منابع پایان نامه ارشد درمورد موجودی سرمایه، بخش کشاورزی، آذربایجان شرقی، محصولات کشاورزی

دانلود پایان نامه ارشد

است:
h=0.9kN^(-1/5) min⁡(s,IQR/1.34) (3-17)
N تعداد مشاهدات، s انحراف استاندارد و IQR دامنه میان چهارکی56 سری است(سیلورمن، 1986 معادله (3.31)). متغیر k تبدیل پهنای باند متعارف که برحسب توابع کرنل مختلف متفاوت است (مارون و نولن، 1989 و هاردل، 1991). نقش k یا دگرگون شده پهنای باند این است که تخمین چگالی به طور اتوماتیک برای هر تابع کرنل مختلفی دارای یک مقدار هموار است.
اگر چه قانون کلی برای انتخاب پهنای باند مناسب وجود ندارد؛ اما سیلورمن (1986، قسمت (3.4)) با انتخاب پهنای باند کوچک مختصر زمینه را برای هموارسازی فراهم میکند. البته روشهای دیگری برای تعیین این پارامتر همچون روش پهنای باند براکت57 وجود دارد که در این روش سه تابع چگالی به طور همزمان با سه پارامتر مختلف 5/0، 1 و 5/1 تخمینزده شده و سپس بهترین مقدار انتخاب میشود.
د) ارائه نمرات کارایی تصحیح شده از اریب در مقابل اندازه اقتصادی DMUها در نمودارهای کارایی و استفاده از نمودارهای پراکنش برای نشان دادن اریب در مقابل نمرات کارایی تصحیح شده، … .
3-6-2 تصریح مدل در مرحله دوم
همانگونه که در بخش 3-7-1 توضیح داده شد؛ روش دو مرحلهی در مرحله نخست فقط از متغیرهای نهاده و ستانده برای تخمین مدل DEA استفاده میکند. در مرحله دوم، نمرات کارایی به دست آمده در مرحله اول را بر متغیرهای محیطی و مدیریتی رگرس میشوند. لازم به ذکر است که از واژه محیط برای توضیح عواملی استفاده میشود که این عوامل نهاده محسوب نمیشوند و تحت کنترل مدیریت قرار ندارند اما کارایی تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار میدهد. در این مرحله علامت ضرایب متغیرهای محیطی نشاندهنده جهت تاثیرگذاری این متغیرها است و آزمون فرضیه نیز برای ارزیابی قدرت این روابط استفاده میشود. مدل رگرسیون مورد استفاده به صورت زیر است:
Y=β_0+β_1 X_1+β_2 X_2+β_3 X_3+β_4 X_4+β_5 X_5 (3-18)
Y: نمرات کارایی به دست آمده در مرحله اول،
X_1: سهم نیرویکار با مزد و حقوق به کل نیرویکار شاغل در تولید قارچ
X_2: ترکیب محصول، برای محاسبه این متغیر از شاخص هرفایندل58 استفاده شده که معادله آن به صورت زیر است:
H=∑_(i=1)^N▒S_i^2 (3-19)
Si بیانگر سهم محصول در تولید بنگاه و N تعداد محصولات است. جزئیات و محاسبات آن در جدول (4) پیوست آمده است.
X_3: آبوهوا، برای محاسبه این متغیر متوسط بارندگی سالانه به صورت نسبی، رطوبت نسبی سالانه و ابری بودن هوا در نظر گرفته شده است؛ سهم این پارامترها در محاسبه متغبر آبوهوا با یکدیگر (33/33% برای هر پارامتر) برابر بوده است.
X_4: شدت انرژی یا EI59 که معادله آن به صورت زیر است:
EI=(∑_s▒Q_s )/Y (3-20)
Q_s: مقدار انرژی از منبع s و Y: حجم تولید. محاسبات مربوط به این متغیر در جدول (5) پیوست آمده است.
X_5: ناحیه بازار، در این مطالعه استانهای همجوار (به لحاظ نزدیکی مسافت) و استانهای که دارای خصیصههای فرهنگی مشترک مثل: زبان (آذری زبان)، شرایط فرهنگی مشابه هستند؛ به عنوان ناحیه بازار هر کدام از این واحدها در نظر گرفته شده است. بعد از مشخص نمودن ناحیه بازار برای هر کدام از DMUها، جمعیت ساکن در آن مناطق را محاسبه و به عنوان اندازه متغیر در نظر گرفته شده است.

فصل چهارم: تخمین مدل

4-1 دادهها
بر اساس سرشماری سال 1385، تعداد موسسات فعال در تولید قارچ خوراکی در سال 1384 معادل 425 موسسه و نیرویکار شاغل در تولید این محصول معادل 155’3 نفر بوده است. با توجه به تقاضای روزافزون بازار برای این محصول و امکان تولید آن در اقلیمهای مختلف، تعداد موسسات فعال در تولید آن در حال افزایش است. علیرغم اینکه اطلاعات جمعآوری شده در مورد این محصول به صورت پرسشنامهی و در سطح تولیدکننده بوده؛ اما متاسفانه این اطلاعات به صورت رسمی منتشر نشده بلکه اطلاعات منتشره به صورت استانی (21 استان: 20 استان و یک DMU به عنوان نماینده استانهای باقیمانده) بوده است. لذا در این مطالعه سعی شده است تا کارایی استانهای مختلف کشور که نماینده تولیدکنندگان قارچ واقع در آن استانها میباشند، در تولید این محصول تعیین و سپس توضیح داده شود.
همانگونه که در پاراگراف قبل نیز اشاره شد، اطلاعات ابتدایی ارائه شده توسط مرکز آمار ایران به صورت سالانه بوده است. آنچه در این خصوص تعجب بر انگیز است این است که معمولا دادههای مربوط به محصولات کشاورزی به صورت فصلی یا محصول و حتی در مورد برخی از متغیرها همچون نیرویکار به صورت ساعت ارائه میشود؛ در حالیکه اطلاعات ارائه شده در مورد قارچ به صورت سالانه بوده است. دلیل ارائه اطلاعات به صورت سالانه در مورد این محصول این است که تولید آن به صورت گلخانهی و صنعتی و در تمام فصول سال صورت میپذیرد؛ لذا اطلاعات ارائه شده برخلاف دیگر محصولات کشاورزی بلکه بیشتر مشابه صنایع مختلف که در تمام طول سال فعال هستند به صورت سالانه ارائه شده است.
4-1-1 برآورد موجودی سرمایه
یکی از عوامل اصلی برای تولید یک محصول، موجودی سرمایه است. برآورد موجودی سرمایه به کار رفته در تولید یک محصول، بیانگر توان تولیدی تولیدکنندگان در تولید آن محصول محسوب میشود. موجودی سرمایه عبارت از مجموع کالاهای سرمایهی در یک اقتصاد است که با یک معیار واحد اندازهگیری میشود. وقتیکه مقادیر کالاهای سرمایهی مختلف مانند تجهیزات، ماشینآلات، ساختمانها و موجودی انبار برای یک محصول خاص به یک واحد مشترک تبدیل و با هم جمع شوند، ملاکی از موجودی سرمایه فیزکی فعال در تولید آن محصول خاص ارائه میدهند. اندازهگیری مقدار فیزیکی موجودی کالاهای سرمایهی در عمل بسیار مشکل است، بنابراین ارزش پولی آنها را در نظر میگیرند.
با تراکم سرمایهگذاریهای انجام شده در طی چند سال موجودی سرمایه یک اقتصاد شکل میگیرد. البته در جریان تولید، هر سال مقداری از این سرمایه مستهلک میشود. بنابراین، موجودی سرمایه یک کشور در هر سال عبارت از مجموع سرمایهگذاریهای انجام شده در طول سالهای قبل، پس از کسر استهلاک است.
با توجه به اینکه پیش از این، موجودی سرمایه به کار رفته در تولید قارچ خوراکی در ایران (در هر دو سطح خرد (بنگاه) و کلان، برآورد نشده است؛ لذا محقق در این مطالعه چارهای به جز محاسبه موجودی سرمایه برای قارچ خوراکی به استناد آمارهای سرمایهگذاری مرکز آمار ایران ندارد. پس از انجام مطالعات مقدماتی و بررسی دادههای سرمایهگذاری و مساحت سالنهای مورد استفاده در سال مورد بررسی تشخیص داده شد که روش نمایی بهتر میتواند تغییرات سرمایهگذاری را تبیین نماید، از اینرو برای برآورد موجودی سرمایه از روش روند نمایی سرمایهگذاری استفاده شده است. در این روش فرض بر این است که بنابر نظریههای رشد اقتصادی، سرمایهگذاری با نرخ رشد ثابتی در طول زمان افزایش مییابد. در چنین رشد یکنواختی رابطه مشخصی بین موجودی سرمایه و سرمایهگذاری برقرار میشود. معادلات و دیگر جزئیات مربوط به این روش در قسمت (3-6-1) توضیح داده شده است.
با توجه به توضیحات داده شده، برای به دست آوردن سطح موجودی سرمایه باید مدل اقتصادسنجی (1-3) جهت دستیابی به λ (نرخ رشد سرمایهگذاری) تخمین زده شود. اما در این مطالعه ابتدا کالاهای سرمایهی به کار رفته در تولید قارچ را به دو گروه ساختمان، ماشینآلات (ماشینآلات و وسایل نقلیه) تقسیمبندی کرده و سپس از متوسط λ به دست آمده برای هر کدام از این دو گروه کالای سرمایهی که به ترتیب برابر با1544/0، 0875/0 است (سلامی، شعبانی و صدر، 1389)؛ استفاده شده است. حال با استفاده از این نرخ و جایگزینی آن در رابطه (3-14) میتوان موجودی سرمایه را در پایان سال 1383 بدون محاسبه استهلاک برای DMUهای مختلف محاسبه کرد. در اینجا به عنوان نمونه موجودی سرمایه (بر حسب هزار ریال) برای استان آذربایجان شرقی محاسبه شده که به شرح زیر است:
k_0=77325582.9 (4-1)
مقایسه نتایج به دست آمده در مطالعات گوناگون نشان میدهد که متوسط نرخ استهلاک سرمایه بخش کشاورزی در همه مطالعات انجام شده تاکنون به هم نزدیک و حدوداً 5/5 درصد بوده است(تهامیپور ، 1387). حال با در نظر گرفتن استهلاک سرمایه و کسر 5/5 درصد از موجودی سرمایه به عنوان استهلاک، موجودی سرمایه در پایان سال 1383 برای این استان، 84/73072675 هزار ریال است.
77325582.9-(0.055×77325582.9)=73072675.84 (4-2)
هماکنون با استفاده از تعریف k به صورت رابطه زیر و در دست داشتن موجودی سرمایه در سال 1383، میتوان مقادیر سرمایه را برای سال 1384 این استان را محاسبه کرد:
k_84=k_83+I_84-(δK_83) (4-3)
K_84=(1-δ)K_83+I_84 (4-4)
بنابراین با توجه با اینکه موجودی سرمایه در پایان سال 1383 (84/73072675 هزار ریال) و مقدار سرمایهگذاری در طی سال 1384 (1328630 هزار ریال) است؛ موجودی سرمایه به کار رفته در تولید قارچ خوراکی استان آذربایجان شرقی در پایان سال 1384 به صورت زیر قابل محاسبه است:
K_84=70522564.78 (4-5)
مقادیر موجودی سرمایه برای تمامی DMU ها به همین روش محاسبه شده که میتوان جزئیات آن را در جدول (1) پیوست مشاهده کرد.
4-1-2 آمارههای توصیفی مربوط به تولید قارچ خوراکی
در قسمت پایانی همانگونه که در جدول 4-1 نیز نشان داده شده، آمارههای توصیفی مربوط به تولید قارچ خوراکی ارائه شده است که بررسی آنها میتواند به عنوان ورودیها و خروجیهای روش DEA جالب توجه باشد. به عنوان مثال: در میان نهادهها، نیرویکار کمترین مقدار را به خود اختصاص داده است. البته نکته قابل ذکر در اینجا این است که مقادیر مربوط به نهاده نیرویکار بر حسب تعداد و سایر نهادهها و ستاندهها بر حسب ارزش پولی (هزار ریال) است.

جدول 4- 1: آمار توصیفی برای متغیرهای اصلی (21 مشاهده)
CV
SD
Mean
Max
Min

73/2
11980665
4384167
55919343
14605
مواد اولیه
80/1
76/270
24/150
1198
2
نیرویکار
68/1
113180192
67313202
506088121
3463919
موجودی سرمایه
0/2
666603
334993
3093470
1975
انرژی و آب
5/2
3012685
1208952
14021013
1200
سایر پرداختیها
2/1
187054582
156201572
143138054
48200
تولیدات
80/1
59261
32845
235000
0
سایر دریافتیها
منبع: محاسبات تحقیق
4-2 انتخاب بهترین مقیاس
قبل از بحث راجع به انتخاب مقیاس بهینه در مدلهای DEA و انجام هر گونه تخمین با استفاده از این مدلها، لازم است جهت یا محوریت این مدل در مطالعه مورد نظر تعیین شود. همانگونه که در قسمت 3-3 نیز توضیح داده شد دو معیار(نهاده-محور یا ستانده-محور) در صورت وجود بازدهی ثابت نسبت به مقیاس دارای مقادیر یکسانی از کارایی خواهند بود؛ ولی در صورت وجود بازدهی متغیر نسبت به مقیاس نتایج کارایی دو روش متفاوت خواهد بود. با توجه به روند رشد جمعیت و محدودیت رو به رشد بسیاری از عوامل تولید همانند منابع آب قابل استحصال، بخش کشاورزی در تامین امنیت غذایی با چالش تولید بیشتر محصولات به ازای مصرف آب کمتر مواجه است. با توجه به اینکه کشت قارچ خوراکی در محیطهای کنترل شده و یا به اصطلاح گلخانهی صورت میگیرد که امکان تولید آن را در شرایط آبوهوایی مختلف و ویژگیهای مختلف آبیاری فراهم میسازد، لذا افزایش در تولید با مصرف کمتر آب مورد توجه است. از طرفی دیگر با توجه به نازل بودن ریزشهای جوی در اکثر مناطق کشور و خشکسالیهای پیدرپی و پایین بودن بازده آبیاری مزارع، لزوم استفاده بهینه از منابع آبی را میطلبد. در ادامه لازم به ذکراست که استفاده بیروی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد رگرسیون، موجودی سرمایه، مدل رگرسیون، مدل DEA Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مدل DEA، معنادار بودن، توسعه اقتصادی، بازدهی نسبت به مقیاس