منابع پایان نامه ارشد درمورد کیفیت حسابرسی، ضریب واکنش سود، روش تحقیق، اندازه موسسه حسابرسی

دانلود پایان نامه ارشد

بدین معنی که افزایش کیفیت حسابرسی منجر به محدود شدن میزان اقلام تعهدی اختیاری میشود. همچنین آزمون فرضیه مربوط به ارتباط کیفیت حسابرسی و مدیریت سود واقعی نشان داد که با افزایش کیفیت حسابرسی میزان دستکاری در فعالیتهای واقعی بیشتر میشود. در کل نتایج تحقیقات آنها نشان داد که بین کیفیت حسابرسی و مدیریت مصنوعی سود ارتباط منفی وجود دارد، در حالی این ارتباط بین کیفیت حسابرسی و مدیریت واقعی سود به علت رفتار های فرصت طلبانه مدیران مثبت میباشد.
بادآاورنهندی و تقی زاده خانقاه (1392) ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری را مورد بررسی قراردادند. آنها برای تعیین کیفیت حسابرسی از چهار شاخص تخصص حسابرس درصنعت، شهرت حسابرس، دور ة تصدي حسابرس، استقلال حسابرس و به منظور محاسبة كارايي سرمايه گذاري از مدل ريچاردسون102(2006) استفاده و100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را درطی سال های 1385تا 1390 مورد بررسی قرار دادند. نتايج پژوهش آنها نشان داد در كل بين كيفيت حسابرسي و كارايي سرمايه گذاري ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. بدين ترتيب، بهبود كيفيت حسابرسي با كاهش عدم تقارن اطلاعاتي بين مديريت و سرمايه گذاران و برطرف كردن مشكلات نمايندگي، به افزايش كارايي سرمايهگذاري منجر ميشود.
مشایخی و همکاران(1392) در تحقیقی به بررسی تدوین مدل کیفیت حسابرسی پرداختند. هدف آنها از اینتحقیق ارائه مدلی براي کیفیت حسابرسی، باتوجه به ویژگیهاي محیطی و شرایط حاکم برحرفه حسابرسی کشور میباشد. در این رابطه با توجه به رویکرد اکتشافی تحقیق و از آنجا که حرفهحسابرسی در ایران از منظر محیط حقوقی، ساز و کار نظارتی، اندازه مؤسسات و … داراي ویژگیهاي خاص خود میباشد، در این تحقیق از روش تحقیق کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازي زمینه بنیان استفاده شده است. به این منظور با اخذ نظرات خبرگان حرفه حسابرسی و بازار سرمایه، به بررسی عوامل تأثیر گذار برکیفیت حسابرسی پرداخته شده و در انتها مدل یکپارچه کیفیت حسابرسی، شامل شرایط علی، عوامل مداخله گر و بستر و همچنین راهبردهاي مربوط به کیفیت حسابرسی و پیامدهاي آنها ارائه شد .درتحقیق آنها، کیفیت حسابرسی با رویکرد سیستمی، بررسی شده است. در این دیدگاه، کیفیت وروديها، فرایند و خروجیهاي حسابرسی، تعیین کننده کیفیت حسابرسی میباشد و کیفیت تمام اجزاي سیستم، مورد توجه قرارمی گیرد.
پیرایش و چغاله (1393) تاثیر انگیزههای هموارسازی سود برضریب واکنش بازده غیرعادی نسبت به سود غیرمنتظره را مورد مطالعه قرار دادند. نتايج تحقيق بيانگر نشان داد كه، سود داراي محتواي اطلاعاتي بوده و اعلان سودهاي غيرمنتظره كه به واسطه انگيزههاي هموارسازي سود، توسط مديريت انجام ميشود، باعث ميشود كه سرمايه گذاران بتوانند به خوبي اطلاعات مربوط به سود را تفسير و معاني مربوط به آن را بفهمند. در نتيجه اطمينان سرمايه گذاران به دستيابي به سود اعلامي بالارفته و افزايش اطمينان سرمايهگذاران منجر به افزايش اثرگذاري سود غيرمنتظره بر بازده غيرعادي و در نتيجه قيمت سهام ميشود.
2-14)خلاصه فصل:
در این تحقیق، ابتدا اهداف مفاهیم گزارشگری مالی و تاثیر حسابرس بر ویژگی کیفی اطلاعات بیان، سپس کیفیت حسابرسی از نظر محققین مختلف تعریف و از سه دیدگاه داده، ستاده وعوامل زمینه ای مورد بررسی قرار گرفت. موضوع مورد بحث دیگر در این فصل، تمایز کیفیت حسابرسی و کیفیت حسابرس بود و این گونه بیان شد :.
“کیفیت حسابرس به عنوان کیفیت کلی خدمات حسابرسی در همه حسابرسی های موسسه تعریف میشود.ولی کیفیت حسابرسی باید برای هر کار حسابرسی به طور جداگانه تعریف شود، زیرا موسسه حسابرسی ممکن است همه حسابرسی های خود را در یک سطح کیفی مشابه اجرا نکند.”
در ادامه کیفیت حسابرسی از منظر عرضه کننده و تقاضا کننده خدمات حسابرسی مورد بررسی، و شاخصهای آن بیان شد.
از آن جایی که موضوع مورد پژوهش رابطه بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود است، سود و محتوای اطلاعاتی آن مورد تحلیل قرار گرفت و بیان شد، از آن جایی که سود دارای محتوای اطلاعاتی است، میتواند بر تصمیمگیری افرادی چون سهامداران تاثیر و دلیلی بر واکنش بازار باشد. در ادامه به تعریف ضریب واکنش سود و تبیین رابطه کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود پرداختیم و در نهایت به تحقیقات مشابه داخلی و خارجی اشاره شد.

فصل سوم

روش اجرای تحقیق

3 -1) مقدمه
اعتقاد اندیشمندان معاصر بر این است که توسعه و پیشرفت علوم در چند دهه اخیر به مراتب بیشتر و جامع تر از پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشته اند، شاید قبول این واقعیت قدری مشکل تر باشد، اما پیشرفتی چنین شتابان مرهون به کارگیری روشهای دقيق و صحيح علمي بوده است. يك محقق پس از انتخاب و تعيين موضوع بايد به دنبال تعيين روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدفها و موضوع پژوهش دارد. بنابراین هنگامی میتوان در مورد روش بررسی انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت موضوع تحقیق و هدف های آن مشخص باشد، به عبارتی روش تحقیق به محقق کمك میکند، شیوه و روشی را انتخاب و آغاز کند تا بتواند هرچه سریع تر به پاسخ یا پاسخهایي که برای پرسشهای خود در نظر گرفته است دست یابد. در واقع روش تحقیق علمی شامل اندازهگیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکارات است در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد. روش تحقیق، ویژگیهای تحقیق، فرضیههای تحقیق، جامعه مطالعاتی، نحوه جمع آوری دادههای مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.
3-2) جامعه آماری و حجم نمونه
نمونه‌ای از جامعه آماری، مجموعه اندازه‌هایی است که عملا در جریان یک تحقیق گردآوری می‌شود. نمونه بخشی از جامعه تحت بررسی است که با روشی که از پیش تعیین شده است انتخاب میشود. به قسمی که می‌توان از این بخش، استنباط هایی درباره کل جامعه بدست آورد. هرگونه درباره جامعه را می‌توان کم و بیش از طریق نمونه برآورد کرد. فرآیند انتخاب نمونه و استخراج نتایج و استنباطهای حاصل را بررسی نمونه‌ای می‌نامند. جامعه (آماری)، عبارت است از مجموعه کامل اندازه‌های ممکن یا اطلاعات ثبت شده از یک صفت کیفی، در مورد گرد آورده کامل واحدها، که می‌خواهیم استنباطهایی راجع به آن انجام دهیم. جامعه آماج تحقیق است، و منظور از عمل گردآوردن داده‌ها، استخراج نتایج درباره جامعه می‌باشد. یا به بیان ساده‌تر، در هر بررسی آماری، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه می‌نامند. یعنی جامعه، مجموعه تمام مشاهدات ممکن است که میتوانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند. جامعه آماری گرد آورده‌ای از اعداد است که اعداد مزبور عبارت‌اند از اندازه‌های مربوط به یک صفت مشخصه برای تمام واحدهایی که آماج تحقیقی را تشکیل میدهند(سایت دانشنامه رشد).
جامعه آماري در اين پژوهش، شامل كليه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که طی سالهای 1388 تا 1392 در بورس حضور داشته اند، که تمامی شرایط زیر را دارا باشند:
1-شرکتها از سال 1388 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
2- پایان سال مالی شرکتها 29 اسفند هر سال باشد.
3- جزء شرکتهای مالی و سرمایه گذاری نباشد.
4- اطلاعات مالی مورد نیازشرکت ها قابل دسترس باشد.
5- در طی دوره مورد مطالعه سهام شرکتها، بیش از6 ماه توقف معاملات نداشته باشند.
با توجه به محدودیتهای فوق تعداد شرکتهایی که با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب وبه عنوان نمونه آماری مورد مطالعه قرار گرفتند بشرح زیر می باشد:
جدول(3-1): روش انتخاب نمونه
تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1388
454
تعداد شرکت هایی که پایان سال مالی آن ها منتهی به 29 اسفند باشد.
399
تعدادشرکت هایی که تولیدی باشند.
318
تعداد شرکتهایی که طی دوره ی مورد بررسی اطلاعات مالی آنها در دسترس باشد
173
تعداد شرکت هایی که بیش از 6 ماه وقفه عملیاتی نداشتند.
110
تعداد نمونه محاسبه شده در هر سال
110

در نتیجه تعداد اعضای نمونه شامل 110 شرکت است؛ که اسامی این شرکتها در پیوست شماره 1 منعکس شده است.
3-3) فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی اول:
بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه فرعی اول:
بین دوره تصدی حسابرس و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم:
بین اندازه موسسه حسابرسی و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم:
بین درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم :
بین تخصص حسابرس درصنعت و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه فرعی پنجم:
بین حق الزحمه حسابرسی و ضریب واکنش سود رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی ششم:
بین استقلال حسابرس و ضریب واکنش سود رابطه معنی داری وجود دارد.

3-4) نحوه اندازه گیری متغیرها
3-4-1) متغیر وابسته
ضریب واکنش سود:
ضریب واکنش سود، بازده غیرمنتظره بازار را در واکنش به اجزای غیرمنتظره سود گزارش شده توسط شرکتی که اوراق بهادار منتشر کرده، اندازهگیری میکند.
در این تحقیق جهت ارزیابی ضریب واکنش سود از مدل زیر استفاده میشود :(مرادی و همکاران،1389)
(3-1) ARi,t = β 0 + β1 UEi,t + ei,t
ARi,t: بازده غیرعادی سهم iدرسال انتشار واعلان سود
β1 : ضریب واکنش سود
UEi,t: سودغیرمنتظره
: ei,t خطای تصادفی
محاسبه ARi,t به این صورت خواهد بود :
در اين تحقيق، بازده غيرعادي سهام به صورت سالانه پس از پايان سال مالي شركتها (يعني در سال انتشار و اعلان سود) محاسبه خواهد شد.
(3-2) ARi ,t = Ri,t _ R m
در اينجا فرض ميشود بازده مورد انتظار، براي تمام اوراق بهادار مشابه است و بازده هر ورقه بهادار مشابه بازده بازار است.
بازده بازار به صورت زير محاسبه شده است:
(3-3) Rm,t= ( I1 _ I0)/I0

که I0 شاخص كل قيمت بازار سهام عادي اعلان شده توسط بورس اوراق بهادار تهران در ابتداي سال وI1 شاخص قيمت بازار در پايان سال است. بازده واقعي براي هر سهم نيز به صورت زير محاسبه شده است:

(3-4) (p1(1+α)+D-[p0+α(1000)])/(p0+α(1000)) = Ri,t

به طوری که :
Ri : بازده سهم i درسال t P1 : قیمت سهم در پایان سال t
D : سودنقدی هرسهم P0: قیمت سهم درابتدای سال
α : درصد افزایش سرمایه

محاسبه UEi,t به این صورت خواهد بود :
(3-5) (EPSt _ EPSt-1)/(EPSt-1) =UEi,t
: UEi,t سود غیرمنتظره سهم شرکت در سالt
:EPSt سود هر سهم در سال جاری
EPSt-1 : سود هرسهم درسال گذشته
3-4-2) متغیرمستقل
کیفیت حسابرسی :
در این تحقیق کیفیت حسابرسی براساس، اندازه موسسه حسابرسی، استقلال حسابرس، دوره تصدی حسابرس، درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و حق الزحمه حسابرسی سنجیده میشود
اندازه موسسه حسابرسی:
در این تحقیق برای محاسبه اندازه موسسه حسابرسی از

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد کیفیت حسابرسی، حق الزحمه، کیفیت سود، ضریب واکنش سود Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، قلام تعهدی، اقلام تعهدی، مدیریت سود