منابع پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، سازمان بهداشت جهانی، بهداشت روانی

دانلود پایان نامه ارشد

دیگران .(1996

دیدگاه مورد پذیرش سازمان بهداشت جهانی((Who

به منظور کاستن از عوارض ناخواسته این گونه سو گیري ها، کوششهاي متعددي انجام شده است

از معتبرترین این اقدامات مربوط به سازمان بهداشت جهانی است. سازمان مذکور در تلاش براي

تعیین یکریفتع مشترك که مورد قبول گروه بیشتري از محققین باشد، تعریف جامعی از کیفیت

زندگی ارائه کرده است، بر اساس این تعریف کیفیت زندگی عبارت است از ادراك فرد از مو قعیت

خود در زندگی با توجه به (1 بافت فرهنگی و نظام ارزشی که در آن زندگی می کند و (2 هدفها،

انتظارات، معیارها و علائقی که دارا است.

به این ترتیب کیفیت زندگی از نظر سازمان بهداشت جهانی یک مفهوم فراگیر است که سلامت

جسمی، حالات روان شناختی، میزان استقلال، روابط اجتماعی و عقاید فردي و نیز ارتباط یا

جنبه هاي برجسته محیط را شامل می شود. اگرچه از ورود مفهوم کیفیت زندگی به ادبیات حرفه اي

1 2
خدمات انسان یاوري (به معناي اعم) و بهداشت روانی (به معنی خاص)زمان خیلی زیادي نمی

گذرد، لیکن در همین مدت نه چندان زیاد، تلاش براي اندازه گیري آن به یکی از علاقه مندیهاي

اصلی گروههاي حرفه اي نظیر روان شناسان، جامعه شناسان، روانپزشکان و سایر کارگزاران علاقه مند

به رفتار انسان تبدیل شده است(اوانزوکاپ .(1989

– human help services ١ – mental highyn ٢

٦٢

پیشینه پژوهشهاي علمی

در طی ربع آخر قرن بیستم تاکنون پژوهشگران زیادي در مورد کیفیت زندگی و تعامل آن با

ویژگی هاي گوناگون انسانها اظهار نظر کرده اند. به عنوان مثال از اوائل گسترش دیدگاه جدید، برخی

از صاحب نظران، توسعه آتی در مراقبت از سلامت(جسمانی و روانی) را در گروه توجه روزافزون به

1 2
راهبردهاي پیشگیري اولیه با هدف توسعه کیفیت زندگی افراد می دانستند(کسلر و آلب 1975،

3
لالوند (1978بسیاري. از نویسندگان نیز معتقد بودند برنامه هايپیشگیري اولیه اي که به منظور

کاهش سوء مصرف الکل طراحی و اجرا می شود، می بایست معطوف به توسعه کیفیت زندگی افراد

4
5
6
7
8
9
10
باشد (براگ
1976، موسر
1979، وردن
1979، یانسی .1976 اوانز، هرن

، لووي
و شاتفورد

(1989) تاثیر برنامه هاي آموزش مدیریت فشارهاي روانی را بر کیفیت زندگی آزمودنیها مورد بررسی

قرار دادند. نتایج نشان داد که استفاده از برنامه هاي مدیریت فشار روانی باعث افزایش نمره هاي

آزمودنیها در مقیاس کیفیت زندگی می شود و تا شش ماه بعد از پایان دوره نیز ادامه می یابد(به نقل

از اوانز و کاپ .(1989

11
پژوهشی توسط راجسدل در 1990 راجع به کیفیت زندگی به عنوان یک عملکرد در بیماري

HIV صورت گرفته است. هدف این پژوهش تشخیص متغیر هاي وابسته به کیفیت زندگی براي

اسخاص باویروس عفونی سیستم دفاعی بدن HIV بوده است. نتایج نشان دهنده این بود که آلودگی

– Kessler , M. ١

– Albee , G. W. ٢

– Lalone , M. ٣

– Bragg , T. L. ٤

– Moser , J. ٥

– Worden , M. ٦
– Yancy , S. R. ٧
– Hearn , M. T. ٨

– Levy , L. M. L. ٩

– Shatford , L. A. ١٠ – Rogsodale ١١

٦٣

به HIV به گونه اي واضح کیفیت زندگی آنها را متأثر کرده است و نتایج چند متغیر نشان داد که

مشخصه هاي کیفیت زندگی با عمل تقسیم بندي آلودگیHIV تغییر می کند. هممچنین آلودگی

1
بیشترین اثر تخریبی را روي جنبه هاي روانی- اجتماعی زندگی می گذارد(به نقل از کاسا ).

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، جنگ جهانی دوم، سوء مصرف مواد Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره استان گیلان، معماری بومی، صومعه سرا