منابع پایان نامه با موضوع آمادگی جسمانی، تربیت بدنی، فعالیت جسمانی

دانلود پایان نامه ارشد

بینی نشده انجام دهد(44، 8).
نکتهی قابلتوجه در تعریف آمادگی جسمانی این است که همهی افراد برای انجام امور روزمرهی خود نیازمند آمادگیجسمانی هستند، بنابراین هر شخص متناسب با سطح کاری خود به این آمادگی نیاز دارد. انجام فعالیتها باید با علاقه و انگیزه باشد. این امر جز با داشتن سطح مطلوبی از آمادگیجسمانی میسر نیست. خستگی نیز زمانی به وجود میآید که فرد از نظرجسمانی قادر به انجام کار و فعالیت موردنظر نیست. بنابراین برای جلوگیری از ایجاد خستگی، کسب آمادگی جسمانی و توانمندی درسطح مورد نظرلازم است. هرچقدر فرد از سطح آمادگی بالاتری برخوردار باشد، به حفظ و ارتقاء سلامتی اوکمک شایانی خواهدکرد که حاصل آن یک زندگی خوب و مناسب و بدون رفتارهای ناصحیح است. دراینرابطه، ورزشکردن میتواند این آمادگی را ایجاد کند. با ورزش کردن، فرد نه تنها مفاهیم آمادگیجسمانی را یاد میگیرد. بلکه، با شناخت حقایق آمادگی و عادتهای ورزشی شخصی، یه طور مادامالعمر از این آمادگی لذت می برد(8).

2-2-1-3. آمادگی جسمانی و عملکرد بر روي دستگاه هاي مختلف بدن
1- دستگاه استخوانی و عضلانی: این دستگاه مسئول حرکات و جابجایی انسان هستند. فعالیت شدید و منظم قدرت و توان عضلانی و همچنین استقامت آنها را برای تحمل کار، افزایش می دهد. بیش ترین افزایش در رشد عضلانی به وسیله آن گروه از فعالیت هایی که عضله را با ظرفیت کامل آن به کار می گیرند، ایجاد می شود. کار منظم عضلانی به ویژه اگر با افزایش تدریجی بار توام باشد، باعث افزایش کارآیی عضلات می شود. در واقع تغییرات شیمیایی که بر اثر ورزش در عضله ایجاد می شود کارآیی آن را افزایش می دهد و به همین دلیل در یک فعالیت مشابه میزان خستگی عضلانی در افراد آماده تر، کمتر از افراد غیرآماده است(8).
2- دستگاه قلب و عروق: یکی از اثرات آمادگی جسمانی بر دستگاه های بدن، تأثیر بر دستگاه قلب و عروق است. آمادگی جسمانی ناشی از ورزش منظم و مداوم، باعث تقویت عضلهی قلب می شود و شبکه ی عروق کوچک قلب را که اکسیژن را به سلول های قلبی می رساند و مواد زائد را از آنها خارج می کند، افزایش می دهد(8). به عبارت دیگر، هنگام فعالیتهای ورزشی، چند تغییر در دستگاه قلبی- عروقی رخ می دهد تا جریان خون روانهی عضلات فعال شود و انتقال مواد مورد نیاز مانند اکسیژن، گلوکز، تری گلیسرید متابولیسم را افزایش دهد و دفع مواد تولیدی یعنی دی اکسید کربن را هنگام متابولیسم تسریع کند. این سازگاری ها در افزایش جریان خون و اکسیژن به عضلات فعال کمک می کند تا فرد بتواند فعالیت ورزشی بیشینه و زیر بیشینه را بهتر انجام دهد(42). به رغم این فرایند مهم، پیشرفت فناوري و ماشینیشدن کارها باعث شده است که انسان فعالیت جسمانی کمتري داشته باشد و به دنبال آن با اختلالات فراوان از جمله بیماري کرونرقلب31 مواجه شود.
3- دستگاه گوارش و دفعی: از اثرات دیگر آمادگی جسمانی بر دستگاه های بدن، تأثیر آمادگی جسمانی بر دستگاه گوارش است. فعالیت ورزشی به حفظ شرایط مطلوب اندامهاي دفعی و گوارشی کمک میکند و اعصاب و عضلات شکم و رودهها، فعالیت پایهی بهتري پیدا میکنند و کارآیی عملکرد آنها بهتر میشود. تأثیر دیگر آمادگی جسمانی بر دستگاه عصبی میباشد. زیرا عضلات به وسیله ی اعصاب کنترل میشوند. ورزش، هماهنگی عصبی- عضلانی را افزایش داده، موجب کاهش خستگی عصبی– عضلانی میشود. همچنین، خستگی عصبی ناشی از کارهاي فکري نیز بر اثر فعالیت عضلانی رفع می شوند. آمادگی جسمانی و کاهش اضطراب: هنگامی که افراد مضطرب به ورزشکردن روي می آورند، از اضطراب آنها کاسته میشود. ورزش و فعالیت بدنی، هماهنگیحرکتی و توانایی انجام دادن فعالیتهاي روزمره شغلی را تقویت میکند و باعث میشود که فرد شیوهی زندگی سالم و فعال را برگزیند. با انجام فعالیت متوسط و منظم روزانه، فرد به دور از فشارهاي عصبی می تواند خواب راحتی داشته باشد. علاوه براین، آمادگی جسمانی بر دستگاه اسکلتی- عضلانی نیز اثرگذار است. دستگاه اسکلتی– عضلانی مسئول حرکات و جابجایی انسان است. فعالیتهاي شدید و منظم، قدرت و توان عضلات و همچنین استقامت آنها را براي تحمل کار، افزایش میدهد.
در واقع، تغییرات شیمیایی که بر اثر ورزش در عضله ایجاد میشود، کارآیی آن را افزایش داده، میزان خستگی را کمتر میکند. در این رابطه، برجستهترین نوع تمریناتی که برای بهبود سلامتی و افزایش میزان عملکرد ورزشکاران استفاده میشود، تمرینات استقامتی و مقاومتی هستند. کار منظم عضلانی، به ویژه اگر با افزایش بار همراه شود، موجب بهبود کارآیی عضلات میشود(42). فعالیت بدنی، همچنین موجب کاهش پوکی استخوان در افراد مسن و زنان میشود و از مشکلات احتمالی که در دوران میانسالی و کهنسالی با آن روبه رو خواهند شد، به طور قابل ملاحظه اي میکاهد.
4- دستگاه تنفس و ریه ها: ورزش عملکرد ریه ها را به وسیله عمیق کردن روند تنفس افزایش می دهد. میزان تنفس در افراد آماده کمتر است و ممکن است در هنگام استراحت 6 تا 8 بار در دقیقه باشد. فعالیت جسمانی سبب عمیق تر شدن تنفس دیافراگمی شده و در نتیجه اکسیژن بیشتری به خون می رسد. افراد غیر ورزشکار بخش بیشتری از ریه ها در هنگام عمل دم از هوا خالی می ماند؛ بنابراین ورزش منظم باعث کارآیی بیشتر تنفس می شود و افراد آماده هوا و اکسیژن بیشتری نسبت به افرادی که آمادگی جسمانی ندارند دریافت می کنند(44).
5- دستگاه اعصاب: عضلات به وسیله اعصاب کنترل می شوند. ورزش هماهنگی عصبی– عضلانی را افزایش می دهد. بنابراین خستگی عصبی ممکن است با فعالیت جسمانی کاهش یابد، همچنین خستگی عصبی ناشی از کار فکری بر اثر فعالیت عضلانی رفع می شود.
6- ترکیب بدن: از دیگر تأثیرات آمادگی جسمانی بر ترکیب بدن و کنترل وزن بدن است. ورزش باعث مصرف انرژی اضافی می شود و از افزایش چربی جلوگیری می کند. از آنجا که تنها راه از بین بردن چربی اضافی، سوزاندن آن است، ورزش، مقدار مصرف کالري در بدن را افزایش میدهد. مقدار کالري مصرفی، به شدت و مدت تمرین بستگی دارد. هر قدر تمرین شدیدتر باشد، مدت انجام آن محدودتر میشود. اثرات تمرین هنگامی که تمرین متوقف میشود از بین نمیرود. فعالیت طولانی مدت مانند دویدن در مسافت هاي زیاد، درجه حرارت بدن را افزایش میدهد و باعث میشود که هورمونها انرژي را به حرکت درآورند، در نتیجه سوخت و ساز افزایش پیدا میکند. زمانی که تمرین متوقف میشود، مدت زمانی طولانی براي استراحت وجود دارد که مقدار کالري مصرفی در این فاصله از مقدار کالري مصرفی در زمان استراحت بیشتر است. تحقیقات نشان داده است که ورزش، قبل و بعد از غذا، در کاهش مقدار چربی خون موثر است. ورزش سنگین قبل از غذا میتواند از پراشتهایی و در نتیجه پرخوري جلوگیري کند سوخت و ساز چربی را افزایش میدهد و حتی بر سوخت و ساز چربی مصرفی بعد از فعالیت نیز میافزاید. پس از ورزش، میزان سوخت و ساز به مدت زیادي بالا باقی میماند و چربی مصرف شده پس از فعالیت به سرعت جایگزین انرژي از دسترفته میشود(49).
7- دیگر مزایای فیزیولوژیک: فعالیت ورزشی با ایجاد تونوس عضلانی مناسب انعطاف پذیری بیشتر و احساس تندرستی، بهبود وضعیت قامت و ظاهر شخص کمک می کند. بیشتر کسانی که به آمادگی جسمانی مطلوب می رسند به مسائل مالی مانند تغذیه مناسب، استراحت و آرامش، بیشتر توجه می کنند و ممکن است عادت های غیر بهداشتی مانند سیگار کشیدن را نیز کنار بگذارند، زیرا نمی خواهند مزایای به دست آماده از طریق فعالیت جسمانی را از دست بدهند.

2-2-1-4. پژوهش در حوزه آمادگی جسمانی
هرچند در متجاوز از یک قرن گذشته، انجام پژوهش های مختلف یکی از تلاش های جدی معلمان تربیت بدنی بوده، ولی چنانچه ذکر شد، انتقال رهبری پزشکی به آموزشی در حوزه تربیت بدنی پس از جنگ جهانی اول باعث شد تا پژوهش ها در درجه اول در دوره های آموزشی پس از لبسانس اهمیت یابد. تا پیش از جنگ جهانی دوم، آزمایشگاه های پژوهشی تربیت بدنی خیلی نادر بودند که مهم ترین آنها در کالج اسپیرنگ فیلد، دانشگاه ایالتی ایوا و کالج جورج ویلیامز وجود داشت. در ایفرد، بخش پژوهشی در سال 1928 و شورای پژوهشی در سال 1942 تأسیس شد و فصلنامه پژوهشی در سال 1930 پا گرفت.
پس از جنگ جهانی دوم تعداد آزمایشگاه های پژوهشی رو به افزایش نهاد، به طوری که در حال حاضر دپارتمان های تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی بسیاری تاسیس شده و اساتید متبحر و با تجربه ای در ازمایشگاه ها مشغول به کار هستند و همچنین پژوهش های بین رشته ای توسعه یافته اند. از نظر پزوهش های آمادگی جسمانی چیزی که نمود پیدا کرد، تشکیل کالج امریکایی طب ورزشی در سال 1954 بود. در این کالج اساتید تربیت بدنی با پزشکان و فیزیولوژیست های ورزشی در قالب برنامه های پژوهش مشترک همکاری می کنند که نتایج بسیاری نیز داشته است.
به طور قطع و یقین پژوهش های آمادگی جسمانی به حوزه تربیت بدنی محدود نشده است. در سال های اخیر چندین رشته دیگر نیز در این زمینه به وجود آمده اند که در برخی از آنها اساتید تربیت بدنی نیز همکاری کرده اند. برخی از این رشته ها عبارتند از اپیدمیولوژی که متخصصان این رشته نشان داده اند، فعالیت های ورزشی موثر در کنار رژیم غذایی مناسب در کاهش چربی بدن بسیار مؤثر است؛ رشته کاردیولوژی که متخصصان این رشته نشان داده اند ورزش برای پیشگیری از حملات قلبی و بازتوانی آسیب دیدگان قلبی ضروری است؛ پزشکان همچنین مطلوب بودن فعالیت بدنی پیش از عمل جراحی و ورزش را پس از جراحی های عمده یادآور شده اند، فیزیولوژی ورزشی که متخصصان آن معتقدند ورزش به گونه مناسبی فشار خون، ضربان قلب استراحتی و ورزشی و غلظت های کلسترول و تری گلیسیرید موجود در خون را کاهش می دهد.
پزشکان متخصص فیزیوتراپی که آثار زیان بار استراحت مطلق – حتی به مدت کم را برای کل ارگانیسم بدن تبیین کرده اند. روان پزشکان که ارزش فعالیت های ورزشی را در درمان اختلالات ذهنی، روانی، و هیجانی نشان داده اند و پیران شناسان که ارزش فعالیت های بدنی مناسب را در جلوگیری از تحلیل بدن که با فرایند پیری توام است یادآور شده اند. همچنین مطالعاتی که در حوزه تجارت و صنعت انجام شده، حاکی از ارزشمند بودن آمادگی جسمانی در کاهش کارگریزی، در افزایش کارآیی کارگران و طولانی شدن دوره کاری کارکنان و مدیران است. معلمان تربیت بدنی بر کلیت بدن به لحاظ جسمانی به لحاظ ذهنی و به لحاظ روانی و اجتماعی تاکید دارند و ماهیت و محتوا و اهمیت تفاوت های جسمانی بین افراد را مطالعه کرده اند.
پزشکان امروزه تمایل زیادی به مطالعه نقش ورزش در درمان پیدا کرده اند. سال ها قبل این گرایش وجود نداشت. انجمن ها و پیشگامان حرفه پزشکی روز به روز اعتقاد راسخ تری پیدا میکنند که ورزش مناسب یک ابزار ارتقا دهنده بهداشت و سلامتی است. کلیه ابعاد پژوهش های مربوط به حوزه آمادگیجسمانی، بخش اساسی از وضعیت حاضر آمادگیجسمانی را تشکیل میدهند. پژوهشها باعث شده است تا جنبه های بسیاری از آمادگیجسمانی در حد گستردهای در متون حرفهایی و در رسانه های مختلف برای افراد عادی منتشر شوند(44).

2-2-1-5. مؤلفه های آمادگی جسمانی
آمادگیجسمانی را به دو بخش آمادگی انرژی و آمادگی عضلانی تقسیم نمودهاند(30). ایفرد، با
توجه به دو هدف کلی آمادگی جسمانی، یعنی هدف تندرستی و هدف مهارتی، عوامل آمادگی جسمانی را نیز به دو طبقه تقسیم کرده است که عبارت از عوامل وابسته به تندرستی و عوامل وابسته به مهارت حرکتی می باشد.
در آمادگی وابسته به تندرستی، به توسعه کیفیت های مورد نیاز برای اجرای خوب عملکرد و همچنین حفظ شیوه زندگی سالم، توجه می شود. بنابراین در مباحث تندرستی، منظور از آمادگی جسمانی این نوع از آمادگی است. عوامل این نوع آمادگی شامل قدرت عضلانی، استقامت عضلانی، استقامت قلبی– تنفسی، انعطاف پذیری و ترکیب بدن است.
در آمادگی وابسته به مهارت حرکتی، به توسعه کیفیت های مورد نیاز برای اجرای بهتر ورزش ها و دیگر فعالیت های جسمانی توجه می شود، به همین دلیل بعضی مواقع به این نوع آمادگی، آمادگی حرکتی نیز می

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع آمادگی جسمانی، تربیت بدنی، اوقات فراغت Next Entries منابع پایان نامه با موضوع اکسیژن مصرفی، انعطاف پذیری، حداکثر اکسیژن مصرفی