منابع پایان نامه ارشد درمورد کارایی فنی، بخش کشاورزی، اتحادیه اروپا، برنامه سوم توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

غیربهرهور بودهاند.
دیگر مطالعات صورت گرفته در سطح تولیدکننده میتوان به اندازهگیری انواع کارایی با استفاده از روش تحلیل فراگیر دادهها: مطالعه موردی پستهکاران شهرستان زرند (موذنی و کرباسی، 1387) اشاره کرد. این مطالعه انواع کارایی را برای پستهکاران شهرستان زرند با استفاده از روش DEA محاسبه میکند. دادههای مورد استفاده در این مطالعه با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای دومرحلهی به صورت میانگین برای سالهای 1383 و 1384 جمعآوری گردیده است. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه عبارتند از: تولید سالانه محصول بر حسب کیلوگرم، مقدار مصرف سالانه آب بر حسب ساعت، میزان کود شیمیایی مصرفی بر حسب کیلوگرم، مقدار سموم شیمیایی مصرفی بر حسب لیتر، نیرویکار مورد استفاده بر حسب نفر-روز، میزان ساعت استفاده از ماشینآلات، سطح زیر کشت بر حسب قصب و قیمت هر واحد نهادههای مورد استفاده در تولید بر حسب ریال. سطح زیر کشت پسته در این شهرستان به دو دشت زرند و سیریز تقسیم شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که پستهکاران دشت زرند در حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس دارای کارایی فنی پایینتری نسبت به پستهکاران دشت سیریز و در حالت بازده نسبت به مقیاس متغیر دارای کارایی فنی یکسان هستند. بنابراین با اطمینان میتوان گفت که پستهکاران دشت سیریز از نظر تکنیکی کاراتر از پستهکاران دشت زرند عمل کردهاند و در کل کارایی فنی پستهکاران در دو دشت در حد نسبتا مطلوبی قرار داشته اما کارایی تخصیصی و اقتصادی در حد نامطلوبی قرار داشته است.
گر چه از تکنیک DEA برای اندازهگیری عدم کارایی در سطح بنگاه مورد استفاده میشود. اما در عین حال میتوان مطالعاتی را یافت که به اندازهگیری و مقایسهی کارایی در مقیاسهای بزرگتر از سطح تولیدکننده (منطقهی یا استانی) میپردازند. از جمله این مطالعات میتوان به اندازهگیری و مقایسهی کارایی پنبهکاران ایران (دادرس و همکاران، 1381) اشاره کرد. محقق در این مطالعه به اندازهگیری و مقایسهی کارایی پنبهکاران ایران پرداخته است. از آمارهای مقطعی سالهای 1377-1376 استفاده کرده و کارایی را در سیزده استان زیر کشت پنبه با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها و با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس به دست آورده است. در این مطالعه نهادهها شامل کود شیمیایی، سمها، بذر، نیرویکار و سطح زیرکشت است. نتایج نشان میدهد که کارایی فنی و مدیریتی در این استانها بالا بوده و همچنین افزایش تولید از طریق افزایش کارایی فنی عملی نیست.
برآورد کارایی فنی برنج در استانهای منتخب ایران (شاکری و گرشاسبی، 1387) نیز دیگر مطالعهی است که در مقیاس بزرگتر از سطح تولیدکننده به اندازهگیری کارایی پرداخته است. این مطالعه با استفاده از روش DEA تحت فرض بازده نسبت به مقیاس متغیر(VRS) اقدام به برآورد کارایی فنی برنج بر اساس دادههای سال زراعی 1382-1383 برای ارقام مختلف برنج در پنج استان منتخب گیلان، مازندران، گلستان، خوزستان و فارس کرده است. در این مدل نهادهها شامل: زمین، هزینه آب، کود، سم، بذر، نیرویکار، ماشینآلات و ستاندهها شامل: میزان تولید برنج در هر یک از استانهای منتخب (برنج دانه بلند مرغوب، برنج دانه بلند پر محصول، برنج دانه متوسط مرغوب، برنج دانه متوسط پر محصول و برنج دانه کوتاه) بوده است. یافتههای این مطالعه نشان میدهد که کارایی فنی (VRS) در کشت این محصول نسبتا بالا و معادل 87 درصد است و در سه استان خوزستان، گیلان، مازندران تولید ارقام برنج دارای کارایی فنی یکسانی بودهاند و در استانهای فارس و گلستان کارایی فنی متفاوت بوده است.
مطالعهی دیگری با عنوان ارزیابی کارایی نسبی استانهای مختلف کشور در دستیابی به اهداف برنامه سوم توسعه کشور در بخش کشاورزی (غلامرضایی و شاه طهماسبی، 1388) در سطح استانی صورت گرفته است. این مطالعه برای نخستین بار در کشور به ارزیابی روند حرکت استانها در طول سالهای برنامه سوم کشور پرداخته است و بر این اساس استانهای کشور را از نظر کارایی در دستیابی به اهداف خود در برنامه سوم توسعه رتبهبندی کرده است و الگوی بهینه را برای استانهای ناکارا به منظور حرکت به سمت مرز کارایی مشخص کرده است. بدین منظور بخش کشاورزی به عنوان بخشی تاثیرگذار در بازه زمانی 1379-1383 انتخاب گردیده و در این پژوهش از روش DEA استفاده شده است. نهادههای مورد استفاده در این مطالعه عبارتند از: میانگین سطح زیر کشت کشاورزی بر حسب هزار هکتار، کل بودجه بخش کشاورزی بر حسب هزار ریال، میانگین نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی، دامداری و آبزیان بر حسب دههزار نفر و میانگین سطح مراتع در طول سالهای برنامه سوم توسعه و ستاندهها عبارتند از: تولید باغی و زراعی بر حسب هزار تن، تولید دام و طیور و تولید گوشت ماهی. یافتههای این مطالعه نشان میدهد که در کارایی استانها نسبت به یکدیگر در بهرهگیری از نهادهها به منظور تولید در بخش کشاورزی تفاوت معنیداری وجود دارد؛ به خصوص استانهای هرمزگان، تهران، قم و گیلان در این رتبهبندی کارایی قابلتوجهی دارند.
دهقانیان و همکاران (1383) در مطالعهی به بررسی کارایی فنی سیبزمینیکاران و عوامل موثر بر آن در شهرستان بجنورد میپردازد. آنها برای تعیین کارایی فنی از دو روش تابع تولید مرزی و روش حداقل مربعات تصحیح شده استفاده نمودهاند. دادههای مورد استفاده در این مطالعه به صورت میدانی از 45 سیبزمینیکار در سال زراعی 1378 با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده گردآوری شده است. نتایج مطالعه آنها نشان میدهد که به طور متوسط کارایی فنی سیبزمینیکاران 6/65 درصد و حدود 25 درصد از زارعین از کود حیوانی بیش از حد بهینه استفاده کردهاند. همچنین ارتباط مستقیم بین کارایی فنی و سطح زیرکشت و رابطه معکوس میان کارایی فنی و سطح تحصیلات وجود دارد.
دهقانیان و قربانی (1382) در مطالعه با عنوان «برآورد کارایی تولیدکنندگان سیب استان خراسان» به بررسی کارایی تولیدکنندگان این محصول با استفاده از روش تابع تولید میپردازد. دادههای مورد استفاده در این مطالعه به صورت میدانی از 212 تولیدکننده سیب استان خراسان جمعآوری شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که میانگین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی به ترتیب برابر با 31، 28 و 9 درصد است و پتانسیل زیادی برای افزایش کارایی وجود دارد. همچنین معلوم شد که سن باغدار و تحصیلات تاثیر مثبت و ریسکپذیری تاثیر منفی بر کارایی فنی دارد.
مجاوریان (1382) نیز در مطالعهی به برآورد شاخص بهرهوری مالمکوئیست برای محصولات راهبردی طی دوره زمانی 1369- 78 میپردازد. روش تحقیق در مطالعهی مذکور، شاخص بهرهوری مالمکوئیست است و محصولات مورد بررسی شامل: گندم، جو، پنبه، برنج و چغندرقند بوده است. نتایج مطالعهی وی نشان میدهد که بهرهوری در تولیدات آبی (به جز جو) افزایش یافته و در مورد محصولاتی که رشد بهرهوری در آنها تحققیافته، فناوری پیشرفت کرده است.تغییرات بهرهوری به دلیل نوسانات بیشتر کارایی فنی در محصولات منتخب، بیشتر تحت تاثیر آن قرار دارد و تنها استثناء مربوط به جو و چغندرقند است. در اغلب محصولات نوع تغییرات کارایی و فناوری عکس یکدیگر است، بنابراین میتوان نتیجه گرفت که کارایی فنی تولیدکنندگان در فناوری جدیدتر کمتر از فناوری قدیمیتر است.

2-4-2 مطالعات خارجی
تخمین شاخص بهرهوری مالم کوئیست برای کشاورزی اروپا در دهه 1990 (جیلانوپولوس و دیگران29، 2004) از جمله مطالعاتی است که به اندازهگیری کارایی درسطح کلان و ملی میپردازد. در این مطالعه برای بررسی کارایی و بهرهوری بخش کشاورزی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و 13 کشور داوطلب عضویت، شاخص بهرهوری مالم کوئیست مورد استفاده قرار گرفته است. دیدگاه ناپارامتریک مورد استفاده در این مطالعه، تغییرات بهرهوری را به دو جزء تغییر کارایی تکنیکی و تغییر تکنیکی تقسیم میکند. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه عبارتند از: نهادهها (1- زمین (زمینهای زراعی، محصولات دائمی و مراتع دائمی) به حسب هکتار، 2- چارپایان اهلی (تعداد حیوانات معادل گاو ماده به لحاظ قیمتی)، 3- ماشینآلات (تعداد ماشینآلات کشاورزی (تراکتورها))، 4- کودها (جمع نیتروژن، فسفات و کودهای پتاس)، 5- نیرویکار (جمعیت فعال در بخش کشاورزی) و ستاندهها (کل تولیدات بخش کشاورزی بر حسب دلار). نتایج نشان میدهد که کارایی بخش کشاورزی در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا متفاوت است که این به تشخیص کشورهای دارای بخش کشاورزی کارا کمک میکند و به علاوه اطلاعاتی را در خصوص وضعیت همگرایی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای داوطلب ارائه میکند.
اندازهگیری کارایی فنی و عوامل تاثیرگذار بر مزارع برنج جزیرهی جاوای غربی (برازدیک30، 2006) از جمله مطالعات صورت گرفته در سطح خرد و تولیدکننده است. این مطالعه از دو روش DEA و SFA استفاده کرده است. بدین صورت که ابتدا کارایی فنی را با استفاده از روش DEA محاسبه کرده و سپس با روش SFA به بررسی عوامل موثر بر کارایی فنی پرداخته است. دادههای مورد استفاده در این مطالعه از شش روستا و 160 کشاورز به دست آمده است. متغیرها در این مطالعه عبارتند از: نهادهها (زمین، بذر، کود شیمیایی و نیرویکار) و ستاندهها (شلتوک و برنج آماده). نتایج این مطالعه نشان داد که دامنهی تغییرات کارایی در این دو روش 0.6 تا 0.77 است.
باسنتا و همکاران31 (2004) با استفاده از روش DEA به اندازهگیری عدم کارایی اقتصادی برنجکاران نپال پرداختهاند. نمونه مورد استفاده آنها در این مطالعه، شامل 76 مزرعه است. نتایج مطالعهی آنها نشان می دهد: 1- متوسط عدم کارایی نسبی اقتصادی، تخصیصی، تکنیکی، تکنیکی خالص و مقیاس به ترتیب برابر با 34، 13، 24، 18 و 7 درصد است 2- اختلاف معنیداری در سطح عدم کارایی کشاورزان در نمونه مورد بررسی دیده میشود که این اختلافات به میزان استفاده از منابع، همانند: بذر، نیرویکار، حاصلخیز بودن زمین و نیروی مکانیکی نسبت داده میشود. 3- علاوه بر این در مرحله دوم استفاده از مدل رگرسیون توبیت نشان میدهد که این اختلافات با ویژگیهای مزارع همانند ریسکپذیر بودن کشاورزان، جنسیت مدیر مزرعه، سن، سواد و نیرویکار خانوادگی مرتبط است.
تانا و هیلال32 (2008) در مطالعهی به تجزیه و تحلیل کارایی تکنیکی بادام زمینیکاران ترکیه میپردازند. دادههای مورد استفاده در مطالعهی آنها به صورت پرسشنامهی در سال 2000- 2001 از کشاورزان جمعآوری شده است. تجزیهوتحلیل آنها شامل دومرحله است، در مرحلهی اول: نمرات کارایی تکنیکی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل پوششی دادهها نهاده-محور محاسبه شده و سپس در مرحله دوم: از یک مدل رگرسیون توبیت برای توضیح نمرات کارایی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که کشاورزان بادام زمینیکار به ازای همان سطح محصول تولیدی خود میتوانند نهادههای مورد استفاده را حداقل 8% درصد کاهش دهند و نشان داده شد که عواملی که شدیدا بر کارایی کشاورزان تاثیرگذارند عبارتند از: سن کشاورز، تجربه پرورش بادام زمینی، موقعیت مزرعه و اندازه مزرعه در حالت کلی.
لین33 (1994) به اندازهگیری کارایی برنجکاران ویتنام میپردازد. وی در مطالعهی خود برای برآورد کارایی تکنیکی از روشهای DEA خودراهانداز و فرونتیر استوکاستیک استفاده میکند. در این مطالعه از روش خودراهانداز به منظور توسعه مباحث آماری در تخمینزنهای DEA استفاده شده است. از خودراهانداز علیرغم اینکه یک ابزار آماری قوی محسوب میشود، کمتر در مطالعات DEA استفاده شده است. کارایی تکنیکی به صورت تابعی از عوامل تولید و خانوارها در نظر گرفته شده است. نتایج روشهای پارامتریک، نیمه پارامتریک و قطعی نشان میدهد که کارایی تکنیکی تحت تاثیر سواد و عوامل منطقهای قرار دارد. بعلاوه تجزیهوتحلیل کارایی مقیاس نشان میدهد که برخی از کشاورزان ویتنامی خصوصا در مناطق مرکزی در مقیاسی پایینتر از مقیاس بهینه فعالیت میکنند.
آلمدار و اوران34 (2006) در مطالعهی با استفاده از روشهای پارامتریک و غیرپارامتریک به برآورد کارایی تکنیکی تولید برنج در جنوب شرق آنتالیا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تابع تولید، بخش کشاورزی، تحلیل پوششی، رگرسیون Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد بازدهی نسبت به مقیاس، بهرهوری کل عوامل، تحلیل پوششی، تحلیل پوششی دادهها