منابع پایان نامه ارشد درمورد کیفیت حسابرسی، هیات مدیره، ارزیابی کیفی، بهبود مستمر

دانلود پایان نامه ارشد

منافع، و قضاوت حرفه اي) که هر یک از آنها می تواند تحت تأثیر انگیزه هاي اقتصادي(از قبیل : میزان حق الزحمه، میزان هزینه حسابرسی، کارآیی حسابرسی، دعاوي حقوقی و خدمات مشاوره اي) قرار گیرد. علاوه بر ویژگی هاي فوق، الگوي آنها شامل تأثیرساختار بازار (از قبیل: رقابت، درجه تمرکز در صنعت، صرفه جوئی ناشی از مقیاس و وجود قوانین ومقررات) و دوره تصدي حسابرسان است. (مشایخی وهمکاران،1392)
داویدسن، استنین و وای10(1984) بیان داشتند که کیفیت حسابرسی، صحت گزارش اطلاعاتی حسابرس است اما والاس11(1987) نشان داد که کیفیت حسابرسی، سنجش توانایی حسابرس در کاهش تورش و بهبود داده حسابداری است. مطالعه داویدسن و نئو12(1993) نشان داد که تعریف کیفیت حسابرسی مبتنی بر توانایی حسابرس در کشف و حذف تحریفات مالی و کاربرد آن در خالص سود گزارش شده است.
پیکائو(PCAOB)13 (یک شرکت غیرانتفاعی است که کنگره ی آمریکا برای نظارت بر حسابداری و حسابرسی شرکت های عمومی بنا کرده است) کیفیت حسابرسی را نقطه برخورد نیازهای مشتریان می داند.
در هر حال کیفیت حسابرسی موضوعی است که دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم است. پس از تئوری ذینفعان، درک کیفیت حسابرسی براساس سطح دخالت مستقیم در حسابرسی و دیدگاهی که آنها از ارزیابی کیفیت حسابرسی دارند، در میان ذینفعان متفاوت است. کیفیت حسابرسی ممکن است از سه دیدگاه اساسی درک شود:
1.داده :
داده کیفیت حسابرسی، بخشی از استانداردهای حسابرسی است از جمله خصایص شخصی حسابرس همچون مهارت و تجربه، ارزش های اخلاقی و مجموعه ذهنی. یکی دیگر از داده های مهم، فرایند حسابرسی است ازجمله تناسب روش شناسی حسابرسی، اثربخشی ابزارهای مورداستفاده حسابرسی و دسترسی به حمایت های فنی کافی نسبت به حمایت از کیفیت بالای حسابرسی.

2.ستاده :
ستاده حسابرسی، تاثیر مهمی بر کیفیت حسابرسی دارد به نحوی که توسط ذینفعان در ارزیابی کیفیت حسابرسی مورد توجه قرار گرفته است. چنین اثراتی شامل گزارش حسابرس( که دارای تاثیر مثبت بر کیفیت حسابرسی است اگر به ستاده حسابرسی تبدیل شود)، ارتباطات حسابرس در برابر موارد مطالبه شده توسط هیات مدیره( از جمله جنبه های کیفی اقدامات گزارش دهی مالی و نواقص کنترل داخلی که می تواند بطور مثبت بر کیفیت حسابرسی موثر باشد).
3.عوامل زمینه ای :
عوامل زمینه ای موثر بر کیفیت حسابرسی، هیات مدیره شرکت( به ویژه اگر شفافیت و رفتار اخلاقی درون مجموعه حاکم باشد)، قانون و مقررات( اگر چارچوبی را ایجاد کند که حسابرس بتواند بطور اثربخش فعالیت کند)، نظارت مستمر(اگر سیستمی برای نظارت بر کیفیت کار حسابرس و گفتگوی موثر میان حسابرسان و قانونگذاران ایجاد شود)، کیفیت چارچوب گزارشدهی مالی(استفاده از چارچوب گزارشدهی مالی که تاثیرمنفی بر کیفیت حسابرسی و ادراکات بیرونی نداشته باشد) (2014، O.OKOLiel)
توانایی حسابرس نیزموضوعی مهمی در کیفیت حسابرسی است که از دیدگاه های مختلفی تفسیر شده و به طور گسترده ای با عوامل خارجی و داخلی، خصوصیات حسابرسان، مستقل بودن حسابرسان و محیط قانون گذاری در ارتباط است. باتوجه به چند بعدی بودن کیفیت حسابرسی، مشخص نیست که بین عوامل ذکرشده، کدامیک در توانایی حسابرسان تاثیر گذار بوده است بنابراین نمی توان کیفیت حسابرسی را به طور مستقیم مشاهده و اندازه گری کرد ( اسدی و دارابی،1391،ص2).
2-3-1)کیفیت حسابرسی وکیفیت حسابرس
یک موضوع مهم در ارتباط با تعریف کیفیت حسابرسی این است که آیا میان کیفیت شرکت حسابرس و کیفیت حسابرسی تمایز وجود دارد. چندین مطالعه از جمله کلارکسن، پی.ام14(2000)، کالبرت و مورای15(1998) چنین تمایزی را قائل نشدند اما از این مفاهیم بجای یکدیگر استفاده کردند. در شرایط معین، کیفیت شرکت حسابرس و کیفیت حسابرسی ممکن است بجای یکدیگر بکار رود. برطبق مفروضات مهم در تعریف دی آنجلو(1981)، زمانی که حسابرس، تنها یک سطح از کیفیت خدمات حسابرسی را ارائه می دهد، کیفیت شرکت حسابرس و کیفیت حسابرسی ممکن است از یک نوع باشند و با یکدیگر تلفیق شوند. درحالیکه، لام و چانک16 بیان داشتند که کیفیت حسابرسی باید برمبنای نوع خدمات تعریف شود زیرا یک شرکت حسابرس نمی تواند کل حسابرسی را در سطح مشابهی از کیفیت انجام دهد (2014، O.OKOLiel).
کیفیت حسابرس به عنوان کیفیت کلی خدمات حسابرسی در همه حسابرسیهای موسسه تعریف می شود. ولی کیفیت حسابرسی باید برای هر کار حسابرسی به طور جداگانه تعریف شود، زیرا موسسه حسابرسی ممکن است همه حسابرسی های خود را در یک سطح کیفی مشابه اجرا نکند. به عبارت دیگر کیفیت حسابرس مبتنی بر مفهوم کیفی بودن حسابرسی های موسسه حسابرسی است، در حالی که کیفیت حسابرسی مبتنی برمفهوم کیفیت واقعی هر یک از کارهای حسابرسی است. بنابراین تمایز قایل شدن بین این دو مفهوم در پژوهش های مربوط به کیفیت حسابرسی ضروری است (رضایی،1391،ص، 20).
کیفیت حسابرسی واقعی و ادراکی دو مفهوم جداگانه هستند زیرا کیفیت حسابرسی واقعی قابلیت مشاهده ندارد و تنها پس از انجام حسابرسی، قابل ارزیابی است. به عنوان مثال، پالمروس17، کیفیت حسابرسی واقعی را با استفاده از فعالیتهای دادخواهی حسابرس، اندازهگیری کرد. دیس و جیروس18(1992)، از گزارشهای کنترل کیفیت برای سنجش کیفیت حسابرسی واقعی در بخش عمومی استفاده کردند. سنجش کیفیت حسابرسی واقعی کریشنان و اسچورز19(2000) مبتنی بر نحوه پذیرش صورتهای مالی حسابرسی شده با ملزومات گزارش دهی GAAP20 است. دیس و جیروس و کریشنان و اسچورز، سنجش کیفیت حسابرسی واقعی را در بخش غیرانتفاعی انجام دهند. نتایج مطالعات بخش غیرانتفاعی ممکن است قابلیت تعمیم در مجموعههای انتفاعی را نداشته باشد. بنابراین، نتایج دارای مشکل تعمیم پذیری است.
در برخی از مطالعات به علت دشواری سنجش مستقیم کیفیت حسابرسی واقعی، کیفیت حسابرسی ادراکی آزمون شد. دی آنجلو نشان داد که هر چقدر حسابرس سابقه بیشتری داشته باشد از محرک کمتری برای رفتار تصادفی برخوردار بوده و کیفیت ادراکی بالاتری از حسابرسی دارد. مورلند21 (1995) بررسی کرد که چگونه اقدامات اجرایی SEC22 در 8 شرکت بزرگ حسابداری بر کیفیت حسابرسی ادراکی بازار موثر است. هوگان23 نشان داد که درک بالاتر از کیفیت حسابرسی باقیمت گذاری کمتر در بازار IPO24(عرضه اولیه عمومی) مرتبط است. سنجش کیفیت حسابرسی واقعی دشوار است اما درک کیفیت حسابرسی، تابع سنجش است (2014، O.OKOLiel).
2-3-2) رهنمود های کیفیت حسابرسی
کیفیت را با چند ویژگی ذاتی واصلی حسابرسی می دانند که این ویژگی عبارتند از:
الف) اهمیت
موضوع حسابرسی‌شده تا چه میزان حائز اهمیت می‌باشد. این معیار می‌تواند از طریق اندازه مالی واحد مورد حسابرسی و تاثیری که عملکرد آن واحد بر عموم جامعه یا بر موضوعهای اصلی مالی داراست مورد ارزیابی قرار گیرد.
ب) قابلیت اعتماد
آیا نتایج و یافته های حسابرسی، انعکاسی صحیح از شرایط واقعی موضوع بررسی شده می باشند؟آیا تمامی اظهارات گزارش حسابرسی یا سایر گزارش ها، به طور کامل برمبنای داده های جمع آوری شده در حسابرسی اند؟
پ) بی طرفی
آیا حسابرسی به طور منصفانه و به دور از تبعیض انجام شده است ؟آیا حسابرس ارزیابی ها و نظرات خود را بر مبنای حقیقت و تحلیل های صحیح انجام داده است؟
ح) دامنه
آیا کار حسابرسی به طور کامل عناصر مورد نیاز یک حسابرسی موفق را برنامهریزی و اجرا نموده است؟
خ) به موقع بودن
آیا نتایج حسابرسی در زمانی مناسب که جهت تصمیم گیری یا اصلاح ضعف های مدیریت مورد نیازند ارائه شده است؟
د) وضوح
آیا گزارش حسابرس در ارائه نتایج، شفاف و مختصر بوده است؟ این مورد شامل اطمینان از این است که آیا دامنه، یافته ها و هرگونه پیشنهادها توسط استفاده کنندگانی که در زمینه موضوع های مطرح شده از دانش کافی بهره مند نیستند قابل فهم باشند.
ر) کارایی
آیا منابع تخصیص یافته به حسابرسی باتوجه به اهمیت و پیچیدگی کار، منطقی بوده اند؟
ز) اثربخشی
آیا یافته ها، نتایج ونظریه های واحد حسابرسی شده، دولت و سایرین بیانگر واکنشی مناسب بوده است؟
بنابراین موسسات حسابرسی، باید رویه و سیستم هایی را به کار بندند که عوامل کیفی فوق را تقویت و کلیه مراحل حسابرسی شامل پذیرش کار، زمان بندی کار، برنامه ریزی اجرا ارزیابی یافته ها، نتیجه گیری وگزارش دهی و پیشنهاد حسابرسی، کنترل های کیفیت را اجرا نمایند (اسدی ودارابی،1391،ص2).
2-3-3) عناصر کیفیت
در مرحله اول، عامل اخلاقی- که مهمترین آنها استقلال است- در نظر گرفته میشود( Moore, 2011 Bazerman &). این نظر توسط فدراسیون بین المللی حسابداران و استانداردهای کنترل کیفیت در ایالت متحده امریکا که موضوع استقلال کارکنان و فرهنگ رهبری اخلاقیات اداره شرکت را بسیار مهم تلقی می کنند، به اشتراک گذاشته میشود. این موضوعات بطور مساوی با استانداردهای کنترل کیفیت (25ISQC1) که بر اهمیت کیفیت تعهد از جمله استانداردهای بالای اخلاقی و رهبری موثر شرکت تاکید دارد، به کار می روند. این مساله به ویژه در زمینه حسابرسی خارجی که در آن ادعای استقلال و حرفه ای بودن بطور جدایی ناپذیری به حفظ اطمینان واگذار شده در( یا مشروعیت درک شده) کارایی گواهی مربوط میشود، صدق میکند. به همین علت عبارات زیر در تجزیه و تحلیل مکاتبات گنجانده می شوند:
توسعه فرهنگ رهبری با مشارکت بیشتر وتعامل رهبر ، آگاهی از اهمیت رعایت اخلاق از جمله پذیرش مشتری و تداوم روشها، حس مشروعیت در برابر افراد آگاه (Maroun,2014).
در مرحله دوم شهرت و اعتبار حرفه ای به عنوان یک حسابرس با کیفیت بالا نیزهمگی در مورد این ارتباط هستند. به همین دلیل ISQC1 به استفاده از سیاست های پذیرش مشتری و تداوم رسمی سفارش می کند. توافق نامههای تداوم و پذیرش مشتری موثر علاوه بر خدمت به عنوان تامین استقلال از پذیرش تعهداتی که بطور غیر قابل قبولی ریسک بالای ذاتی دارند توسط شرکت های حسابرسی و یا در جایی که شرکت ها فاقد منابع لازم برای انجام وظایف حرفه ای خود بطور موثر باشند، جلوگیری می کنند. از دیدگاه حاکمیت شرکتی، این موضوع برای اطمینان یافتن از این مورد است که مشتریان در حالی که خطر مربوط به عملیات سازمان را کاهش می دهند به صورت پایدار و اخلاقی سرویس دهی می شوند. آگاهی از اهمیت رعایت اخلاقی شامل پذیرش مشتری و تداوم روش های افزایش پایداری برای شرکت های حسابرسی از جمله کاهش ریسک حسابرسی کلی می شود.
همچنین ظاهر حرفهای و استقلال به تنهایی کافی نیستند ( .(Carrington, 2010در شرایط ISQC1، حسابرسی باید با بالاترین استانداردها و مطابق با الزامات قانونی مربوطه انجام شود. بنابراین تیم کارکنان باید برای انجام وظایف حرفه ای خود منابع، مهارت ها و اصول اخلاقی را دارا باشد. تصدیق اهمیت منابع و صلاحیت تیم کارکنان همانند نیاز به تطابق کامل با استانداردهای بین المللی حسابرسی( (ISA26.
کنترل موثر، نظارت و مشاوره برای موضوعات پیچیده بطور همزمان شامل سطوح بالای قضاوت میباشند و بر نیاز به تعامل رهبری موثر تاکید دوباره دارند. مشابه وجود قانون نامه اداره امور شرکت ها ISQC1 بر اهمیت بهبود مستمر، کنترل کیفیت داخلی و استانداردهای مستند سازی معتبر تاکید دارد. این موضوع که کارکنان باید بطور شخصا برای کیفیت نامرغوب تعهدات احساس مسئولیت کنند، مهم می باشد. مدیریت عملکرد موثر به یک مکانیسم پاسخگویی کلیدی تبدیل میشود که باعث افزایش شفافیت و اعتماد در کار حسابرسی می شود. در عین حال تعهد برای روشهای حسابرسی معتبر یک بخش جدایی ناپذیر از پایداری شرکت های حسابرسی میشود. با اطمینان یافتن از نظارت و پاسخگویی موثر، شهرت حرفه ای حفظ میشود. به عبارت دیگر، ISQC1 چگونگی تضمین نظرات حسابرسی توسط یک سیستم کنترلی، نظارتی و بررسی موثر را تشخیص میدهد. این مساله به کاربران اجازه میدهد که به گزارش های حسابرسی اعتماد و در مشروعیت فرایندهای حسابرسی مشارکت کنند: اطمینان از مشاوره مناسب در مورد موضوعات بحث برانگیز و حل اختلاف نظر، توجه بیشتر به کنترل کیفیت داخلی و فرایند بهبود مستمر از جمله

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد کیفیت حسابرسی، ضریب واکنش سود، گزارشگری مالی، اطلاعات حسابداری Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد کیفیت حسابرسی، توسعه یافتگی، بازار سرمایه، عرضه و تقاضا