منابع پایان نامه ارشد درمورد کیفیت سود، صورت های مالی، قلام تعهدی، اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه ارشد

گیری مرتبط می باشد، هرگونه تاخیری نابجا در گزارش اطلاعات، ویژگی مربوط بودن را کاهش می دهد، صورت های مالی باید بگونه ای مناسب وبموقع با توجه به مزیت نسبی دردسترس استفاده کنندگان قرار گیرد، ازآن جا که اطلاعات مالی نسبت به گذشت زمان بسیار حساس میباشد وبا مرور زمان ارزش و سودمندی خود را از دست میدهد، بنابراین هرقدر زمان ارائه اطلاعات بارعایت الزامات قانونی به تاریخ وقوع رویداد مالی نزدیک تر باشد، در اتخاذ تصمیمات مالی مؤثرتر خواهد بود.
2-10-2) فزونی منافع برهزینه:
اطلاعات حسابداری مانندکالاهای اقتصادی دارای ارزش می باشد، برخی براین باورند که اطلاعات، یک کالای مجانی است که باید بطور رایگان دراختیار استفاده کنندگان قرار گیرد، درصورتی که بطور آشکارا چنین برخوردی مناسب نمی باشد. بین هزینه تهیه اطلاعات و ارائه و مزایای حاصل ازآن غالبا همبستگی وجود دارد، مخارج تهیه گزارش های اطلاعات حسابداری نباید برمنافع حاصل از بکارگیری آن فزونی داشته باشد وتهیه اطلاعات همواره باید ویژگی مقرون به صرفه بودن آن را دارا باشد.
2-10-3) اهمیت43:
مفهوم اهمیت، نسبی است. آستانه (حد و مرز) شناخت اهمیت اطلاعات بستگی به قضاوت حرفه ای حسابداری دارد. اطلاعاتی با اهمیت تلقی می شود که در تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان صورت های مالی اثر گذار باشد، اطلاعاتی که حائز اهمیت نباشد نمی تواند معیاری برای تصمیم گیری قرار گیرد و از دیدگاه هیأت استانداردهای حسابداری مالی بعنوان یک خصوصیت کیفی اطلاعات است و بعنوان یکی از اصول و میثاقهای تعدیل کننده به شمار می آید، اما از دیدگاه استاندارد ایران، اهمیت به جای این که یک خصوصیت کیفی اصلی لازم برای اطلاعات حسابداری باشد، یک نقطه انقطاع است.
رهنمودهای لازم برای تعیین اهمیت بطور مثال در گزارشگری مالی برمبنای قسمت های مختلف طبق بیانیه شماره (25) استاندارد ایران و بیانیه شماره (131) هیأت استاندارهای حسابداری مالی بیان شده و حد و مرز (آستانه) آن ده درصد تعیین گردیده و چنانچه درآمد، سود و زیان عملیاتی و دارایی هریک از بخش ها دست کم ده درصد جمع درآمد ها، سود و زیان وجمع دارایی تمام قسمت ها اعم از برون سازمانی و درون سازمانی باشد، با اهمیت تلقی شده و کمتراز آن قابل گزارشگری نمی باشد، و…
2-10-4) موازنه بین خصوصیات کیفی :
بکارگیری توازن بین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری امری ضروری است، برخی از اطلاعات قابلیت اتکا بیشتری نسبت به مربوط بودن را دارا می باشد و برخی تضاد ها بین دو ویژگی بیطرفی و محافظه کاری وجود دارد. جانب احتیاط حکم میکند که جهت دستیابی به پاسخگویی مناسب به اهداف صورت های مالی با توجه به اهمیت نسبی، توازن بین دو ویژگی کیفی برقرار باشد. اهمیت نسبی همواره براقلام صورت های مالی تاثیر مهمی دارد. حالت مطلوب این است که میزان تعبیر و تلقی نمودن آنچه که از اهمیت نسبی برخوردار است باید براساس قضاوت حرفه ای متکی باشد.
2-11) مفهوم کیفیت سود44
سود به عنوان یکی از مهم ترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه های اقتصادی است. به دلیل وجود محدودیت های ذاتی در حسابداری ممکن است سود گزارش شده در صورت های مالی منطبق برسود واقعی بنگاه نباشد. برای حل این مشکل از مفهوم کیفیت سود کمک گرفته شده است.
برنستاین (1993) معتقد است، بحث کیفیت سود ناشی از نیاز به یک مبنا برای مقایسه سود واحدهای تجاری مختلف و همچنین نیاز به تشخیص اختلافات موجود در سود واحدهای تجاری مختلف به منظور اهداف ارزشیابی می باشد.
تعریف واحدی از کیفیت سود به نحوی که مورد قبول همگان ویا اکثریت باشد ارائه نگردیده است. به عبارت دیگر، کیفیت سود مفهومی نسبی است وبه دیدگاه ها و نگرش های افراد بستگی دارد. کرشنهیتر و ملومد45 معتقدند یکی از دلایل تعدد تعاریف کیفیت سود، احتمالا این است که استفاده کنندگان مختلف، از اطلاعات در تصمیمات مختلفی استفاده می کنند.
“برخی کیفیت سود را به ثبات46 سودآوری مربوط دانسته اند (ویژگی های سری های زمانی سود). ثبات به معنی توانایی واحد تجاری به حفظ سطح سودآوری فعلی در بلند مدت است، به عبارت دیگر سطح سودآوری فعلی نمایشگرخوبی از سود های آتی باشد. برخی کیفیت سود را به ارائه صحیح وقایع و معاملات اقتصادی تعبیر نموده اند و برخی دیگر سعی در تعریف کیفیت سود از طریق بررسی روابط بین اقلام تعهدی47 و جریان وجوه نقد48 داشته اند.”(هرمنز،2006)
دراین قسمت تعدادی از تعاریف ارائه شده از مفهوم کیفیت سود بصورت اجمالی مورد اشاره قرار می گیرد:
شیپر و وینسنت (2003) کیفیت سود را براساس سود هیکسی تعریف نموده اند، به عبارت دقیق تر از نظر آن ها هر چقدر سود ارائه شده به سود هیکسی نزدیکتر باشد، سود مذکور با کیفیت تر است. هاج نیز در همین حوزه فکری حرکت نموده و کیفیت سود را براساس میزان نزدیک بودن سود گزارش شده به سود واقعی تعریف نموده است. ولک (1989) نیز سودی را باکیفیت می داند که منطبق برسود واقعی شرکت باشد. چن وهمکاران (2004) کیفیت سودرا براساس توانایی سود گزارش شده در انعکاس توانایی های عملیاتی واحد تجاری تعریف نموده اند.
میکیل و همکاران کیفیت سود را براساس میزان توانایی سود های گذشته در پیش بینی جریان های نقدی آتی تعریف نموده اند. ریچاردسون و همکاران (2001) کیفیت سود را براساس میزان پایداری سودهای فعلی در دوره های آتی تعریف نموده اند.
روسین وهمکاران نیز اظهار می دارند، سودی که با ثبات تر باشد، باکیفیت تر است. بودی وهمکاران کیفیت سود را بدین صورت تعریف می نمایند: آن اندازه ای که انتظار داریم سطح سود گزارش شده فعلی دردوره های آتی، استمراریابد. ویلیامز، ثبات و پایداری49 (به منبع ایجاد سود مستمر و غیرمستمر اشاره دارد) ومدیریت سود را به عنوان عوامل تعیین کننده کیفیت سود معرفی نموده است .
کرشنهیتر و ملومد سودی را با کیفیت دانسته اند که به ارزش شرکت در بلندمدت نزدیکتر باشد.
وایت و همکاران کیفیت سود را براساس میزان محافظه کاری بکار رفته در محاسبه سود تعریف نموده اند (محافظه کاری به معنی استفاده از آن دسته از روش های حسابداری است که مانع بیش از واقع گزارش شدن سود می گردد) و معتقدند، استفاده از روش های حسابداری محافظه کارانه منجر به ایجاد سود با کیفیت تر می شود (احتمالا به علت جلوگیری از بیش از واقع نشان دادن سطح سود آوری).
برنستاین (1993) سه عامل احتیاط مدیریت و حسابداران درانتخاب اصول حسابداری، منظور کردن ذخیره کافی برای حفظ و افزایش سطح سودآوری فعلی و در نهایت چرخه های اقتصادی را مؤثر برکیفیت سود می داند.
درسال های اخیر اقلام تعهدی بعنوان یکی از مهم ترین نشانگرهای کیفیت سود مورد توجه قرارگرفته است.
اسلوئن (1996) اثبات کرد شرکت هایی که سودی بیش از وجوه نقد عملیاتی گزارش کرده اند (حجم بالای اقلام تعهدی )، در سالهای آتی با کاهش در سود عملیاتی مواجه خواهند شد. بنابراین حجم اقلام تعهدی یک شاخص خوب برای بیان کیفیت سود است.
2-12) اهمیت ارزیابی کیفیت سود
فرانسیس وهمکاران50 معتقدند که سرمایه گذاران از کیفیت سود به منظور تشخیص اطلاعات مربوط به سود استفاده می نمایند.” درنتیجه سود، مورد علاقه سرمایه گذاران فعلی و بالقوه می باشد وهم چنین در فرایند قراردادها نیز مورد توجه قرار می گیرد.” (شیپر و وینسنت، 2003)” مطابق با مفهوم سودمندی تصمیم که توسط FASB ارائه گردید، کیفیت سود و بصورت عام تر کیفیت گزارشگری مالی موردعلاقه کسانی است که از گزارش های مالی برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری و انعقاد قراردادهای مختلف استفاده می کنند. علاوه بر این می توان گفت که از دیدگاه تدوین کنندگان استاندارد، کیفیت گزارش های مالی بصورت غیرمستقیم نشان دهنده کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی میباشد. سودگزارش شده وروابط بدست آمده ازآن معمولا در قراردادهای حقوق و پاداش و قراردادهای استقراض استفاده می شوند.
تصمیم گیری در مورد قراردادی که براساس سود با کیفیت پایین باشد، باعث انتقال ناخواسته ثروت می شود. برای مثال سودهای بیش از حد نشان داده شده که معیار ارزیابی عملکرد مدیریت قرارمی گیرد، منجربه تعلق حقوق و مزایای بیش از اندازه به مدیریت خواهد شد. به گونه ای مشابه ، سودهای متورم ممکن است ورشکستگی ناگهانی شرکت را پنهان سازد که این خود باعث اعطای اعتبار نادرست ازسوی اعتباردهندگان می شود.
ازدیدگاه سرمایه گذاران، پایین بودن کیفیت سود مطلوب نمی باشد چرا که نشانگر وجود ریسک در تخصیص منابع می باشد. از طرفی کیفیت سود پایین باعث انحراف منابع از طرح های با بازدهی واقعی به طرح های با بازدهی غیر واقعی می گردد که کاهش رشد اقتصادی را در پی خواهند داشت (شیپرو وینسنت،2003)
2-13) روش های اندازه گیری کیفیت سود
همان گونه که ذکر گردید، اجماع نظر در تعریف کیفیت سود وجود ندارد و یکی از نتایج آن عدم وجود روشی یکسان برای اندازه گیری کیفیت سود است. در حقیقت روش های مختلفی برای اندازه گیری کیفیت سود مورد استفاده قرار گرفته است. دراین بخش به بررسی روش های موجود در اندازه گیری سود می پردازیم.
“به نظر میرسد طبقه بندی شیپر و وینسنت از روش های اندازه گیری کیفیت سود، جامع ترین طبقه بندی موجودباشد”(هرمنز،2006) لذا در این قسمت طبقه بندی مذکور، مورد بررسی قرار می گیرد: شیپر و وینسنت روش های مختلف اندازه گیری کیفیت سود را در 4 گروه، طبقه بندی نموده اند:
1- اندازه گیری کیفیت سود براساس ویژگی های سریهای زمانی سود (ثبات، تغییرپذیری51 و قابلیت پیش بینی52). لازم به یاد آوریست که معیارهای مذکور، با تعریف شیپر و وینسنت از کیفیت سود مطابقت ندارند چون ازنظر آن ها هرچقدر سود ارائه شده به سود هیکسی نزدیکتر باشد، سود مذکور با کیفیت تر است.
2-بررسی ارتباط بین سود، وجه نقد و اقلام تعهدی به منظور اندازه گیری کیفیت سود.
3- اندازه گیری کیفیت سود براساس خصوصیات کیفی چارچوب مفهومی FASB
4- تاثیرگذاری تصمیمات به عنوان ملاک اندازه گیری کیفیت سود.
2-13-1) اندازه گیری کیفیت سود براساس ویژگی های سریهای زمانی سود
مفهوم سریهای زمانی مرتبط با کیفیت سود شامل ثبات، قابلیت پیش بینی و تغییر پذیری می باشد. این سه مفهوم با ویژگی های تغییرکردن سود در طول زمان مرتبط می باشند.
ثبات عبارت است از میزان باقی ماندن یک تغییر مشخص در یک آینده قابل تشخیص.
قابلیت پیش بینی تابعی از توزیع این تغییرات (مخصوصاً واریانس این تغییرات) در طول زمان می باشد و تغییر پذیری، انحراف تغییرات را در طول زمان اندازه گیری می کند.
“برخی از محققین ویژگی آگاهی دهندگی53 را نیز به عنوان یکی از ویژگی های سری های زمانی سود، طبقه بندی نموده اند. ” (هرمنز، 2006) وارفیلد و همکاران54 آگاهی دهندگی را به عنوان ظرفیت سود برای توضیح بازده سهام تعریف نموده اند. احمد وهمکاران55 آگاهی دهندگی را محتوای اطلاعاتی سود در ارتباط با سودهای آتی دانسته اند.
2-13-1-1) ثبات سود
گاها”مفهوم ثبات سود را با مفهوم عدم تغییر پذیری یکی دانسته اند و به سودی با کیفیت اطلاق گردیده که تغییر پذیری نداشته است . ” پایداری یا ثبات به این مساله می پردازد که تا چه حد یک نوآوری (تغییر) خاص در تحقق سودهای آتی باقی می ماند.
لایپ، پایداری را به عنوان خود همبستگی در سود چنین تعریف می کند:
بدون در نظر گرفتن بزرگی و نشانه های نوآوری سود، ثبات به این مساله می پردازد که نوآوری های دوره جدید، تاچه حد بخش دائمی سری زمانی سود می شوند؟
سرمایه گذاران می توانند از سری های سود باثبات در ارزیابی های خود استفاده کنند. ازنظرآن ها سودهای با ثبات اهمیت زیادی دارند و بادوام تلقی می شوند، به عبارت دیگر، این سودها زودگذر و موقتی نبوده و حالتی پایدار دارند. هرچه پایداری سود بیشتر باشد ، شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می شود کیفیت سود بالاتر است. برای ارائه نمونه هایی از سودهای با کیفیت پایین می توان به کم منظور کردن ذخیره برای حساب های مشکوک الوصول یا برای موجودی های

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع سازمان ملل، حزب دموکرات، ظلم و ستم، حقوق بشر Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اقلام تعهدی، قلام تعهدی، کیفیت سود، حسابداری تعهدی