منابع پایان نامه با موضوع آموزش عالی، روانشناسی، علوم انسانی، سرمایه فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

ریزی آموزش عالی، شماره 3، سال اول، صص 32- 9.

– پرکی، و. و (1378). خوپنداره تحصیلی و مؤفقیت تحصیلی، ترجمه سید محمد کمالی، تهران، قسطرون، ص 78.

– پيشگاهی فرد، ز. اسدی راد، م (1382). بررسی رابطه میان آموزش عالی زنان در ایران و حضور آنان در عرصه های قانون گذاری. فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي. شماره 29، صص159- 197.

– تراسبي، د (1382).اقتصاد و فرهنگ، تهران، نشرني، ص 74-68.
– توسلی، غ.ع (1382). آیا می‌توان بین کار زنان در خانه و کار بیرون آشتی برقرار کرد، مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، شماره 2، صص 26- 3.

– توتکله، علی‌رضا (1391). نگرش، شرطی برای زندگی، نشریه اطلاعات علمی، شماره 367،صص 29- 26.

– تقي طيب، سید م. اولاد زاد، ف (1353). ارزيابي گسترش آموزش عالي ايران، امور اجتماعي سازمان شاهنشاهي بازرسي آموزش عالي و پژوهش علمي، تهران 1353، ص 5.

– تقى زاده، م.ا (1379). باد بى آرام نوجوانى ، اصفهان، یکتا، ص 21.

– تکمیل همایون، ن (1382). آموزش و پرورش در ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.

– جانعلیزاده‌چوب‌بستی، ح و همکاران (1390). سرمایه فرهنگی و موفقیت تحصیلی: ارزیابی تجربی مدل‌های نظری، پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت، دوره یک، شماره 2، 104- 83.

– جلائی پور،ح.ر. و محمدی، ج. (1387) نظریه های متأخر جامعه شناسی، تهران، نشرنی، ص 330.

– جوادي، محمدجعفر، (1373)، نابرابري‎هاي آموزشي و ابعاد جامعه شناختي آن، مجله پژوهش در مسائل تعليم و تربيت، بهار1373.

– جنکینز، ر (1385). پی یر بوردیو، ترجمه لیلا جوافشان و حسن چاووشیان، نی، تهران، ص 173.

– جنکیز، ر (1381). هویت اجتماعی، ترجمه تورج یاراحمدی، تهران، شیرازه، ص 35.

– حسنی، م سادات (1383). تفاوت‌های جنسیتی از دیدگاه اسلام و فمینیسم، فصل‌نامه کتاب زنان، شماره 23، ص 13.

– حسینی مقدم، م (1389). مروری بر تجربۀ جهانی ارزیابی نظام آموزش عالی، رهیافت، شمارۀ 46، صص 62- 53.

– حسینی نیست، سید د (1372). مراکز توسعه کارایی اعضای هیأت علمی در دانشگاهها، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، ص 54.

– حسین شاهی، ح.ر (1384). آموزش عالی و دانشگاه، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، سال نهم، شماره 28، صص 46-11.

– حسینی طباطبائی، ف. قدیمی مقدم، م.م (1386). بررسی علل پیشرفت تحصیلی دختران در مقایسه با پسران در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره 15، صص 147- 119.

– حسن‌زاده، ر (1385). بررسی نقش آموزش عالی و دانشگاه در پیشرفت اجتماعی و اقتصادی زنان، دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره دوازدهم، صص86-71.

– حیدری، حمید؛ رضایی، احمد، (1391)، تحلیل جامعه شناختی هویت حرف های دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران)، فصل نامه تحقیقات فرهنگی، دورۀ پنجم شماره 2، 1391،صفحات 29-1.

– خدایی، ا (1385). بررسی رابطه سرمایه اقتصادی و فرهنگی والدین دانش‌آموزان سراسری سال تحصیلی 1385، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال اول، شماره 4، صص 84-65.

– خسروی، ز (1382). مبانی روانشناختی جنسیت، تهران، وزارت علوم، ص 256- 41.

– خجسته مهر، ر و همکاران (1391). تأثیر برنامه موفقیت تحصیلی بر عملکرد و خودپنداره تحصیلی، نگرش نسبت به مدرسه، یادگیری شیوه موفقیت در مدرسه و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان، مجله روان شناسی مدرسه، دوره 1، شماره 1، صص45-27.

– خوئینی، غ (1386). حقوق شهروندي و توسعه پایدار، تهران، نشر فرهنگ صبا.

– دارایاپور، ز (1381). بررسی رابطه اولویت‌های ارزشی شهروندان تهرانی با جنسیت، نامه پژوهش فرهنگی، شماره 3، صص 106-83.

– دلانتی، ج، (1389)، چالش در دانش؛ دانشگاه در جامعه دانایی، ترجمه علی بختیاری زاده، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

– دهنوی، ح (1383). بررسی پیشینه اجتماعی متقاضیان ورود به آموزش عالی، پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 34، صص 124- 93.

– ذاکر صالحی، غ.ر (1383) دانشگاه ایرانی؛ درآمدی بر جامعه شناسی آموزش عالی، تهران، کویر، ص 15.

– رابرتسون، ی (1372). درآمدی بر جامعه، ترجمه حسین بهروان، تهران، آستان قدس، ص292.

– رستگارخالد، ا (1390). سنجش رابطۀ جامعه پذیری در دانشگاه با انگیزش تحصیلی دانشجویان، راهبرد فرهنگ، شمارۀ دوازدهم و سیزدهم، صص 157- 135.
– رستگار خالد، ا (1388). بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان: مطالعۀ موردی دانشگاه شاهد، ص 43.

– رستگارخالد، ا (1389). تفاوت هاي جنسيتي در انگيزش و پيشرفت تحصيلي دانشجويان، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، شماره 50، صص 124-81).

– رحیمی، ح (1379). برابري فرصت ها در ورود به آموزش عالي، پيك سنجش، سال پنجم، شماره 189، صص٢ و 15
– روح الاميني، م (1368). زمينه فرهنگ شناسي، تهران، انتشارات عطار، 117-116.

– روحانی، ح (1388). درآمدی بر نظریه سرمایه فرهنگی، راهبرد، سال هجدهم، شماره 50، صص 35-7.

– روشن، ا.ر (1387). توزیع فرصت‌های ورود به دانشگاه‌های دولتی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هشتم، شماره 30 و 31، صص 312- 285.

– روزنامه همشهري، پنج شنبه ٢ تير ١٣٨٤ ، سال سيزدهم، شماره ٣٧٣٠ ، ص 1.

– ريتزر، ج (1374). نظريه هاي جامعه شناسي در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمي، ص 728- 727.
– زرین‌جوی‌الوار،س. عباسپور، ا (1391). نقش زنان در بازاریابی کارآفرینانه، فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، شماره 12، سال سوم، صص 92- 81.

– سبحانی‌نیا، م (1386). متن درسی مقطع دبیرستان :راه و رسم زندگی خدمت رسانی به مردم، مجلات آموزشی معارف اسلامی، شماره 69.

– سرابی، ا (1392). سرمایه فرهنگی خانواده و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان، روزنامه اطلاعات، ص1.

– ستوده، ه (1376). آسیب شناسی اجتماعی، طلاق و عوامل مؤثر بر آن، تهران، نشر آوای نور، صص113- 112.

– سیدان، ف (1378). نگرش های کلیشه ای در امور زنان، ص 166- 163.

– سیف، ع.ا (1386). روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش، تهران، دوران.

– سیف‌زاده، سید ح (1379). مدرنیته و نظریه های جدید علم سیاست، تهران، نشر دادگستر، صص 149 – 155.

– شارع‌پور، م. خوش‌فر، غ.ر (1381). رابطه سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان: مطالعه موردی شهر تهران، نامه علوم اجتماعی، شماره 20، صص 147-133.
– شارع‌پور، م (1387). جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، سمت.

– شولتس ، سیدنی و شولتس ,آلن (1384) . تاریخ روانشناسی نوین .ترجمه علی اکبر سیف و حسن پاشاشریفی و خدیجه علی آبادی و جعفر نجفی زند، نشر دوران ویرایش ششم .

– شولتس ، دوان و شولتس، سیدنی آلن (1385). نظریه های شخصیت . ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران، موسسه نشر.

– شریف، ب. شبگومنصف، سید،م (1390). مهندسی مجدد نگرش در نظام آموزش عالی، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، سال اول، شماره 2.

– شفیع‌زاده، ح. محسنی، ه (1391). نقش دفاتر انتقال فناوری و دانشگاه ها در تجاری سازی دانش، نشریه صنعت و دانشگاه، سال پنجم، شماره 17و 18، صص25-18.

– صالحی ا، س (1386). مفاهیم و نظریه های فرهنگی، تهران، ققنوس، ص 66-64.

– صالحی ا، س (1385). مدیریت منازعات قومی در ایران، مرکز تحقیقات استراتژیک، ص 2.

– صالحی عمران، ا (1383). دیدگاه‌های نظری توسعه آموزش عالی، دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار/دانشگاه شاهد، شماره 5، صص 68- 55.

– صالحی‌عمران، ا و همکاران، (1389). بررسی عوامل و انگیزه‌های پیدایش و گسترش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی در ایران: مطالعه موردی استان مازندران، مطالعات اجتماعی ایران، شماره 11، صص 83- 107.

– صباغيان، ز (1388). فرهنگ دانشگاهي، يك چارچوب پژوهشي، در رويكردها و چشم اندازهاي نو در آموزش عالي، تهران، پژوهشكدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي.

– صديق، ع (1354). تاريخ فرهنگ ايران، انتشارات دانشگاه تهران، ص 352.

– صلیبی، ژ (1389). تحلیل رشد فزايندة پذيرفته شدگان زن در آموزش عالي ايران: دستاوردها و چالش ها، پژوهش نامۀ زنان، سال اول، شمارۀ 2، صص64- 39.

– طباطبایی، م.ب (1376). جامعۀ مدنی از دیدگاه فرهنگ‌شناسی، تهران، انتشارات مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی. ص 703.

– طباطبایی‌یزدی، م (1386). مطالعه روند افزایش دانشجویان دختر نسبت به پسر و سهم عوامل مؤثر بر این روند، مرکز تحقیقات استراتژیک، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، صص 22-1.
– عارفی، م (1381). شناسایی متغیرهای اثرگذار بر ترک تحصیل زودهنگام- دختران دورۀ راهنمایی تحصیلی، پژوهش زنان، دوره 2- شماره 2 ص. 161- 147.

– غیاثی، م (1379). بررسی روند وضعیت آموزش زنان در آموزش عالی ایران، تهران، موسسه پژوهش در برنامه ریزي آموزش عالی.

– فاضلی، م (1382). مصرف و سبک زندگی، انتشارات صبح صادق، تهران، ص 37.

– فاضلی، ن، (1386)، بررسی تطبیقی فرهنگ دانشگاهی ایران و فرهنگ دانشگاهی بریتانیا، نامۀ انسان‌شناسی، دورۀ اول، شماره 3، صص 132- 93.

– فاضلی، ن (1383). نگاهی به جهانی شدن و روندهای جهانی در تحولات آموزش عالی و وضعیت آموزش عالی ایران، علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، شماره 25، صص 40- 1.

– فراستخوه، م (1392). کیفیت زندگی دانشجویی و نقش آن در اثربخشی محیط یادگیری، هفتمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی، دانشگاه تهران.

– فراستخواه، م، تغییرات ساختاری در جمعیت ایران، افزایش دانشجویان و دانش آموختگان، آثار و چالش ها، 1382.

– فراستخواه، م (1390). دانشگاه در عصر پست‌مدرن، تأملی در افق تأملات، متن سخنرانی تحریریافته در دانشگاه تهران، صص 17-1.

– فرشاد، م (1365). تاریخ علم در ایران، تهران، امیرکبیر.

– فكوهي، ن (1381). تاريخ انديشه و نظريه هاي انسا نشناسي، تهران، نشرني، ص 300.

– قادرزاده، ا (1390). تأثیر اشکال مختلف سرمایه بر هویت جمعی زنان، زن در توسعه وسیاست، دوره نهم، شماره 3، صص 66- 35.

– قارون، م (1381). برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران در دورۀ 88- 1380، فصلنامۀ پژوهش و برنامه ریزی در آموزش علی، سال هشتم، شماره 4.

– قانعی راد، م.ا. خسروخاور، ف (1385). نگاهی به عوامل فرهنگی افزایش ورود دختران به دانشگاه ها، پژوهش زنان، دورۀ 4، شمارۀ 4.

– قره‌باغیان، م (1370). اقتصاد، رشد و توسعه، تهران، نشرنی، ص 658.

– کاردان، ع (1381). سیر آراء تربیتی در غرب، تهران،سمت، ص 15- 91.

– کاوسي ، ا. سيفي ، پ (1383). بررسي نقش دانشگاه آزاد اسلامي در توسعه فرهنگي استان سيستان و بلوچستان ، پژوهشنامه پژوهشکده مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت ، شماره 27.

– کاپلان، پ.اس (1381). روانشناسی رشد، سفر پر ماجرای کودک، ترجمه مهرداد فیروزبخت، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا.

– کاردینال، ن (1872). دانشگاه چیست؟ بیرنگهای تاریخی.

– کاظمی پور، شهلا (1378). الگویی در تعیین پایگاه اجتماعی- اقتصادی افراد و سنجش تحرک اجتماعی، نامه علوم اجتماعی، شماره 14، صص. 172-139.

– کالینیکوس، آ (1383). درآمدی تاریخی بر نظریه اجتماعی، ترجمه اکبر معصوم بیگی، تهران، آگه، ص505.

– کتابی، م (1379). بررسی و تحلیل برخی شاخص‌های آموزش عالی در مورد دانشگاه اصفهان، مجله علمی- پژوهشی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دوره دوم، شماره 20 و 21 صص90- 65.

– کلر، ک (1388). کاربردهای دانشگاه، ترجمه سید مصطفی حدادی و علی گل محمدی، نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم.

– کریمی، ی (1373). روانشناسی آموزش و پرورش، تهران، نشر ویرایش، ص 109- 108.

– کلمز، ه، کلارک، ا و رینولدبین (1389). روشهای تقویت عزت نفس در نوجوانان، ترجمه پروین علی‌پور، چاپ نهم، شابک.

– کلانتری، ع.ح و همکاران (1392).

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع آموزش عالی، رگرسیون، سرمایه فرهنگی، عدالت اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع and، of، the، University