منابع پایان نامه با موضوع آموزش عالی، سرمایه فرهنگی، فراوانی تجمعی، رشته تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

دارد در این صورت نخستین گام در جهت تجزیه وتحلیل داده ها را بر داشته است زیرا هر تکنیک آماری مناسب داده هایی است که فقط در سطح معینی اندازه گیری شده است (هومن، 1376: 190).
نتايج تحقيق حاضر حاصل عمليات و تجزيه و تحليل هاي آماري بوسيله نرم افزار spss ورژن 16 مي‌باشند در تحقيق حاضر با استفاده آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون به بررسی فرضیات تحقیق می پردازیم.

آمار توصیفی
1- توزیع متغیر جنسیت پاسخگویان
جدول4- 1
توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی پاسخگو
فراوانی تجمعی
زن
181
50
50
50
مرد
181
50
50
100
کل
362
100
100

با توجه به جدول 4-1 مشخص می گردد که تعداد پاسخگویان مرد برابر با 181 نفر (50%) و تعداد پاسخگویان زن برابر 181 نفر (50%) می باشند.
2- توزیع رشته تحصیلی پاسخگویان
جدول4- 2
توزیع رشته تحصیلی پاسخگویان
رشته تحصیلی
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی پاسخگو
فراوانی تجمعی
انسانی
55
15/2
15/2
15/2
تجربی
228
63
63
78/2
ریاضی
79
21/8
21/8
100
کل
362
100
100

با توجه به جدول 4-2 مشخص می گردد که رشته تحصیلی انسانی با 55 فراوانی و رشته تحصیلی تجربی با فراوانی 228 به ترتیب کمترین و بیشترین فراوانی را دارند.
3- اولویت اول شما در صورت فراهم بودن امکانات برای ادامه تحصیلات دانشگاهی چیست؟
جدول4- 3
اولویت اول برای ادامه تحصیلات دانشگاهی

اولویت تحصیلات
کل

تحصیل در داخل
تحصیل در خارج

دختر
150
31
181
پسر
130
51
181
کل
280
82
362

با توجه به جدول 4-3 مشخص می شود که 150 نفر از دختران تحصیل در داخل و 31 نفر تحصیل در خارج را در اولویت دارند و 130 نفر از پسران تحصیل در داخل و 51 نفر تحصیل در خارج را اولویت اول برای ادامه تحصیلات دانشگاهی خود انتخاب کرده اند.
3- وضعیت شغلی مادر
جدول4- 4
وضعیت شغلی مادر
وضعیت شغلی مادر
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی پاسخگو
فراوانی تجمعی
خانه دار
274
75/7
75/7
75/7
شاغل
88
24/3
24/3
100/0
کل
362
100/0
100/0

نتایج جدول 4-4 نشان می دهد که مادران خانه دار فراوانی بیشتری نسبت به مادران شاغل دارند.

4- وضعیت شغلی پدر
جدول4- 5
وضعیت شغلی پدر
وضعیت شغلی پدر
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی پاسخگو
فراوانی تجمعی
کارگر
37
10/2
10/8
10/8
آزاد
142
39/2
41/5
52/3
فرهنگی
32
8/8
9/4
61/7
کارمند
103
28/5
30/1
91/8
نظامی
28
7/7
8/2
100
کل
342
94/5
100

بی پاسخ
20
5/5

کل
362
100

نتایج جدول 4-5 نشان می دهد که نظامی کمترین فراوانی، و شغل آزاد بیشترین فراوانی را برای شغل پدر دارا هستند. بررسی تعداد پاسخ نداده ها که مربوط به مقادیر مفقود179 می باشد نشان می دهد که این تعداد از نسبت قابل قبولی برخوردار است و با توجه به حجم کلی نمونه تحقیق که برابر با 362 نفر می باشد کمتر از 6 درصد است.
5- وضعیت تحصیلات پدر

جدول4- 6
وضعیت تحصیلات پدر
وضعیت تحصیلات پدر
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی پاسخگو
فراوانی تجمعی
اول تا پنجم ابتدایی
72
19/9
20/1
20/1
سیکل تا دیپلم
154
42/5
42/9
63/0
فوق دیپلم تا لیسانس
99
27/3
27/6
90/5
فوق لیسانس تا دکترا
34
9/4
9/5
100/0
کل
359
99/2
100/0

بی پاسخ
3
/8

کل
362
100/0

نتایج جدول 4-6 نشان می دهد که فراوانی مقطع تحصیلی سیکل تا دیپلم برای پدر پاسخگویان بیشتر از بقیه مقاطع تحصیلی می باشد. و همچنین فراوانی مقطع تحصیلی اول تا پنجم ابتدایی کمترین فراوانی را دارا است.
6- وضعیت تحصیلات مادر
جدول4- 7
وضعیت تحصیلات مادر
وضعیت تحصیلات مادر
فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی پاسخگو
فراوانی تجمعی
اول تا پنجم ابتدایی
82
22/7
23/0
23/0
سیکل تا دیپلم
253
69/9
70/9
93/8
فوق دیپلم تا لیسانس
18
5/0
5/0
98/9
فوق لیسانس تا دکترا
4
1/1
1/1
100/0
کل
357
98/6
100/0

بی پاسخ
5
1/4

کل
362
100/0

نتایج جدول 4-7 نشان می دهد که فراوانی مقطع تحصیلی سیکل تا دیپلم برای مادر پاسخگویان بیشتر از بقیه مقاطع تحصیلی می باشد. در ضمن مقایسه دو جدول 4-6 و 4-7 نشان می دهد که پدران پاسخگویان از سواد بیشتری نسبت به مادرانشان برخوردار هستند.
7- توصیف سن پاسخگویان

جدول4- 8
توصیف سن پاسخگویان
متغیر
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف استاندارد
سن
362
17
19
17/4
0/502
نتایج جدول 4-7 نشان می دهد که میانگین سنی پاسخگویان 42/17 است.
7- توصیف معدل سال گذشته پاسخگویان

جدول4- 9
توصیف معدل سال گذشته پاسخگویان
متغیر
بی پاسخ
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف استاندارد
معدل
21
341
13/09
20
17/89
1/378
نتایج جدول 4-9 نشان می دهد که معدل پاسخگویان 89/17 است.
8- توصیف متغیر وابسته و متغیر های مستقل تحقیق بر حسب گرایش مرکزی و پراکندگی

جدول4- 10
توصیف متغیر وابسته نگرش به آموزش عالی تحقیق بر حسب گرایش مرکزی و پراکندگی
متغیر
تعداد
دامنه
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف استاندارد
واریانس
نگرش درونی به آموزش عالی
دختر
181
29
21
50
37/12
6/98
48/77

پسر
181
31
19
50
36/54
6/33
40/07
نگرش بیرونی به آموزش عالی
دختر
181
54
26
80
57/2
10/72
114/99

پسر
181
46
30
76
55/21
9/6
92/16
نگرش درونی کل
362
31
19
50
36/8370
6/66
44/38
نگرش بیرونی کل
362
54
26
80
56/2072
10/21
104/29

با توجه به جدول 4-10 می‌توان گفت میانگین نگرش بیرونی دانش آموزان (2/56) بیشتر از میانگین نگرش درونی آنان (8/36) به آموزش عالی است. همچنین جدول نشان می‌دهد که نگرش درونی دختران و پسران به آموزش عالی تقریباً برابر است ولی نگرش بیرونی دختران به آموزش عالی بیشتر از نگرش بیرونی پسران به آن می‌باشد.

جدول4- 11
توزیع فراوانی متغیر نگرش درونی به آموزش عالی
نگرش درونی به آموزش عالی

فراوانی
درصد فراوانی
ضعیف
1
0/28
متوسط
146
40/33
شدید
215
59/39

با توجه به جدول 4-11 نتیجه می‌شود که 215 نفر از دانش‌آموزان دارای نگرش درونی شدید به آموزش عالی هستند در حالی که فقط 1 نفر از آنان دارای نگرشی ضعیف در این بعد می‌باشد.
جدول4- 12
توزیع فراوانی متغیر نگرش بیرونی به آموزش عالی
نگرش بیرونی به آموزش عالی

فراوانی
درصد فراوانی
ضعیف
7
1/93
متوسط
163
45/02
شدید
192
53/04

با توجه به مقادیر مندرج در جدول 4-12 نتیجه می‌شود که 192 نفر از دانش‌آموزان دارای نگرشی بیرونی شدید به آموزش عالی هستند در حالی که فقط 7 نفر از آنان نگرشی ضعیف در این بعد دارند.
جدول4- 13
توصیف متغیر مستقل سرمایه فرهنگی تحقیق بر حسب گرایش مرکزی و پراکندگی
متغیر
تعداد
دامنه
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف استاندارد
واریانس
تجسم یافته
362
22
8
30
19/48
4/21
17/74
عینیت یافته
362
28
7
35
20/99
5/84
34/21
نهادینه شده
362
24
6
30
14/76
5/36
28/74
سرمایه فرهنگی
362
64
27
91
55/24
10/69
114/33
سرمایه فرهنگی
دختر
181
45
39
84
57/033
10/66
113/66

پسر
181
64
27
91
53/45
10/45
109/19

با توجه به مقادیر جدول 4-13 می‌توان گفت میانگین سرمایه فرهنگی دانش‌آموزان در بعد تجسم‌یافته (48/19)، بعد عینیت‌یافته (99/20) و بعد نهادینه شده (76/14) است. میانگین سرمایه فرهنگی دانش‌آموزان هم (24/55) می‌باشد. همچنین جدول نشان می‌دهد که سرمایه فرهنگی دختران نسبت به پسران تا حدی بیشتر است.
جدول4- 14
توزیع فراوانی متغیر سرمایه فرهنگی و ابعاد آن

تجسم یافته
عینیت یافته
نهادینه شده
سرمایه فرهنگی

فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
شدید
52
14/36
71
19/61
185
51/10
6
1/65
متوسط
300
82/87
213
58/83
169
46/68
293
80/94
ضعیف
10
2/76
78
21/54
8
2/21
63
17/4

با توجه به ارقام مندرج در جدول 4-14 می‌توان گفت بیشترین فراوانی برای متغیر سرمایه فرهنگی و ابعاد آن به این صورت است که، سرمایه فرهنگیِ 300 نفر از دانش‌آموزان در بعد تجسم‌یافته؛ متوسط، 213 نفر از آنان در بعد عینینت‌یافته؛ متوسط، و در بعد نهادینه‌شده 185 نفر از سرمایه فرهنگی بالایی برخوردارند. همچنین جدول نشان می‌دهد که به طور کلی سرمایه فرهنگی دانش‌آموزان در حد متوسط است.
جدول4- 15
توصیف متغیر مستقل هویت نقش جنسیتی تحقیق بر حسب گرایش مرکزی و پراکندگی
متغیر
تعداد
دامنه
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف استاندارد
واریانس
اشتغال
362
32
7
39
20/2376
6/09608
37/162
تحصیل
362
16
4
20
10/0193
4/12642
17/027
خانواده
362
23
8
31
19/2983
4/20914
17/717
مشارکت
362
18
4
22
12/3508
3/71955
13/835
نقش های اجتماعی
362
76
27
103
61/9061
14/31045
204/789
تناسب
362
17
4
21
10/9033
3/90242
15/229
تساوی
362
13
3
16
8/8343
2/66820
7/119
عدالت جنسیتی
362
25
10
35
19/7376
5/54909
30/792
هویت نقش جنسیتی
362
96
71
167
51/113
51/17
78/306
هویت نقش جنسیتی
دختر
181
79
71
150
24/107
13/26
175/85

پسر
181
79
71
150
23/107
13/26
175/85
در جدول 4-15، آماره های مربوط به شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی به ترتیب شامل دامنه، کمترین، بیشترین، میانگین، انحراف استاندارد و واریانس بر حسب هر یک از مولفه های هویت نقش جنسیتی ارائه شده است. جدول نشان می‌دهد که میانگین هویت نقش جنسیتی دختران و پسران تقریباً برابر است.

جدول4- 16
توزیع فراوانی متغیر هویت نقش جنسیتی و ابعاد آن

نقش های اجتماعی
عدالت جنسیتی
صفات شخصیتی
هویت نقش جنسیتی

فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
درصد فراوانی
سنتی
19
5/24
78
21/54
6
1/65
0
0
التقاطی
285
78/72
235
64/91
249
68/78
304
83/97
مدرن
58
16/02
49
13/53
107
29/55
58
16/02

با توجه به ارقام مندرج در جدول 4- 16 می‌توان گفت، هویت نقش جنسیتی دانش‌آموزان در بعد نقش‌ها، 58 نفر دارای نگرشی مدرن، 19 نفر دارای نگرشی سنتی و 285 نفر دارای نگرشی التقاطی هستند، دربعد عدالت جنسیتی 49 نفر دارای نگرشی مدرن، 78 نفر سنتی و 235 نفر دارای نگرشی التقاطی هستند و در بعد صفات شخصیتی 107 نفر دارای نگرشی مدرن، 6 نفر سنتی و 249 نفر از آنان دارای نگرشی التقاطی هستند. همچنین جدول نشان می‌دهد که به طور کلی هویت نقش جنسیتی دانش‌آموزان متوسط (التقاطی) است.
آمار استنباطی
فرضیه یک: رابطه معناداری بین متغیر درونی و بیرونی نگرش به آموزش عالی و سرمایه فرهنگی با توجه به جنسیت وجود دارد.
برای بررسی ارتباط بین متغیر ها از ضریب همبستگی پیرسون در سطح خطای 05/0 استفاده شده است.

جدول4- 17
بررسی رابطه خطی بین متغیر درونی و بیرونی نگرش به آموزش عالی و سرمایه فرهنگی با توجه به جنسیت زن

نگرش درونی به آموزش عالی
نگرش بیرونی به آموزش عالی
سرمایه فرهنگی
زن
نگرش درونی به آموزش عالی
آماره پیرسون
1
0/504**
0/384**

p- مقدار

0/000
0/000

تعداد
181
181
181

نگرش بیرونی به آموزش عالی
آماره پیرسون
0/504**
1
0/490**

p- مقدار
0/000

0/000

تعداد
181
181
181

سرمایه فرهنگی
آماره پیرسون
0/384**
0/490**
1

p- مقدار
0/000
0/000

تعداد
181
181
181

** در سطح معنی داری 01/0
* در سطح معنی داری 05/0
با توجه به اينکه – مقدار به دست

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع مشارکت سیاسی، تحلیل داده، آموزش عالی، خودپنداره Next Entries منابع پایان نامه با موضوع آموزش عالی، رگرسیون، سرمایه فرهنگی، عدالت اجتماعی