شده
0/34
0/143
0/177
2/369
0/019
عینیت یافته
0/407
0/143
0/2
2/845
0/005
با توجه به جدول (4-26) مشخص می شود که معادله رگرسیونی معنی دار است. و با توجه به نتایج جدول 4-27، مشخص می شود که هر سه بعد تجسم یافته، عینیت‌یافته و نهادینه شده در بین دختران پیش بینی کننده نگرش بیرونی به آموزش عالی است.
رگرسیون برای نگرش به آموزش عالی
جدول4- 27
آزمون معنی داری رگرسیون سرمایه فرهنگی و نگرش به آموزش عالی با توجه به جنس زن
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
مقدار P
رگرسیون
13164/502
3
4388/167
25/986
0/00
باقیمانده
29889/608
177
168/868

کل
43054/110
180

جدول4- 28
معادله رگرسیون سرمایه فرهنگی و نگرش به آموزش عالی با توجه به جنس زن
مدل
ضریب غیر استاندارد
ضریب
آمارهT
مقدار P

ضریب B
خطای معیار

ضریب ثابت
46/065
5/566

8/276
0/00
تجسم یافته
1/472
0/240
0/417
6/133
0/00
نهادینه شده
/306
0/202
0/110
1/518
0/131
عینیت یافته
0/816
0/201
0/277
4/058
0/00
با توجه به جدول (4- 28) مشخص می شود که معادله رگرسیونی معنی دار است. و با توجه به نتایج جدول 4- 29، مشخص می شود که ، بعد تجسم یافته وعینیت یافته در بین دختران پیش بینی کننده نگرش به آموزش عالی است.
فرضیه پنج: ابعاد سرمایه فرهنگی در بین پسران پیش بینی کننده متغیر درونی و بیرونی نگرش به آموزش عالی است.
به منظور معرفی یک مدل پیش بینی کننده برای نگرش به آموزش عالی با استفاده از ابعاد سرمایه فرهنگی در بین پسران از رگرسیون خطی چندگانه همزمان استفاده شد که نتایج در جداول زیر آورده شده است.
رگرسیون برای متغیر نگرش درونی به آموزش عالی

جدول4- 29
آزمون معنی داری رگرسیون سرمایه فرهنگی و نگرش درونی به آموزش عالی با توجه به جنس مرد
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
مقدار P
رگرسیون
561/555
3
187/185
4/981
0/002
باقیمانده
6651/296
177
37/578

کل
7212/851
180

جدول4- 30
معادله رگرسیون سرمایه فرهنگی و نگرش درونی به آموزش عالی با توجه به جنس مرد
مدل
ضریب غیر استاندارد
ضریب
آمارهT
مقدار P

ضریب B
خطای معیار

ضریب ثابت
29/560
2/686

11/007
0/00
تجسم یافته
0/337
0/114
0/215
2/964
0/003
نهادینه شده
0/143
0/081
0/136
1/758
0/081
عینیت یافته
-0/173
0/091
-0/146
-1/906
0/058

با توجه به جدول (4-30) مشخص می شود که معادله رگرسیونی معنی دار است. و با توجه به نتایج جدول 4-31، مشخص می شود که تنها بعد تجسم یافته در بین پسران پیش بینی کننده نگرش درونی به آموزش عالی است.

رگرسیون برای متغیر نگرش بیرونی به آموزش عالی
جدول4- 31
آزمون معنی داری رگرسیون سرمایه فرهنگی و نگرش بیرونی به آموزش عالی با توجه به جنس مرد
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
مقدار P
رگرسیون
1789/160
3
596/387
7/132
0/00
باقیمانده
14800/862
177
83/621

کل
16590/022
180

جدول4- 32
معادله رگرسیون سرمایه فرهنگی و نگرش بیرونی به آموزش عالی با توجه به جنس مرد
مدل
ضریب غیر استاندارد
ضریب
آمارهT
مقدار P

ضریب B
خطای معیار

ضریب ثابت
37/949
4/006

9/472
0/00
تجسم یافته
0/551
0/169
/232
3/252
0/001
نهادینه شده
0/079
0/121
0/050
0/656
0/513
عینیت یافته
0/358
0/135
0/200
2/648
0/009

با توجه به جدول (4-32) مشخص می شود که معادله رگرسیونی معنی دار است. و با توجه به نتایج جدول 4-33، مشخص می شود که دو بعد تجسم‌یافته و عینیت‌یافته در بین پسران پیش بینی کننده نگرش بیرونی به آموزش عالی است.
رگرسیون برای نگرش به آموزش عالی
جدول4- 33
آزمون معنی داری رگرسیون سرمایه فرهنگی و نگرش به آموزش عالی با توجه به جنس مرد
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
مقدار P
رگرسیون
3210/042
3
1070/014
6/654
0/00
باقیمانده
28463/262
177
160/809

کل
31673/304
180

جدول4- 34
معادله رگرسیون سرمایه فرهنگی و نگرش به آموزش عالی با توجه به جنس مرد
مدل
ضریب غیر استاندارد
ضریب
آمارهT
مقدار P

ضریب B
خطای معیار

ضریب ثابت
67/509
5/556

12/151
0/00
تجسم یافته
0/887
0/235
0/271
3/777
0/00
نهادینه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع مشارکت سیاسی، تحلیل داده، آموزش عالی، خودپنداره Next Entries منابع پایان نامه با موضوع آموزش عالی، رگرسیون، سرمایه فرهنگی، عدالت اجتماعی