منابع پایان نامه با موضوع آمادگی جسمانی، سلامت عمومی، ترکیب بدنی

دانلود پایان نامه ارشد

زیرا آشنایی دانش‌آموزان با برنامه‌ها و روش‌های مختلف فعالیت‌های حسی و حرکتی، نه تنها سبب کنش‌های ذهنی آنها می‌گردد؛ بلکه موجبات نشاط روانی و سرزندگی، تقویت اعتماد به نفس و بالطبع بهداشت روانی آنها را فراهم می‌نماید(67).
از آنجا که اضطراب هنگامی رخ می دهد که فرد احساس کند بین قابلیتهای فردی خود و آنچه که در یک موقعیت خاص لازم است، توازن وجود ندارد(19). بنابراین، در زمانی که احساس نگرانی و اضطراب پیش میآید انسان باید به کار و فعالیتی مشغول شود، چون معمولاً ذهن انسان در یک لحظه نمیتواند به چند موضوع متفاوت فکر کند. دراین میان هر قدر کار و فعالیت حالت سرگرم کنندگی بیشتری داشته باشد در مبارزه با افکار اضطراب زا مؤثرتر خواهد بود. در این خصوص، ورزش کردن باعث خواهد شد فرد در مواجه با شرایط اضطراب زا، خونسردی و آرامش بیشتری داشته باشد. تحقیقات کارشناسان نشان میدهند که ورزش تأثیرات فیزیولوژیکی بر بدن دارد که این تأثیرات فیزیولوژیک، فراهم کنندهی آرامش در افراد هستند(54، 44). تاثیرات فعالیت ورزشی را می توان به صورت های دسته بندی کرد:
– برخورداری از یک تیپ و ترکیب بدنی مناسب، تاثیر بسیار مثبتی بر تنش های روانی به ویژه اضطراب دارد.
– فعالیتهای ورزشی تاثیری مثبت بر افزایش دوپامین، سروتونین، نورآدرنالین و گابا آمینواسید دارد که به نوبه خود سبب بیشتر آرامش بیشتر در افراد می گردد.
– ورزش و آمادگی جسمانی موجب افزایش آندروفین(هورمون آرامش دهنده) در خون میشود.
– انجام ورزش، باعث کاهش تاثیر هورمون های استرس زا از طریق تاثیر بر مسیر هیپوتالاموس – هیپوفیز– غدد فوق کلیوی می گردد.
– در طی ورزش، تمرکز بر اضطراب کاهش می یابد و بعد از یک ورزش شدید که دمای بدن 1 الی 2 درجه افزایش می یابد، بدن در حالت آرامش بخش فرو می رود.
– در بعضی از افراد که دچار استرس و اضطراب هستند، در طی فعالیت ورزشی شدید، افزایش ضربان قلب و تعریق را به عنوان یک واکنش طبیعی بدن تجربه میکنند و ترس ناشی از حالات فیزیکی و عصبی به تدریج در آنها از بین خواهد رفت.
در مجموع، انجام ورزش و کسب آمادگی جسمانی، یکی از راه های پیشگیری و کاهش اضطراب در نوجوانان است. به ویژه اگر تربیت بدنی و ورزش به طور اصولی و بر اساس یک برنامهی منظم و صحیح استفاده شود، علاوه بر سلامت جسمی و روانی، در تحقق بسیاری از نیازهای مهم دروران نوجوانی مانند شناخت زندگی سالم اجتماعی و اصلاح یا جلوگیری از رفتارهای انحرافی نقش موثری می تواند داشته باشد. هرچند، ورزش در تمام دوران زندگی انسانها حائز اهمیت است، ولی چون مبنای تربیت جسمی و روحی در سنین نوجوانی گذاشته می شود، باید اهمیت بیشتری در این دوران برای ورزش قائل بود. ورزش علاوه بر آنکه موجب می شود نوجوانان سرگرمی مناسبی برای گذران اوقات فراغت خود داشته باشند، در تأمین سلامت جسمی و روحی، اجتماعی شدن و سازگاری با محیط، تکامل مناسب شخصیت، جلوگیری از انحرافات، تصحیح و تکمیل اخلاق مناسب و آماده کردن فرد برای رعایت حقوق دیگران، و داشتن فرهنگی مناسب تأثیر بسزایی دارد(54).

2-3. پیشینه ی پژوهشی
2-3-1. پژوهش های انجام شده در داخل کشور
– رحیمی گلوگاهی(1381) در مطالعه ی خود بین آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی با بهداشت روانی با استفاده از پرسشنامهی GHQ28 و زیر مقیاسهای آن در دانشآموزان پسر مقطع راهنمایی گزارش کرد که بین تمامی زیر مقیاسها سلامت عمومی و سطح آمادگی جسمانی رابطهی معنی دار مثبت وجود دارد(22).
– علیرمایی (1385) رابطه ی بین سلامت عمومی و شاخص توده بدنی 300 زن مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان سنندج را بررسی کرد. در این تحقیق از پرسشنامه دو قسمتی سلامت عمومی(12-GHQ) و مشخصات دموگرافیک به روش مصاحبه ی منظم و اندازهگیری قد و وزن استفاده نمود و به این نتیجه رسید که بین سلامت عمومی و شاخص توده بدن ارتباط آماری معنی داری وجود ندارد(37).
– افتخاری و همکاران(1386) در پژوهشی تحت عنوان اثر شرکت در کلاس های ورزشی فصل تابستان بر برخی عوامل آمادگی جسمانی و حرکتی، ترکیب بدنی و خود پنداره بدنی دختران نوجوان، پی بردند که میزان تغییرات حداکثر اکسیزن مصرفی، استقامت عضلانی در هردو گروه معنی دار است(05/0P). از طرفی میزان تغییرات انعطاف پذیری و خرده مقیاس عزت نفس، تنها در گروه تجربی معنی دار بود(05/0P). نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان تغییرات توان هوازی، استقامت عضلانی، انعطاف پذیری، چابکی، شاخص توده بدن، خودپنداره بدنی کلی و خرده مقیاسهای آن در گروه گواه و تجربی تفاوت معنی داری وجود ندارد(05/0– نيكبخت نصرآبادي و همكاران(1387) در پژوهشی تحت عنوان ارتباط حیطه های نگرانی با کیفیت زندگی دانشجویان، نشان داد ميانگين نمرهی كيفيتزندگي دانشجويان در بعد عملكردجسماني بيشتر از ساير ابعاد آن بوده است. پس از آن، به ترتيب، ابعاد درد بدني، محدوديت ايفاي نقش به دلايل جسمي، عملكرد اجتماعي، محدوديت ايفاي نقش به دلايل عاطفي، سلامت رواني، سلامت عمومي و شادابي (نشاط) قرار داشتند(10).
– رحمانی نیا(1386) با هدف بررسی رابطه ی کم وزنی و اضافه وزن با آمادگی جسمانی و وضعيت اجتماعي – اقتصادي دانش آموزان پسر و دختر مقاطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان شهرستان اراک نشان داد که بین کم وزنی با آمادگی جسمانی دانش آموزان ارتباط معنی داری وجود دارد(05/0>P). درحالی که بین اضافه وزن با آمادگی جسمانی دانش آموزان ارتباط معنیداری مشاهده نشد. در این تحقیق، 384 دانش آموز پسر و دختر مقاطع دبستان، راهنمايي و دبيرستان شهرستان اراک به طور تصادفي به عنوان آزمودني انتخاب شدند. براي تعيين کم وزني و اضافه وزن از Cut off – BMI و صدک هاي آن استفاده شد(20).
– شهیدی و همکاران(1389) در تحقيقی با عنوان بررسي رابطه ی بين ميزان آمادگي جسماني، درصد چربي بدن و چربي هاي سرم خون و تفاوت آن متغيرها در دانش آموزان پسر 15-13 سالهی دورة راهنمايي شهري و روستايي به این نتیجه رسیدند که بين ميانگين نمرات آمادگي جسماني در دو گرو ه شهري و روستايي، اختلافي معني دار به نفع گروه روستايي مشاهده شد. بين ميانگين درصد چربي بدن(کمتر) بین دو گروه شهري و روستايي اختلافي معني دار به نفع گروه روستايي مشاهده شد. در این تحقیق، 60 دانش آموز پسر از مدارس راهنمايي شهرستان جوانرود از دو گروه شهري (30 نفر) و روستايي (30 نفر) انتخاب شدند. از آزمون برتر ايفرد كه شامل آزمون هاي دراز و نشست، بارفيكس اصلاح شده، انعطاف پذيري و دويدن 540 متر است، براي سنجش ميزان آمادگي جسماني دو گروه استفاده شد. همچنين براي به دست آوردن درصد چربي بدن از كاليپر و با استفاده از فرمول دونقطه اي (سه سر بازو- ساق پا ) لومان و اسلاتر استفاده شد(33).
– افضل پور و همکاران(1389) در پژوهشی تحت عنوان مقایسهی کیفیّت زندگی، ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی اعضای هیأت علمی مرد فعّال و غیر فعّال دانشگاه بیرجند نشان دادند که در مقایسه با افراد غیر فعّال، افراد فعّال به طور معنی‌داری از کیفیّت زندگی بهتری در ابعاد محدودیّت عملکرد بدنی، درد بدنی، سلامت عمومی، و عملکرد اجتماعی برخوردارند؛ در حالی که از نظر مشکلات جسمی ـ روانی، سلامت روانی و نشاط بین دو گروه تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. به علاوه، بین ترکیب بدنی و شاخص‌های قدرت پنجه و پشت و انعطاف‌پذیری کمر و لگن دو گروه، تفاوت معنی‌داری از نظر آماری مشاهده نشد. از سوی دیگر، حداکثر اکسیژن مصرفی (Vo2max) اعضای هیات علمی فعّال به طور معنی‌دار از اعضای هیات علمی غیر فعّال بالاتر بود. در این نتیجه گیری شد که 3 جلسه تمرین هفتگی و هر جلسه به مدّت 30 تا 60 دقیقه، موجب بهتر شدن کیفیّت زندگی مربوط به تندرستی و Vo2max می‌شود؛ امّا این مقدار فعّالیّت بدنی برای تأثیرگذاری مثبت بر همه ی عوامل آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی و نشاط و سلامت روانی کامل، کافی به نظر نمی‌رسد(11).
– نیکبخت و همکاران(1390) در تحقیقی با عنوان ارتباط آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی با سلامت عمومی دختران دبیرستانی دارای اضافه وزن و چاق دریافتند که در میان اجزاء ترکیب بدنی فقط بین جرم بدون چربی و جرم چربی بدن با علائم کارکرد اجتماعی رابطه ی معنی دار وجود داشت. بین آمادگی جسمانی با ترکیب بدنی و نیز خرده مقیاسهای سلامت عمومی رابطه معنی داری مشاهده نشد، که این امر می تواند ناشی از خطای نمونه گیری باشد. اما بین انعطاف پذیری و استقامت قلبی- تنفسی با برخی از خرده مقیاس های سلامت عمومی رابطه معنی دار بود. در این تحقیق صد و یک دانشآموز دختر دبیرستانی دارای اضافه وزن و چاق شهرستان ورامین از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای بررسی وضعیت آمادگی جسمانی آزمودنیها از شاخصهای استقامت عضلات شکم(درازونشست)، انعطافپذیری(رساندن دست درحالت نشسته به پنجه پا)، استقامت قلبی تنفسی(دوی 548 متر)، چابکی (دوی 4 در 9 متر)، استقامت عضلات کمربند شانه ای(بارفیکس اصلاح شده)، دوی سرعت ( 45 متر) و ترکیب بدنی با اندازه گیری چربی زیرپوستی سه سربازو و پشت ساق پا و با استفاده از فرمول اسلاتر و همکاران مشخص شدند. برای بررسی وضعیت سلامت عمومی از پرسشنامه سلامت عمومی استفاده شد. این که ارتباط منفی بین سطح آمادگی جسمانی با شاخص های سلامت عمومی و کاهش نمرات آن نشان از عدم سلامت جسمانی و روانی دارد و معنی دار بودن ارتباط بین متغیرهای انعطاف پذیری و استقامت قلبی تنفسی با برخی از شاخصهای سلامت عمومی، ممکن است به دلیل تاثیر فاکتورهای آمادگی جسمانی بر سلامت افراد باشد(52).
– احمدوند(1391) در پژوهشی با عنوان مقايسه عوامل آمادگي جسماني وابسته به سلامت و ارتباط آن با اندازه هاي آنتروپومتري دانشجويان سال اول و چهارم دانشگاه هاي ارتش جمهوري اسلامي ايران نشان داد که که در مقايسهی عوامل آمادگي جسماني، استقامت عضلات شکم، انعطاف پذيري عضلات پشت و استقامت قلبي تنفسي و شاخص توده بدن(BMI) در سال اول و دوم اختالاف معني داري وجود نداشت. ولي در استقامت عضلات سرشانه اختلاف معني دار بود. همچنین، در بررسي ارتباط بين عوامل آمادگي جسماني و اندازه هاي پيکر سنجي، بين استقامت قلبی- تنفسي، استقامت عضلات شکم، انعطاف پذيری با درصد چربي، توده چربي، توده بدون چربي، وزن بدن، و BMI رابطه ی مستقيم وجود داشت. در این تحقیق 40 نفر از دانشجویان سال اول و دوم دانشگاه در دو گروه 20 نفری به عنوان نمونه انتخاب شدند(7).
– جعفری و همکاران(1391) در تحقیقی با ه‍دف‌ ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ان‍دازه‌ه‍ای‌ اب‍ع‍اد ب‍دنی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍رش‍اخ‍ص‌ ه‍ای‌ س‍لام‍ت‌ و ع‍وام‍ل‌ آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌ به این نتیجه رسیدند که راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ش‍اخ‍ص‌ ت‍وده‌ ب‍دن‌ ب‍ا آم‍ادگ‍ی‌ ه‍وازی‌، اس‍ت‍ق‍ام‍ت‌ ع‍ض‍لات‌ ش‍ک‍م‌ و ق‍درت‌ ان‍ف‍ج‍اری‌ ع‍ض‍لات‌ پ‍اه‍ا ‬ م‍ع‍ک‍وس‌ و معنی دار ب‍ود، ام‍ا راب‍طه‌ معنی داری‌ ب‍ی‍ن‌ ش‍اخ‍ص‌ ت‍وده‌ ب‍دن‌ و ان‍ع‍طاف‌ پ‍ذی‍ری‌ وج‍ود ن‍داش‍ت. راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ درص‍د چ‍رب‍ی‌ ب‍دن‌ ب‍ا آم‍ادگ‍ی‌ ه‍وازی‌، اس‍ت‍ق‍ام‍ت‌ ع‍ض‍لات‌ ش‍ک‍م‌، ان‍ع‍طاف‌ پ‍ذی‍ری‌ و ق‍درت‌ ان‍ف‍ج‍اری‌ ع‍ض‍لات‌ پ‍اه‍ا م‍ع‍ک‍وس‌ و معنی دار ب‍ود. راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ان‍دازه‌ دورک‍م‍ر ب‍ا آم‍ادگ‍ی‌ ه‍وازی‌، اس‍ت‍ق‍ام‍ت‌ ع‍ض‍لات‌ ش‍ک‍م‌، ان‍ع‍طاف‌ پ‍ذی‍ری‌ و ق‍درت‌ ان‍ف‍ج‍اری‌ ع‍ض‍لات‌ پ‍اه‍ا م‍ع‍ک‍وس‌ معنی دار ب‍ود. راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ن‍س‍ب‍ت‌ دور کمر ب‍ه‌ ب‍اس‍ن‌ ب‍ا آم‍ادگ‍ی‌ ه‍وازی‌، اس‍ت‍ق‍ام‍ت‌ ع‍ض‍لات‌

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع كاهش اضطراب، ترکیب بدنی، تصویر سازی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع آمادگی جسمانی، فعالیت بدنی، سلامت عمومی