منابع پایان نامه ارشد درمورد کیفیت خدمات، فعالیت های اجتماعی، پیامدهای بیماری

دانلود پایان نامه ارشد

منزل
فراوانی
5
6
21
22
45
1
100
4

درصد
0/5
0/6
0/21
0/22
0/45
0/1
0/100

جدول 4-29: توزیع فراوانی و نسبی براساس متغیر میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی
درصد تجمعی
درصد
فراوانی
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی
0/7
0/7
7
کم
0/57
0/50
50
متوسط
0/100
0/43
43
زیاد

0/100
100
جمع

با توجه به نتایج جدول توزیع فراوانی، باید اظهار داشت که در واقع بیشترین افراد یعنی 0/50 درصد به میزان متوسطی دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی دارند و کمترین افراد یعنی 0/7 درصد به میزان کمی دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی دارند.
4-4- یافته‌های تبیینی(آزمون فرضیه‌ها)
ماتریس همبستگی
جدول 4-30: ماتریش همبستگی بین متغیرهای سن، میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی و ابعاد بیماری و شدت بیماری
ماتریس همبستگی
میزان دسترسی و کیفیت خدمات پزشکی
سن
شدت آثار و پیامدهای بیماری
مشکلات ناشی از درمان
اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار
احساس ناتوانی نسبت به همسالان
فعالیت های اجتماعی و تفریحی
افسردگی و غمگینی
متغیر ها

افسردگی و غمگینی
**71/0r=
00/0 Sig=
100 N=
فعالیت های اجتماعی و تفریحی**68/0 r=
00/0 Sig=
100 N=
**83/0r=
00/0 Sig=
100 N=
احساس ناتوانی نسبت به همسالان


**61/0 r=-
00/0 Sig=
100 N=
**45/0 r=-
00/0 Sig=
100 N=
**55/0r=-
00/0 Sig=
100 N=
احساس نگرانی در مورد آینده فرد بیمار

**45/0 r=-
00/0 Sig=
100 N=
**80/0 r=
00/0 Sig=
100 N=
**58/0 r=
00/0 Sig=
100 N=
**81/0 r=
00/0 Sig=
100N=
اختلال در رسیدگی به کارهای منزل
**36/0- r=
00/0 Sig=
100 N=
**32/0 r=
00/0 Sig=
100 N=
**36/0 r=-
00/0 Sig=
100 N=
*21/0 r=-
03/0 Sig=
100 N=
**39/0- r=
00/0 Sig=
100 N=
مشکلات ناشی از درمان**63/0 r=
00/0 Sig=
100N=
**41/0 r=
00/0 Sig=
100N=
03/0- r=
70/0 Sig=
100N=
**40/0 r=
00/0 Sig=
100N=
**47/0 r=
00/0 Sig=
100N=
**40/0 r=
00/0 Sig=
100N=
شدت آثار و پیامدهای بیماری


09/0- r=
36/0 Sig=
100N=
02/0 r=-
83/0 Sig=
100N=
04/0 r=
65/0 Sig=
100N=
10/0- r=
30/0 Sig=
100N=
06/0- r=
50/0 Sig=
100N=
08/0- r=
38/0 Sig=
100N=
10/0- r=
31/0 Sig=
100N=
سن

00/0 r=
94/0 Sig=

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد توزیع فراوانی، فعالیت های اجتماعی، میزان افسردگی Next Entries دانلود تحقیق در مورد فرسودگی شغلی، تحلیل عاملی، تحلیل عامل