منابع پایان نامه ارشد درمورد b، ، مشتركند،

دانلود پایان نامه ارشد

a
67/1 a
537/0 b
54/686 b
(4 تن در هکتار)Z1
73/33 a
37/1 c
569/0 a
58/823 a
(8 تن در هکتار)Z2
ساليسيليک اسيد
67/33 a
50/1 a
538/0 a
63/674 b
(عدم مصرف)SA0
76/32 a
56/1 a
529/0 a
00/725 a
(محلول پاشي)SA1
ميانگين هايي كه حداقل در يك حرف مشتركند، اختلاف آماري معني داري در آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های صنعت گردشگری، شهر اصفهان، زیست محیطی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های دوچرخه سواری، ترافیک شهری، جنگ جهانی دوم