منابع پایان نامه ارشد درمورد کیفیت حسابرسی، ضریب واکنش سود، گزارشگری مالی، اطلاعات حسابداری

دانلود پایان نامه ارشد

ت بالاتر دارند زیرا علاقه مند هستند که شهرت بهتری در بازار به دست آورند.
حق الزحمه حسابرس:
حق الزحمه حسابرسی، منعکس کننده هزینه اقتصادی حسابرسان کارآمد میباشد. از منظر حسابرس، حسابرسان به دنبال حداقل کردن کل هزینه ها از طریق تراز کردن هزینه های منابعخود(هزینه های انجام کار حسابرسی بیشتر) و زیانهای آتی ناشی از بدهی قانونی میباشند. تلاش حسابرسی بیشتر، احتمال اینکه حسابرسان متحمل زیانهای بدهی شوند را کاهش میدهد و حسابرس حجمی از کار حسابرسی را که کل هزینهها را حداقل میکند، ارایه مینماید (حضرتی و پهلوان، ۱۳۹۱).

دوره تصدی حسابرس:
طول مدتی که حسابرس با مشتری ارتباط دارد.
درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی :
موضوع حسابرسی‌شده تا چه میزان حائز اهمیت می‌باشد. این معیار می‌تواند از طریق اندازه مالی واحد مورد حسابرسی و تاثیری که عملکرد آن واحد بر عموم جامعه یا بر موضوعهای اصلی مالی داراست مورد ارزیابی قرار گیرد (اسدی و دارابی ،1391).
تخصص حسابرس در صنعت:
تخصص حسابرس در صنعت شامل خلق ایده های سازنده جهت کمک(خلق ارزش افزوده) به صاحبکاران، همچنین فراهم نمودن دیدگاه و یا راه کارهای تازه برای برخی از موضوع هایی که صاحبکاران در صنایع مربوط به خود با ان مواجهه می شوند. در عمل شرکت های صاحبکار به چند دلیل به دنبال بکارگیری حسابرسان متخصص هستند. یکی از این دلایل کاهش هزینه هاست. صرفه جویی در هزینه ها ناشی از بکارگیری حسابرسان متخصص بیش از میزان صرفه جویی ناشی از بکار گیری سایر حسابرسان است. دلیل دیگر این است انتظار می رود این گونه حسابرسان مشاوره و راهنمایی بهتری در زمینه نحوه تهیه و افشای اطلاعات ارایه دهند( حساس یگانه و همکاران ،۱۳۹۱).
ضریب واکنش سود:
ضریب واکنش سود، بازده غیرمنتظره بازار را در واکنش به اجزای غیرمنتظره سود گزارش شده توسط شرکتی که اوراق بهادار منتشر کرده، اندازه گیری می کند. به عبارت دیگر ضریب واکنش سود، حساسیت بازار به اعلان سود را به وسیله ضریب شیب رگرسیون بین بازده های غیرعادی و سود های غیرمنتظره، اندازه گیری میکند ( مرادی وهمکاران، ۱۳۸۹).
سود غیر منتظره:
سودغیرمنتظره عبارت است ازتفاوت بین سودواقعی هرسهم و سود پیش بینی شده آن سهم.
اقلام تعهدی:
سیستم حسابداری تعهدی رویدادهای مالی را در زمان ایجاد و بدون توجه به زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد مربوط، شناسایی می‌کند، در صورتی‌که در یک سیستم حسابداری نقدی، ورود یا خروج وجه نقد ملاک شناسایی ‌می‌باشد. بنابراین در شرایطی که زمان وقوع رویداد مالی با زمان ورود یا خروج وجه حاصل آن متفاوت است، همواره سیستم تعهدی فراهم‌کننده اطلاعاتی بیشتر جهت استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی است. این اطلاعات اضافی اقلام تعهدی نامیده می‌شوند (میرزایی و مهرآذین ،1391).
مدیریت سود:
مدیریت سود را می توان به عنوان فرایند انتخاب رویه های حسابداری توسط مدیریت برای دستیابی برای اهداف خاص، تعریف نمود.
حسن شهرت :
واتز و زیمرمن6(۱۹۸۶) استدلال میکنند که شهرت و اعتبار، انگیزه ای برای مستقل ماندن حسابرسان است.

کیفیت سود:
کیفیت سود مفهومی واضح و روشن و قابل مشاهده نیست و در پژوهش های گذشته تعاریف متعددی در مورد آن بیان شده است و اجماعی در خصوص تعریف آن وجود ندارد. در اکثر مطالعات با این استدلال که اقلام تعهدی اختیاری معیار مستقیمی از مدیریت سود می باشد و عاملی است که به کیفیت سود کمک میکند، برای اندازهگیری کیفیت سود از اقلام تعهدی اختیاری بهره گرفته شده است(حساس یگانه و همکاران،1391).
1-15) ساختار کلی تحقیق
این تحقیق از پنج فصل تشکیل شده است. فصل اول شامل کلیات تحقیق است که در آن به بیان مساله تحقیق، ضرورت انجام آن و اهداف تحقیق پرداخته شده است. سپس جنبه نوآوری تحقیق و فرضیه ها و سوالات تحقیق و روش تحقیق بیان و متغیرهای تحقیق معرفی و سپس جامعه آماری و قلمرو تحقیق بیان گردید.
در انتها نیز تعریف مختصری از واژگان کلیدی در این تحقیق ارائه گردیده است. در فصل دوم، ابتدا ادبیات موضوعی تحقیق به تفصیل موردبحث قرار میگیرد و در انتهای آن نیز پیشینه تحقیق بیان می گردد. در فصل سوم، روش مورد استفاده برای تحلیل فرضیه ها به طور کامل شرح داده می شود. در فصل چهارم، تجزیه و تحلیل آماری داده ها انجام شده و در نهایت در فصل پنجم، نتایج و تحلیل ها و نیز پیشنهادهایی منتج از تحقیق و تحقیقات آتی ارائه شده است.

فصل دوم

ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه
وقوع بحرانهاي مالی اخیر، نقش حیاتی و مهم گزارشگري مالی معتبر و با کیفیت را پررنگ نموده است. علاوه بر این، بحران هاي اخیرضرورت توجه به نقشی که” کیفیت حسابرسی” در ارتقای گزارشگری مالی دارد را بیش از پیش نمایان نموده است.
دستیابی به کیفیت بالاي گزارشگري مالی، بستگی به درستی و صحت عمل هر یک از حلقه هاي زنجیره عرضه گزارشگري مالی دارد و حسابرسی مستقل به عنوان یکی از حلقه هاي این زنجیر، نقش عمده اي در حفظ و تقویت کیفیت گزارشگري مالی ایفا میکند(اسدی و دارابی،1391) علاوه براین، خدمات حسابرسی نقش مهمی درکاهش عدم تقارن اطلاعاتی (بیتی،1989 و ویلنبرگ،1999) و همچنین کاهش مسائل نمایندگی بین مدیران وسهامداران و بین سهامداران و اعتباردهندگان (جنسن ومکلینگ،1976) ایفا می کند. تحقق این نقش هاي اساسی بستگی به “کیفیت حسابرسی” دارد ( .(Al-Ajmi, 2009
از طرفی تحقیقات حسابداری تاکید دارد که قیمت ها در بازار اوراق بهادار به اطلاعات حسابداری واکنش نشان میدهد که این واکنش نشان از محتوا و بار اطلاعاتی و اطلاعات مفيد حسابداری است که باعث تغيير عقايد و رفتارهای سرمايه گذاران می شود. از این جهت می توان کیفیت حسابرسی را به عنوان یک سیگنال به بازار دانست که موجب واکنش بازار و تاثیرگذاری تصمیمات سرمایهگذاران می شود.
بنابراین باتوجه به اینکه ادبیات و مبانی نظری تحقیق، پشتوانه نظری فرضیه های تحقیق را فراهم می آورد، به همین علت در این فصل و با توجه به موضوع تحقیق به مبانی نظری کیفیت حسابرسی و معیارهای آن، ضریب واکنش سود و تبیین رابطه بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود خواهیم پرداخت. همچنین جهت آشنایی بیشتر با موضوع پژوهش و متغیرهای آن، در ارتباط با اهداف گزارشگری مالی و حسابرسی و تاثیر حسابرس بر ویژگی کیفی اطلاعات سخن گفته می شود. در پایان نیز به تعدادی از پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از ایران در خصوص موضوع تحقیق اشاره میگردد.
2-2) اهداف گزارشگری مالی و مفاهیم بنیادی حسابرسی
در بیانیه مفاهیم شماره یک هیات استاندارد حسابداری مالی هدف از گزارشگری مالی، تهیه اطلاعات مفید برای تصمیم گیران اقتصادی و تجاری عنوان شده است. یکی از ابزارهای ارائه اطلاعات مفید توسط مدیران، برای استفاده کنندگانی که نمیتوانند مستقیما برروی رویدادهای شرکت نظارت کنند، صورت های مالی حسابداری است. به عبارت دیگر برای این اشخاص، اطلاعات منتشر شده، چیزی جز جانشین برای پدیدههای واقعی نیست. همچنین در تحقیقات بسیاری، نقش صورتهای مالی حسابداری به عنوان یکی از ابزار های مهمی که تاثیر زیادی بر تصمیمات استفاده کنندگان دارد، به اثبات رسیده است.
از این جهت نقش حسابرسی اهمیت زیادی پیدا میکند. حسابرسی بخش لاینفکی از فرایند گزارشگری مالی(اقتصادی) از طریق افزودن اعتبار به اطلاعات گزارش شده است؛ اعتباری که برمبنای شواهد بدست آمده و در نتیجه قابل توجیه است. اگر گزارش حسابرس توان ارائه نتایج حسابرسی را نداشته باشد، در حقیقت اهداف حسابرسی تحقق نیافته و بنابراین حسابرسی فاقد هرگونه ارزش اقتصادی خواهد بود ( نیکخواه آزاد،1377 ، ص1).
دانش حسابرسی چیست؟ حسابرسی فرآیندی است منظم و باقاعده جهت جمعآوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیار های از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع( نیکخواه آزاد،1377 ، ص3).
2-2-1) تاثیر حسابرس بر ویژگی کیفی اطلاعات
آن چه حسابرسی به فرایند گزارشگری می افزاید مربوط به کیفیت اطلاعات گزارش شده و نیاز استفاده کنندگان به ارزیابی کیفیت اطلاعات قبل از استفاده از آنها است. بنابراین ارزش حسابرسی ارزشی مستقل (مطلق ) نیست و تابع ارزش اطلاعات حسابداری گزارش شده است و اینکه اطلاعات حسابداری برای چه مصارفی مورد بهره برداری قرار می گیرد. ارزش افزوده حسابرسی متشکل از دو بعد است :
1.بعد کنترلی 2.بعد اعتباربخشی
از دیدگاه کنترلی، به دو دلیل حسابرسی به عنوان عاملی مستقل برکیفیت اطلاعات نظارت دارد :
1.بررسی مستقل میزان تطابق اطلاعات حسابداری با معیارهای از قبل تعیین شده که این معیارها قاعدتا باید منعکس کننده نیاز و خواست استفاده کنندگان اطلاعات باشد (عامل کشف کننده ).
2.ایجاد انگیزه برای تهیه کنندگان جهت تولید اطلاعات در چارچوب معیارهای از قبل تعیین شده، زیرا تهیه کننده می داند که مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت (عامل بازدارنده ).
از دیدگاه اعتبار بخشی، حسابرسی بر اعتبار اطلاعات می افزاید، زیرا استفاده کنندگان می توانند مطمئن باشند که عوامل کنترلی پیش گفته برفرایند گزارشگری حاکم و باعث بهبود کیفیت اطلاعات شده است. در نتیجه استفاده کنندگان، میتوانند با ضریب اطمینان بیشتری از اطلاعات استفاده کنند (نیکخواه آزاد ،1377، ص24).

2-3) کیفیت حسابرسی
مطابق با استانداردهای بین المللی بیمه و حسابرسی، تلاشهایی در زمینه درک کیفیت حسابرسی در گذشته صورت گرفته است. اماهیچ کدام از انها به تایید و پذیرش جهانی نرسیده است. کیفیت حسابرسی، مفهومی چند وجهی است که از دیدگاه هاي مختلف می تواند مورد بررسی قرارگیرد. در یک دیدگاه ” گزارش حسابرس به عنوان یک محصول” مورد توجه قرار می گیرد و کیفیت این محصول از جهت مطابقت با استانداردهاي تعیین شده بیانگر کیفیت حسابرسی می باشد. در دیدگاه دیگري که درخصوص کیفیت حسابرسی مطرح است، “حسابرسی به عنوان یک خدمت” درنظر گرفته می شود که این خدمت باید توسط اشخاص واجد شرایط ارائه شود و فرایند انجام این خدمت و ارائه گزارش نتایج آن، تابع ضوابط و استانداردهاي خاص است. بنابراین در صورتی که ارائه خدمت مزبور، از نقطه شروع تا نقطه پایان که ارائه گزارش حسابرسی است، مطابق با استانداردها و ضوابط تعیین شده انجام شود، از کیفیت لازم برخوردار است. به عبارت دیگر در این دیدگاه، نگاه سیستمی برکیفیت حسابرسی حاکم است و کیفیت ورودي ها، فرآیند و خروجی هاي حسابرسی، تعیین کننده کیفیت حسابرسی میباشد و کیفیت تمام اجزاي سیستم، مورد تأکید و توجه قرار میگیرد.( 2011،IAASB7)
برخی از محققین حسابرسی کیفیت حسابرسی را اینگونه تعریف کرده اند:
متداولترین تعریف ها درباره کیفیت حسابرسی، تعریفی است که توسط دي آنجلو8 ( 1981 ) ارایه شده است. او کیفیت حسابرسی را اینگونه تعریف کرد: استنباط بازار از احتمال این که حسابرس ( 1موارد تحریفات با اهمیت در صورت هاي مالی و یا سیستم حسابداري صاحب کار را کشف کند، و 2) تحریف با اهمیت کشف شده را گزارش دهد.
دی آنجلو(1981) بیان داشت، کیفیت حسابرسی، احتمال تلفیقی ارزیابی بازار است که به حسابرس امکان کشف نقض در سیستم حسابداری صاحبکار و گزارش آن نقض را می دهد. این تعریف دو جنبه کیفیت حسابرسی را شناسایی می کند:
1.اهمیت شرکت حسابرس در نحوه کشف تحریفات مالی
2.استقلال و اقدام حسابرس در نحوه برخورد در برابر کشف تحریفات مالی.
این تعریف در مطالعات کیفیت حسابرسی بسیار سودمند است. مفهوم تعریف دی آنجلو(1981) این است که کیفیت حسابرسی، احتمال کشف و گزارش اشتباههای با اهمیت در صورتهای مالی است. (2014، O.OKOLiel)
کاتاناک9(1999) یک چارچوب مفهومی براي کیفیت حسابرسی ارایه نمودند طبق دیدگاه او، کیفیت حسابرسی تابعی از دو عامل مرتبط با عملکرد حسابرس است:
اول، شایستگی (ازجمله: دانش، تجربه، قدرت تطبیق، کارآیی فنی، اثربخشی حسابرسی (
دوم، عملکرد حرفه اي( از جمله: استقلال، بیطرفی، دقت حرفه اي، تضاد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد قلام تعهدی، ضریب واکنش سود، کیفیت حسابرسی، دارایی ها Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد کیفیت حسابرسی، هیات مدیره، ارزیابی کیفی، بهبود مستمر