منابع پایان نامه ارشد درمورد 1-5، نرمالیتی، ، زنگوله

دانلود پایان نامه ارشد

خود همبستگی مرتبه دوم ، برای فرضیه فرعی 1-5 پژوهش بزرگتر از 05/0 است؛ در نتیجه فرض صفر مبنی بر عدم وجود خود همبستگی مرتبه دوم پذیرفته می شود. نتیجه کامل این برآورد در پیوست شماره 20 در انتهای پایان نامه قید شده است.
4-4-5-8) آزمون نرمال بودن جملات خطا
یکی از متداولترین آزمون های به کار رفته به منظور نرمالیتی، آزمون جارک-برا(Jarque- Bera) یا به اختصارBJ می باشد. آماره آزمون از یک توزیع 2χ با درجه آزادی 2 با فرض صفری مبنی برنرمالیتی توزیع خطاها، تبعیت می کند. در صورتیکه پسماندها به صورت نرمال توزیع شده باشند، هیستوگرام باید به صورت زنگوله ای بوده و آماره BJمعنی دار نخواهد بود. این بدین معنی است که p-value داده شده در پایین صفحه مربوط به آزمون نرمالیتی باید بزرگتر از 05/0 باشد تا فرضیه صفر نرمالیتی در سطح 5% رد نشود(بدری و عبدالباقی،1389:166). نگاره(5) نمودار توزیع نرمال پسماند فرضیه فرعی 1-5 را نشان می دهد:

با توجه به اینکه p-value محاسبه شده بزرگتر از 05/0 است، در نتیجه فرضیه H0 مبنی بر نرمال بودن جملات خطا در فرضیه فرعی 1-5 پذیرفته می شود.
4-5) خلاصه فصل

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد ضریب واکنش سود، ریشه واحد، ضریب تعیین، همبستگی پیرسون Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره کیفیت حسابرسی، ضریب واکنش سود، بازار سرمایه، صورتهای مالی