منابع پایان نامه ارشد درمورد ميانگين، تيمار، زئوليت

دانلود پایان نامه ارشد

b
21/5 b
(عدم مصرف)Z0
35/9 b
24/2 a
60/0 a
72/5 a
(4 تن در هکتار)Z1
65/10 a
27/2 a
48/0 c
79/5 a
(8 تن در هکتار)Z2
ساليسيليک اسيد
02/9 b
17/2 b
49/0 b
56/5 a
(عدم مصرف)SA0
98/9 a
30/2 a
59/0 a
59/5 a
(محلول پاشي)SA1
ميانگين هايي كه حداقل در يك حرف مشتركند، اختلاف آماري معني داري در آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

(جدول4-7) مقايسه ميانگين‌هاي اثرات متقابل دوگانهي صفات
تعداد دانه در غوزه
قطر غوزهي اصلي (سانتي متر)
تعداد غوزهي نابارور
تعداد غوزه در بوته
تيمار
آبياري×زئوليت (I×Z)
05/11 ab
33/2 ab
61/0 b
56/6 b
I0Z0
74/11 a
37/2 a
36/0 f
80/5 cd
I0Z1
47/11 a
37/2 a
43/0 ef
25/7 a
I0Z2
65/8 c
13/2 b
46/0 de
96/4 ef
I1Z0
01/10 bc
18/2 ab
62/0 b
37/5 de
I1Z1
56/11 a
23/2 ab
53/0 b-d
38/5 de
I1Z2
79/5 d
12/2 b
56/0 bc
12/4 g
I2Z0
29/6 d
18/2 ab
81/0 a
98/5 c
I2Z1
92/8 c
21/2 ab
48/0 c-e
73/4 f
I2Z2
آبياري×ساليسيليک اسيد(I×SA)
90/10 ab
28/2 ab
31/0 e
50/6 a
I0SA0
94/11 a
44/2 a
62/0 b
57/6 a
I0SA1
85/9 b
17/2 bc
44/0 d
07/5 bc
I1SA0
29/10 b
20/2 bc
64/0 b
40/5 b
I1SA1
31/6 d
06/2 c
72/0 a
10/5 bc
I2SA0
69/7 c
28/2 ab
51/0 c
78/4 c
I2SA1
زئوليت×ساليسيليک اسيد(Z×SA)
74/7 d
12/2 b
54/0 b
28/5 bc
Z0SA0
24/9 bc
27/2 ab
55/0 b
15/5 c
Z0SA1
98/8 c
22/2 ab
51/0 b
72/5 ab
Z1SA0
72/9 bc
27/2 ab
68/0 a
71/5 ab
Z1SA1
34/10 ab
17/2 b
42/0 c
67/5 ab
Z2SA0
97/10 a
37/2 a
54/0 b
90/5 a
Z2SA1
ميانگين هايي كه حداقل در يك حرف مشتركند، اختلاف آماري معني داري در آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

(جدول4-8) مقايسه ميانگين‌هاي اثرات متقابل سه گانهي صفات
تعداد دانه در غوزه
قطر غوزهي اصلي (سانتي متر)
تعداد غوزهي نابارور
تعداد غوزه در بوته
تيمار
تنش آبي×زئوليت×ساليسيليک اسيد (I×Z×SA)
39/10 b-e
26/2 a-d
42/0 f-h
65/6 a-c
I0Z0SA0
70/11 a-c
40/2 ab
80/0 ab
47/6 b-d
I0Z0SA1
59/10 b-d
26/2 a-d
22/0 i
77/5 d-g
I0Z1SA0
90/12 a
49/2 a
50/0 d-f
82/5 c-f
I0Z1SA1
71/11 a-c
31/2 a-c
30/0 hi
07/7 ab
I0Z2SA0
24/11 a-d
42/2 ab
57/0 c-e
42/7 a
I0Z2SA1
24/8 e-g
11/2 b-d
50/0 d-f
90/4 g-j
I1Z0SA0
05/9 d-f
16/2 b-d
42/0 f-h
02/5 f-j
I1Z0SA1
24/10 b-e
19/2 a-d
45/0 e-g
22/5 f-i
I1Z1SA0
79/9 c-e
17/2 a-d
80/0 ab
52/5 e-h
I1Z1SA1
07/11 a-d
20/2 a-d
37/0 f-h
10/5 f-j
I1Z2SA0
05/12 ab
27/2 a-d
70/0 bc
67/5 d-h
I1Z2SA1
60/4 i
99/1 d
70/0 bc
30/4 jk
I2Z0SA0
98/6 f-h
26/2 a-d
42/0 f-h
95/3 k
I2Z0SA1
10/6 hi
21/2 a-d
87/0 a
17/6 c-e
I2Z1SA0
48/6 g-i
16/2 b-d
75/0 ab
80/5 c-f
I2Z1SA1
23/8 e-g
00/2 cd
60/0 cd
85/4 h-j
I2Z2SA0
62/9 c-e
42/2 ab
36/0 gh
61/4 i-k
I2Z2SA1
ميانگين هايي كه حداقل در يك حرف مشتركند، اختلاف آماري معني داري در آزمون چند دامنه اي دانكن در سطح احتمال پنج درصد ندارند.

4-9: عملکرد دانه:
عملکرد دانه تحت تأثير سطوح مختلف آبياري، مصرف زئوليت و مصرف ساليسيليک اسيد قرار گرفت و در سطح آماري يک درصد معني دار شدند ( جدول4-9). در جدول مقايسه ميانگين اثرات اصلي، تيمار بدون تنش آبي با ميانگين 75/954 کيلوگرم در هکتار بيشترين و تيمار تنش آبي بر اساس 70 درصد نياز آبي گياه با ميانگين 29/455 کيلوگرم در هکتار کمترين عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند ( جدول4-10). همچنين در بين سطوح مختلف مصرف زئوليت بيشترين عملکرد دانه با ميانگين 58/823 کيلوگرم در هکتار مربوط به تيمار مصرف 8 تن در هکتار زئوليت و کمترين آن با ميانگين 33/589 کيلوگرم در هکتار مربوط به تيمار عدم مصرف زئوليت بود (جدول4-10). مهم ترين و تأثير گذارترين صفت در گياهان زراعي عملکرد دانه مي باشد. بر اساس نتايج مقايسه ميانگين اثرات متقابل دوگانهي آبياري و زئوليت بيشترين عملکرد دانه با ميانگين 25/1071 کيلوگرم در هکتار متعلق به تيمار آبياري بر اساس 100 درصد نياز آبي گياه و مصرف 8 تن زئوليت در هکتار و کمترين عملکرد دانه با ميانگين 75/318 کيلوگرم در هکتار مربوط به تيمار آبياري بر اساس 70 درصد نياز آبي گياه و عدم مصرف زئوليت بود (جدول4-11). در بين اثرات متقابل دوگانهي آبياري و ساليسيليک اسيد بيشترين عملکرد دانه با ميانگين 986 کيلوگرم در هکتار مربوط به تيمار آبياري بر اساس 100 درصد نياز آبي گياه به همراه محلول پاشي ساليسيليک اسيد و کمترين مقدار آن با ميانگين 33/427 کيلوگرم در هکتار مربوط به تيمار آبياري بر اساس 70 درصد نياز آبي گياه و عدم مصرف ساليسيليک اسيد بود. همچنين در بين اثرات متقابل زئوليت و ساليسيليک اسيد بيشترين عملکرد دانه با ميانگين 08/825 کيلوگرم در هکتار مربوط به تيمار مصرف 8 تن زئوليت در هکتار و محلول پاشي ساليسيليک اسيد و کمترين آن با ميانگين 17/557 کيلوگرم در هکتار مربوط به تيمار عدم مصرف زئوليت و ساليسيليک اسيد بود (جدول4-11). به نظر مي رسد در مرحله ي رشد رويشي تنش خشکي منجر به کاهش سطح برگ، شاخص سطح برگ و فتوسنتز در واحد سطح برگ مي شود. در نتيجه کاهش عملکرد در اين مرحله به واسطه ي کاهش تعداد دانه در غوزه مي باشد (Rostami et al., 2003). بيشترين عملکرد دانه در تيمار آبياري معادل 100 درصد نياز آبي گياه با 16/1198 کيلوگرم بر هکتار و کمترين عملکرد دانه در تيمار آبياري معادل 50 درصد نياز آبي گياه با 46/936 کيلوگرم بر هکتار به ثبت رسيد (فراست، 1389). کاهش عملکرد در مرحله ي زايشي به واسطه ي کاهش دوره ي پر شدن دانه ها، کوچک شدن دانه ها و کاهش وزن دانه ها مي باشد. بر اساس نتايج حاصله از مقايسه ميانگين هاي اثرات متقابل سه گانهي صفات مشاهده شد که بيشترين عملکرد دانه با ميانگين 1110 کيلوگرم در هکتار مربوط به تيمار (آبياري بر اساس 100 درصد نياز آبي گياه + مصرف 8 تن در هکتار زئوليت + محلول پاشي ساليسيليک اسيد) و کمترين عملکرد دانه با ميانگين 25/277 کيلوگرم در هکتار متعلق به تيمار (آبياري بر اساس 70 درصد نياز آبي گياه + عدم مصرف زئوليت و ساليسيليک اسيد) بود (جدول4-12). کاهش عملکرد و اجزاي آن در تيمار تنش شديد (آبياري معادل 50% نياز آبي گياه) را مي توان به علت کاهش تعداد دانه و وزن هزار دانه دانست (فراست، 1389). دليل کاهش تعداد دانه ممکن است به علت کاهش تعداد سلول هاي آندوسپرمي توليد شده در مرحله ي پر شدن دانه باشد و بيشترين اثر تنش رطوبتي روي وزن دانه در مدت پر شدن دانه مي باشد. همچنين دليل اين امر را مي توان به عدم نمو دانه پس از گرده افشاني و باروري دانست. نتايج بدست آمده از تحقيقات انجام شده روي گلرنگ در رابطه با عملکرد دانه در مناطق مختلف تحت تنش خشکي بيانگر اين موضوع است که عملکرد دانه از 1 تا 3/3 تن در هکتار متغيير است ( Esendal et al., 2008). اين نتايج در مناطق ديگر مانند ساکرامنتوي کاليفرنيا (Cavero et al., 1999)، آرياناي تونس (Hamrouni et al., 2001)، پامپاس آرژانتين (Quiroga et al., 2001)، پونتزاي ايتاليا (Lovelli et al., 2007) و اوريساي هند (Kar et al., 2007) نيز گزارش شده است.

4-10: عملکرد دانهي غوزه ي اصلي:
برخي ار محققان عنوان کرده اند که بين سطوح قطع آبياري از نظر عملکرد دانه، اختلاف معني دراي در سطح يک درصد وجود دارد (Moosavifar et al., 2009). در جدول تجزيه واريانس مشاهده شد که عملکرد اقتصادي غوزه ي اصلي تحت تأثير سطوح مختلف مصرف زئوليت، اثر متقابل آبياري و زئوليت و اثر متقابل آبياري و ساليسيليک اسيد قرار گرفته و در سطح آماري يک درصد و همچنين تحت تأثير سطوح مختلف تنش آبي، اثر متقابل زئوليت و ساليسيليک اسيد و اثرات متقابل سه گانه ي آبياري، زئوليت و ساليسيليک اسيد قرار گرفته و در سطح آماري پنج درصد معني دار شده ولي مصرف ساليسيليک اسيد بر اين صفت از لحاظ آماري تأثير معني داري را نداشت (جدول4-9). (Kafi and rostami, 2008; Cabuslay et al., 2002)، عنوان کردند که افزايش محدوديت آب در طي دوران زايشي گياه، در کاهش عملکرد دانه مؤثر است. کاهش عملکرد دانه در شرايط آبياري محدود را مي توان به اثر کمبود آب ناشي از قطع آبياري، که با تسريع پيري و کاهش طول دوره ي رشد و پر شدن دانه ي گياه همراه است و همين طور به علائم ارسالي از ريشه به برگ و القاي بسته شدن روزنه ها و در نهايت کاهش فتوسنتز خالص نسبت داد (Clavel et al., 2005). ساير محققان نيز علت کاهش عملکرد دانه در شرايط تنش خشکي را به عدم دسترسي گياهان به آب آبياري نسبت دادند که در نتيجه ي آن افزايش رقابت بين گياهان براي آب و کاهش در تعداد طبق در گياه و تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه و افزايش درصد پوکي طبق اتفاق مي افتد که همبستگي معني دار و مثبتي با عملکرد دانه دارد (Koutroubas et al., 2000). در جدول مقايسه ميانگين اثرات اصلي عملکرد اقتصادي غوزه هاي اصلي با افزايش شدت تنش آبي مقدار آن نيز افزايش پيدا کرده به طوري که بيشترين عملکرد اقتصادي غوزه ي اصلي با ميانگين 576/0 گرم مربوط به تيمار آبياري بر اساس 85 درصد نياز آبي گياه و کمترين عملکرد اقتصادي غوزه ي اصلي با ميانگين 511/0 گرم مربوط به تيمار عدم تنش آبي (شاهد) بود (جدول4-10). در مورد سطوح مختلف مصرف زئوليت مشاهده شد که با افزايش سطوح مصرف زئوليت عملکرد اقتصادي غوزه ي اصلي نيز افزايش مي يابد به طوري که بيشترين و کمترين عملکرد اقتصادي غوزه ي اصلي با ميانگين هاي 569/0 و 495/0 گرم به ترتيب مربوط به تيمار مصرف 8 تن در هکتار و عدم مصرف زئوليت مي باشد (جدول4-10). مصرف ساليسيليک اسيد با ميانگين 529/0 گرم باعث کاهش عملکرد اقتصادي غوزه ي اصلي نسبت به تيمار عدم مصرف ساليسيليک اسيد با ميانگين 538/0 گرم شد (جدول4-10). نتايج مقايسه ميانگين اثرات متقابل دوگانهي آبياري و زئوليت نشان داد که بيشترين عملکرد اقتصادي غوزهي اصلي با ميانگين 595/0 گرم مربوط به تيمار آبياري بر اساس 70 درصد نياز آبي گياه به همراه مصرف 8 تن زئوليت در هکتار و کمترين آن با ميانگين 416/0 گرم مربوط به تيمار آبياري بر اساس 100 درصد نياز آبي گياه و عدم مصرف زئوليت بود (جدول4-11). در بين اثرات متقابل آبياري و ساليسيليک اسيد نيز بيشترين عملکرد اقتصادي غوزهي اصلي با ميانگين 594/0 گرم مربوط به تيمار آبياري بر اساس 85 درصد نياز آبي گياه و عدم مصرف ساليسيليک اسيد و کمترين آن با ميانگين 486/0 گرم مربوط به تيمار آبياري بر اساس 70 درصد نياز آبي گياه و عدم مصرف ساليسيليک اسيد بود. همچنين در بين اثرات متقابل زئوليت و ساليسيليک اسيد نيز بيشترين مقدار با ميانگين 579/0 گرم مربوط به تيمار مصرف 8 تن زئوليت در هکتار به همراه محلول پاشي ساليسيليک اسيد و کمترين مقدار آن با ميانگين 491/0گرم مربوط به تيمار عدم مصرف زئوليت و ساليسيليک اسيد بود (جدول4-11). به نظر مي رسد در مرحله ي رشد رويشي تنش خشکي منجر به کاهش سطح برگ، شاخص سطح برگ و فتوسنتز در واحد سطح برگ مي شود. در نتيجه ي کاهش عملکرد در اين مرحله به واسطه ي کاهش تعداد دانه در غوزه مي باشد (Rostami et al., 2003). طبق نتايج جدول مقايسه ميانگين هاي اثرات متقابل سه گانهي صفات مشاهده شد که بيشترين عملکرد اقتصادي غوزه ي اصلي با ميانگين 657/0 گرم مربوط به تيمار (آبياري بر اساس 75 درصد نياز آبي گياه + مصرف 8 تن در هکتار زئوليت + مصرف ساليسيليک اسيد) بود و کمترين عملکرد اقتصادي غوزه ي اصلي با ميانگين 402/0 گرم مربوط به تيمار (عدم تنش آبي + عدم مصرف زئوليت + مصرف ساليسيليک اسيد) بود (جدول4-12). عملکرد اقتصادي در تمامي گياهان زراعي به عنوان عامل مهم اقتصادي مطرح مي باشد و عوامل محيطي باعث کاهش يا افزايش آن مي شود و تنش آبي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تيمار، ميانگين، زئوليت Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد زئوليت، تيمار، ميانگين