منابع پایان نامه با موضوع آموزش عالی، رگرسیون، سرمایه فرهنگی، عدالت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

شده
0/222
0/168
0/101
1/322
0/188
عینیت یافته
0/185
0/188
0/075
0/988
0/325

با توجه به جدول (4-34) مشخص می شود که معادله رگرسیونی معنی دار است. و با توجه به نتایج جدول 4-35، مشخص می شود که تنها بعد تجسم‌یافتۀ متغیر سرمایه فرهنگی در بین پسران پیش بینی کننده نگرش به آموزش عالی است.
فرضیه شش: ابعاد هویت نقش جنسیتی در بین دختران پیش بینی کننده نگرش درونی و بیرونی به آموزش عالی است.
به منظور معرفی یک مدل پیش بینی کننده برای نگرش به آموزش عالی با استفاده از ابعاد هویت نقش جنسیتی در بین دختران از رگرسیون خطی چندگانه همزمان استفاده شد که نتایج در جداول زیر آورده شده است.

رگرسیون برای نگرش درونی به آموزش عالی

جدول4- 35
آزمون معنی داری رگرسیون هویت نقش جنسیتی و نگرش درونی به آموزش عالی با توجه به جنس زن
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
مقدار P
رگرسیون
43/715
3
14/572
0/295
0/829
باقیمانده
8734/363
177
49/347

کل
8778/077
180

جدول4- 36
معادله رگرسیون هویت نقش جنسیتی و نگرش درونی به آموزش عالی
مدل
ضریب غیر استاندارد
ضریب
آمارهT
مقدار P

ضریب B
خطای معیار

ضریب ثابت
35/303
4/601

7/673
0/00
نقش ها
0/043
0/046
0/083
0/933
0/352
عدالت اجتماعی
-0/057
0/106
-0/049
-0/539
0/591
صفات شخصیتی
0/004
0/107
0/003
0/034
0/973
با توجه به جدول (4-36) مشخص می شود که معادله رگرسیونی معنی دار نیست. و با توجه به نتایج جدول 4-37، مشخص می شود که هیچ یک از ابعاد هویت نقش جنسیتی در بین دختران پیش بینی کننده نگرش درونی به آموزش عالی نیست.
رگرسیون برای نگرش بیرونی به آموزش عالی
جدول4- 37
آزمون معنی داری رگرسیون هویت نقش جنسیتی و نگرش بیرونی به آموزش عالی با توجه به جنس زن
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
مقدار P
رگرسیون
2485/522
3
828/507
8/051
0/00
باقیمانده
18213/915
177
102/903

کل
20699/436
180

جدول4- 38
معادله رگرسیون هویت نقش جنسیتی و نگرش بیرونی به آموزش عالی
مدل
ضریب غیر استاندارد
ضریب
آمارهT
مقدار P

ضریب B
خطای معیار

ضریب ثابت
36/836
6/644

5/544
0/00
نقش ها
-0/035
0/066
-0/045
-0/535
0/594
عدالت اجتماعی
0/672
0/154
0/376
4/373
0/00
صفات شخصیتی
0/257
0/155
0/121
1/662
0/098

با توجه به جدول (4-38) مشخص می شود که معادله رگرسیونی معنی دار است. و با توجه به نتایج جدول 4-39، مشخص می شود که بعد عدالت اجتماعی در بین دختران پیش بینی کننده نگرش بیرونی به آموزش عالی است.

رگرسیون برای نگرش به آموزش عالی

جدول4- 39
آزمون معنی داری رگرسیون هویت نقش جنسیتی و نگرش به آموزش عالی با توجه به جنس زن
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
مقدار P
رگرسیون
2439/409
3
813/136
3/544
0/016
باقیمانده
40614/701
177
229/462

کل
43054/110
180

جدول4- 40
معادله رگرسیون هویت نقش جنسیتی و نگرش به آموزش عالی با توجه به جنس زن
مدل
ضریب غیر استاندارد
ضریب
آمارهT
مقدار P

ضریب B
خطای معیار

ضریب ثابت
72/139
9/921

7/271
0/000
نقش ها
0/007
0/099
0/006
0/074
0/941
عدالت اجتماعی
0/615
0/230
0/239
2/679
0/008
صفات شخصیتی
0/261
0/231
0/085
1/129
0/261
با توجه به جدول (4-40) مشخص می شود که معادله رگرسیونی معنی دار است. و با توجه به نتایج جدول 4-41، مشخص می شود که بعد عدالت اجتماعی در بین دختران پیش بینی کننده نگرش به آموزش عالی است.
فرضیه هفت: ابعاد هویت نقش جنسیتی در بین پسران پیش بینی کننده نگرش درونی و بیرونی به آموزش عالی است.
رگرسیون برای نگرش درونی به آموزش عالی
جدول4- 41
آزمون معنی داری رگرسیون هویت نقش جنسیتی و نگرش درونی به آموزش عالی با توجه به جنس مرد
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
مقدار P
رگرسیون
275/691
3
91/897
2/345
0/075
باقیمانده
6937/160
177
39/193

کل
7212/851
180

جدول4- 42
معادله رگرسیون هویت نقش جنسیتی و نگرش درونی به آموزش عالی با توجه به جنس مرد
مدل
ضریب غیر استاندارد
ضریب
آمارهT
مقدار P

ضریب B
خطای معیار

ضریب ثابت
38/394
4/031

9/525
0/000
نقش ها
-0/310
0/123
-0/198
-2/518
0/013
عدالت اجتماعی
-0/016
0/098
-0/012
-/164
0/870
صفات شخصیتی
0/074
0/047
0/125
1/552
0/122
با توجه به جدول (4-42) مشخص می شود که معادله رگرسیونی معنی دار نیست. و با توجه به نتایج جدول 4-43، مشخص می شود که بعد نقش‌ها در بین پسران پیش بینی کننده نگرش درونی به آموزش عالی است.
رگرسیون برای بعد بیرونی نگرش به آموزش عالی
جدول4- 43
آزمون معنی داری رگرسیون هویت نقش جنسیتی و نگرش بیرونی به آموزش عالی با توجه به جنس مرد
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
مقدار P
رگرسیون
508/284
3
169/428
1/865
0/137a
باقیمانده
16081/738
177
90/857

کل
16590/022
180

جدول4- 44
معادله رگرسیون هویت نقش جنسیتی و نگرش بیرونی به آموزش عالی با توجه به جنس مرد
مدل
ضریب غیر استاندارد
ضریب
آمارهT
مقدار P

ضریب B
خطای معیار

ضریب ثابت
67/635
6/137

11/021
0/000
نقش ها
-0/075
0/188
-0/031
-0/397
0/692
عدالت اجتماعی
-0/124
0/149
-0/063
-0/835
0/405
صفات شخصیتی
-0/146
0/072
-0/164
-2/022
0/045
با توجه به جدول (4-44) مشخص می شود که معادله رگرسیونی معنی دار نیست. و با توجه به نتایج جدول 4-45، مشخص می شود که بعد نقش ها در بین پسران پیش بینی کننده نگرش بیرونی به آموزش عالی است.
رگرسیون برای نگرش به آموزش عالی
جدول4- 45
آزمون معنی داری رگرسیون هویت نقش جنسیتی و نگرش به آموزش عالی با توجه به جنس مرد
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
مقدار P
رگرسیون
722/703
3
240/901
1/378
0/251
باقیمانده
30950/601
177
174/862

کل
31673/304
180

جدول4- 46
معادله رگرسیون هویت نقش جنسیتی و نگرش به آموزش عالی با توجه به جنس مرد
مدل
ضریب غیر استاندارد
ضریب
آمارهT
مقدار P

ضریب B
خطای معیار

ضریب ثابت
106/029
8/514

12/454
0/000
نقش ها
-0/385
0/260
-0/117
-1/478
0/141
عدالت اجتماعی
-0/140
0/206
-0/052
-0/679
0/498
صفات شخصیتی
-0/072
0/1
-0/059
-/723
0/471
با توجه به جدول (4-46) مشخص می شود که معادله رگرسیونی معنی دار نیست. و با توجه به نتایج جدول 4-47، مشخص می شود که هیچ یک از ابعاد هویت نقش جنسیتی در بین پسران پیش بینی کننده نگرش به آموزش عالی نیست.
فرضیه هشت: آیا سرمایه فرهنگی و هویت نقش جنسیتی پیش بینی کننده نگرش درونی به آموزش عالی است.
جدول4- 47
آزمون معنی داری رگرسیون سرمایه فرهنگی و هویت نقش جنسیتی و نگرش درونی به آموزش عالی
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
مقدار P
رگرسیون
994/533
2
497/267
11/919
0/000a
باقیمانده
14102
338
41/722

کل
15096/534
340

جدول4- 48
معادله رگرسیون سرمایه فرهنگی و هویت نقش جنسیتی و نگرش درونی به آموزش عالی
مدل
ضریب غیر استاندارد
ضریب
آمارهT
مقدار P

ضریب B
خطای معیار

ضریب ثابت
25/790
2/858

9/025
0/000
سرمایه فرهنگی
0/155
0/033
0/249
4/737
0/000
هویت نقش جنسیتی
0/021
0/020
0/056
1/071
0/285
با توجه به جدول (4-47) مشخص می شود که معادله رگرسیونی معنی دار است. و با توجه به نتایج جدول 4-48، مشخص می شود که سرمایه فرهنگی پیش بینی کننده نگرش درونی به آموزش عالی است و هویت نقش جنسیتی پیش بینی کننده نگرش درونی به آموزش عالی نیست.
فرضیه نه: آیا سرمایه فرهنگی و هویت نقش جنسیتی پیش بینی کننده نگرش بیرونی به آموزش عالی است.
جدول4- 49
آزمون معنی داری رگرسیون سرمایه فرهنگی و هویت نقش جنسیتی و نگرش بیرونی به آموزش عالی
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
مقدار P
رگرسیون
6238/943
2
3119/472
35/653
0/000a
باقیمانده
31410/518
359
87/494

کل
37649/461
361

جدول4- 50
معادله رگرسیون سرمایه فرهنگی و هویت نقش جنسیتی و نگرش بیرونی به آموزش عالی
مدل
ضریب غیر استاندارد
ضریب
آمارهT
مقدار P

ضریب B
خطای معیار

ضریب ثابت
37/604
4/067

9/247
0/000
سرمایه فرهنگی
0/388
0/046
0/406
8/418
0/000
هویت نقش جنسیتی
-0/025
0/028
-0/042
-0/880
0/38
با توجه به جدول (4-49) مشخص می شود که معادله رگرسیونی معنی دار است. و با توجه به نتایج جدول 4-50، مشخص می شود که سرمایه فرهنگی پیش بینی کننده نگرش بیرونی به آموزش عالی است ولی هویت نقش جنسیتی پیش بینی کننده نگرش بیرونی به آموزش عالی نیست.
معرفی مدل نهایی برای دختران
جدول4- 51
آزمون معنی داری رگرسیون برای نگرش به آموزش عالی
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
مقدار P
رگرسیون
14044/143
3
4681/381
28/563
0/00
باقیمانده
29009/968
177
163/898

کل
43054/110
180

جدول4- 52
معادله رگرسیون برای نگرش به آموزش عالی
مدل
ضریب غیر استاندارد
ضریب
آمارهT
مقدار P

ضریب B
خطای معیار

ضریب ثابت
39/528
6/150

6/428
0/000
تجسم
1/661
0/219
0/470
7/585
0/000
نهادینه
0/769
0/191
0/262
4/016
0/000
عدالت اجتماعی
0/468
0/168
0/182
2/782
0/006

(عدالت اجتماعی)×18/0+(نهادینه)× 26/0 + (تجسم)×47/0+ 53/39= نگرش به آموزش عالی
57/0R-square=
معرفی مدل نهایی برای پسران
جدول4- 53
آزمون معنی داری رگرسیون برای نگرش به آموزش عالی
منبع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
مقدار P
رگرسیون
2558/237
1
2558/237
15/728
0/00
باقیمانده
29115/067
179
162/654

کل
31673/304
180

جدول4- 54
معادله رگرسیون برای نگرش به آموزش عالی
مدل
ضریب غیر استاندارد
ضریب
آمارهT
مقدار P

ضریب B
خطای معیار

ضریب ثابت
73/730
4/643

15/879
0/000
تجسم
0/931
0/235
0/284
3/966
0/000

(تجسم)×28/0+ 73/73= نگرش به آموزش عالی
3/0R-square=

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 نتیجه‌گیری
با توجه به گرایش زنان به آموزش عالی در دو دهۀ گذشته، در این تحقیق به بررسی رابطه نگرش به آموزش عالی، هویت نقش جنسیتی و سرمایه فرهنگی پرداختیم. در خصوص افزایش حضور زنان در آموزش عالی مطالعات بسیاری؛ چه در داخل و چه در خارج از کشور صورت گرفته، که اصولاً تمرکز بر سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده‌ها بوده است و نتایج نشان داده که سرمایه‌های فوق در گرایش فرزندان به آموزش عالی تأثیرگذار است، لذا در تحقیق حاضر علاوه بر متغیر سرمایه فرهنگی از متغیر هویت نقش جنسیتی نیز استفاده شده، تا تأثیر هر دو متغیر فوق بر روی نگرش دانش‌آموزان به آموزش عالی بررسی شود.
در خصوص فرضیه اول پژوهش مبنی بر این که “رابطه معناداری بین متغیر درونی و بیرونی نگرش به آموزش عالی و سرمایه فرهنگی با توجه به جنسیت وجود دارد.” نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها در آرمون همبستگی، نشان داد که بین دو متغیر نگرش درونی و بیرونی به آموزش عالی و متغیر سرمایه فرهنگی رابطه خطی معنی‌داری در جنس زن موجود است. همچنین بین متغیر نگرش بیرونی به آموزش عالی و سرمایه فرهنگی در جنس مرد رابطه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع آموزش عالی، سرمایه فرهنگی، رگرسیون، ابعاد سرمایه Next Entries منابع پایان نامه با موضوع آموزش عالی، سرمایه فرهنگی، رگرسیون، عدالت جنسیتی