منابع پایان نامه با موضوع آموزش عالی، دانشگاه تهران، جامعه شناسی، روانشناسی

دانلود پایان نامه ارشد

تحصیلات و مصرف فرهنگی در شهر تهران، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره دوم، شماره 1، صص 131- 111.

– کوششی،م (1384). ادمه تحصیل و ازدواج دختران درایران، رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره 26، صص 63- 56.

– كوئن، ب (1372). مبانى جامعه شناسى، ترجمه فاضل توسلى، تهران، سمت، ص 73.

– كياسي، م (1387). بررسي عوامل موثر بر شکل گيري اعتماد اجتماعي، تهران، نشر بام روز، ص 45.
– گرت، ا (1382). جامعه شناسی جنسیت، ترجمه کتایون بقایی، تهران، نشر دیگر، ص87- 111.

– گوتک، ج (1997). مکاتب فلسفی و آراء تربیتی، ترجمه محمد جعفر پاک سرشت، تهران، سمت.

– گل‌محمدی، ا (1392). جهانی شدن، فرهنگ، هویت، چاپ ششم، تهران، نشرنی.

– گولومبوک، س. فی وش، ر (1382). رشد جنسیت، ترجمه مهرناز شهرآرای، تهران، قفنوس ص 196- 19.

– گيدنز، آ (1373).جامعه شناسي، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشرني، ص 468.

– گيج، ن و برلانير، د (1374). روا نشناسي تربيتي ، ترجمه غلامرضا خديوي، مشهد، حكيم فردوسي، ص 261.

– لیاقت‌دار، م.ج، نوروزی‌لرکی، م (1391). بررسی نگرش دانشجویان پیرامون پیامدهای فرهنگی- اجتماعی و فردی- خانوادگی افزایش پذیرش داوطلبان زن در آموزش عالی، جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست و سوم، شماره 47، صص 36-19.

– لوپز، خ و اسکات،ج (1385).ساخت اجتماعی، ترجمه حسین قاضیان، نشر نی، تهران، ص 138.

– لیاقت‌دار، م.ج، نقوی، ف، یزدخواستی،ب، سمیعی،ف (1388). تأثیر و نقش نگرش فرهنگی جامعه، نهاد خانواده و توسعه ارتباطات در گرایش زنان به آموزش عالی، جامعه شناسی کاربردی، سال بیستم، صص 82-71.

– ليپيست، س و ديگران (1381). جامعه شناسي قشرها و نابرابريهاي اجتماعي، ترجمه جواد افشار آهن، چاپ اول، مشهد، نشر نيكا.

– لیوتار، ژ.ف ( 1380 ) وضعیت پست مدرن. ترجمه حسینعلی نوذری ، تهران، گام نو.

– ماهنامه پیک آموزش عالی (1376). سال اول، شماره دوم و سوم.

– متقي، ا (1384). آموزش عالي در ايران و جهان، انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، ص 16.

– متمسک، ر (1383).تصویبی ستودنی و موجی از مخالفت در حاشیه حذف عدالت جنسیتی از برنامه چهارم توسعه، مجلات خانواده و زنان، شماره 7.

– محبوبي اردکاني، ح (1350) تاريخ تحول دانشگاه تهران و مؤسسات عالي آموزشي ايران، دانشگاه تهران، صص 50 – 51.

– محسنی، م (1386). مبانی جامعه شناسی علم، تهران، طهوری، چاپ دوم.
– محسنی، م (1378). دانشگاه در بستر رشد تاریخی از نظر ساختارها و نقش‌ها، مجموعه مقالات سمینار دانشگاه، جامعه و فرهنگ، صص 370-369.

– محسنی، م (1376). مقدمات جامعه‌شناسی، تهران، دوران، ‌ ص202.

– مدهوشی، م . نیازی، ع (1389). بررسی و تبیین جایگاه آموزش عالی ایران در جهان، فصلنامه انجمن آموزش عالی در ایران، سال دوم، شماره 4، صص 149- 113.

– مدني، ز (1386). نگاهي نو به سرمايه دانش؛ ضرورت قرن 21، تهران، نشر اكابير.

– مردان بیگی، ع.ر (1380). هنجارسازی و اعتبار یابی پرسشنامه نقش های جنسیتی ساندرا بم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

– مرتضوی نصیری، سید ح، (1378). دورنمای ساختار در حال تغییر دانشگاه، مجموعه مقالات سمینار دانشگاه، جامعه و فرهنگ، وزارت فرهنگ و آموزش عالی.

– مطهری، م (1352). نظام حقوق زن در اسلام، مجموعه آثار، جلد 19، ص 175.

– ملاحسنی، ح (1381). بررسی رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی و نوع دینداري در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان در استان گلستان (علی آباد گنبد)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، ص 31.

– ممتاز، ف (1383). معرفی مفهوم طبقه از دیدگاه بوردیو، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 42-41، ص153.

– مونتی، پ . اشترن، ل (1371). نگرشی جدید به علم سیاست، ترجمه منوچهر شجاعی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، صص 103-102.

– میکائیلی، ن و همکاران (1391). ارتباط خودپنداره و فرسودگی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر، مجله روان‌شناسی مدرسه، دوره 1، شماره 4، صص 103- 90.

– میلر، ج.پ (1982). نظریه های برنامه ریزی درسی، ترجمه محمود مهرمحمدی، تهران، انتشارات سمت.

– نجاریان، ب و خدارحیمی، س (1377). دوگانگی جنسی (آندروژنی). مجله علمی پژوهشی آموزشی، تازه های رواندرمانی، سال سوم شماره 9 و10 ص30-43.

– نصر، سیدح. لیمان، ا. (1993). تاریخ فلسفه در ایران، جلد اول، ص542.
– نوغانی، م (1382). تأثیر نابرابری‌ سرمایه‌های فرهنگی بر موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی در دست‌یابی به آموزش عالی، فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 91، صص 101- 71.

– نیازي، م و کارکنان نصرآبادي، م (1386). تبیین جامعه شناختی رابطه سرمایه فرهنگی خانواده با هویت اجتماعی جوانان، مطالعات ملی، شماره 31، ص 80-55.

– نیو،گ، چهارستون خرد، پیام یونسکو، شمارۀ 340.

– هابرماس، ی (1372). رسالت دانشگاه در جامعۀ مدرن، ترجمه حسین‌علی نوذری، رهیافت، شماره 6، صص 101- 90.

– هاشمی، سید ض، جوادی یگانه، م.ر (1387). تبیین کارکردی افزایش نسبت دختران در دانشگاه‌ها، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران، صص 126- 113.

– هاید، ج.ش (1384). روانشناسی زنان، ترجمه اکرم خمسه، تهران، نشر آگه، ص 234- 232.

– هاشمي، سيد.م (1374). خودانگاره و پيشرفت تحصيلي. ماهنامه پيوند، ص 47- 44.

– هاشمی، سید ض، جوادی یگانه، م.ر (1387). تبیین کارکردی افزایش نسبت دختران در دانشگاه‌ها، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران، صص 126- 113.

– هانتينگتون، س و لارنس ه (1383). اهميت فرهنگ، ترجمه انجمن توسعه و مديريت ايران، تهرا ن، انتشارات اميركبير، ص 205.

– هال، ک.اس و نوردبای، و.ج (1375). مبانی روانشناسی تحلیلی یونگ، ترجمه محمدحسین مقبل، تهران، انتشارت جهاد دانشگاهی.

– هزار جریبی، ج . لهراسبی، س (1390). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان هویت جمعی، مجله جامعه شناسی کاربردی، سال بیست و دوم، شماره پیاپی42، شماره دوم، صص 20-1.

– هورنای، کارن (1382). روان شناسی زنان. ترجمه، سهیل سمی، تهران، انتشارت ققنوس.

– یونگ، ک.گ (1378). انسان و سمبول‌هایش. ترجمه، محمود سلطان، تهران، انتشارات جامی.

– یونگ، ک.گ (1373). روانشناسی و کیمیاگری. ترجمه، پروین فرامرزی، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.

– Adams GR, Fitch SA.( 1983). Psychological environments of university departments: Effects on college students’ identity status and ego stage development. J Pers Soc Psychol. P: 75.

– Andres.L& Adamuti.M.& etal. “Educational Expectations parental Social class, Gender and postsecondary Attainment”, Youth and Society, VOL 39 (2007), p130.

– Akram rana, R. & Zafar iqbal, M. (2005). Effect of students’ self-concept and gender on academic achievement in science. Bulletin of education & research, V 27, no 2, pp: 19-36.

– Aronowitz, S. and Giroux, H. A. (1991). Postmodern Education. Minneapolis: U. of Minneapolis Press.
– Apel, K-O. (1980). The Transformation of Philosophy. London: Routledge & kegan paulo.

– Aschaffenburg‚ K., & Maas, I., (1997). Cultural and educational careers: The dynamics of social reproduction. American Sociological Review, 62, 573–587.

– Azizi, N (1999). Problems in University-Industry Relations at the Technological Unrversities in Tird World Countries (Case Study: Iran) A Submitted Paper to the ECER 99: European Conference of Educ- ational Resarch, 27-30 Septemer, Lahati, Findland, p 1.

– Baron, R. A.; nd Byme, D (1997) “social Psychology”, New Delhi: Prentice- Hall of India.

– Bensimon, E. M and Marshall, C (1997). Policy analysis for education: feminist and critical Perspect- ives, in Mashall. C. (ed) Feminist critical Policy analysis II: a Perspective from Post-secondary educti- on, london: Falmer press, pp 1-21.

– Benet, rudy.(1970). Secondary school curriculum, Raytheon education compan, p 89.

– Berzonsky MD.( 2008). Identity formation: The role of identity processing style and cognitive processes. Pers Individ Dif, P: 55.

– Best, S. and Kellner. D. (1991). Postmodern Theory. New York: The Guilford Press.

– Blasko‚ Z., (2003). Reproduction or cultural mobility. Review of Sociology, 9, 5-26.

– Bourdieu, P (2001)Homo Academicus. Tr.Collier,P., UK: Polity.

– Boudon, R (1977). Education and social mobility: a structural model, in Karavel, J. and Halsey, A. H. (eds) Power and ideology in education, New York: Oxford University press, pp 186-196.

– Bourdieu, P. (1977). Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, Cambridge: Harvard University Press, p: 42.

– Bourdieu, Pierre. (1984). Distinction: A Scocial Critique if the Judjement of Taste. Routledje, P: 214.

– Bourdieu, Pierre (1986). The Forms of Capital، in J. G. Richardson̒ s Handbook for Theory and Research for Sociology of Education.PP: 241-258.

– Bourdieu, P. (1988). Homo Academicus. Cambrdge: polity press.

– Bourdieu, Pierre. (1990). The Logic of Practice. Translated by peter Collier. Sta- nford CA: Stanford University press, P: 53.

– Bourdieu, P. (1991). Language and Symbolrc Power. Cambridge: Polity Press.

– Bourdieu, P. (1993). The Field of Cultural Production. Cambridge: Polity Press.

– Bourdieu, P. (1996). The State Nobility. Cambridge: Polity Press.

– Bourdieu, (1973). “Cultural Reproduction and Social Reprodu- ction.” in Knowledge, Education and Cultural Change, edited by R. Brown. London: Tavistock, Pp. 71-112.

– Bourdieu, P. (1997). Practical Reason. Cambridge: Polity Press.

– Bowen, J. and Hobson, R. (1974). Theories of Education. Sydney, Aus.: John Wily and Sons Australasia Limited.
– Bronowski, J. and Mazlish, B. (1960). The Western Educational Tradition. Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books.

– Branon, L. (1999). Gender, psychological Boston, Allyn Bacon.

– Clawson,p. Rubin,M (2005). Eternal Iran, palgrave Macmillan, p 34.

– Coates, D (1998). Marketing of further and higher education: an equal opportunities perspective, Journal of Fruther and higher Education, Vol, 22 (2): 135-149.

– Collingford, C(2004).Conclusion The Future- is Sustainbality Sustainable In John Blewitt & Cardic Collingford, The Sustainbality Curriculum:The Challenge for Higher Education, Eartscan Publications.

– Cote JE, Levine CG.( 1988). A critical examination of the ego identity status paradigm. Dev Rev, P: 84.
– Collins, R (1977). Some Comparative Principles of Educational Stratification, Harvard Educational, Review, 41, (1), pp 1-27.

– Deci, E. L., Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., & Ryan, R. M. (1991). Motivation in education: The self-determination perspective. Educational Psychologist, 26, pp 325–346.

– Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1987). The support of autonomy and the control of behavior. Journal of Personality and Social Psychology,

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع آموزش عالی، روانشناسی، علوم انسانی، سرمایه فرهنگی Next Entries منبع پایان نامه درباره رگرسیون، قیمت گذاری، داده های ترکیبی، افشای اطلاعات