منابع پایان نامه ارشد درمورد b، اکولوژيک، گياهي

دانلود پایان نامه ارشد

1/4 3/21 02/0=P

همبستگي گونه-محيط ميانگين مقدار احتمال
محور اول 82/0 69/0 04/0=P
محور دوم 87/0 7/0 02/0=P
محور سوم 82/0 72/0 06/0=P

نتايج همبستگي بين محورها با عوامل محيطي و شاخص‌هاي تنوع زيستي در جدول (4-4) آورده شده است. نتايج حاکي از اين بود که محور اول با متغير ارتفاع از سطح دريا و شاخص‌ تنوع سيمپسون همبستگي منفي و با درصد لاشبرگ همبستگي مثبت دارد. اما محور دوم با شاخص‌هاي غناي مارگالف و منهينيک و تنوع شانون-وينر و سيمپسون و يکنواختي همبستگي مثبت و با درصد پوشش علفي همبستگي منفي نشان داد.

مشخصه
محور اول
محور دوم
شاخص تنوع شانون-وينر
شاخص تنوع سيمپسون
شاخص غناي مارگالف
شاخص غناي منهينک
شاخص يکنواختي
ارتفاع از سطح دريا
درصد شيب
جهت جغرافيايي
درصدپوشش درختي
درصدپوشش علفي
درصد لاشبرگ
درصد پوشش سنگي
آهک
ماده آلي
فسفر
پتاسيم
هدايت الکتريکي
سديم تبادلي
ماسه
سيلت درشت
رس
سيلت ريز
اسيديته
C/N
ازت کل
**41/0-
** 59/0-
ns 14/0
ns 1/0
** 45/0-
** 42/0-
ns 26/0-
ns 04/0
*29/0
ns15/0-
**6/0
ns1/0-
ns2/0
ns 08/0
ns 13/0-
ns 16/0-
ns 11/0
ns 14/0
ns 03/0
ns1/0-
ns 06/0
ns 05/0-
ns 1/0
ns 08/0-
ns07/0
** 7/0
** 61/0
** 52/0
** 82/0
** 81/0
ns 13/0-
** 41/0-
ns03/0-
ns 09 /0-
** 53/0
ns 02/0-
ns 45/0
ns 04/0
ns 1/0-
ns 2/0-
ns 01/0
ns 15/0-
ns 04/0-
ns13/0-
ns 07/0-
ns 03/0
ns16/0
ns 18/0
ns 41/0
ns 2/0-

در شکل (4-3) نيز مي‌توان مؤثرترين متغيرهاي محيطي در ارتباط با گروه‌هاي اکولوژيک را مشاهده نمود. با توجه به شکل (4-3) مي‌توان بيان نمود که متغير درصد لاشبرگ با محور اول رابطه مثبت دارد اما ارتفاع از سطح دريا، يکنواختي، تنوع سيمپسون و شانون-وينر ارتباط معکوس دارد. همچنين شاخص‌هاي يکنواختي پايلو، منهينيک و سيمپسون با محور دوم رابطه مثبت نشان داد و پوشش علفي با محور دوم رابطه منفي دارد. اما از نظر گروههاي اکولوژيک مي‌توان بيان نمود که گروه اکولوژيک اول بر روي خاکهاي با درصد لاشبرگ بيشتر حضور دارد اما گروه دوم در ارتفاعات بالاتر و در مناطق با درصد پوشش علفي بيشتر وجود دارد و از لحاظ تنوع زيستي ضعيف مي‌باشد. برعکس گروه اکولوژيک سوم و به ويژه گروه چهارم داراي تنوع زيستي بالاتري مي‌باشند.

شکل (4-4)، نيز نمودار مهمترين متغيرهاي محيطي در فضاي گونه را نشان مي‌دهد. نتايج نشان داد که گونه‌هاي Quercus brantii، Medicago sativa، Malva nicaeensis وRochilea fmacrocalyx در محور اول داراي ارزش مثبت و بالايي هستند و با ارتفاع از سطح دريا رابطه معکوس دارند اين بدان معني است که با کاهش ارتفاع، حضور اين گونه‌ها بيشتر مي‌شود و همچنين در قطعات نمونه‌هايي که داراي درصد لاشبرگ بالايي هستند، پراکنش دارند. گونه‌هاي Lithospermum arvense، Malva nicaeensis،Prangos ferulaceae ، Sonchus asper، Ixiliriom tataricum، Stachys pilifecra در محور دوم داراي ارزش مثبت و بالايي هستند در نتيجه در قطعات نمونه‌اي حضور دارند که داراي پوشش علفي کمي هستند.

شکل 4-4- متغيرهاي محيطي در ارتباط با گونه‌هاي گياهي
4-1-2- 2-نتايج آناليز واريانس و مقايسه ميانگين
نتايج تحليل واريانس يک طرفه بين شاخص‌ها و عوامل محيطي در گروه‌هاي اکولوژيک مختلف در جدول (4-5) آمده است. نتايج آناليز واريانس نشان داد که شاخص‌هاي تنوع سيمپسون، شانون-وينر و شاخص‌هاي غناي مارگالف و منهينيک و شاخص يکنواختي پايلو و متغيرهاي ارتفاع از سطح دريا و شيب و درصد لاشبرگ و جهت جغرافيايي در گروه‌هاي مختلف داراي اختلاف آماري معني‌داري هستند. نتايج مقايسه ميانگين دانکن نيز نشان داد که شاخص‌هاي تنوع سيمپسون و شانون-وينر و غناي منهينيک و يکنواختي پايلو بين گروه‌هاي 1 و 2 با گروه‌هاي 3 و 4 داراي اختلاف معني‌داري هستند. شاخص سيمپسون در گروه 4، شانون-وينر در گروه 3، شاخص منهينيک و پايلو به ترتيب در واحدهاي 3 و 4 بيشترين مقدار را دارد. شاخص غناي مارگالف و درصد پوشش علفي در گروه 2 بيشترين مقدار را دارد. گروه 1 بيشترين مقدار درصد لاشبرگ را دارد و گروه 4 بيشترين درصد شيب را دارد (جدول 4-6).

جدول 4- 5- نتايج آناليز واريانس شاخص‌هاي تنوع زيستي و متغيرهاي محيطي در گروه‌هاي اکولوژيک
شاخص‌ها سيمپسون شانون-وينر مارگالف منهينک پايلو
مقدار F 4/8 81/10 7/5 51/12 32/10
مقدار احتمال **000/0 **000/0 **002/0 **000/0 **000/0
متغيرها شيب ارتفاع ازسطح دريا جهت درصدلاشبرگ پوشش علفي پوشش درختي پوشش سنگي
مقدار F 97/2 3/3 1/3 39/4 69/0 71/0 22/0
مقدار احتمال *04/0 *02/0 *05/0 **008/0 ns 55/0 ns 54/0 ns 45/0
**معرف معني‌دار بودن در سطح 1 درصد، *معني‌دار بودن در سطح 5 درصد، nsعدم معني‌‌داري

جدول 4-6- ميانگين شاخص‌هاي تنوع و عوامل محيطي در گروه‌هاي اکولوژيک
گروه‌هاي اکولوژيک
گروه 1
گروه 2
گروه 3
گروه 4
سيمپسون
b04/0 ±86/0
b03/0 ±87/0
a 02/0 ±91/0
a03/0 ±92/0
شانون-وينر
b 24/0± 54/2
b 28/0± 62/2
a24/0 ± 11/3
a 27/0±09/3
غناي مارگالف
bc91/0± 49/6
13/6 ± 2/1c
7/0± 99/7a
2/1± 54/7 ab
غناي منهينيک
b 31/0 ±46/2
b46/0± 21/2
a 41/0± 22/3
a 48/0±02/3
يکنواختي پايلو
b 05/0± 71/0
b 05/0± 73/0
a 04/.±83/0
a 08/0± 85/0
درصد شيب
b 08/0± 28/0
ab15/0± 38/0
ab 05/0± 37/0
a07/0± 48/0
درصد لاشبرگ
a7/10±56/13
b 3 ±11/7
b 4±5
b 4/2±83/7
درصدپوشش درختي
53 ±3/20a
a5/15 ±54
a19/19 ±52
a6/14±45
درصد پوشش علفي
22/77±3/14a
05/81 ±14a
5/67 ±9/19a
7/74 ±11/1a
درصد پوشش سنگي
a4/7± 8/28
a 5/11 ± 6/26
a4/14± 5/37
a7/13± 30
ارتفاع از سطح دريا
a8/54 ±2/2244
a112 ± 4/2344
a 4/50 ±1/2270
a2/52 ± 3/2343
جهت جغرافيايي
a7/20± 7/252
b108± 3/188
ab6/76 ±134
ab 9/17± 5/162

گروه‌هاي اکولوژيک
گروه 1
گروه 2
گروه 3
گروه 4
سيمپسون
b04/0 ±86/0
b03/0 ±87/0
a 02/0 ±91/0
a03/0 ±92/0
شانون-وينر
b 24/0± 54/2
b 28/0± 62/2
a24/0 ± 11/3
a 27/0±09/3
غناي مارگالف
bc91/0± 49/6
13/6 ± 2/1c
7/0± 99/7a
2/1± 54/7 ab
غناي منهينيک
b 31/0 ±46/2
b46/0± 21/2
a 41/0± 22/3
a 48/0±02/3
يکنواختي پايلو
b 05/0± 71/0
b 05/0± 73/0
a 04/.±83/0
a 08/0± 85/0
درصد شيب
b 08/0± 28/0
ab15/0± 38/0
ab 05/0± 37/0
a07/0± 48/0
درصد لاشبرگ
a7/10±56/13
b 3 ±11/7
b 4±5
b 4/2±83/7
درصدپوشش درختي
53 ±3/20a
a5/15 ±54
a19/19 ±52
a6/14±45
درصد پوشش علفي
22/77±3/14a
05/81 ±14a
5/67 ±9/19a
7/74 ±11/1a
درصد پوشش سنگي
a4/7± 8/28

a4/14± 5/37
a7/13± 30
ارتفاع از سطح دريا
a8/54 ±2/2244
a112 ± 4/2344
a 4/50 ±1/2270
a2/52 ± 3/2343
جهت جغرافيايي
a7/20± 7/252
b108± 3/188
ab6/76 ±134
ab 9/17± 5/162

4-1-3- بحث و نتيجه‌گيري گروه گونه‌هاي اکولوژيک
در قرن اخير تشخيص و تفكيك اجتماعات گياهي با تمركز بر پراكنش، تركيب و طبقه‌بندي جوامع گياهي محور علم اکولوژي گياهي بوده است (کاشين و همکاران، 2003). روشهاي رسته‌بندي و طبقه‌بندي به عنوان كاري بنيادي براي مطالعه و توصيف تغييرات پوشش گياهي به طور گسترده‌اي در اكولوژي گياهي استفاده مي‌شود (گرابهير180 و همکاران، 2003). براي ساده كردن پيوستگي ساختار پوشش گياهي و براي كمك به درك بهتر روابط بين پوشش گياهي و عوامل محيطي از طبقه‌بندي پوشش گياهي با استفاده از روش تجزيه و تحليل دو طرفه گونه‌هاي معرف به صورت گسترده‌اي استفاده مي‌شود (هاردتل181 و همکاران، 2005.، مک‌نب و همکاران، 1999.، اسحاقي‌راد، 1388.، متاجي، 1382.، صالحي، 1383 و محمدپور، 1383). تجزيه و تحليلهاي جامعه شناختي گياهي حاصل از طبقه‌بندي TWINSPAN، مبين حضور چهار گروه اکولوژيک در منطقه مورد مطالعه است. کيالاشکي و شبنمي182 (2011) نيز در منطقه مورد مطالعه در جنگلهاي شمال چهار گروه اکولوژيک شناسايي کردند. حيدري و همکاران (1388) در تحقيقي در منطقه حفاظت شده مله گون به مساحت 160 هکتار در استان ايلام تشخيص دادند که در منطقه سه گروه وجود دارد. تأثيرات عوامل محيطي بر جوامع گياهي در بسياري از مطالعات اکولوژي بررسي شده است (نقي‌نژ‌اد183و همکاران، 2008، راميرز184 و همکاران، 2007، لپتو185 و همکاران، 2009 و کرد186 و همکاران، 2010).
نتايج آناليز CCA نشان داد که متغير درصد لاشبرگ، ارتفاع از سطح دريا، درصد پوشش علفي و شاخص‌هاي تنوع زيستي با گروه‌هاي اکولوژيک ارتباط دارد. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت که اين عوامل در تفکيک و پراکنش جوامع اکولوژيک مؤثر هستند. احمد187 و همکاران (2009) نيز به نتايج مشابهي دست يافتند و بيان کردند که جوامع گياهي يافت شده در منطقه هاولين188 با غنا و ارتفاع از سطح دريا ارتباط دارد و به عنوان عواملي مؤثر در تفکيک جوامع مي‌باشند. کانترسي189 (1991) ، فونتين و همکاران190 (2007) ، سوگي و آکميک191 (2007) و حيدري و همکاران (1388) نيز ارتفاع از سطح دريا را به عنوان مهمترين فاکتور تأثيرگذار در پراکنش جوامع گياهي دانستند. کلارک192 (1990) فاکتورهاي توپوگرافي را به دليل تأثيري که بر روي رطوبت خاک و ميکروکليما مي‌گذارند، در الگوي پراکنش پوشش گياهي مؤثر دانست. گياهان مي‌توانند بهترين شاخص براي بيان کيفيت يک رويشگاه باشند و همچنين عوامل محيطي نيز تعيين كننده خصوصيات رويشگاهي مي‌باشند و نقش مهمي در الگوي پراكنش گياهان دارند، به طوري كه پراكنش و استقرار گياهان را به خوبي كنترل مي‌كنند (اردکاني193، 2005). بارنز و بيکر (1998) نيز بيان کردند که گياهان به عنوان مهمترين فاکتور در طبقه‌بندي رويشگاه‌ها مي‌باشد. شکل (4-5) فراواني و حضور گياهان و ارتباط آنها را با عوامل محيطي در منطقه نشان مي‌دهد. از طرف ديگر دليل رشد بعضي گونه‌ها در محيط ويژه‌ به واسطه نيازهاي مشابه آنها از نظر عوامل محيطي مانند نور، دما، زهكشي و مواد غذايي است (مصداقي، 2001). نتايج نشان داد که گونه‌هاي Quercus brantii، Medicago sativa، Malva nicaeensis و Rochilea fmacrocalyx در ارتفاعات پايين رويش دارند. در ارتفاعات به دليل کاهش دما و کوتاه بودن طول دوره رشد و همچنين وجود بادهاي شديد رشد بعضي از گونه‌ها را محدود مي‌کند (ملک محمدي، 2007). گونه يونجه خوراکی با نام علمي Medicago sativa از خانواده بقولات مي‌باشد که در اين تحقيق مشخص شد که اين گونه در ارتفاعات پايين رويش دارد. قادري‌وانگاه (1387) نيز بيان کرد که اين گونه در ارتفاعات پايين رويش دارد. Prangos ferulacea (با نام علمي جاشير) در مناطق نرتفع و در قطعات نمونه‌اي پراکنش دارد که پوشش علفي کم است. اين گونه يكي از با ارزش‌ترين گياهان علوفه‌اي، حفاظتي، دارويي و صنعتي است که در مناطق مرتفع رويش دارد (حسني و شاهمرداي194، 2007 و صفائيان، 1388). همچنين نتايج بررسي‌هاي رسته‌بندي به همراه تجزيه و تحليل داده‌ها با آزمون آماري تجزيه واريانس يکطرفه و آزمون چند دامنه دانکن نيز نشان مي‌دهد که بين گروه‌هاي اکولوژيک با شاخص‌هاي تنوع زيستي و خصوصيات محيطي، تفاوت معني‌دار آماري وجود دارد. با توجه به نتايج شاخص يکنواختي در گروه سوم

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سي، گونه‌هاي، اکولوژيک Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد همبستگي، شاخص‌هاي، يکنواختي