منابع پایان نامه با موضوع آموزش عالی، روانشناسی، علوم انسانی، سرمایه فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

ریزی آموزش عالی، شماره 3، سال اول، صص 32- 9.

– پرکی، و. و (1378). خوپنداره تحصیلی و مؤفقیت تحصیلی، ترجمه سید محمد کمالی، تهران، قسطرون، ص 78.

– پيشگاهی فرد، ز. اسدی راد، م (1382). بررسی رابطه میان آموزش عالی زنان در ایران و حضور آنان در عرصه های قانون گذاری. فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي. شماره 29، صص159- 197.

– تراسبي، د (1382).اقتصاد و فرهنگ، تهران، نشرني، ص 74-68.
– توسلی، غ.ع (1382). آیا می‌توان بین کار زنان در خانه و کار بیرون آشتی برقرار کرد، مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، شماره 2، صص 26- 3.

– توتکله، علی‌رضا (1391). نگرش، شرطی برای زندگی، نشریه اطلاعات علمی، شماره 367،صص 29- 26.

– تقي طيب، سید م. اولاد زاد، ف (1353). ارزيابي گسترش آموزش عالي ايران، امور اجتماعي سازمان شاهنشاهي بازرسي آموزش عالي و پژوهش علمي، تهران 1353، ص 5.

– تقى زاده، م.ا (1379). باد بى آرام نوجوانى ، اصفهان، یکتا، ص 21.

– تکمیل همایون، ن (1382). آموزش و پرورش در ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.

– جانعلیزاده‌چوب‌بستی، ح و همکاران (1390). سرمایه فرهنگی و موفقیت تحصیلی: ارزیابی تجربی مدل‌های نظری، پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت، دوره یک، شماره 2، 104- 83.

– جلائی پور،ح.ر. و محمدی، ج. (1387) نظریه های متأخر جامعه شناسی، تهران، نشرنی، ص 330.

– جوادي، محمدجعفر، (1373)، نابرابري‎هاي آموزشي و ابعاد جامعه شناختي آن، مجله پژوهش در مسائل تعليم و تربيت، بهار1373.

– جنکینز، ر (1385). پی یر بوردیو، ترجمه لیلا جوافشان و حسن چاووشیان، نی، تهران، ص 173.

– جنکیز، ر (1381). هویت اجتماعی، ترجمه تورج یاراحمدی، تهران، شیرازه، ص 35.

– حسنی، م سادات (1383). تفاوت‌های جنسیتی از دیدگاه اسلام و فمینیسم، فصل‌نامه کتاب زنان، شماره 23، ص 13.

– حسینی مقدم، م (1389). مروری بر تجربۀ جهانی ارزیابی نظام آموزش عالی، رهیافت، شمارۀ 46، صص 62- 53.

– حسینی نیست، سید د (1372). مراکز توسعه کارایی اعضای هیأت علمی در دانشگاهها، مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، ص 54.

– حسین شاهی، ح.ر (1384). آموزش عالی و دانشگاه، مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، سال نهم، شماره 28، صص 46-11.

– حسینی طباطبائی، ف. قدیمی مقدم، م.م (1386). بررسی علل پیشرفت تحصیلی دختران در مقایسه با پسران در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره 15، صص 147- 119.

– حسن‌زاده، ر (1385). بررسی نقش آموزش عالی و دانشگاه در پیشرفت اجتماعی و اقتصادی زنان، دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره دوازدهم، صص86-71.

– حیدری، حمید؛ رضایی، احمد، (1391)، تحلیل جامعه شناختی هویت حرف های دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران)، فصل نامه تحقیقات فرهنگی، دورۀ پنجم شماره 2، 1391،صفحات 29-1.

– خدایی، ا (1385). بررسی رابطه سرمایه اقتصادی و فرهنگی والدین دانش‌آموزان سراسری سال تحصیلی 1385، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال اول، شماره 4، صص 84-65.

– خسروی، ز (1382). مبانی روانشناختی جنسیت، تهران، وزارت علوم، ص 256- 41.

– خجسته مهر، ر و همکاران (1391). تأثیر برنامه موفقیت تحصیلی بر عملکرد و خودپنداره تحصیلی، نگرش نسبت به مدرسه، یادگیری شیوه موفقیت در مدرسه و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان، مجله روان شناسی مدرسه، دوره 1، شماره 1، صص45-27.

– خوئینی، غ (1386). حقوق شهروندي و توسعه پایدار، تهران، نشر فرهنگ صبا.

– دارایاپور، ز (1381). بررسی رابطه اولویت‌های ارزشی شهروندان تهرانی با جنسیت، نامه پژوهش فرهنگی، شماره 3، صص 106-83.

– دلانتی، ج، (1389)، چالش در دانش؛ دانشگاه در جامعه دانایی، ترجمه علی بختیاری زاده، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

– دهنوی، ح (1383). بررسی پیشینه اجتماعی متقاضیان ورود به آموزش عالی، پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 34، صص 124- 93.

– ذاکر صالحی، غ.ر (1383) دانشگاه ایرانی؛ درآمدی بر جامعه شناسی آموزش عالی، تهران، کویر، ص 15.

– رابرتسون، ی (1372). درآمدی بر جامعه، ترجمه حسین بهروان، تهران، آستان قدس، ص292.

– رستگارخالد، ا (1390). سنجش رابطۀ جامعه پذیری در دانشگاه با انگیزش تحصیلی دانشجویان، راهبرد فرهنگ، شمارۀ دوازدهم و سیزدهم، صص 157- 135.
– رستگار خالد، ا (1388). بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان: مطالعۀ موردی دانشگاه شاهد، ص 43.

– رستگارخالد، ا (1389). تفاوت هاي جنسيتي در انگيزش و پيشرفت تحصيلي دانشجويان، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، شماره 50، صص 124-81).

– رحیمی، ح (1379). برابري فرصت ها در ورود به آموزش عالي، پيك سنجش، سال پنجم، شماره 189، صص٢ و 15
– روح الاميني، م (1368). زمينه فرهنگ شناسي، تهران، انتشارات عطار، 117-116.

– روحانی، ح (1388). درآمدی بر نظریه سرمایه فرهنگی، راهبرد، سال هجدهم، شماره 50، صص 35-7.

– روشن، ا.ر (1387). توزیع فرصت‌های ورود به دانشگاه‌های دولتی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هشتم، شماره 30 و 31، صص 312- 285.

– روزنامه همشهري، پنج شنبه ٢ تير ١٣٨٤ ، سال سيزدهم، شماره ٣٧٣٠ ، ص 1.

– ريتزر، ج (1374). نظريه هاي جامعه شناسي در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمي، ص 728- 727.
– زرین‌جوی‌الوار،س. عباسپور، ا (1391). نقش زنان در بازاریابی کارآفرینانه، فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، شماره 12، سال سوم، صص 92- 81.

– سبحانی‌نیا، م (1386). متن درسی مقطع دبیرستان :راه و رسم زندگی خدمت رسانی به مردم، مجلات آموزشی معارف اسلامی، شماره 69.

– سرابی، ا (1392). سرمایه فرهنگی خانواده و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان، روزنامه اطلاعات، ص1.

– ستوده، ه (1376). آسیب شناسی اجتماعی، طلاق و عوامل مؤثر بر آن، تهران، نشر آوای نور، صص113- 112.

– سیدان، ف (1378). نگرش های کلیشه ای در امور زنان، ص 166- 163.

– سیف، ع.ا (1386). روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش، تهران، دوران.

– سیف‌زاده، سید ح (1379). مدرنیته و نظریه های جدید علم سیاست، تهران، نشر دادگستر، صص 149 – 155.

– شارع‌پور، م. خوش‌فر، غ.ر (1381). رابطه سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان: مطالعه موردی شهر تهران، نامه علوم اجتماعی، شماره 20، صص 147-133.
– شارع‌پور، م (1387). جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، سمت.

– شولتس ، سیدنی و شولتس ,آلن (1384) . تاریخ روانشناسی نوین .ترجمه علی اکبر سیف و حسن پاشاشریفی و خدیجه علی آبادی و جعفر نجفی زند، نشر دوران ویرایش ششم .

– شولتس ، دوان و شولتس، سیدنی آلن (1385). نظریه های شخصیت . ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران، موسسه نشر.

– شریف، ب. شبگومنصف، سید،م (1390). مهندسی مجدد نگرش در نظام آموزش عالی، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، سال اول، شماره 2.

– شفیع‌زاده، ح. محسنی، ه (1391). نقش دفاتر انتقال فناوری و دانشگاه ها در تجاری سازی دانش، نشریه صنعت و دانشگاه، سال پنجم، شماره 17و 18، صص25-18.

– صالحی ا، س (1386). مفاهیم و نظریه های فرهنگی، تهران، ققنوس، ص 66-64.

– صالحی ا، س (1385). مدیریت منازعات قومی در ایران، مرکز تحقیقات استراتژیک، ص 2.

– صالحی عمران، ا (1383). دیدگاه‌های نظری توسعه آموزش عالی، دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشور رفتار/دانشگاه شاهد، شماره 5، صص 68- 55.

– صالحی‌عمران، ا و همکاران، (1389). بررسی عوامل و انگیزه‌های پیدایش و گسترش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی در ایران: مطالعه موردی استان مازندران، مطالعات اجتماعی ایران، شماره 11، صص 83- 107.

– صباغيان، ز (1388). فرهنگ دانشگاهي، يك چارچوب پژوهشي، در رويكردها و چشم اندازهاي نو در آموزش عالي، تهران، پژوهشكدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي.

– صديق، ع (1354). تاريخ فرهنگ ايران، انتشارات دانشگاه تهران، ص 352.

– صلیبی، ژ (1389). تحلیل رشد فزايندة پذيرفته شدگان زن در آموزش عالي ايران: دستاوردها و چالش ها، پژوهش نامۀ زنان، سال اول، شمارۀ 2، صص64- 39.

– طباطبایی، م.ب (1376). جامعۀ مدنی از دیدگاه فرهنگ‌شناسی، تهران، انتشارات مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی. ص 703.

– طباطبایی‌یزدی، م (1386). مطالعه روند افزایش دانشجویان دختر نسبت به پسر و سهم عوامل مؤثر بر این روند، مرکز تحقیقات استراتژیک، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، صص 22-1.
– عارفی، م (1381). شناسایی متغیرهای اثرگذار بر ترک تحصیل زودهنگام- دختران دورۀ راهنمایی تحصیلی، پژوهش زنان، دوره 2- شماره 2 ص. 161- 147.

– غیاثی، م (1379). بررسی روند وضعیت آموزش زنان در آموزش عالی ایران، تهران، موسسه پژوهش در برنامه ریزي آموزش عالی.

– فاضلی، م (1382). مصرف و سبک زندگی، انتشارات صبح صادق، تهران، ص 37.

– فاضلی، ن، (1386)، بررسی تطبیقی فرهنگ دانشگاهی ایران و فرهنگ دانشگاهی بریتانیا، نامۀ انسان‌شناسی، دورۀ اول، شماره 3، صص 132- 93.

– فاضلی، ن (1383). نگاهی به جهانی شدن و روندهای جهانی در تحولات آموزش عالی و وضعیت آموزش عالی ایران، علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، شماره 25، صص 40- 1.

– فراستخوه، م (1392). کیفیت زندگی دانشجویی و نقش آن در اثربخشی محیط یادگیری، هفتمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی، دانشگاه تهران.

– فراستخواه، م، تغییرات ساختاری در جمعیت ایران، افزایش دانشجویان و دانش آموختگان، آثار و چالش ها، 1382.

– فراستخواه، م (1390). دانشگاه در عصر پست‌مدرن، تأملی در افق تأملات، متن سخنرانی تحریریافته در دانشگاه تهران، صص 17-1.

– فرشاد، م (1365). تاریخ علم در ایران، تهران، امیرکبیر.

– فكوهي، ن (1381). تاريخ انديشه و نظريه هاي انسا نشناسي، تهران، نشرني، ص 300.

– قادرزاده، ا (1390). تأثیر اشکال مختلف سرمایه بر هویت جمعی زنان، زن در توسعه وسیاست، دوره نهم، شماره 3، صص 66- 35.

– قارون، م (1381). برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران در دورۀ 88- 1380، فصلنامۀ پژوهش و برنامه ریزی در آموزش علی، سال هشتم، شماره 4.

– قانعی راد، م.ا. خسروخاور، ف (1385). نگاهی به عوامل فرهنگی افزایش ورود دختران به دانشگاه ها، پژوهش زنان، دورۀ 4، شمارۀ 4.

– قره‌باغیان، م (1370). اقتصاد، رشد و توسعه، تهران، نشرنی، ص 658.

– کاردان، ع (1381). سیر آراء تربیتی در غرب، تهران،سمت، ص 15- 91.

– کاوسي ، ا. سيفي ، پ (1383). بررسي نقش دانشگاه آزاد اسلامي در توسعه فرهنگي استان سيستان و بلوچستان ، پژوهشنامه پژوهشکده مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت ، شماره 27.

– کاپلان، پ.اس (1381). روانشناسی رشد، سفر پر ماجرای کودک، ترجمه مهرداد فیروزبخت، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا.

– کاردینال، ن (1872). دانشگاه چیست؟ بیرنگهای تاریخی.

– کاظمی پور، شهلا (1378). الگویی در تعیین پایگاه اجتماعی- اقتصادی افراد و سنجش تحرک اجتماعی، نامه علوم اجتماعی، شماره 14، صص. 172-139.

– کالینیکوس، آ (1383). درآمدی تاریخی بر نظریه اجتماعی، ترجمه اکبر معصوم بیگی، تهران، آگه، ص505.

– کتابی، م (1379). بررسی و تحلیل برخی شاخص‌های آموزش عالی در مورد دانشگاه اصفهان، مجله علمی- پژوهشی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دوره دوم، شماره 20 و 21 صص90- 65.

– کلر، ک (1388). کاربردهای دانشگاه، ترجمه سید مصطفی حدادی و علی گل محمدی، نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم.

– کریمی، ی (1373). روانشناسی آموزش و پرورش، تهران، نشر ویرایش، ص 109- 108.

– کلمز، ه، کلارک، ا و رینولدبین (1389). روشهای تقویت عزت نفس در نوجوانان، ترجمه پروین علی‌پور، چاپ نهم، شابک.

– کلانتری، ع.ح و همکاران (1392).

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع آموزش عالی، رگرسیون، سرمایه فرهنگی، عدالت اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع آموزش عالی، دانشگاه تهران، جامعه شناسی، روانشناسی