منابع پایان نامه با موضوع آمادگی جسمانی، اضافه وزن، کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

مکن است به کاهش خطر درد گردن کمک کند. قدرت استقامت بالا در پسران ممکن است افزایش خطر مصدومیت زانو نشان دهد(84).
– اسکات و همکاران147(2007) در پژوهش خود تحت عنوان بررسی آمادگی جسمانی، کیفیت زندگی و هوش هیجانی در کودکان دریافتند، دانشآموزاني كه به فعاليت جسماني منظم ميپردازند، كيفيت زندگي مرتبط با سلامتي عمومي و وضعيت سلامتي بهتري دارند و رابطه معنی داري بين هوش هيجاني و سلامت جسمي و رواني وجود دارد. همچنين، کودکان فعال، ميزان بيشتري از عشق، شادي(جنس مذکر)، پرخاشگري، واكنشهاي هيجاني، خيالپردازي مثبت و كنترل داخلي را نشان ميدهند. از طرف ديگر، ميزان كمتري افسردگي، ترس و اضطراب، حسادت (جنس مؤنث)، و خيال پردازي منفي دارند. در این تحقیق، 261 کودک(118 دختر و 143 پسر) در سن 12-4 ساله شرکت داشتند. همچنین، در این تحقیق شاخص توده بدن وابسته به سن مورد استفاده قرار گرفت و آزمونهای آمادگی جسمانی شامل انعطاف پذیری، سرعت، هماهنگی و پرش عمودی بود(95).
– مارلین و همکاران148(2008) در یک پژوهش به تعیین ارتباط فعالیت جسمی با افسردگی و اضطراب، به صورت مقطعی و علی- معلولی در دوقلوها پرداختند. نتایج نشان داد که شرکت در فعالیت های ورزشی منظم، با کاهش علائم اضطراب و افسردگی همراه است؛ اما این ارتباط، ارتباط علت و معلولی نیست(81).
– تروتر و پینار149(2010 ) در پژوهشی تحت عنوان ارتباط بین اضافه وزن و چاقی با آمادگی جسمانی کودکان 9 تا 12 ساله آفریقای جنوبی تعداد 280 کودک 9 تا 12 ساله با اندازه گیری آنتروپومتریک (درصدچربی بدن و شاخص توده بدن) و فاکتورهای آمادگی جسمانی (استقامت قلبی عروقی، ترکیببدنی، استقامت عضلانی، قدرتعضلانی، انعطاف پذیری) به این نتیجه رسیدند که که اضافه وزن و چاقی تاثیر منفی بر آمادگیجسمانی، سلامتی افراد چاق و اضافه وزن دارد(97).
– وودرهولزر و همکاران150(2011) در پژوهش خود مبنی بر رابطهی ورزش و آمادگی جسمانی بر کیفیت زندگی و دارای اختلال روانی افراد دیابتی نوع دوم، به این یافته رسیدند که تمرینات آمادگیجسمانی موجب کاهش علائم اضطراب و افسردگی در این افراد میشود. در این تحقیق 1719 شرکت کننده مورد مطالعه قرار گرفتند و 16 فرضیه مورد مطالعه قرار گرفت، در مقایسه ی نتایج، نقش تمرینات هوازی به جز در یک مطالعه، نتایج قابل ملاحظه ای را نشان داد. اما در میزان افسردگی گروه نمونه، در چهار مطالعهی مورد بررسی تنها در یک مطالعه مداخله ورزشی موجب کاهش علائم افسردگی شد. علائم اضطراب نیز تنها در یک مطالعه بهبود قابل توجهی را نشان داد. در این تحقیق نتیجه گیری شد که نتایج روانی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 متناقض است. بنابراین، در این گروه افراد نیاز به آموزش ورزش و کیفیت بخشی آن بیشتر است(97).
– ویگار151(2011) با هدف بررسی و تجزیه و تحلیل پیش بینی تغییرات در سطح فعالیت های فیزیکی (PA) از اوایل تا اواخر نوجوانی نتیجه گرفتند که مداخلات ترویج PA باید با توجه به جنس و تمرکز بر تشویق فعالیت برای نوجوانان غیرفعال و نگهداری سطح آمادگی فعال طراحی شود. در این تحقیق 2348 نوجوانان و والدین آنها شرکت داشتند و در پیگیری(سال های 2001-2000) شرکت کنندگان پرسشنامه خود گزارشی را تکمیل و در یک معاینه بالینی که شامل اندازه گیری قد و وزن بود شرکت کردند. در این مطالعه چهار الگوی PA یعنی الگوی فعال، غیرفعال، با اضافه وزن و خیلی فعال در مطالعه حضور داشتند. در این تحقیق نتیجه گیری شد که سطوح بالاتر آموزش و نیز داشتن پدر و مادر فعال تر از لحاظ بدنی، به نظر می رسد برای حفظ سطح آمادگی جسمانی در برابر کاهش PA در طول پیگیری برای هر دو جنس لازم است. همچنین، افراد با اضافه وزن و ناراضی از زندگی، به طور فعال در ورزش شرکت نمی کنند(100).
– وو و همکاران152(2011) در پژوهشی در زمینهی کیفیت زندگی وابسته به سلامتی با کیفیت تغذیه، فعالیت فیزیکی و وزن بدن در میان 5 کلاس کودکان در ایالت آلبرتاي کانادا، نشان دادند که دانش آموزان با سطح فعالیت فیزیکی بالاتر، با کیفیت رژیم غذایی بهتر و نیز وزن طبیعی به احتمال زیاد از دانش آموزان پرخور، کمتر فعال و با اضافه وزن یا چاق سالم تر و موفق تر هستند. در این تحقیق که 3421 دانش آموز کلاس پنجم ابتدایی با پدر و مادر خود از 148 مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، دانش آموزان به پرسشنامه ی فرکانس غذایی هاروارد، پرسشنامه فعالیتهای فیزیکی پاسخ دادند و از نظر قد و وزن مورد اندازه گیری قرار گرفتند. از پدران و مادران دانش آموزان نیز سؤالاتی در زمینه ی اجتماعی و اقتصادی و نیز شیوه ی زندگی کودکان پرسیده شد. براساس نتیجه گیری این تحقیق، فعالیت بدنی، کیفیت رژیم غذایی و وضعیت وزن بدن برای سلامتی دانش آموزان اهمیت زیادی دارد و چونکه این موارد کیفیت زندگی کودکان را بهبود می بخشد، لازم است در برنامه های ورزشی و رژیم غذایی مدارس مورد توجه قرار گیرد(107).
– ژانگ(2014) در پژوهشی تحت عنوان ارتباط اضطراب، افسردگی، و فعالیت بدنی و عملکرد در بیماران همودیالیز نسبتاً سالم دریافت که اضطراب در 43 درصد بیماران و افسردگی در 33 درصد آنها نرمال بود. همچنین، بیماران با فعالیت بدنی بیشتر دارای اضطراب و افسردگی پایینتری بودند. برعکس بیماران دارای اضطراب و افسردگی، در عملکرد فیزیکی دچار اختلال بودند. این مطالعه که مقطعی بود، 72 نفر بیمار و 39 نفر سالم شرکت داشتند. عملکرد فیزیکی آنها با استفاده از آزمون های پیاده روی در 6 دقیقه(MWT)، نشستن و ایستادن(STS)، و آزمون پله نوردی انجام شده. همچنین، همه ی شرکت کنندگان به پرسشنامه اضطراب بک(BAI) و پرسشنامهی افسردگی بک(BDI-II) پاسخ گفتند. در این تحقیق نتیجه گیری شد که در بیماران همودیالیزی نسبتاً سالم، اضطراب و افسردگی شایع است و با اختلال در عملکرد بدنی همراه است(108).
جدول 2-1. خلاصه پیشینهی تحقیقات
محقق
موضوع
نتیجه
رحیمی گلوگاهی(1381)
بررسی رابطهی بین آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی با بهداشت روانی در دانشآموزان پسر مقطع راهنمایی.
رابطهی معنی دار مثبت
ویگار (2011)
بررسی و تجزیه و تحلیل پیش بینی تغییرات در سطح فعالیتهای فیزیکی (PA) از اوایل تا اواخر نوجوانی
معناداری رابطه تشویق با ورزش نوجوانان
ایورینیس و همکاران(2005)
بررسی فعالیت بدنی، آمادگی جسمانی و سلامت عمومی
رابطهی مثبت و معنادار
علیرمائی (1385)

بررسی رابطه ی بین سلامت عمومی و شاخص توده بدنی 300 زن مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان سنندج.
عدم معنی داری
جعفری و همکاران(1391)
ب‍ررسی‌راب‍طه‌ ان‍دازه‌ه‍ای‌ اب‍ع‍اد ب‍دنی‌ ب‍ا ت‍اکید ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ س‍لام‍ت‌ و ع‍وام‍ل‌ آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی.
عدم معنی دار
نيمن (1998)
تأثیر سطح آمادگي جسماني بر كيفيت زندگي
تأثیر معنی دار
رحمانی نیا(1386)
بررسی رابطهی کم وزنی و اضافه وزن با آمادگی جسمانی دانش آموزان پسر و دختر مقاطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان شهرستان اراک
عدم رابطهی معنادار
مارلین و همکاران(2008)
تعیین ارتباط فعالیت جسمی با افسردگی و اضطراب، به صورت مقطعی و علی-معلولی در دوقلوها.
رابطهی منفی معنادار اما این رابطه علّی نیست.
ژانگ(2014)

ارتباط اضطراب، افسردگی، و فعالیت فیزیکی و عملکرد در بیماران همودیالیز نسبتاً سالم
ارتباط معنادار بود
افتخاری و همکاران(1386)
اثر شرکت در کلاس های ورزشی فصل تابستان بر برخی عوامل آمادگی جسمانی و حرکتی، ترکیب بدنی و خود پنداره بدنی دختران نوجوان.
عدم رابطهی معنادار در برخی متغیرها
اسکات و همکاران(2007)
بررسی رابطهی بین فعاليت جسماني منظم با كيفيت زندگي، هوش هیجانی و سلامتي عمومي دانشآموزان.
رابطهی مثبت و معنادار
نيكبخت نصرآبادي و همكاران(1387)
ارتباط حیطههای نگرانی با کیفیت زندگی دانشجویان.
رابطهی منفی و معنادار در بعد عملکرد جسمانی
احمدوند(1391
مقايسه عوامل آمادگيجسماني وابسته به سلامت و ارتباط آن با اندازههای آنتروپومتري دانشجويان سال اول و چهارم دانشگاههای ارتشجمهورياسلامي ايران
رابطه مستقیم و معنادار
افضل پور و همکاران(1389)
مقایسهی کیفیّت زندگی، ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی اعضای هیأت علمی مرد فعّال و غیرفعّال دانشگاه بیرجند.
عدم معنادار
نیکبخت و همکاران(1390)
بررسی ارتباط آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با سلامت عمومی دختران دبیرستانی دارای اضافه وزن و چاق.
عدم رابطه معنادار
تروتر و پینار(2010)
بررسی ارتباط بین اضافه وزن و چاقی با آمادگی جسمانی کودکان 9 تا 12 ساله آفریقای جنوبی.
رابطهی منفی معنادار
توفیقی و همکاران(1391)
بررسی تأثير تركيب بدني و جنسيت بر فاكتورهاي آمادگي جسماني دانشآموزان 19- 17 ساله.
فقط در انعطاف پذيري
الهی و همکاران(1391)
بررسی رابطه ی آمادگی جسمانی و سلامت روانی در کارکنان یک دانشگاه نظامی.
رابطهی مثبت معنادار
تويسك و همكارانش (2002
مطالعه رابطه سطح آمادگي هوازي در نوجواني با عوامل خطر بيماريهاي قلبي عروقی در بزرگسالي
رابطهی منفی معنادار
غفوري فرد و همکاران(1392)
بررسی رابطهی کیفیت زندگی و میزان فعالیت بدنی در دانش آموزان دختر.
رابطهی مثبت معنادار
براون و موشاوی (2005)
بررسی رابطهی فعاليت جسماني با كيفيت زندگي مرتبط با سلامتي
رابطهی مثبت و معنادار
رمضانی و نظریان مادونی(1392)
بررسی ارتباط بين هوش هيجاني، آمادگي جسماني و كيفيت زندگي دانشجويان.
رابطهی مثبت معنادار
دالیمن و همکاران (2002)
بررسی آمادگي جسماني كودكان استراليايي نسبت به نسلهاي قبل
کاهش معنادار
آرا (2004)

بررسی شرکت منظم در فعالیتهای ورزشی و ارتباطش با افزایش آمادگی جسمانی و کاهش توده ی چربی
رابطهی مثبت و معنادار
تسوناواکی و همکاران (2003)
مقایسهی ترکیببدنی و آمادگیجسمانی در والیبالیستها و بسکتبالیستها در تیمهاي دبیرستانی ژاپن براي پیروزي در مسابقات.
نیاز به ظرفیتهاي بالاي هوازي و بیهوازي
ابوعمر و همکاران (2004)
بررسی رابطهی سلامت عمومی با آمادگی افراد
رابطهی مثبت و معنادار
میکلسون و همکاران(2006)
بررسی انعطاف پذیری، قدرت استقامت، و فعالیت بدنی در پیشبینی از عود درد کمر ، درد گردن، و یا صدمه به زانوی نوجوانان
پیش بینی معنادار
وودرهولزر و همکاران(2011)
رابطه ی ورزش و آمادگی جسمانی بر کیفیت زندگی، اضطراب و افسردگی در افراد دارای دیابت نوع دوم
تأثیر معنادار در چند مورد
پترسون(2000)
تأثیر فعاليتجسمانيمنظم بر بهبود سلامتيجسماني، رواني و هيجاني
تأثیر معنادار

2-4. جمع بندی تحقیقات گذشته
مروری بر پیشینهی تحقیقات داخلی و خارجی عمدتاً نشان میدهند که بین آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی مانند درصد چربی، BMI و WHR رابطهی معنی دار وجود دارد. اما با توجه به فاکتور جنس و سن افراد، مغایرت هایی در برخی یافتههای تحقیقی مشاهده گردید. برای نمونه نتایج تحقیقی توفیقی و همکاران(1391)، نیکبخت و همکاران(1390)، توفیقی و همکاران(1391) و علیرمائی (1385) در برخی موارد با یکدیگر ناهماهنگ بود. همچنین، به نظر می رسد که در نتایج تحقیقی مربوط به رابطهی بین آمادگی جسمانی با مؤلفههای روانشناختی مانند اضطراب و کیفیتزندگی، احتمالاً به دلیل تفاوت در نمونهها، روشهای اندازهگیری و … این همسویی کمتر است. با وجود این، رمضانی و نظریان مادونی(1392)، وودرهولزر و همکاران(2011)، مارلین و همکاران(2008) و ژانگ(2014) در تحقیقات جداگانه نشان دادند که بین آمادگی جسمانی و کیفیت زندگی، اضطراب و افسردگی رابطهی مثبت و معنی داری وجود دارد.

فصل سوم
روش پژوهش

3-1. مقدمه
در این فصل روند اجرای پژوهش بیان میشود. ابتدا طرح و روش پژوهش ، جامعه آماری و نحوه انتخاب نمونه ، روش و چگونگی گردآوری اطلاعات ، متغیرهای پژوهش ، ابزار و وسایل اندازه گیری پرداخته شده و در پایان چگونگی گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات تشریح شده است.

3-2. روش تحقیق
با توجه به ماهیت موضوع ، تحقیق حاضر توصیفی بطور اعم و از نوع

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع آمادگی جسمانی، فعالیت بدنی، سلامت عمومی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، انعطاف پذیری، آمادگی جسمانی