منابع پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، سلامت جسمی، وضعیت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

جسمانی.

به عنوان مثال هستند افرادي که علی رغم بیماري هاي حاد یا مزمنی که ممکن است گریبانگیرشان

باشد از زندگی خود بیزار نبوده و کیفیت زندگی خوبی را تجربه کنند در صورتی که گروهی دیگر با

وجودي که هیچ نشان عینی از بیماري ندارند خود را بیمار پنداشته و از زندگی لذت نسبی هم

نبرند(اندرسون 1999، به نقل از دهی آروق .(1386

– Parse. R ١

– Anderson, K. I ٢

٤١

1
گوتی و همکاران((1992 کیفیت زندگی را در بیمارن یک حالت رفاه ویژه می دانند که در ترکیب

با دو بعد (1 توانایی فعالیت هاي روزانه که خود به رفاه جسمی، روانی، و اجتماعی بر می گردد و (2

رضایت بیمار در سطوح عملکردي و کنترل بیماري و درمان نشانه هاي وابسته به بیماري قابل درك

2
است.(صادقی موحد و همکاران .(1389 کوونکیفیت زندگی را داشتن کنترل بر زﻧﺪﮔﯽ آینده،

3
احساس هدفمندي، رضایت از خود و هستی خود تعریف کرده است(پیلا .(1994

4
کالمنکیفیت زندگی را گسترده اي می داند که امیدها و آرزوها به تجربه در می آیند (کالمن

5 8 7 6
.(1984 فرل ، کوهن ، راینر و روزك (1991)کیفیت زندگی را پیشگیري یا تسکین اضطراب روح

و جسم، نگهداري عملکرد مناسب روح و جسم و حضور در شبکه هاي حمایت انسانی تعریف

کرده اند.

9
گرانتو همکاران کیفیت زندگی را با ارزیابی مثبت یا منفی فرد از مشخصه ها و خصوصیات

10
زندگی خود در ارتباط می دانند(گرانت و پدیلا .(1990

11
هاستاد (1995) اعتقاد دارد کیفیت زندگی یک مفهوم نسبی است و در حقیقت داراي یک

محتواي مثبت است.

در لغت نامه ها نیز کیفیت زندگی یک مفهوم مثبت را در بر می گیرد. فرهنگ نامه انگلیسی کولینز

(1986) کیفیت زندگی را به صورت (1 خصوصیتی ویژه، شایسته و تمایز دهنده و (2 خصوصیت

– Goti ١

– Cowen, B. ٢ – Peplau, H. E ٣ – Calman, K ٤ – Frrel , B.R ٥ – Cohenn , M. S ٦ – Rainer ٧

– Rozek , A. ٨ – Gerant , P ٩

– Padilla , M. ١٠
– Hanstad , L. ١١

٤٢

اساسی و ذاتی هرچیز تعریف کرده است. در محافل عمومی بیشتر تعریف اول و در تحقیقات

1
بهداشتی و اجتماعی بیشتر تعریف دوم منظور است(فارکوهار .(1995

اولیور و دیگران((1996 معتقدند که برداشت و درك افراد از موقعیت خود در زندگی در رابطه با

هدفها و سیستم ارزشی مورد قبول آنان با توجه به شرایط عینی زندگی را می توان کیفیت زندگی

نامیداین. مفهوم داراي ابعاد مختلف سلامت جسمی، وضعیت روانی، استقلال و تمامیت اجتماعی،

اعتقادات و تعاملات محیطی است.

2
فرانس (1985) پنج معیار را براي ارزیابی کیفیت زندگی بیماران ارائه کرده است که ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: (1

زندگی عادي (2خوشحالی(3 رضایت(4 دستیابی به هدفهاي شخصی و (5 ظرفیت ذاتی و سودمندي

اجتماعی.

(1 زندگی عادي شامل توانایی حفظ عملکرد هم سطح با افراد سالم است. معیار مقایسه در این

حالت، کیفیت زندگی فردي است که ناتوانی افراد بیمار را ندارد. تعاریفی از کیفیت زندگی که بر

مبناي زندگی عادي ارائه شده است، تعیین می کند که چه کسی عادي و طبیعی است و کدامیک از

جوانب خاص یک زندگی عادي براي فرد بیمار اهمیت دارد.

(2 خوشحالی و رضایت دو مفهوم متفاوت هستنددر. توصیف کیفیت زندگی خوشحالی یک

احساس کوتاه مدت است ولی رضایت یک قضاوت عقلانی، منطقی و بادوام درباره شرایط زندگی

است. از این دیدگاه سنجش کیفیت زندگی بستگی به درك فرد از موقعیت زندگی خود داشته و

بنابراین با مفهوم رضایت در ارتباط است.

(3 دستیابی به هدفهاي شخصی در بررسی کیفیت زندگی مورد تاکید است.هدفهائی که کلی و

یکسان نبوده بلکه خاص و فردي می باشند.

– Farquhar , M. ١

– France , C. ٢

٤٣

(4 سودمندي زندگی اجتماعی به معناي مفید بودن زندگی فرد براي جامعه است.

page56(5 ﻇﺮﻓﯿﺖ ذاتی شامل تواناییهاي فیزیکی و روانی بالقوه و بالفعل هر فرد است. فرد در انجام چه

اعمالی ناتوان است؟ تا چه حد قادر به مراقبت از خود است و ظرفیت روانی وي تا چه حد است

1
.(1994

(بولاندر

فرانس
2
3
معتقدند که کیفیت زندگی احساس حاصل از

و پاورز و
مارجوریز 1993)همچنین)

ادراك ذهنی فرد از »آسایش، آسودگی و رفاه « است که به نظر می رسد از رضایت یا عدم رضایت در

حیطه هاي عمده زندگی ناشی می شود.

4
به نظر کارلسون و همکاران((2000محققین براین باورند که تعریف رایجی براي کیفیت زندگی

وجود ندارد، نخست به این دلیل که کیفیت زندگی داراي ابعاد متعددي است و اجزاي زیادي از

زندگی شخص را در بر می گیرد و دوم اینکه هر فرد یک برداشت منحصر به فرد در مورد این که چه

چیزي خوب است یا فقر کیفیت زندگی کدام است، دارد. بنابراین، هر فرد فاکتور خاصیمثلاً( برگشت

به راکار )براي مفهوم ارتقاي کیفیت زندگی دارد که ممکن است این مفهوم براي دیگري بدترین

5
معنی را بدهد. هورن کویت 1982)معتقد) است کیفیت زندگی درجه اي از نیاز به آسایش در ابعاد

بدنی و جسمانی، ارتباطات اجتماعی و فعالیتی است و تاکید می کند که باید برداشت ذهنی افراد از

آسایش نیز در نظر گرفته شود(کارلسون (2000

برخی از روان شناسان معتقدند که رفاه هر فرد یا گروهیاز افراد داراي اجزاي دوگانه عینی و

ذهنی است. اجزاي عینی رفاه یا بهزیستی با آنچه به طور معمول به عنوان اﺳﺘﺎﻧﺪارد زندگی یا سطح

زندگی نامیده می شود ارتباط دارد و اجزاي ذهنی آن به کیفیت زندگی اطلاق می شود، به عبارتی

– Bolander , V. ١ – Frans& ٢

– Marjorie , J. ٣

– Carlson , V. ٤
– Corenhoit , M. ٥

٤٤

کیفیت زندگی را با سنجش احساس هاي ذهنی شخص از خشنودي درباره جنبه هاي گوناگون

1
زندگی می توان ارزیابی کرد (پارك (1976

کربلایی نوري(1376عقیده) دارد مفهوم کیفیت زندگی بر ابعاد دو گانه زندگی آدمی دلالت دارد.

یکی اوضاع و احوال عینی جامعه انسانی و افراد آن است و دیگري دریافتهاي ذهنی و تجربه هاي

زندگی کهر هفرد از شرایط عینی جنبهدارد. هاي ذهنی بر زاویه هایی از تجربه فرد مانند

سرخوردگی، احساس بیگانگی از جامعه و از خویشتن، احساس سرگشتگی و گم گشتگی، احساس

رضایت و نارضایتی از زندگی، اشتیاقهاي آدمی و ادراکات انسانی دلالت دارد.

تقریباً همه کسانی که مفهوم کیفیت زندگی یا مفاهیم مترادف با آن را تعریف کرده اند چنین باور

داشته اند که کیفیت زندگی به ابعاد دوگانه فوق بستگی دارد. با این وجود همبستگی بین ابعاد مذکور

ممکن است گاهی اوقات چندان زیاد نباشد چرا که رابطه میان شرایط عینی اجتماعی با چگونگی

ارزشیابی آن شرایط ازيسوافراد جامعه لزوماً یک ارتباط کامل نیست، چنانکه اگر میزان انتظار مردم

با سرعت بیشتري از شرایط عینی زندگی آنان رشد یابد ممکن است میزان رضایت آنان از وضعیت

زندگی کاهش پیدا کند.(فصل نامه مددکاري .(1380

2 3
به نظر کوچکر و اسکریبر کیفیت زندگی سه بعد عمومی (1 رابطه (2 زمان و(3 تجربه را به هم

پیوند می زند: رابطه شامل مولفه هاي خانوادگی، گروه هاي اجتماعی، چهار چوب فرهنگی، سیاسی و

خود فرد است که وضعیت فرد در رابطه با فامیل و گروههاي اجتماعی از همه مهم تر شناخته شده

است و این دو داراي نقش حیاتی و بسیار مهمی است. چارچوب فرهنگی – سیاسی مولفه اي است

که هم بر روي فرد و هم بر روي فامیل و گروه هاي اجتماعی اثر می گذارد.

– Park , J. E. ١

– Kuchler , G. ٢
– Schreiber , N. ٣

٤٥

»زمان« دومین بعد است که به طور عمده بیانگر وضعیت موجود است.با این وجود تجارب

زندگی و تاریخچه بیماریها نیز در کنار هم قسمت دیگري از این بعد را تشکیل می دهد. همچنین

انتظاراتی که فرد ممکن است از آینده دور داشته باشد، بر روي این بعد اثر می گذارد.

تجربه، به عنوان سومین و شاید مهم ترین بعد داراي مولفه هاي چندي است. ایمان مذهبی و
عقاید
و باورهاي اخلاقی یکی از مولفه هاي اساسی آن است. مولفه
دیگر »وضعیت اقتصادي-
اجتماعی« است که شامل وضعیت مالی، سلامت جسمی، محیط، شغل و اوقات فراغت است. حوزه
فردي نیز دربرگیرنده نحوه ارتباط با خویشاوندان و دوستان مهارت اشخاص در برقراري ارتباط جدید
و
الگوي تماسهاي اجتماعی است که با دیگران برقرار می کندحوزه.
روانی نیز حاکی از یک

استراتژي سازگاري است که نحوه برخورد با هیجانات، مهارت ارتباط دادن بین ادراك و تجربیات و

افراد جهت حفظ سلامتی فردي را شامل می شود و در نهایت آگاهی از شرایط بدن قرار دارد که یک

مولفه عمده از بعد تجربه را ارائه می کند و فاکتورهاي تعیین کننده آن شامل علایم بیماري ، درد قابل

ملاحظه، ظرفیت روحی و عملکرد اعضاي بدن می شود.هرکدام از این ابعاد در شکل گیري قضاوت

1 4 3 2
فرد از کیفیت زندگی او نقش مهمی ایجاد می کند(گاگنوموس ، بلوم فیلد ، برنر و فلیک 1995 ، به

نقل از.خورسندي و همکاران( 1387

انسان شناسان می گویند زندگی داراي یک سطح و یک عمق است. سطح آن در واقع جنبه هاي

آشکاري است که انسان بطور روزمره در خود و دیگران مشاهده می کند و عمق آن نیز شامل

ارزشهایی است که اغلب مستقیماً قابل مشاهده نیستند. در این قسمت است که عمق روي قسمت

اعظم کیفیت زندگی قرار گرفته است.

– Guggnumoss , H. ١

– Bloomfild , H. ٢
– Brenner , H. ٣
– Flicku , T. ٤

٤٦

1 2
دالکی و رورك (1972) کیفیت زندگی را یک احساس فردي بهتر زیستن تلقی کرده اند. لذا این

نوع بیشتر ذهنی و انتزاعی بوده و توسط ارزیابی هاي شخصی فرد از تجربیات زندگی خود حاصل

3
4
می گردد(راکهلم و مک گیل
.(1994

این موضوع نیز در نظر گرفته شده است که کیفیت زندگی دربردارنده عوامل درونی مربوط به

نگرش فرد از زندگی و عوامل بیرونی مربوط به رفتارهاي فرد(تماسها و فعالیتهاي اجتماعی) است

(الیور و دیگران .(1996

خانواده

وضعیت اجتماعی – اقتصادي

کیفیت زندگی
وضعیت جسمانی

وضعیت روانی

شدت بیماري

روش هاي مقابله

ارتباط بین عوامل مختلف مرتبط با کیفیت زندگیاز دیدگاه فرانس همانگونه که در دیاگرام

مشخص شده است، این چهار متغیر اصلی می تواند مستقل یا توام با یکدیگر بر روي کیفیت زندگی

تاثیر گذار باشد. البته لازم به ذکر است که درك فرد از کیفیت زندگی می تواند بر هرکدام از

متغیر هاي نام برده تاثیر گذارد. بگونه اي که اگر درك افراد از کیفیت زندگی کاهش یابد، می تواند بر

توانایی آنها در محیط کاري و شغلی تاثیر گذاشته و موجب نقصان شرایط اقتصادي- اجتماعی فرد

گردد.

– Dalkey , N. C. ١

-rourke , D. L. ٢
– Rukh olm , E. ٣
– Mcgill , M. ٤

٤٧

کیفیت زندگی ضعیف می تواند موجب بکارگیري مکانیسم هاي مقابله و سازگاري ناموثر در افراد

شده و متعاقبا موجب افزایش تنش در آنان شود و افزایش تنش خود در ارتباط با عوامل فیزیکی و

1
جسمی بوده و می تواند شدت بیماري را در فرد افزایش دهد (دالکلی و دیگران 1994 به نقل از

مشفق .(1389

بسیاري از محققین رابطه بین صفات فردي و کیفیت زندگی را مورد بررسی قرار داده و عواملی را

شناسایی کرده اند. این عوامل شامل میزان شناخت از خود، تنشهایی متحمل شده، دستیابی به هدفهاي

زندگی، روشهاي مقابله و میزان سازگاري است.

تلقی یا شناخت فرد از خود که شامل عواملی از قبیل مفید بودن، مولد بودن، تصویر ذهنی از خود،

ذوق، نحوه نگرش نسبت به زندگی، زمانیندهو آ نگري است، تاثیر زیادي بر کیفیت زندگی

2
دارند(هارتشون 1992، به نقل از تمدن .(1382

متغیر هاي روحی- روانی مانند افسردگی، اضطراب، اعتماد به نفس و خوش بینی می تواند به

عنوان واسطه بر متغیر هاي فردي(سن، وضعیت اقتصادي و اجتماعی) و حتی ویژگیهاي بیماري و به

نوبه خود بر روي کیفیت زندگی تاثیر داشته باشد.سایر عوامل موثر بر کیفیت زندگی شامل: رضایت

از خود و زندگی خانوادگی، منابع اقتصادي در دسترس و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، زبان فارسی، رضایت از زندگی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، وضعیت اجتماعی، عوامل اجتماعی