منابع پایان نامه ارشد درمورد کتاب مقدس، قرن نوزدهم، سلسله مراتب، حکمت و فلسفه

دانلود پایان نامه ارشد

انديشمندان يهودى اواخر قرن هجدهم تا اوايل قرن بيستم را به خود مشغول کرده بود. فرآيند آزادسازى تا رسيدن به حقوق کامل شهروندى روندى تدريجى داشت. اين فرآيند که در پى پيدايش انديشههاى تساوى طلبانه انقلاب فرانسه شروع شده بود تا نيمه قرن نوزدهم به کمال خود نرسيد. اما يهوديان که از جهان قرون وسطايى گتو به زندگى روشنفکرانه قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم وارد مىشدند مدتها پيش از آنکه به لحاظ سياسى به رسميت شناخته شوند شروع به پذيرش زبان و نحوه زندگى جوامع اروپايى کرده بودند. در اين دوره تماس نزديکتر با تفکر مسيحى، ملاحظاتى در مورد مسائل پيچيده اعتقادى در يهوديت به دنبال آورد: مسائلى در باب اهميت واقعى توحيد اخلاقى، پيوند ميان يهوديت و مسيحيت، رابطه دين و فرهنگ، و معناى مکاشفه122.
همانگونه که قبلاً نيز ذکر شد، يکي از مواردي که در دوره کنوني در الاهيات يهودي بروز و ظهور يافت، مسئله الاهيات فمينيستي است. الاهيات فمينيسني نخست در دهه 1980 به وسيله شمارى از فمينيستهاى يهودى شرح و بسط يافت که در چند رشته علمى مختلف تحصيل کرده بودند. اين الاهيات از آن رو فمينيستى است که آگاهانه و دانسته در اين اعتقاد جزمى ريشه دارد که تجربه شخصى هم محصول جنسيت است و هم محصول عوامل فرهنگى، تاريخى و اقتصادى، و نيز اين مطلب را مفروض مىگيرد که الاهيات سنتى يهودى مانند الاهيات سنتى مسيحى مردسالار است123. الاهيدان فمينيست يهودى قبل از توفيق در اصلاح يا انتقال تعاليم دينى يهوديت، مىکوشد تا کشف کند که کدام يک، از تجربههاى دينى زنانه بوده است. يکى از دستاوردهاى عظيم الاهيات فمينيستى يهودى تأکيد بر اين مطلب است که گروههاى گوناگون مردم مىتوانند به شکلى جدى درباره الاهيات يهودى در بيرون از چارچوب رسمى سخن بگويند. الاهيات فمينيستي بعنوان مثالي بارز، نشان دهنده يکي از تغييرات عميقي است که در سدهي اخير در الاهيات يهودي معاصر نسبت به الاهيات سنتي بوجود آمده است.
به طور کلي ميتوان چنين ادعا نمود که دلايل اصلي اين تغيير و تحولات ژرف در انديشههاي الاهيدانان معاصر نسبت به پيشينيان خود مربوط مي‌شود به تحول در شرايط زندگي يهوديان، آزادي از گتو، ارتباط با مسيحيان و جوامع پيشرفته، تغيير پارادايمهاي علمي حاکم بر دوره جديد و تشکيل دولت مستقل يهودي. اين موارد باعث گرديد تمامي موضوعات مهم در الاهيات و شريعت يهودي با رويکردهاي گوناگون و نوظهوري باز تعريف گشته و انواع متعددي از الاهيات را بوجود بياورد. اين امر همچنين باعث از بين رفتن تقدس در الاهيات و به عبارتي زمينيتر شدن آن گرديده است و زمينه برداشتهاي عقلاني، حسي و تجربي از دين را فراهم آورده است.
کتابنامه:
* آنترمن، آلن، باورها و آئينهاي يهودي، مترجم: رضا فرزين، مرکز مطالعات اديان و مذاهب، 1385.
* ابنميمون، موسي، دلالة الحائرين، مقابله عربي و عبري و ترجمه نصوص: حسين اتاي، مکتبه الثقافه الدينيه.
* اپستاين، ايزيدور، يهوديت: بررسي تاريخي، مترجم: بهزاد سالکي، انتشارات حکمت و فلسفه ايران، 1385.
* اسمارت، نينيان؛ چان، وينگ زاي و شلوموپينز، سه سنت فلسفي، گزارشي از فلسفههاي هندي، چيني و يهودي، مترجم: ابوالفضل محمودي، مرکز انتشارات حوزه علميه قم، 1378.
* ايلخاني، محمد، تاريخ فلسفه در قرون وسطي و رنسانس، تهران، انتشارات سمت، 1382.
* پاکتچي، احمد، “معناي لاشيء در انتقال از فلسفه يوناني به فلسفه اسلامي”، پژوهشنامه علوم انساني، شماره 49، 1385.
* پيترز، اُف اي، يهوديت، مسيحيت و اسلام، مترجم: حسين توفيقي، مرکز مطالعات اديان و مذاهب، 1384.
* تورسکي، ايزادور، “کنکاشي در انديشه و آثار ابن ميمون قيلسوف بزرگ آئين يهود”، ترجمه: مجيد محمدي، نامه فرهنگ، سال دوم، شماره 4، 1371.
* تيواري، کدرنات، دينشناسي تطبيقي، ترجمه: بهزاد سالکي و مرضيه (لوييز) شنکايي، انتشارات سمت، 1381.
* جلالي، سيد لطف الله، “جريانهاي الاهياتي يهودي متأثر از جريانهاي اسلامي در دوره ميانه”، معرفت اديان، سال دوم، شماره سوم، 1390.
* جيکبز، لوييس، الاهيات يهودي، ترجمه بهروز حدادي، فصلنامه هفت آسمان، شماره 38، 1387.
* حسيني، سيد حسين، “بررسي مرگ و معاد در دين يهود”، مجله علمي پژوهشي ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان، شماره 24 و 25، 1380.
* خواص، امير، “انديشههاي ديني موسي بن ميمون با تأکيد بر کتاب دلالة الحائرين”، معرفت اديان، شماره اول، 1389.
* رسول زاده، عباس، “آخرالزمان و حيات اخروي در يهوديت و مسيحيت”، معرفت اديان، شماره دوم، 1389.
* شرباک، دن کوهن، “فلسفه يهودي در قرون وسطي”، مترجم: عليرضا نقدعلي، مرکز مطالعات اديان و مذاهب، 1383.
* عدالت نژاد، سعيد، “سعديا گائون و رويکرد معتزلي او در تفسير کلام”، پژوهشهاي فلسفي، شماره 14، 1387.
* کاشفي، محمدرضا، “ماهيت صفات خدا از ديدگاه ابن ميمون و مقايسه آن با آراء علامه طباطبايي”، مجله قبسات، شماره 25، 1381.
* کريمينيا، محمدمهدي، “انتظار موعود در آيين يهود”، رواق انديشه، شماره 27، 1382.
* کوئن، آبراهام، گنجينهاي از تلمود، مترجم: امير فريدون گرگاني، چاپ زيبا، 1350.
* گرينستون، جوليوس، انتظار مسيحا در آيين يهود، ترجمه: حسين توفيقي، مرکز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، 1377.
* کتاب مقدس، ترجمه هزاره نو، انتشارات ايلام، سال 2005.
* بنيوسف، سعديا، “الامانات و الاعتقادات”، انتشارات لايدن بريل، 1880.
* مجتهدي، کريم، فلسفه در قرون وسطي، تهران، انتشارات اميرکبير، 1379.
* Heschel, A.J., God in Search for Man: A Philosophy of Judaism, Farrar, Straus and Giroux, 1976.
* Pessin, Sarah, “Saadya [Saadiah]”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (fall 2008 Edition), Edward N. Zalta (Ed.).
* Seeskin, Kenneth, “Maimonides”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2013 Edition), Edward N. Zalta (Ed.).
* Wolfson, Harry Austryn. “The Kalam Arguments for Creation in Saadia, Averroes, Maimonides and St. Thomas,” reprinted in Saadia Anniversary Volume (American Academy for Jewish Research), pp. 198 – 245. New York, 1943.
1-

تأملات معاصر در باب مضامين سنتي

از آن‌جا که کار الاهيدان آن است که معناي ايمان ديني مشترک ميان جماعتي را شرح دهد، الاهيدانان يهودي نيز ضرورتاً دلمشغول جنبههاي تمايزبخش تجربه ديني يهودي هستند. از روزگار کتاب مقدس به اين سو شالوده و مبناي ايمان يهودي را اعتقاد به خدايي متعال تشکيل ميدهد که نظام طبيعت را آفريده، قوم اسرائيل را برگزيده تا حامل مخصوص وحي الاهي باشند، مهار تاريخ بشر در دست او است و سرانجام جهان را از شروري که زندگاني و وجود بشري را احاطه کردهاند رهايي خواهد داد. اين چارچوب باورهاي ديني در مورد رابطه خدا با جهان باعث شکل‌گيري فهم يهوديان از خود به عنوان “قوم برگزيده” شد، که از طريق عهد خاصي با خدا پيوند خوردهاند و بنابراين مکلف‌اند که شريعت الاهي (تورات) را در تمامي اعصار رعايت کنند. اين مايه‌ها و مضامين – خلقت، وحي، رستگاري، برگزيدگي، عهد و شريعت – همانند تم‌هاي يک قطعه موسيقي هستند که در سراسر سنت راه خود را ادامه داده‌ و به اين صورت به آن انسجام ميبخشند. طي قرنهاي متمادي، شرح و تفسيرهاي متنوعي درباب آنها عرضه دشده و الاهيدانان به اين مفاهيم به طور يکساني توجه نکردهاند. با‌ اين حال، هنوز هم اين مفاهيم در کنار هم، نمايانگر مقولههاي اصلي زندگي و افکار يهودي هستند، موضوعاتي که هيچ الاهيدان يهودي نمي‌تواند آنها را ناديده بگيرد.
در اين بخش مروري بر تأملات معاصر در باب اين مضامين سنتي خواهيم داشت. نخست با مفهوم خدا شروع مي‌کنيم که منطقاً اولين موضوعي پژوهش‌هاي الاهياتي است. لوئيس جيکبز124 از فهم سنتي توحيد خدا در مقابل چالش‌هاي مطرح از سوي الحاد، لاادريگري، و طبيعت‌گرايي ديني دفاع مي‌کند. در عين حال، قوياً خود را در سنت کساني جاي مي‌دهد که درباب مدعياتشان درباب معرفت به خدا بسيار متواضع بودند. اليوت دورف125 بر راههاي متعددي متمرکز مي‌شود که از طريق آنها ميتوانيم خدا را بشناسيم – از طريق تفکر و تأمل، عمل، وحي از سوي خدا، عبادت، و رعايت شريعت يهود. تنها با توسل به تمام اين وسايل و راه‌ها ميتوانيم به کامل‌ترين شناخت ممکن از خدا برسيم. هَرولد شولوايز126 ميگويد ما لازم است توجه خود را از خدا به عنوان موضوع خداشناسي127 به عنوان محمول تغيير دهيم. وي که از سنت طبيعتگرايي کاپلان پيروي ميکند، معتقد است که آنچه را ما خدا تلقي ميکنيم در واقع مجموعهاي از کيفياتي است که در جنبه‌هاي خاصي از تجربه خود با آن مواجه ميشويم. مارشا فالک128 فهم سنتي از خدا به عنوان موجودي مذکر و رابطه خدا/انسان را به مثابه رابطه‌اي سلسله مراتبي و حتي رابطه‌اي شخصي129 به چالش ميکشد. در اينجا، وي راههاي بديلي براي درک خدا پيش مي‌نهد، نظير “سرچشمه حيات” يا “نفس تمام موجودات زنده؛” تصاويري که (از لحاظ گرامري) مؤنث يا خنثي است. الن اومانسکي130 خلاصهاي از مهم‌ترين جنبههاي الاهيات فمينيستي يهودي را که در سال‌هاي اخير پرورش يافته، و نيز سهم آن را در شکل‌دهي به تفکر ديني يهودي معاصر به طور عام ارائه مي‌دهد. وي الاهيات فمنيستي را اساساً نسبتي131 و تجربه‌اي،132 داراي واکنش خودآگاهانه نسبت به بافت تاريخي و متوجه به وضعيت شخصي زنان الاهيدان مي‌داند.
در چند دهه اخير، تحقيقهاي علمي، خصوصاً در حوزه فيزيک و زيست‌شناسي، به طور فزايندهاي بر حيات عقلي در عرصههاي مختلف سلطه يافته است. ديدگاههاي يهودي راجع به خلقت تأثير آن تحقيقات را نشان مي‌دهند. ديويد وايس،133 تعارض مفروض ميان ديدگاههاي علمي و درک سنتي يهودي از خلقت الاهي را بررسي مي‌کند. وي، به عنوان يک دانشمند، علم و يهوديت را داراي تفسيرهاي مکمل، نه متضاد، از واقعيت ميداند. آرتر گرين134 با استفاده از سنت عرفاني يهود، خلقت را به عنوان تجلي خداوند تفسير ميکند و ميگويد واحد، طي فرايندي که در گذر زمان است، کثير مي‌شود. چنين نيست که اين ديدگاه رويکردهاي علمي به جهان را، مثلاً با با ناديده گرفتن آنها، نفي نمي‌کند، در عوض به دنبال اسطورهاي در مورد الوهيت ذاتي در جهان هستي است.
از منظر يهوديان، مفهوم وحي تورات به بني اسرائيل از سوي خدا همواره براي يکي از ارکان ايمان بوده است. ايمانوئل لويناس،135 فيلسوف فرانسوي پست‌مدرن يهودي، مقوله وحي را به‌گونهاي مي‌کاود که متضمن نوعي امکان “نقض نظام بسته کليت” و چالشي در برابر خودبسندگي عقل است. با جود اين، وي استدلال ميکند که در آيين يهود، وحي شکل فرمان به خود گرفته است، مخصوصاً فرمانهاي اخلاقي که بر مسئوليت نامحدود در قبال ديگران دلالت ميکند. همچنين، وحي ورود ناگهاني از يک نظام واقعيت ديگر به اين نظام نيست، بلکه ناشي از گشودگي به آن ديگر نامتناهي136 متعال است که نه ناقض عقل بلکه دگرگون‌کننده آن است. نيل گيلمن137 ديدگاه سنتي به وحي را مورد بررسي قرار داده و آن را نوعي اسطوره ميداند که نه تأييدپذير است و نه به سادگي ابطال‌پذير. چنين اسطورههايي، همانند تفاسير کلاسيک کتاب مقدس138 يهودي، راههايي براي “خوانش” يا فهم دنياي پيرامون ما است که ادراکات ما را شکل ميدهد و تجربه ما را ميسازد.
موضوع رستگاري، رابطه بين ازلي (خدا) و فاني (تاريخ بشر) را رقم ميزند. زندگي و عمل در تاريخ چه معنايي خواهد داشت هنگامي که فرد عقيده داشته باشد که خود تاريخ توسط خدا و با انتخاب وي به نقطه اوج آن خواهد رسيد؟ از ديدگاه آرتر کوئن،139 اين امر، اهميت الاهي زندگي بشر را تضمين ميکند، چون “زمان وسيله و تاريخ جوهر فعليت الاهي است.” بنابراين، تاريخ صرفاً تسلسل رويدادها و وقايع نيست، بلکه وسيلهاي است که با آن “امکان‌هاي الاهي” در جهان “تحقق مييابد”. استيون اشوارتس شيلت140 بر دو جفت متمرکز مي‌شود: مسيح موعود و رستاخيز مردگان. وي در اين اصول و عقايد سنتي يهود، رخنه‌اي اخلاقي را مشاهده ميکند؛ اينکه طبق هر دو ما خوانده شدهايم تا هم در اين دنيا زندگي کنيم و هم به خاطر دنياي آينده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد قرن نوزدهم، جاودانگى نفس، فلسفه ارسطو Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد کتاب مقدس، نقد کتاب مقدس، وجود خداوند