منابع پایان نامه ارشد درمورد b، تيمار، ميانگين

دانلود پایان نامه ارشد

مقادير بيشتر زئوليت مي تواند با توانايي که در جذب و نگهداري رطوبت مازاد در خاک را دارد، دامنه ي نوسانات پرآبي خاک (24 تا 48 ساعت بعد از هر بار آبياري مزرعه که شرايط غرقابي و کمبود اکسيژن در محيط ريشه ي گياه حاکم است) و کم آبي (با توجه به بافت خاک، درجه حرارت، نحوه ي کاشت، مقدار ماده ي آلي موجود در خاک و ….. 6-5 روز پس از هر آبياري) که هر دو حالت براي رشد و نمو گياه شرايط نامطلوبي هستند، را کاهش مي دهد و با ايفاي اين نقش مهم، باعث فراهم شدن شرايط يکنواخت تري از نظر دسترسي گياه به رطوبت مطلوب در خاک مي شود. مصرف ساليسيليک اسيد نيز با ايجاد يک سيستم مقاومت در برابر شرايط نا مساعد محيطي در گياه و به طور کلي ايجاد يک سيستم دفاعي در تمام اندام هاي گياه، براي جلوگيري از هدر رفت رطوبت اضافي با کاهش تعداد شاخهي فرعي در گياه به اين شکل در مقابل کم آبي در گياه ايجاد تحمل به شرايط کم آبي را به وجود ميآورد.
(جدول4-1) نتايج تجزيه واريانس صفات
ميانگين مربعات MS
تعداد شاخه ي فرعي
قطر ساقه
ارتفاع اولين شاخه
از سطح زمين
ارتفاع گياه
درجه آزادي
منابع تغييرات
182/0 n.s
511/10 **
32/16 n.s
**763/397
3
تکرار
253/20 **
713/3 **
19/587 **
**395/2149
2
آبياري
268/0
249/0
14/5
815/10
6
خطاي عامل اصلي
590/2 **
776/0 n.s
69/46 **
*759/89
2
زئوليت
107/0 n.s
212/0 n.s
23/8 n.s
ns773/15
1
ساليسيليک اسيد
399/3 **
081/2 **
78/31 **
*713/83
4
آبياري×زئوليت
196/0 n.s
018/0 n.s
63/1 n.s
ns496/2
2
آبياري×ساليسيليک اسيد
157/0 n.s
289/0 n.s
33/7 n.s
ns226/10
2
زئوليت×ساليسيليک اسيد
067/0 n.s
160/0 n.s
42/5 n.s
ns089/10
4
آبياري×زئوليت×ساليسيليک اسيد
289/0
502/0
41/4
848/23
45
خطاي عامل فرعي
70/10
63/12
27/4
16/7

ضريب تغييرات(درصد)
ns، *،** به ترتيب غير معني دار، معني دار در سطح احتمال پنج و يک درصد.

(جدول4-2) مقايسه ميانگين هاي اثرات اصلي صفات
تعداد شاخه ي
فرعي
قطر ساقه
(ميلي متر)
ارتفاع اولين شاخه از
سطح زمين (سانتي متر)
ارتفاع گياه
(سانتي متر)
تيمار
تنش آبي
07/6 a
06/6 a
61/54 a
00/79 a
(100% نياز آبي گياه) I0
69/4 b
42/5 b
17/48 b
12/64 b
(85% نياز آبي گياه)I1
33/4 b
34/5 b
88/44 c
43/61 c
(70% نياز آبي گياه)I2
زئوليت
66/4 b
40/5 a
65/47 b
07/66 b
(عدم مصرف)Z0
12/5 a
72/5 a
68/49 a
62/68 ab
(4 تن در هکتار) Z1
30/5 a
70/5 a
33/50 a
86/69 a
(8 تن در هکتار) Z2
ساليسيليک اسيد
06/5 a
66/5 a
56/49 a
71/67 a
(عدم مصرف)SA0
99/4 a
55/5 a
88/48 a
65/68 a
(محلول پاشي) SA1
ميانگين هايي كه حداقل در يك حرف مشتركند، اختلاف آماري معني داري در آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

(جدول4-3) مقايسه ميانگين‌هاي اثرات متقابل دو گانهي صفات
تعداد شاخه ي فرعي
قطر ساقه
(ميلي متر)
ارتفاع اولين شاخه از سطح زمين (سانتي متر)
ارتفاع گياه (سانتي متر)
تيمار
آبياري×زئوليت (I×Z)
96/5 b
05/6 ab
55/53 b
65/77 b
I0Z0
43/5 bc
68/5 a-c
52/53 b
28/76 b
I0Z1
81/6 a
44/6 a
75/56 a
07/83 a
I0Z2
47/4 ef
35/5 b-d
80/47 c
35/63 c
I1Z0
75/4 d-f
38/5 b-d
69/47 c
81/63 c
I1Z1
85/4 de
52/5 b-d
02/49 c
19/65 c
I1Z2
56/3 g
79/4 d
61/41 e
20/57 d
I2Z0
17/5 cd
10/6 ab
84/47 c
76/65 c
I2Z1
25/4 f
13/5 cd
21/45 d
33/61 cd
I2Z2
آبياري×ساليسيليک اسيد(I×SA)
19/6 a
09/6 a
84/54 a
27/78 a
I0SA0
95/5 a
03/6 a
38/54 a
73/79 a
I0SA1
63/4 b
50/5 ab
80/48 b
01/64 b
I1SA0
75/4 b
33/5 b
53/47 b
22/64 b
I1SA1
38/4 b
39/5 b
04/45 c
86/60 b
I2SA0
27/4 b
29/5 b
73/44 c
00/62 b
I2SA1
زئوليت×ساليسيليک اسيد(Z×SA)
75/4 bc
50/5 a
47/48 bc
94/65 b
Z0SA0
58/4 c
29/5 a
84/46 c
19/66 b
Z0SA1
20/5 ab
85/5 a
14/50 ab
56/68 ab
Z1SA0
03/5 a-c
59/5 a
22/49 ab
68/68 ab
Z1SA1
25/5 a
63/5 a
06/50 ab
64/68 ab
Z2SA0
36/5 a
77/5 a
59/50 a
08/71 a
Z2SA1
ميانگين هايي كه حداقل در يك حرف مشتركند، اختلاف آماري معني داري در آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

(جدول4-4) مقايسه ميانگين‌هاي اثرات متقابل سه گانهي صفات
تعداد شاخه ي فرعي

قطر ساقه
(ميلي متر)
ارتفاع اولين شاخه از سطح زمين (سانتي متر)
ارتفاع گياه
(سانتي متر)
تيمار

تنش آبي×زئوليت×ساليسيليک اسيد (I×Z×SA)
25/6 ab
27/6 ab
04/54 bc
88/77 b
I0Z0SA0
67/5 bc
83/5 a-d
07/53 bc
43/77 b
I0Z0SA1
55/5 b-d
78/5 a-d
52/54 a-c
47/76 b
I0Z1SA0
32/5 c-e
57/5 a-d
52/52 cd
08/76 b
I0Z1SA1
77/6 a
21/6 a-c
96/55 ab
46/80 ab
I0Z2SA0
85/6 a
68/6 a
55/57 a
68/85 a
I0Z2SA1
40/4 fg
43/5 b-d
37/49 e
48/63 c-e
I1Z0SA0
55/4 ef
27/5 b-d
24/46 e-g
23/63 c-e
I1Z0SA1
77/4 d-f
46/5 b-d
36/47 e-g
04/63c-e
I1Z1SA0
72/4 df
30/5 b-d
01/48 ef
58/46 cd
I1Z1SA1
72/4 d-f
62/5 a-d
68/49 de
51/65 cd
I1Z2SA0
97/4 c-f
43/5 b-d
35/48 ef
87/64 cd
I1Z2SA1
60/3 gh
81/4 d
01/42 hi
47/56 e
I2Z0SA0
52/3 h
77/4 d
20/41 i
93/57 de
I2Z0SA1
30/5 c-e
30/6 ab
55/48 ef
16/66 c
I2Z1SA0
05/5 c-f
90/5 a-d
12/47 e-g
37/65 cd
I2Z1SA1
25/4 f-h
06/5 cd
54/44 gh
96/59 c-e
I2Z2SA0
25/4 f-h
20/5 b-d
88/45 fg
70/62 c-e
I2Z2SA1
ميانگين هايي كه حداقل در يك حرف مشتركند، اختلاف آماري معني داري در آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

4-5: تعداد غوزه در بوته:
اعمال تنش خشکي پس از مرحله تشکيل غوزه هاي اوليه باعث کاهش تعداد غوزه هاي ثانويه و ثالثيه مي شود، که قطر اين غوزه ها از غوزه هاي اوليه کمتر است (Dajue and Mundel, 1996). تعداد غوزه در بوته، تحت تأثير سطوح مختلف آبياري و مصرف زئوليت قرار گرفت و هر کدام در سطح آماري يک درصد معني دار شدند (جدول4-5). همچنين اثر متقابل اين دو تيمار (آبياري و زئوليت) نيز در سطوح يک درصد معني دار شد ولي مصرف ساليسيليک اسيد و همچنين اثر متقابل آبياري و ساليسيليک اسيد، زئوليت و ساليسيليک اسيد و همچنين آبياري، زئوليت و ساليسيليک اسيد بر روي تعداد غوزه در بوته تأثير معني داري نداشت (جدول4-5). در جدول مقايسه ميانگين اثرات اصلي در بين سطوح مختلف تنش آبي بيشترين تعداد غوزه در بوته با ميانگين 53/6 غوزه مربوط به تيمار شاهد (آبياري بر اساس 100 درصد نياز آبي گياه) و کمترين تعداد غوزه در بوته با ميانگين 94/4 غوزه مربوط به تيمار تنش شديد (آبياري بر اساس 70 درصد نياز آبي گياه) بود ( جدول4-6). در سطوح مختلف مصرف زئوليت بيشترين تعدا غوزه در بوته مربوط به تيمار مصرف 8 تن در هکتار زئوليت با 79/5 غوزه و کمترين تعداد غوزه در بوته با 21/5 غوزه مربوط به تيمار عدم مصرف زئوليت مشاهده گرديد. همچنين در تيمار مصرف ساليسيليک اسيد بيشترين تعداد غوزه مربوط به تيمار محلول پاشي ساليسيليک اسيد با 59/5 غوزه در بوته بود (جدول4-6). کافي و رستمي (1386) طي تحقيقي در مشهد، اظهار داشتند که، در هر دو سال آزمايش اثر تيمار تنش آبي بر تعداد غوزه در بوته معني دار بود. به طوري که بيشترين تعداد غوزه در هر بوته با ميانگين 8/10 عدد مربوط به تيمار آبياري کامل (شاهد) و کمترين تعداد غوزه در هر بوته با ميانگين 1/6 عدد مربوط به تيمار تنش خشکي شديد بود. معمولاً در گلرنگ به ازاي توليد هر شاخه فرعي، يک غوزه نيز توليد خواهد شد و کمتر ديده شده که انتهاي هر شاخه فرعي به يک غوزه ختم نگردد. نتايج مقايسه ميانگين اثرات متقابل دوگانهي آبياري و زئوليت نشان داد که بيشترين تعداد غوزه در بوته با ميانگين 25/7 غوزه مربوط به تيمار آبياري بر اساس 100 درصد نياز آبي گياه و مصرف 8 تن زئوليت در هکتار و کمترين مقدار آن با ميانگين 12/4 غوزه متعلق به تيمار آبياري بر اساس 70 درصد نياز آبي گياه و عدم مصرف زئوليت بود (جدول4-7). بر اساس نتايج اين جدول در بين اثرات متقابل دوگانهي آبياري و سالسيليک اسيد، بيشترين تعداد غوزه در بوته با ميانگين 57/6 غوزه متعلق به تيمار آبياري بر اساس 100 درصد نياز آبي گياه و محلول پاشي ساليسيليک اسيد و کمترين مقدار آن با ميانگين 78/4 غوزه مربوط به تيمار آبياري بر اساس 70 درصد نياز آبي گياه و محلول پاشي ساليسيليک اسيد بود. در بين اثرات متقابل دوگانهي زئوليت و ساليسيليک اسيد نيز بيشترين تعداد غوزه در بوته با ميانگين 90/5 غوزه مربوط به تيمار مصرف 8 تن زئوليت در هکتار و محلول پاشي ساليسيليک اسيد و کمترين مقدار آن با ميانگين 15/5 غوزه متعلق به تيمار عدم مصرف زئوليت به همراه محلول پاشي ساليسيليک اسيد بود (جدول4-7). صفت تعداد غوزه در بوته طبق نتايج جدول مقايسه ميانگين هاي اثرات متقابل سه گانه، در تيمار (آبياري بر اساس 100 درصد نياز آبي گياه + مصرف 4 تن در هکتار زئوليت + مصرف ساليسيليک اسيد) بيشترين تعداد غوزه در بوته با ميانگين 42/7 غوزه را به خود اختصاص داد و کمترين تعداد غوزه در بوته با 95/3 غوزه مربوط به تيمار (آبياري بر اساس 85 درصد نياز آبي گياه + عدم مصرف زئوليت + محلول پاشي ساليسيليک اسيد) بود (جدول4-8). در بررسي اثر تنش کمبود آب بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام گلرنگ، بيشترين تعداد غوزه در بوته با ميانگين 7/25 عدد توسط رقم اصفهان، در تيمار قطع آبياري در مرحله گلدهي وکمترين تعداد غوزه در بوته با ميانگين 6/17 عدد توسط رقم اراك، در تيمار قطع آبياري در مرحله گلدهي گزارش شده است (Nabipour et al., 2007).
صفت تعداد غوزه در بوته بر صفات تعداد دانه در گياه و عملکرد دانه مؤثر است و از اين رو با اهميت مي باشد. با افزايش شدت تنش به علت کاهش رشد گياه تعداد غوزه هاي کمتري در گياه تشکيل مي شود. از طرفي زئوليت و ساليسيليک اسيد اثر سوء تنش آبي را کاهش داده و با مصرف بيشتر زئوليت و مصرف ساليسيليک اسيد تعداد غوزه هاي بيشتري نسبت به حالتي که بدون زئوليت و ساليسيليک اسيد مي باشد، تشکيل مي شود. پس مي توان گفت که با تأمين نياز رطوبتي گياه و کاهش تبخير و تعرق در گياه، گياه توانايي توليد و رشد بهتري دارد و تعداد غوزه نيز افزايش مي يابد.

4-6: تعداد غوزه ي نابارور:
در جدول تجزيه واريانس صفات، صفت تعداد غوزه ي نابارور تحت تأثير مصرف زئوليت، ساليسيليک اسيد و
اثرات متقابل آن ها در سطح آماري يک درصد و تحت تأثير تنش آبي در سطح آماري پنج درصد قرار گرفت (جدول4-5). طبق نتايج جدول مقايسه ميانگين اثرات اصلي مشاهده شد که با افزايش شدت تنش آبي تعداد غوزه ي نابارور در گياه نيز افزايش مي يابد به طوري که بيشترين تعداد غوزه ي نابارور با ميانگين 61/0 غوزه متعلق به تيمار تنش آبي شديد (آبياري بر اساس 70 درصد نياز آبي گياه) و کمترين آن با ميانگين 47/0 غوزه مربوط به تيمار عدم تنش آبي (شاهد) بود. در بين سطوح مختلف مصرف زئوليت نيز با افزايش مقادير مصرف زئوليت تعداد غوزه ي نابارور افزايش مي يابد، البته لازم به ذکر است با افزايش بيشتر مصرف زئوليت اين تعداد غوزه نسبت به تيمار عدم مصرف زئوليت کاهش مي يابد، به طوري که بيشترين و کمترين تعداد غوزه ي نابارور با ميانگين هاي 60/0 و 54/0 غوزه به ترتيب مربوط به تيمار هاي مصرف 4 و 8 تن زئوليت در هکتار بود، اين در حالي مي باشد که در تيمار عدم مصرف زئوليت، تعداد غوزه ي نابارور با ميانگين 54/0 غوزه بدست آمده است (جدول4-6). طبق نتايج اين جدول با محلول پاشي ساليسيليک اسيد نيز تعداد غوزه ي نابارور نسبت به تيمار عدم مصرف ساليسيليک اسيد افزايش نشان داده است (جدول4-6). نتايج جدول مقايسه ميانگين اثرات

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد گياه، زئوليت، ميانگين Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تيمار، ميانگين، زئوليت