منابع پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، زبان فارسی، رضایت از زندگی

دانلود پایان نامه ارشد

بعد از عمل جراحی در افراد دارد(کالور،آرنا،آنتونی و کمپاس ،.(2002
اغلب پژوهش
ها در رابطه با سلامت نوجوانان، مبین آنست که بسیاري از نوجوانان در گذر ازایـن

دوره مش کلات جدي را تجربه میکنند. هر چند در تمامی دوره ها، تنیدگی و مشکلات، بخش لاینفـک

زندگی استاما. در دوره نوجوانی شکل خاصی به خود میگیرد.عـواملی ماننـد تغییـرات جـسمانی،

انجام تکالیف تحصیلی، دغدغه کاري براي داشتن یک شغل مناسب و کـسب درآمـد جهـت اسـتقلال

مالی از عنا صـراسـترسزاي
ایـن دوره از زنـدگی
مـی باشـد کـه بایـد بـا آنهـا مقابلـه کننـد( فیلـدز و
2

پرینز ،.(1997

بسیاري از مطالعاتی که رابطه استرس و روش
هاي مقابله را مورد بررسـی قـرار داده انـد، بـر نقـش
اتفاقات زندگی روزانه بر استرس تمرکز داشتهاند.
اما این مطالعات توسط چندي از پژوهشگران مـورد
انتقاد قرار گرفته است.
چراکه این پژوهشگران معتقدنـد کـه، ایـن مطالعـات ماهیـت پیچیـده و نقـش

3
4
استرس را بر سلامت یا اضطراب افراد منعکس نکردهاند(هودگس ،2002؛ اسمیت ،.(1993

. Culver,Arena,Antoni&Carver ١ . Fields&Prinz ٢ . Hodges ٣ . Smith ٤

٣٥

فاکتورهاي واسطهاي و روش مقابله

افراد در ارزیابی وقایع زندگی خود تحت تأثیر فاکتو رهاي واسطهاي اجتماعی و فردي و شـناختی-

1
اند. از جمله: تفاوتهاي فردي، سطوح شـناختی و سـن . افـراد بـر اسـاس ایـن متغیرهـا، در جهـت

بکارگیري روش هاي مقابله اي خاص در رویارویی با تغییرات و محركهاي تـنشزا در محـیط تـلاش

میکنند. این فاکتورها به عنوان متغیرهاي مهمی درمقابله با وقـایع زنـدگی روزانـه ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ شـده انـد

2
(بیلینگز و موس،2000؛هان ،.(1977

لازاروس((1981 ، معتقد است که استرس زمانی ایجادمی شود که نیازها بـر فـرد فـشار آورد یـااز

منابع سازش یافتگی وي فراتر رود. در عین حال وي اشاره می کند که ویژگی هاي فـردي تعیـین کننـده

تنشزا بودن موقعیتهاي فیزیکی و یا اجتماعی است(لازاروس،.(1984

تفـــاوت هـــاي فـــردي یکـــی از اجـــزاء مهـــم و اصـــلی در بررســـی رفتارهـــاي مقابلـــهاي

است(گنار3،2004 ؛لازاروس و فولکمن،.(1984 تفاوت هاي فردي از جمله متغیرهایی اسـت کـه روش-

هاي مقابله اي و رفتارهاي انطباقی را تحت تأثیر قرار مـیدهـد. همـان گونـه کـه فاکتورهـاي فـرديو

4
اجتماعی ، بکارگیري روش هاي مقابلـهاي را در موقعیـتهـاي تـنشزا تحـت تـأثیر قـرار مـیدهنـد،

رفتارهاي انطباقی نیز مستثنی از تأثیر این فاکتورها نمـی باشـدبـه. عنـوان مثـال، بزرگـسالان از منـابع

متفاوتی نسبت به کودکان در جهت کاهش استر س و مقابله با شرایط تنشزا و سازگاري با محیط بهره

میجویند(چندلر5، 1982، . به نقل از سموعی (1379 یکی از عنـصرهاي حیـاتی در بکـارگیري روش-

هاي مقابله اي در انطباق با محیط، حمایت هاي اجتمـاعی اسـت.عمومـاً کودکـان حمایـتهـاي مـؤثر

. individual differences,cognitive level&age ١ . Haan ٢ . Gunner ٣

. social ,personal factors ٤ . Chandler ٥

٣٦

اجتماعی را در مراقبانشان جستجو میکننددر.
نتیجـه والـدین و بزرگـسالان بـه عنـوان یـک سیـستم
حمایتی مؤثر و مفید براي کودکان بشمار میروند(گنار،2004، به نقل از ثمري .(1385
هسیح 2005)، به نقل از سموعی (1379
در این زمینه، اظهار می دارد که مقابله به عنوان یک تعیـین

کننده قوي که پیامد موقعیت استرسزا را پیشبینی میکند و از ویژگی هاي شخـصیتی افـراد و منـابع و

امکانات موجود تأثیر می پذیرد، مطرح میشود. چنین،هم نوع راهبردي که افراد براي مقابله با اسـترس

انتخابکنندمیتا حدودي براساس منابع شخصی و اجتماعی موجود و قابل استفاده مـی باشـد. منـابع

شخصی، ویژگیهاي شخصیتینسبتاً ثابت افراد و ویژگی هاي شناختی آنان را، که ارزیـابی موقعیـت و

جریان فرایند مقابله را شکل میدهد، دربرمیگیرد.

از طرفی، بکارگیري روش هاي مقابله اي فعال، مستلزم تفکر و شناخت فرد از مسئله است. سـطوح

شناختی و سن، مقابله موفقیتآمیز در کودکان را تحت تأثیر قرار میدهد. آگاهی هاي فراشـناختی(فهـم

و درك وقایع استرسزا) و بکارگیري مهارت هـا( اسـتفاده از روشهـاي متفـاوت در مقابلـه بـا وقـایع

استرسزا) ، استراتژيهاي مهمیاند
که در موقعیتهاي متفـاوت، سـهم بـسزایی در انطبـاق رفتارهـاي
مقابله اي بر موقعیت دارندعموماً.
کودکان درمقایسه بـا بزرگـسالان در مقابلـه بـا شـرایط اسـترسزا،

گرایش به بکارگیري روش هاي مقابله اي رفتاري و هیجانی در برابر روشهاي مقابله اي شناختی دارنـد

1
(روث و کوهن 1986، به نقل از مشفق .(1389

نتایج حاصل از پژوهش هاي متعدد نـشان دادهانـد کـه سـود جـستن از مهـارتهـاي شـناختی در

بکارگیري استراتژيهاي مقابلهايفعال توسط افراد مستلزم تفکر و تمرکز بر روي مـشکل مـورد نظـر

2 5 4 3

میباشد( بارف و الی ،1999 ؛داس و نگلیري ،1996؛استرامی ،2004 ؛به نقل از هارتلی ،.(2007 بنابراین،

. Roth & Cohen ١ . Baroff & Olley ٢ . Das&Nagliery ٣ Strumey .٤ . Hartley ٥

٣٧

فهم اولیه در زمینه ارتباط و پیوند بین شناخت و هیجانمیتواند به افرا د بخـصوص افـراد بـا نـاتوانی

ذهنی در جهت تغییر واکنشهاي هیجانی به تلاش هاي شناختی در مواجهه با مـسائل و موقعیـتهـاي

استرس زا کمک کند. بر این اساس افراد با ناتوانی ذهنی در فهم ارتباط بـین شـناخت و هیجـان دچـار

محدودیتند.

برخی پژوهشگران عنوان داشته اند که بزرگسالانب ا ناتوانی ذهنی در تشخیص و شناخت صحیحاز

هیجان منطبق بر موقعیت دچار محدودیت میباشند. بنـابراین، محـدودیت ایـن افـراد در فهـم ارتبـاط

متقابل بین هیجان و شناخت ممکن است مانع بزرگی در تغییر بکارگیري روش هاي مقابلـهاي متمرکـز

بر هیجان در جهت ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي روش هاي مقابلهاي متمرکز بر مسئله باشد. در نتیجـه، افـراد بـا نـاتوانی

ذهنی ممکن است بطور وسیعی از روش هاي مقابلهاي منفعل نسبت به روش هـايمقابلـهاي فعـال در

1

موقعیتهاي بین فردي استرسزا سود جویند(اتماشاو و هاداك ،2006،.به نقل از مشفق(1389

بنابراین، کودکان بدون ناتوانی و معلولیت، معمولاً مهارت ها و روشهاي مقابلـه بـا موقعیـتهـاي

مشکل زا را بطور طبیعی و در طول رشد بدستمیآورند.
در نتیجه این کودکان قادرنـد موقعیـتهـاي

گوناگون را تحت تأثیر قرار دهند( زتلین و ویلیامسون،1990
2

، به نقل از مشفق .(1389 اما کودکان مبتلا

به نقایص شناختی با مش کلات عمـده اي در راسـتاي بکـارگیري روش هـايمقابلـه اي فعـال و موفـق،

مواجهنــد. چــرا کــه توانــایی حــل مــشکل و رشــد رفتارهــاي انطبــاقی در آنــان بــا محــدودیت

روبروست(زتلین،1985آنها). اغلب به
دلیل محدودیت در زمینه رشـد شـناختی، روانـی- اجتمـاعی و
سازگاري اجتماعی، نیازمند آموزش
مستقیم جهت دست یـافتن بـه رفتارهـاي انطبـاقی و مهـارتهـاي

. Oathamshaw&Haddock ١ . Zeitlin & Williamson ٢

٣٨

1 4 3 2

اجتماعی مناسب هستند( کامن و ونگ ،2000 ؛لویس و دورلگ ،2001 ؛اسـنل،2002 ،وینـزر،2005 ، بـه

نقل از مشفق .(1389

5
شکل گیري مفهوم کیفیت زندگی

نحوه زندگی در ادبیات علمی رایج، استفاده از مفهوم کیفیت زندگی مطرح شده است. کلمه مرکب

»کیفیت زندگی« به لحاظ لغوي هم در زبان فارسی و هم در زبان انگلیسی متشکل از دو واژه کیفیت و

زندگی است.

واژه کیفیت در زبان فارسی به معنی چگونگی، چونی، وضعیت و حالت چیزي و کلمه زندگی به

معنی زنده بودن، زیستن، عمر، حیات و معاش آمده است(عمید (1362 به این ترتیب مفهوم کلی که

در واژه مرکب»کیفیت زندگی« نهفته است. در اساس خود اشاره به چگونگی زیستن فرد دارد. در زبان

انگلیسی نیز کیفیت به معنی چگونگی»فضلیت« و»ویژگی متمایز« نیز آمده و براي واژه زندگی نیز

معانی اي نظیر دوره ما بین تولد تا مرگ، کیفیت ناشی کاز کارکردهاي حیاتی سوخت و ساز و تکثیر

سلولی و نیز حالتی متضاد و با مرگ آورده شده است(فرهنگ آکسفورد (1998

در زبان انگلیسی نیز واژه مرکب»کیفیت زندگی« اشاره به چگونگی زندگی و شرایط متمایز آن در

افراد گوناگون دارد. از منظر حرفه اي تلاشهاي متعددي براي ارائه تعریف کاربردي از مفهوم کیفیت

زندگی انجام شده و تعاریف متعددي نیز ارائه شده است براي نمونه تورانس (1987) معتقد است که

کیفیت زندگی در حال حاضر مفهومی وسیع دارد که تمامی جنبه هاي زندگی فعلی فرد را در برمی

گیرد(به نقل از الیور و دیگران .(1996 این جنبه ها شامل موفقیت فرد در رسیدن به شرایط خاص یا

. Kamman & Wong ١ . Lewis& Doorlag ٢ . Snell ٣ . Winzer ٤ .yut٥

٣٩

1
موقعیتی از پیش تعیین شده(مک کال 1975و) نیز تجربه کنونی احساس سلامتی و رضایتمندي

2
فردي(لهمان (1983 می شود(الیور و دیگران (1996 است.

3
برخی از تعاریف ارائه شده بسیار کلی و غیر دقیق هستند. براي نمونه لایو (1976) معتقد است

که تعاریف کیفیت زندگی به تعداد آدمهاي روي زمین است.

4 5
دالکی و روارك (1973) کیفیت زندگی را احساس سالم بودن، رضایتمندي و یا نارضایتی از

زندگی و یا خوشی و نا خوشی فردي می دانند (الیور و دیگران .(1996

سایرین نیز کیفیت زندگی را یا به عنوان احساس سالم و خوب بودن می دانند که متاثر از بافت

موقعیتی است که فرد در آن قرار دارد و یا آن را ترکیبی از احساس سلامت و آسودگی ذهنی و عینی

6
می دانند به عنوان مثال، بیگلاو معتقد است که کیفیت زندگی یک مفهوم انتزاعی است که همه ابعاد

زندگی را که ما کما بیش به آن علاقمند و یا از آن راضی هستیم جمع بندي و همساز می کند(بیگلاو

7 9 8
و برودسکی ، اﺳﺘﯿﻮارت و السون 1982 به نقل از الیور و دیگران .(1996 برخی دیگر آن را حالتی از

احساس سلامت و بهرمندي می دانند که به وسیله شرایط زندگی، رضایت از آن شرایط و تطابق با

01 14 13 12 11
آنها منعکس می شود(فرانکلین ، سیمونز ، سلوتیز ، کلمونز ، میلر .(1986 لهمان((1973 نیز آنرا

احساس سلامتی و خوب بودن فرد در زمان حاضر می داند(الیور و دیگران .(1996

. mccall , S ١ Lehman. A. F .٢ – Liu. B ٣ – Dulkey. N.C ٤

– Rourke. D. L ٥ – Bige Low. O. A ٦ – Brodsky , G ٧ – Stewart , L ٨ – Olson , M ٩

– Frankline. J. L ١٠ – Simons , J ١١

– Solovity, B. ١٢ – Clemons, J. R ١٣ – Miller, G, E ١٤

٤٠

مفهوم کیفیت ذاتاً داراي معنی مشکلی است چون از فردي به فرد دیگر متفاوت است و هرگونه

تفسیري از آن بستگی به ارزشها و تجربیات و قراردادهاي ذهنی مفسر این کلمه دارد. کیفیت زندگی

همراه و مترادف با واژه هاي دیگري چون بهزیستی، زندگی رضایت بخش، رفاه اجتماعی، شرایط بهتر

زندگی، شرایط مطلوب زندگی و مانند اینها در آثار برنامه ریزي توسعه و در کارهاي اهل علوم

اجتماعی بکار رفته است (فصل نامه مددکاري .(1380

در رابطه با تفاوتهاي موجود بین دو مفهومم سلامت و کیفیت زندگی بحث هاي بیشتري نیز مطرح

شده است. در بسیاري از بررسیها عبارت وضعیت سلامتی و وضعیت عملکرد مترادف با این واژه

بکارگرفته شده است. برخی کیفیت زندگی را در رابطه با سطح خوشحالی و رضایتمندي عمومی فرد

1
مطرح کرده اند.(پرس 1994، به نقل از خانجانی (1387

2

اندرسون 1999)، به نقل از دهی آروق (1386 معتقد است اگرچه سلامتی یکی از زیر مجموعه ها
و اجزاي کیفیت زندگی است ولی معادل یا مترادف با آن نیست.او معتقد است
بدان علت گروهی
سلامتی و کیفیت زندگی را یکی می دانند که قادر هب تشخیص حالت»سلامت
جسمی« و»احساس

ذهنی سالم بودن« از هم نیستندسلامتی. به نقل از سازمان بهداشت جهانی فقدان هرگونه نقص

جسمی، روحی و اجتماعی است، در حالیکه کیفیت زندگی بیشتر مترادف است با احساس کلی

رضایت از زندگی صرف نظر بود یا نبود سلامت

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سبک مقابله، هیجانات منفی، مقابله با استرس Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد کیفیت زندگی، سلامت جسمی، وضعیت اجتماعی