منابع پایان نامه ارشد درمورد مواد غذایی، سبک زندگی، امنیت غذایی، شورهای اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

این تحقیق 488 نفر (204 پسر و 284 دختر) از دانشجویان بومی دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقهای انتخاب و وارد مطالعه گردیدهاند. هدف از انجام تحقیق، بررسی ارتباط مصرف غذاهای آماده با سطح اضطراب دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران بود. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد که مصرف بالای غذاهای آماده در دانشجویان پسر تقریباً دو برابر دانشجویان دختر بود. به علاوه شانس قرار گرفتن دانشجویانی که اغلب اوقات غذاهای آماده مصرف می کنند در یکی از طبقات اضطراب تقریباً هفت برابر همین شانس برای دانشجویانی بوده است که کمتر غذای آماده مصرف می کردهاند. بنابراین براساس نتایج کلی تحقیق میزان اضطراب دانشجویان با افزایش مصرف غذاهای آماده افزایش مییابد(بختیاری وهمکاران،1389).
کوکبنمکین، غلامرضا شریفزاده، حسن مجنونی، فرزاد فیروزی و محمد رضا لطیفی(1390) تحقیقی را با عنوان «شیوع سوء تغذیه در دانش آموزان مناطق محروم استان خراسان جنوبی» انجام داده اند. نمونه آماری تحقیق 1211 نفر از دانش آموز 14-7 ساله (مدارس ابتدایی و راهنمایی) مناطق محروم استان خراسان جنوبی می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از مناطق شهری و روستایی 5 شهرستان تحت پوشش استان انتخاب شده بودند. براساس نتایج تحقیق، از 1211 دانش آموز 70.6 درصد دانش آموزان کم وزن، 70% کوتاه قد و 20% لاغر بودند، بیشترین موارد کم وزنی، کوتاه قدی و لاغری از نوع خفیف و کمترین موارد از نوع شدید بود، نتایج استنباطی حاکی از آن بود که شیوع کم وزنی و کوتاهی قد با افزایش سطح تحصیلات مادران به طور معناداری کاهش می یابد. در نتیجه درصد بالایی از دانش آموزان مناطق محروم از سوء تغذیه رنج می بردند(نمکین وهمکاران،1390).
براساس تحقیقی که توسط علی طریقت اسفنجانی، رضا مهدوی، جمال قائم مقامی وعبدالرسول صفائیان با عنوان مقایسه وضعیت تغذیه ای دانشجویان دختر خوابگاهی و غیرخوابگاهی دانشگاه علومپزشکی اردبیل در سال 1378 انجام گرفته است. نتایج حاصله نشان داد، با وجود نارسایی هایی در دریافت بعضی از ریز مغذی ها، وضعیت تغذیه ای دانشجویان غیرخوابگاهی مطلوبتر از دانشجویان خوابگاهی است(طریقت اسفنجانی و همکاران،1378).
فهیمه رمضانی تهرانی، مریم فرهمند، پریسا امیری، نیلوفر پیکری، فریدون عزیزی تحقیقی را با عنوان «تبیین موانع اصلاح الگوی غذایی و عوامل مؤثر بر آن، از زاویه نگاه زنان» در سال 1388 طراحی و اجرانموده اند. جامعه آماری مورد مطالعه زنان 65-25 ساله شرکت کننده در پژوهش قند و لیپید تهران بودند. یافته های پژوهش نشان داد، موانع تغذیه سالم از دیدگاه زنان مشارکت کننده در مطالعه قند و لیپید تهران، «آموزش و فرهنگ سازی نامناسب»، « فقدان دسترسی» و «نوع ذائقه و علاقه ی شخصی» است و می تواند به عنوان منبعی ارزشمند در طراحی برنامه های پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر به کار آید(رمضانی تهرانی و همکاران،1388).
نتایج حاصل از تحقیق اعظم برزویی و لیلا آزاد بخت با عنوان «توصیف عادات غذایی دختران جوان اصفهانی، وضعیت دریافت چای، غذاهای آماده و چربی ها» نشان دادکه استفاده از غذاهای چرب و مصرف غذاهای آماده از عادات غذایی نادرست در دختران جوان بوده و بر این اساس، ضرورت اصلاح عادات غذایی و روش های پخت در قشر جوان کشور احساس می شود(برزویی و آزادبخت،1389).
تحقیقی با عنوان «میزان مصرف غذاهای آماده و نقش آن بر کیفیت رژیم غذایی و شاخص های تن سنجی» توسط مهدیه گل زرند، زهرا بهاداران، پروین میرمیران، فیروزه حسینیاصفهانی،فرهاد حسین پناه و فریدون عزیزی در سال 1390 انجام گرفته است. براساس نتایج بدست آمده از تحقیق مصرف بالای غذاهای آماده موجب افزایش دانستیه انرژی، افزایش دریافت چربی، چربی های اشباع، کلسترول و کاهش دریافت ریز مغذی های مورد نیاز بدن و همچنین افزایش خطر ابتلا به اضافه وزن و چاقی می گردد(گل زرند،1390).
در تحقیقی تحت عنوان ” بررسی ارتباط بین سبک زندگی و پرفشاری خون اولیه در شهر سبزوار ” نجار(1383) به بررسی سبک زندگی در مبتلایان به پر فشاری خون اولیه پرداخته و مشخص شد که یکی از ابعاد سبک زندگی الگوی تغذیه می باشد.یافته های پژوهش در ارتباط با الگوی تغذیه بین گروه مبتلا به پرفشاری خون و گروه شاهد ، تفاوت معناداری را از نظر مقدار مصرف نمک ، نوع گوشت مصرفی ، استفاده از میوه و سبزیجات تازه و نوع روغن مصرفی نشان داد(نجار،1383).
فخرزاده و همکاران ( 1378 ) نیز در پژوهشی با عنوان مصرف ماهی و میزان فشار خون اعلام کردند که مصرف ماهی در کاهش فشار خون اولیه موثر است . همچنین نتیجه این تحقیقات ، خود تاثیر الگوی تغذیه و نوع مواد غذایی مصرفی بر سلامت و بالطبع در بر داشتن یک زندگی سالم و با نشاط را نشان می دهد(فخرزاده و همکاران،1387) .
در تحقیقی تحت عنوان ” تاثیر آموزشهای تغذیه و بهداشت به زنان عشایری در سلامت ایل و نقش زنان عشایری در گسترش فرهنگ تغذیه و بهداشت ” که صالحی بر روی زنان141 خانوار از طایفه های ایل قشقایی به مدت یک سال انجام داد نشان می دهد که درصد سوء تغذیه کودکان زیر 6سال عشایر مورد مطالعه، قبل و بعد از مداخله آموزشی
، اختلاف معناداری نشان می دهد . مردان سهم بیشتری از غذای روزانه خانوار عشایری دارند تا زنان. زنان روزانه به 2000 کالری نیاز دارند که از این مقدار فقط 1500 کالری دریافت میکنند . زنان به دلیل کمی درآمد وافزایش تلاش برای تامین حداقل نیاز فرزندان ، انرژی بیشتری مصرف میکنند و کاهش وزن دارند . با انجام آموزشهای تغذیه توسط مجری طرح، غذای مادران در این جامعه با وجود تداوم شرایط فقر از کیفیت بهتری برخوردار شد ، زیرا تغییرات لازم در روش های آماده سازی ، پخت و نگهداری مواد غذایی در عمل ، مورد قبول آنها واقع و اجرا شد . یافته ها حکایت از این داشت که آموزش بهداشت وتغذیه به مادران ، بدون همراه نمودن هزینه اضافی منجر به بهبود شاخص های رشد کودکان می گردد(صالحی،1382).
در نتایج تحقیقمرادی شهربابکی(1385)در مطالعه ای تحت عنوان “آگاهی ، نگرش وکاربست تغذیه ای مادران کودکان 36- 6 ماهه کرمان در سال 1382 ” چنین به دست آمد که : آگاهی ، نگرش و کاربست تغذیه ای مادر یکی از فاکتور های تاثیر گذار بر وضع تغذیه کودک می باشد . بین سواد مادر و آگاهی ، نگرش وکاربست تغذیه ای مادر رابطه معناداری وجود داشت . با توجه به وجود چنین رابطهای توصیه میشود که آموزش مادران در زمینه تغذیه کودک به صورت مداوم در مراکز بهداشت و توسط کارشناسان تغذیه اعمال گردد تا با ارتقا آگاهی تغذیهای مادران و ایجاد نگرش و عملکرد تغذیهای صحیح گامی در جهت بهبود وضع کودکان برداشته شودکه این امر خود نشان از اهمیت آگاهی و به کارگیری الگوی تغذیه ای مناسب از سوی زنان و مادران در خانواده می باشد. بررسی های انجام شده بر روی مصرف شیر در کشورهای مختلف بر روی نوجوانان دختر نشان داد در بنگلادشدرصد بالایی از دختران، شیر مصرف نمی کردند(مرادی،1385).
در مطالعهای که میرمیران(1381)در خصوص عادات غذایی ساکنین منطقه 13 تهران انجام دادنشان داد که میانگین مصرف گروه نان و غلات نزدیک به گروه سبزیجات و کمی بالاتر از گروه میوه جات و منطبق بر مقادیر توصیه شده هرم غذایی بوده است(میرمیران،1381) .
صادق بختیاری و زهرا حقی(1382)درتحقیقی که با عنوان بررسی امنیت غذایی و توسعهی انسانی در کشورهای اسلامی انجام دادندمشاهده کردند که رابطهی مثبت و معناداری بین توسعه ی انسانی و امنیت غذایی در کشورهای اسلامی وجود دارد و از آنجا که اغلب کشورهای اسلامی توسعهی انسانی متوسط و پایین دارند این رابطه در سطوح متوسط و پایین قوی تر است. همچنین مشخص شد که تولید سرانهی غذا نسبت به سایر شاخصهای موجود تاثیر بیشتری بر امنیت غذایی دارد(بختیاری وحقی،1382).
یافته های پژوهش اسفندیار افشون،جان محمد ملک زاده و عزیزاللهگورمحمدی(1382تحت عنوان” امنیت تغذیه ای در الگوی دریافت مواد مغذی روزانه خانوارهای بویر احمد ” نشان دهنده ناامنی بعضی مواد غذایی مهم است. یکی از مهمترین دلایل این کمبود الگوی نامناسب غذایی است که مصرف غلات بالا و میزان پروتئین و چربی کم شده و همین امر باعث بهم خوردن تعادل ریز مغذی ها در رژیم غذایی خانوارها شده است که قطعاً عواقبی چون انواع سوءتغذیه و رشد ناکافی کودکان، کم خونی و کمبود مواد معدنی و ویتامینها از جمله پیامد های آن می باشد. بنابراین این امر بهبود الگوی مصرف مواد غذایی را طلب میکند(افشون وهمکاران،1382) .
2-3-ارزیابی مطالعات داخلی
محاسن و نقاط قوت:این تحقیقات زمینه را برای بررسی و پژوهش محققین بعدی فراهم میکنند و تجربیات و اطلاعات مفیدی را در اختیار آنان قرار می دهد و ایده ها و فرضیات جدیدی را پیش روی آنان قرار می دهند که در جهت تکامل دانش و توسعه انسانی جامعه مفید و موثر می باشد. از دیگر محاسن این پژوهش ها این است که در چارچوب ساختار فکری و ارزشی و مطابق با مقتضیات زمان فعلی صورت گرفتهاند و در نتیجه تا حدودی جوابگوی مشکلات فعلی و پیش گیری کننده ی مشکلات آینده می باشند. سرمایه اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی،مدیریت بدن و … در رابطه با الگوی غذایی مورد بررسی قرار گرفته اند که قبلا مورد توجه نبودند. وجه تمایز تحقیق حاضر با تحقیقات قبلی در این است که متغیر الگوی غذایی علاوه بر نوع غذاهای مصرفی به نحوه طبخ آنان نیز پرداخته است که این مسئله با نمونهی مورد بررسی شان مرتبط می باشد.
معایب و نقاط ضعف:در بین تحقیقات انجام شده در زمینهی تغذیه در داخل کشور پژوهشهای اندکی یافت میشود که به طور خاص از دید جامعه شناسی به موضوع پرداخته باشند و بیشتر از نگاه علوم تغذیه و علوم پزشکی به موضوع موردنظر پرداخته اند. تنها 2 یا 3 مورد میتوان یافت که از دید جامعه شناسی به موضوع نگریسته باشند. در این پژوهشها نیزمتغیرتغذیه تنها در چند مورد محدود از نوع غذای مصرفی را مورد بررسی قرار داده و مولفههای اجتماعی چونسرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی و طبقه اجتماعی در نوع تغذیه خانواده مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که در هر خانواده بیشتر، زنان مسئول تهیهی غذا می باشند و الگوی غذایی اعضای خانواده را زن تا حدود زیادی تعیین و اجرا میکند.بنابراین لازم دیده شد که زنان را مورد بررسی قرار دهیم. از آنجایی که ممکن است برخی از زنان شاغل باشند و اشتغال آنان در بیرون از منزل بر امور خانه و الگوی غذایی تاثیر گذار است این پژهش سعی شده است بین زنان شاغل و خانه دار انجام شود تا این دو گروه که غذای خانواده را تهیه میکنند هم بتوانند بهتر درمورد الگوهای غذایی خانواده هایشان توضیح دهند و هم درمورد فعالیتشان در منزل یا اشتغالشان در بیرون از منزل و نحوه تهیه غذای خانواده موضوع را بهتر شرح دهند.
2-4-مروری بر تحقیقات خارجی:
یوآسا و همکارانش1(2008): با تحقیقی که در توکشیمای ژاپن انجام دادند به این نتیجه رسیدند که افرادی که هر روز با خانوادهی خود غذا میخورند در مقایسه با آنهایی که این کار را انجام نمیدهند با عدم چاقی و عادتهای سالم سبک زندگی همچون محتوای خوب غذا و خواب مناسب برخوردارند.هچنین نتایج نشان داد که همسری که تمام وقت در منزل هست نسبت به آنهایی که شاغل هستند از نظر تغذیه ی خانوادگی وضعیت بهتری دارند پس بچه هایی که در جو صمیمی خانواده غذا میل میکنند خطر ابتلا به چاقی را کمتر تجربه میکنند(Yuasa and et,2008).
مارکیوز و همکاران2 در مطالعهای مقطعی روی 108 دختر 11-8 سال شیلیایی 4 الگوی غذایی اصلی را به دست آوردند: الگوی اولی رژیمی با چگالی انرژی بالا(مصرف بالای غذاهای چرب،بستنی، شکلات، سیب زمینی سرخ کرده و اسنکها)،الگوی دوم رژیم سالم(لبنیات،میوه ها و سالادها)،الگوی سوم بیانگر مصرف نوشابه(با یا بدون شکر) والگوی چهارم بیانگر رژیم پر کالری و غنی از قند(نان،ساندویچ، شیرینجات) بود(Marques and et al,).
لوزادا و همکاران3(1999) در مطالعهای مقطعی روی 447 دختر 12 تا 19 سال مکزیکی با روش تحلیل عاملی 4 الگوی غذایی را مشخص

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سرمایه اقتصادی، شهروندان تبریز، دانشجویان دختر، امنیت غذایی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سبک زندگی، رژیم غذایی، اروپای غربی، تفاوتهای جنسیتی