منابع پایان نامه ارشد درمورد چهارمحال و بختیاری، تغییرات جمعیت، رشد جمعیت، سکونت گاه های روستایی

دانلود پایان نامه ارشد

4-2-7-3- نظام سلسله مراتبي بر اساس برخورداري هاي موجود …………………………..102
4-3- شناخت و تحليل نقشهای کارکردی شهر سامان………………………………………………….. 104
4-3-1- خصوصیات جمعیتی شهرسامان………………………………………………………………….106
4-3-2- مهاجرت……………………………………………………………………………………………….107
4-3-3- اوضاع کلی اقتصادی شهر………………………………………………………………………108
4-3-4- توزیع شاغلین دربخش های مختلف اقتصادی شهرسامان……………………………….109
4-3-5- تحلیل نقشهای کارکردی شهر سامان…………………………………………………………111
4-3-5-1- تحليل در سطح كلان……………………………………………………………………..111
فهرست مطالب

4-3-5-1-2- تحلیل شاخص های توسعه شهری…………………………………………………………..111
4-3-5-1-3- تحليل جمعيتي ( ضريب جمعيت پذيري)………………………………………………….113
4-3-5-1-4- تحليل اقتصادي ( ضريب سهم مكاني يا اقتصاد پايه ) ………………………… 114
4-3-5-2- تحليل درسطح خرد (منطقه اي)…………………………………………………………….117
4-3-5-2- 1- ارزيابي نقش كاركردي شهرسامان به روش « بوژوگارنيه و ژرژشابو »……………117
4-3-5-2- 2- مطالعه تطبيقي ضريب ويژگي وضريب مركزيت……………………………………..119
4-3-5-2- 3- روش اسکالوگرام گاتمن……………………………………………………………………121
4-3-5-2- 4- تحلیل درجه توسعه یافتگی……………………………………………………………………124
فصل پنجم : نتیجه گیری نهایی وارائه پیشنهادات 121
5-1- پاسخ به سؤالات…………………………………………………………………………………………………128
5-1-1- سؤال اول…………………………………………………………………………………………………..128
5-1-2- سؤال دوم………………………………………………………………………………………………….130
5-1-3- سؤال سوم………………………………………………………………………………………………….132
5-1-4-سؤال چهارم ……………………………………………………………………………………………….133
5-2- نتیجه گیری نهایی……………………………………………………………………………………………….134
5-3- پیشنهادات درمورد منطقه مطالعاتی…………………………………………………………………………138
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………… 142
پیوستها…………………………………………………………………………………………………………………….148
پيوست يك- تكنيك هاي پژوهش ……………………………………………………………………………… 148
پيوست دو- محاسبات وشاخص های مورد استفاده پژوهش………………………………………………. 157
فهرست جداول
جدول شماره 2-1- قابليت ها ومزيت هاي رويكردكاركردهاي شهري درتوسعه روستايي ……………. 34
جدول شماره 4-1- تعدادشهر، دهستان، آبادی ها و مساحت شهرستان شهرکرد در مقایسه با استان سال1376…………………………………………………………………………………………………………………………67
جدول شماره 4 – 2- تقسیمات سیاسی شهرستان شهرکرد ………………………………………………………. 67
جدولشماره4-4-تغییر و تحولات جمعیتی کانون های شهری استان چهارمحال و بختیاری 1385- 1335……………………………………………………………………………………………………………………………..71
جدول شماره 4-4- اشتغال شهرهاي استان در بخش هاي سه گانه در سال 1375 ………………………….75
جدول شماره 4-5- توزيع لگاريتمي شهرهاي استان چهارمحال و بختیاری 1365………………………….79
جدول شماره 4-6- توزيع لگاريتمي شهرهاي استان چهارمحال و بختیاری 1385 ………………………..80
جدول شماره4-7- تغییرات جمعیت بخش سامان درسرشماری های مختلف از سال( 1385- 1345)…………………………………………………………………………………………………………………………..86
جدول شماره4-8- تغییرات نرخ رشد جمعیت در دهستان های سامان وهوره طی سالهای ( 1385 – 1345 )…………………………………………………………………………………………………………………………………..87
جدول شماره 4-9- مساحت اراضی زراعی وباغی در منطقه ……………………………………………………90
جدول شماره 4-10- سطح بندی جمعیتی بخش سامان …………………………………………………………..97
جدول شماره 4-11- سطح بندی آبادي هاي بخش سامان، براساس متوسط امتیازات شاخص مرکزیت وضريب ویژگی ……………………………………………………………………………………………………………103
جدول شماره 4- 12- روند تغییرات جمعیت شهرسامان طی سالهای ( 1385-1335)…………………..106
جدول شماره 4- 13- محل اقامت قبلی مهاجران وارد شده به شهرسامان طی دوره ( 1375-1365) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 107
فهرست جداول
جدول شماره4-14- پراکندگی تعداد و درصد شاغلین در بخش های عمده اقتصادی (شهرسامان)……………………………………………………………………………………………………………………109
جدول شماره 4-15- سطح بندی نقاط شهری استان چهارمحال وبختیاری براساس مدل تاکسونومی…………………………………………………………………………………………………………………….112
جدول شماره 4- 16- مقايسه جمعيت پذيري شهرسامان با استان چهارمحال و بختیاری ……………… 112
جدول شماره4- 17-ضريب مكاني فعالیت های اقتصادی به تفکیک درسطح شهرستان، نقاط روستایی شهرستان وشهرسامان…………………………………………………………………………………………………….. 115
جدول شماره 4- 18–ضريب مكاني فعالیت های اقتصادی شهرستان شهرکرد وشهرسامان درگروههای عمده اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………116
جدول شماره 4- 19- پراکندگی تعداد و درصد شاغلین در بخش های مختلف اقتصادی درشهرسامان ………………………………………………………………………………………………………………………………….117
جدول شماره 4- 20- سطح بندی روستاهای بخش سامان براساس مدل تاکسونومی…………………. 124

فهرست نمودارها
نمودارشماره2- 1- روابط وتعاملات میان مراکز و سطوح در یک سیستم منطقه ای …………………….. 23
نمودارشماره 2-2- ساخت سيستم عمومي منطقه……………………………………………………………………. 26
نمودارشماره 2-3- مراحل شکل گیری ساختارمنطقه ای(تئوریمرکز – پیرامون ) …………………………. 37
نمودارشماره 4-1- میانگین درصد اشتغال در شهرهای استان سال 1375…………………………………….. 76
نمودارشماره 4-2- مدل رتبه– اندازه دراستان چهارمحال و بختیاری…………………………………………. 81
نمودارشماره 4-3- رشد جمعیت و تغییرات رتبه– اندازه سکونت گاه های شهری منطقه چهارمحال وبختیاری ( 1385-1365) ………………………………………………………………………………………………… 82
نمودارشماره 4-4- تغییرات جمعیت بخش سامان درسرشماری هامختلف از سال (1385- 1345) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 86
نمودارشماره 4-5- تغییرات نرخ رشد جمعیت بخش سامان درسرشماری های مختلف ازسال (1385- 1345) …………………………………………………………………………………………………………………………. 87
نمودارشماره4-6- الگوی سلسله مراتب سیاسی اداری دربخش سامان ……………………………………… 99
نمودارشماره 4- 7- روندتغییرجمعیت شهرسامان طی سالهای 1385- 1335……………………………. 106
نمودارشماره 4- 8- توزیع درصد شاغلین شهرسامان درسه بخش عمده فعالیت سال (1345) ………. 109
نمودارشماره 4- 9- توزیع درصد شاغلین شهرسامان درسه بخش عمده فعالیت سال (1355) ……….109
نمودارشماره 4- 10- توزیع درصد شاغلین شهرسامان درسه بخش عمده فعالیت سال (1365) …….110
نمودارشماره 4- 11- توزیع درصد شاغلین شهرسامان درسه بخش عمده فعالیت سال (1375) ……110
نمودارشماره 4-12- مقايسه ضریب جمعيت پذيري شهرسامان با استان چهارمحال وبختیاری……..113
نمودارشماره4-13- ارزیابی نقش کارکردی شهرسامان ……………………………………………………..118

فهرست نقشه ها
نقشه شماره 4-1- شبکه شهری استان چهارمحال و بختیاری ……………………………………………………73
نقشه شماره 4-2- توزیع سکونتگاههای روستا شهری استان چهارمحال و بختیاری با توجه به عامل توپوگرافی …………………………………………………………………………………………………………………….74
نقشه شماره 4-3- موقعیت نسبی بخش سامان نسبت به شهرستان شهرکرد و استان چهارمحال و بختیاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………85
نقشه شماره 4-4- الگوی استقرار سکونت گاه های روستایی و شهری بخش سامان در ارتباط با عوارض طبیعی و مصنوع………………………………………………………………………………………………………………94
نقشه شماره 4-5- سطح بندی جمعیتی سکونت گاه های روستایی بخش سامان………………………….98
نقشه شماره 4-6- سطح بندی خدماتی سکونت گاه های روستایی بخش

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تراکم جمعیتی، استان کرمانشاه، استان کرمان، علوم انسانی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد توسعه منطقه، سلسله مراتب، حوزه نفوذ، توسعه منطقه ای