منابع پایان نامه ارشد درمورد چند متغیره، یکپارچه سازی

دانلود پایان نامه ارشد

0
Probability level cannot be computed

مدل 5 صادرات با ضرایب استاندارد

مدل 5 صادرات با ضریب غیر استاندارد

شاخص های برازش
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
6
.000
0

Saturated model
6
.000
0

Independence model
3
163.276
3
.000
54.425
کای اسکوئر مدل 5 صادرات برابر0 =CMIN و مدل فوق اشباع شده است و چون مدل فوق می‌تواند حالات‌مختلف به خود‌بگیرد وچنین مدلهایی‌را طبق نظر ری کف‌و مارکولیدس (2002) نمی‌توان‌آزمون نمود.

مدل 6 صادرات

شاخص‌های ارزیابی نرمال بودن تک متغیره و چند متغیره
Assessment of normality (Group number 1)
Variable
min
max
skew
c.r.
kurtosis
c.r.
یکپارچه سازی دانش
1.000
5.000
.287
2.088
-.319
-1.159
اقتصاد مبتنی بر دانش
1.000
5.000
.094
.682
-.328
-1.193
پایگاه دانش
1.000
5.000
.122
.884
-.306
-1.111
Multivariate

.041
.066

قدر مطلق نسبت‌های بحرانی چولگی در جدول بالا برای متغیرها از 58/2 کمتراست و لذا این سه متغیر نرمال می‌باشد و قدر مطلق “ضریب مردیا” در سطر آخر(041/0) و مقدار بحرانی آن (066/0) کمتراز 58/2 است لذا 3 متغیر فوق دارای توزیع نرمال چند متغیره است

مقادیر ماهالانوبیس برای بررسی داده های پرت یا دورافتاده
Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) (Group number 1)

Obser
vation number
Mahalanobis d-squared
p1
p2

Obs
ervation number
Mahalanobis d-squared
p1
p2

Obser
vation number
Mahalanobis d-squared
p1
p2
145
12.993
.005
.772

19
5.656
.130
.866

154
4.451
.217
.505
21
11.981
.007
.684

20
5.656
.130
.824

249
4.451
.217
.451
78
11.981
.007
.421

67
5.656
.130
.776

77
4.318
.229
.608
124
11.981
.007
.213

122
5.656
.130
.721

189
4.318
.229
.555
295
11.438
.010
.190

123
5.656
.130
.661

205
4.167
.244
.734
300
10.965
.012
.180

258
5.656
.130
.597

6
4.100
.251
.781
240
10.394
.015
.224

285
5.656
.130
.531

35
4.100
.251
.740
241
10.394
.015
.123

2
5.395
.145
.760

57
4.100
.251
.696
79
10.127
.018
.108

56
5.395
.145
.707

109
4.100
.251
.648
156
9.922
.019
.089

105
5.395
.145
.649

138
4.100
.251
.599
212
8.844
.031
.412

257
5.395
.145
.587

158
4.100
.251
.548
308
8.844
.031
.297

291
5.395
.145
.524

175
4.100
.251
.496
84
8.676
.034
.282

44
5.316
.150
.560

211
4.100
.251
.445
194
7.804
.050
.726

98
5.316
.150
.497

253
4.100
.251
.395
27
7.666
.053
.721

74
4.999
.172
.812

256
4.100
.251
.346
130
7.666
.053
.628

274
4.999
.172
.768

277
4.100
.251
.300
51
7.660
.054
.534

1
4.823
.185
.884

303
4.100
.251
.257
264
7.660
.054
.435

104
4.823
.185
.852

307
4.100
.251
.218
283
7.660
.054
.341

197
4.823
.185
.815

54
4.100
.251
.183
293
7.389
.060
.455

220
4.823
.185
.772

215
4.100
.251
.151
269
6.851
.077
.788

316
4.823
.185
.725

311
4.100
.251
.123
284
6.716
.082
.812

26
4.660
.198
.852

38
4.047
.256
.145
163
6.509
.089
.876

129
4.660
.198
.816

141
4.047
.256
.118
91
6.467
.091
.853

192
4.660
.198
.775

16
3.957
.266
.182
178
6.467
.091
.800

198
4.660
.198
.730

50
3.957
.266
.151
62
6.423
.093
.772

229
4.660
.198
.680

119
3.957
.266
.124
262
6.423
.093
.707

92
4.520
.211
.804

231
3.957
.266
.100
41
6.321
.097
.726

263
4.520
.211
.762

279
3.957
.266
.080
261
6.321
.097
.657

43
4.512
.211
.727

286
3.957
.266
.063
40
5.950
.114
.883

155
4.512
.211
.679

265
3.902
.272
.080
143
5.950
.114
.842

201
4.512
.211
.628

25
3.867
.276
.085
86
5.866
.118
.852

270
4.512
.211
.574

87
3.867
.276
.068
299
5.866
.118
.806

12
4.451
.217
.613

304
5.866
.118
.753

115
4.451
.217
.559

فاصله از مرکز هندسی تا سه متغیر فوق از بالا به پایین ردیف‌های پس از آن فاصله قابل توجهی ندارند پس این نمونه داده دور افتاده‌ای ندارد.

مدل‌های مشخص و غیر‌مشخص
برای “مشخص بودن مدل” دارا بودن دو شرط به نام‌های “شرط رتبه” و “شرط مرتبه” ضرورت دارد
مدل 6 صادرات شرط رتبه را دارا می‌باشد زیرا درجه آزدی مدل باید صفر یا مثبت باشد که در مدل4-7 صادرات با توجه به خروجی زیر عدد 0 است

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد چند متغیره، سرمایه فکری Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد مدیریت دانش، صادرات غیر نفتی، سرمایه فکری، نیروی کار