منابع پایان نامه ارشد درمورد هیئت مدیره، دارایی ها، كیفیت خدمات، مدیریت ریسک

دانلود پایان نامه ارشد

می‌باشند.
بیشترمشتریان بانك‌ها به دلیل بی‌توجهی وبی‌تفاوتی كاركنان با بانك‌ها قطع ارتباط می‌كنند. رضایت مشتریان بانك‌ها به كیفیت خدمات دریافتی كاركنان بانك بستگی دارد وقابلیت خدمت رسانی كاركنان نیز به كیفیت خدمات داخلی سازمان وابسته است.كیفیت خدمات داخلی نیز به معنی رضایت كاركنان ازخدمات دریافتی ازسازمان است (محمد اكرامی ۱۳۸9، 32 ).
2-2-17- 6- مطلوبیت محل استقرارمكانی بانك‌ها و مؤسسات مالی
باتوجه به افزایش وشدت رقابت، ارائه خدمات در مكان ومحل‌های مورد نظر مشتریان عاملی تعیین‌كننده درجذب ونگهداری مشتریان است. به همین دلیل امروزه بانك‌ها ودیگرسازمانهای خدماتی به ایجاد شعب درمناطق مختلف پرداخته‌اند تا ضمن ارائه خدماتی بهتر، حوزه وسیع تری را تحت پوشش قراردهند(سعید روستا، 1390 ص۴۰ ).مكان استقرارشعب بانك‌ها ومؤسسات مالی، محركی مهم در جذب مشتریان است و بازاریابان بانكی باید آن را به دقت مورد بررسی و ارزیابی قراردهند. بنابراین بانك‌ها برای احداث شعب نیازبه ارزیابی علمی و امكان‌سنجی دقیق دارند و برای اماكن فعلی نیز باید بازاریابی بانكی به عمل آید. واقع شدن شعب یك بانك درفاصله مكانی و زمانی مناسب، استقرارشعب یك بانك دراماكن مهمی مانند شهركهای صنعتی ومسكونی و اماكن تجاری و استقرارشعب درنزدیكی پاركینگ‌های عمومی ازجمله پارامترهایی هستند كه برسپرده‌گذاری مشتریان در بانك‌ها تأثیر می‌گذارد. ( محمد سعیدی پور ۱۳۸9، 16 ).
2-2-18- مفهوم نقدینگی
بانکها برای پوشش نوسانات و تغییرات مورد انتظار یا دور از انتظار اقلام ترازنامه و همچنین جذب منابع جدید به منظور تخصیص و در نتیجه کسب درآمد، نیاز به نقدینگی دارند. مدیریت نقدینگی بانک شامل تحلیل وضعیت نقدینگی بانک در گذشته، پیش بینی نیازهای آینده، بررسی روش های جذب منابع و طراحی ساختار داراییهای بانک می باشد. کاهش مداوم حجم سپرده ها، وجود تسهیلات بلندمدت در پرتفوی بانک و تمرکز بر حجم بالای بدهی (سپرده ) در مقابل سرمایه از مهمترین عوامل افزایش نقدینگی مورد نیاز بانک است. کسب درآمد، شرط لازم برای بقای بانک است و این امر در صورتی امکان پذیر است که بانک داراییهای بدون درآمد خود، یعنی داراییهای نقد خود را به داراییهای درآمدزا تبدیل کند، که از وجهی دیگر، باعث افزایش ریسک بانک خواهد شد.
بنابراین وظیفه اصلی مدیریت بانک عبارت است از کسب درآمد با حفظ سطح ایمنی بانک و برای رسیدن به این هدف و ایجاد تعادل بین ریسک و بازده، ترکیب منطقی پرتفوی داراییهای بانک امری ضروری است. علاوه بر آن، بانکها از این نقدینگی داخل بانک برای تأمین وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاری یا ارائه به سپرده گذاران در زمان مناسب و با هزینه مناسب استفاده می کنند. بانکها به دلیل بدهیهای مالی و سپردههایی که دریافت میکنند با مسائل نقدینگی مواجه می شوند. به عبارت بهتر نقدینگی، توانایی بانک را در اصلاح و کاهش بدهی ها و توانایی اش را در افزایش دارایی نشان می دهد. یک بانک زمانی نقدینگی کافی دارد که بتواند وجوه کافی را از طریق افزایش بدهیها و از طریق تبدیل داراییهای نقد به وجوه نقد، به سرعت و با یک هزینه قابل قبول به دست آورد. اگر بانکها نتوانند از این طریق پاسخگوی نیازهای نقدینگی مشتریان خود باشند، از طریق بازار بین بانکی یا بانک مرکزی این نیازها را بر طرف خواهند نمود. در صورتی که این نیازهای مشتریان توسط بانک پرداخت نشود، بانک ها دچار بحران و هجوم بانکی خواهند شد و ریسک سیستماتیک را به کل نظام بانکی تکمیل می نمایند.( خواجه حق وردي و همکاران 1391، 23)
2-2-18-1- اهميت مديريت نقدينگي
ترازنامۀ بانک ها داراي دو قسمت است: 1) دارایی ها، 2) بدهی ها. بدهی ها نشان می دهندکه بانک منابع خود را از چه راهی تأمین کرده است. این منابع ممکن است سپرده هایی باشد که سرمایه گذاران در بانک به امانت گذاشته اند؛ نیز ممکن است از طریق دیگر بانک هاو غیره به دست آمده باشد که نشان دهندة تعهدات بانک به صاحبان آنهاست و باید در موعد مقرّر بازگردانده شود. دارایی هاي بانک نیز تسهیلاتی می باشد که به متقاضیان واگذارشده است و باید در موعد مقرّر دریافت شود.
نکته اینجاست که سررسید دارایی ها و بدهی ها یکسان نمی باشد و این امر می تواند بانک را با ریسک نقدینگی مواجه نماید که باید مدیریت شود. مدیریت نقدینگی شامل پیش بینی نیازهاي نقدینگی بانک و مسئلۀ تأمین این نیازها با حداقل هزینۀ ممکن است.
بانک ها، به دو دلیل عمده، به نقدینگی نیاز دارند: 1) پاسخ به نوسانات پیش بینی نشدة ترازنامۀ بانک؛ 2) جذب منابع جدید به منظور تخصیص و در نتیجه کسب درآمد. بر این اساس، برنامه ریزي نقدینگی بانک ها در دو سطح انجام می شود. سطح اول به مدیریت ذخایر، شامل الزامات حسابداري، رویه هاي محاسبۀ ذخایر قانونی و… مربوط می شود. مبادلات روزانۀ مشتریان منجر به تغییر ماندة روزانه و در نتیجه تغییر پرتفوي سرمایه گذاري و بدهی ها می شود. مهم ترین وظیفه در مدیریت نقدینگی بررسی وضعیت نقدینگی است تا ذخایر قانونی تأمین شد و وجوه نقد کافی براي تامین نیازهاي مشتریان وجود داشته باشد. از یک سو، بانک ها به علّت کمبود ذخایر جریمه می شوند.
از سوي دیگر، مازاد ذخایر نیز هیچ نوع درآمدي براي آنها ندارد؛ از این رو، در محاسبۀ ذخایر دقت می کنند. اگر به نوعی افزایش یا کاهشی در ذخایر پیش بینی کنند، می کوشند آن را از طریق اوراق بازار پول مدیریت کنند؛ یعنی اقدام به خرید گواهی در صورت مازاد ذخایر و استقراض از بانک مرکزي در صورت کمبود ذخایر می کنند.اما سطح دوم مدیریت نقدینگی شامل پیش بینی خالص وجوه مورد نیاز با توجه به عوامل روندي، فصلی، چرخه اي و رشد کلان بانک می باشد. این دورة برنامه ریزي بلندمدت تر، و شامل تناوب هاي ماهانه می شود. .( مجيد اشرفي 1390، 16)
2-2-18-2- روشهای موثر در مدیریت نقدینگی بانک ها
ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لا‌زم به منظور یکپارچگی سیستمهای بانکی و مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و مدیریت بانکی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلا‌م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدینگی، توان واریز بدهیها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمانبندی و کیفیت داراییها و بدهیها بسیار ضرورت دارد. بانکها به واسطه سرمایه گذاران و وام گیرندگان متعدد با انواع بازارهای پولی و مالی رابطه دارند؛ به همین دلیل، دائماً با ریسکهای مختلفی روبرو می شوند، به طوری که ممکن است ورود به یک بازار و یا خروج از آن، کاهش یا افزایش در یک یا چند نوع ریسک را در پی داشته باشد.
کمیته نظارت بانکی در بانک تسویه بین المللی معروف به کمیته بال بر این باور است که نقدینگی در بانکها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کمبود نقدینگی پیامدهای گسترده ای به همراه دارد. به همین منظور تحقیقات و مطالعات گسترده ای در زمینه دستیابی به یکسری رویه ها و اصول اساسی برای مدیریت نقدینگی انجام داده است.
پس از انتشار گزارشی باعنوان «چارچوبی برای اندازه گیری و مدیریت نقدینگی»، با انجام اصلا‌حات و تغییرات لا‌زم و با در نظر گرفتن اصول کلی و اساسی در مدیریت نقدینگی بانکها در فوریه ۲۰۰۰، نشریه ای با عنوان «روشهای موثر در مدیریت نقدینگی بانکها» از سوی کمیته یاد شده منتشر شد. پایه و اساس این نشریه مشتمل بر ۱۴ اصل کلیدی در نحوه مدیریت نقدینگی بانکهاست که در ۹۴ بند تشریح شده است. اصول چهارده گانه ارزیابی مدیریت نقدینگی بانکها در ۸ قسمت به شرح زیر است.
2-2-18-2-1- استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی
2-2-18-2-1-1- اصل اول:
هر بانک برای مدیریت نقدینگی روزانه خود، باید استراتژی درخور پذیرشی داشته باشد.این استراتژی باید به تمام واحدهای بانک ابلا‌غ شود.

2-2-18-2-1-2- اصل دوم:
استراتژی و رویه های مهم مربوط به مدیریت نقدینگی باید به تصویب هیئت مدیره بانک برسد. هیئت مدیره باید مطمئن شود که مدیریت ارشد اجرایی، اقدامات ضروری را برای نظارت و کنترل ریسک نقدینگی انجام می دهد. هیئت مدیره بانک باید به طور مداوم از نقدینگی و هرگونه تغییرات مهم در وضعیت نقدینگی جاری و آینده بانک، سریعاً اطلا‌ع پیدا کند.
2-2-18-2-1-3- اصل سوم:
هر بانک برای مدیریت و اجرای موثر استراتژی نقدینگی خود باید دارای تشکیلا‌ت مدیریتی با جایگاه مناسب باشد. این ساختار، وظایف اعضای مدیریت ارشد اجرایی را شامل می شود.مدیریت ارشد اجرایی باید مطمئن شود که نقدینگی به صورت کارامد مدیریت شده و روشها و سیاستهای مناسبی برای محدود کردن و کنترل ریسک نقدینگی در پیش گرفته می شود. بانکها به صورت مداوم، بر اساس شرایط و وضعیت نقدینگی موجود، باید در فواصل زمانی مشخص، به بررسی و دسته بندی توان نقدینگی خود بپردازند.
2-2-18-2-1-4- اصل چهارم:
به منظور اندازه گیری، نظارت، کنترل و گزارشگری ریسک نقدینگی، هر بانک باید سیستم اطلا‌عاتی مناسبی را مستقر سازد. گزارشها باید بهنگام برای هیئت مدیره، مدیریت ارشد اجرایی و سایر کارکنان مرتبط، تهیه شود.
2-2-18-2-2- نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز
2-2-18-2-2-1- اصل پنجم:
هر بانک باید فرایندی را برای نظارت و اندازه گیری مستمر خالص وجوه مورد نیاز خود ایجاد کند.
2-2-18-2-2-2- اصل ششم:
هر بانک باید بر مبنای سناریوهای متنوع به تحلیل توان نقدینگی خود بپردازد.

2-2-18-2-2-3- اصل هفتم:
هر بانک باید به منظور تصمیم گیریهای صحیح، مفروضات به کار گرفته شده در مدیریت نقدینگی را به طور پیوسته بازنگری کند.
2-2-18-2-3- مدیریت دسترسی به بازار
2-2-18-2-3-1- اصل هشتم:
هر بانک باید باید به صورت تعریف شده و در فواصل زمانی معین، برای حفظ و برقراری ارتباط با صاحبان بدهی، ایجاد تنوع در ساختار بدهیها و اطمینان از توانمندی بانک در خصوص نقد کردن داراییها را مورد بررسی و بازنگری قرار دهد.
2-2-18-2- 4- برنامه ریزی برای پیشامدهای احتمالی
2-2-18-2- 4-1- اصل نهم:
هر بانک باید برنامه هایی برای رویارویی با پیشامدهای احتمالی مختلف تدوین کند. این برنامه ها شامل استراتژی اداره کردن بحرانهای نقدینگی و روشهای جبران شکافهای کوتاهمدت در جریانهای نقدی است که به دلیل قرار گرفتن در شرایط غیر منتظره به وجود آمده است.
2-2-18-2-5- مدیریت نقدینگی ارز
2-2-18-2-5-1- اصل دهم:
هر بانک باید برای مدیریت نقدینگی ارزهای عمده ای که بر مبنای آنها فعالیت می کند سیستم کنترل، نظارت و اندازه گیری داشته باشد. هر بانک باید افزون بر ارزیابی مجموع نیازهای نقدی خود به تفکیک ارزهای مختلف و بررسی تطابق زمانی غیر قابل قبول، بین سررسید مجموع ارزها با سررسید تعهدات ارزی، استراتژی مشخصی برای تحلیل جداگانه هر ارز داشته باشد.
2-2-18-2-5-2- اصل یازدهم:
براساس تحلیل انجام شده در اصل دهم، هر بانک بایددر صورت نیاز میزان عدم تطابق زمانی جریانهای نقدی (ورود و خروج وجه نقد) در یک دوره زمانی معین را برای مجموع ارزها و به تفکیک ارزهای عمدهای که بر مبنای آنها فعالیت می کند، به صورت دقیق و منظم در یک چارچوب تعریف شده مورد بررسی و بازنگری قرار دهد.
2-2-18-2-6- کنترلهای داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی
2-2-18-2-6- 1- اصل دوازدهم:
هر بانک باید برای نظارت بر فرایند مدیریت ریسک نقدینگی خود دارای سیستم کنترل داخلی موثر و کارامد باشد. اجزای اصلی و اثربخش سیستم کنترل نقدینگی باید به صورت مستقل و منظم، مورد بازنگری و ارزیابی قرار گیرد و برای اطمینان، هر قسمت از سیستم کنترل داخلی که لا‌زم است، به طور مناسب اصلا‌ح شود یا ارتقا یابد. نتایج این بررسیها باید در اختیار مسئولان نظارتی قرار گیرد.
2-2-18-2-7- نقش افشای کافی (اطلا‌عات) در بهبود وضعیت نقدینگی
2-2-18-2-7- 1- اصل سیزدهم:
هر بانک بایدبه منظور هدایت افکار عمومی، ساز و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد کفایت سرمایه، ریسک اعتباری، بانک مرکزی، نرخ بهره Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد دارایی ها، تامین مالی، وجوه نقد، نقد شوندگی