منابع پایان نامه ارشد درمورد منابع قدرت، آموزش و پرورش، رفتار کارکنان، عملکرد سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

مدير و اثر بخشي مدرسه وجود ندارد. لذا مفروضات نظريه اقتضايي فيدلر تقريباً با وضعيت مدارس جامعه آماري اين پژوهش مطابقت ندارد(حسن پور،1377).
زهرا قبادي در تحقيق خود تحت عنوان بررسي رابطه رضايت شغلي دبيران با سبك هاي رهبري نشان داد که سبک رهبري به عنوان يکي از متغيرهاي مهم در سازمان، رفتار افراد را تحت تأثير قرار مي‌دهد. اگر اين تأثيرات مثبت باشد، موجب ايجاد علاقه‌مندي به کار و رضايت شغلي و در نهايت اثربخش بودن سازمان مي‌گردد و اين امر در سازما‌ن‌هاي آموزشي موجب بهبود فرايند يادگيري مي‌شود.در شرايط عادي مديران رابطه‌مدار اثربخش‌تر از مديران وظيفه‌مدار مي‌باشند. ولي زماني که اوضاع نابسامان است، سبک رهبري وظيفه‌گرا اثربخش‌تر است.از آن‌جا که سبک رهبري رابطه‌مدار به روابط انساني بيشتر توجه دارد، لذا توجه به روابط انساني در محيط کار و ايجاد صميميت و ارتباط دوستانه و توجه به نيازها و مشکلات دبيران از طرف مدير، در تلاش و بهبود کار آن‌ها اثر بسياري دارد. اين امر در شرايط عادي موجب بالا رفتن بازدهي تحصيل و رضايت روحي دانش‌آموزان و توجه به مسائل و مشکلات آن‌ها از طرف کارکنان مي‌شود.( قبادي ، 1387 )
در پژوهشي که به منظور بررسي نقش مديريت مشارکتي بر ميزان کارايي بيمارستان در يکي از بيمارستانهاي وابسته به تأمين اجتماعي تهران در سال 1380 صورت گرفت، مديريت مشارکتي در شش ماهه اول سال مذکور منجر به افزايش گردش تخت بيمارستان به ميزان 48/8 درصد و کاهش متوسط اقامت بيمار در بيمارستان و وقفه‌گردش تخت به ميزان 25/8 و11/11 درصدشده‌بودکه از لحاظ‌آماري‌معناداربوده است(مصدق‌راد، 1382).
طبق پژوهشي که توسط مصدق راد و ملک پور (1383)، صورت گرفت، 75 درصد بيمارستانهاي دانشگاهي شهر اصفهان داراي ساختار بروکراتيک و 25 درصد داراي ساختار ارگانيک مي باشند. از طرف ديگر 6/41 درصد بيمارستانها داراي فرهنگ ضعيف و 4/58 درصد داراي فرهنگ ميانه مي باشند. هيچ کدام از بيمارستانها داراي فرهنگ قوي نمي باشند. جمع گرايي در 6/41 درصد بيمارستانها در حد پايين و در 4/58 بيمارستانها در حد متوسط بوده است. توجه به جزييات در 7/91 درصد بيمارستانها در حد متوسط و در 3/8 درصد بيمارستانها در حد بالا بوده است. بنابراين، مديران بيمارستانها قبل از بکارگيري سبک مديريت مشارکتي بايد نسبت به بهبود فرهنگ سازماني اقدام نمايند و پيش زمينه هاي لازم براي مشارکت کارکنان را فراهم نمايند.
حميداله سلگي(1387) در پژوهشي كه با عنوان ” بررسي عملکرد مديران مدارس متوسطه استان همدان بر اساس اصول سازمان‌هاي يادگيرنده ” انجام داده به اين نتيجه دست يافت كه عملکرد مديران اين مدارس با اصول سازمان‌هاي يادگيرنده مطابقت ندارد. بين عملکرد مديران زن و مرد در زمينه اصول سازمان‌هاي يادگيرنده تفاوت معناداري مشاهده نمي‌شود. هم‌چنين سطح تحصيلات و تجربه مديريتي مديران بر عملکردشان تاثير مي‌گذارد، و اين تأثير در نواحي و مناطق مختلف آموزشي متفاوت است.(سلگي،1387).
نوربخش و محمدي‏ (1382)درتحقيقي كه با عنوان بررسي رابطه‌بين سبک‏هاي رهبري با منابع قدرت در مديران دانشکده‏هاي تربيت‏ بدني کشور از ديدگاه اعضاي هيأت علمي انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه سبک رهبري غالب مديران،سبک رهبري استدلالي است و سبک‏هاي مشارکتي، دستوري و تفويضي به ترتيب در رده‏هاي بعدي قرار گرفتند.همچنين قدرت غالب مديران،قدرت تخصص‏ است‌و منابع قدرت مشروع، ارجاعي ، قهريه ،و پاداش به ترتيب در رده‏هاي بعدي قرار گرفتند.بين ميزان‏ استفاده از منابع قدرت مديران و جنسيت ، سن ، سابقه‌خدمت مديريتي،مرتبه‌علمي و سطح تحصيلات،رابطه مثبت و معني‏داري مشاهده شدکه رابطه‌بين‌سطح تحصيلات با قدرت قهريه بيشتر از بقيهء منابع‏ قدرت بود.بين ميزان استفاده از منابع قدرت مديران و سابقهء خدمت آموزشي در دانشکده‏هاي تربيت بدني، رابطهء مثبت و معني‏داري وجود نداشت.
باقري و زارعي متين در پژوهشي (1384)با عنوان ” ارتباط بين سبک رهبري مربيان فوتبال با ميزان تحليل رفتگي بازيکنان و ارائه الگو” به اين نتيجه رسيدند كه بطور کلي 50 درصدازمربيان داراي سبک رهبري رابطه مدار، 5/31در صد تلفيقي (بينا بين) و 5/18 درصد وظيفه مداربودند. تحليل ر فتگي 5/40 در صد از بازيکنان بالاتر از ميانگين بود. بين سبک رهبري وظيفه مدار مربيان با ميزان تحليل رفتگي بازيکنان رابطه معني‌داري وجود داشت. بين سبک رهبري تلفيقي مربيان با ميزان تحليل رفتگي بازيکنان رابطه معني‌داري وجود نداشت. بين سبک رهبري رابطه مدار مربيان با ميزان تحليل‌رفتگي بازيکنان رابطه ضعيف و منفي وجود داشت، که از نظر آماري معني دار نبود. تحليل‌رفتگي بازيکنان بالاتر از ميانگين بود که نشان از شرايط نامطلوب از جهت تحليل‌رفتگي مي‌باشد و در حدود نيمي از مربيان داراي سبک رهبري رابطه مدار بودند که متناسب با شرايط حرفه‌اي در فوتبال نمي‌باشد.
فتاح ناظم(1384)بر اساس نتايج پژوهشي كه با عنوان ” پيش بيني رهبري اثر بخش از طريق جو سازماني و ويژگي هاي شخصيتي مديران در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه 8″ انجام داد بيان مي داردكه بين ويژگيهاي شخصيتي مديران و رهبري اثربخش رابطه وجود دارد. همچنين معلوم شد که متغيرهاي رسالت و اهداف، نحوه برخورد مديران با کارمندان و انگيزش از ابعاد يازده‏گانه جوّ سازماني و عامل احتياط از عومل هشتگانه ويژگيهاي شخصيتي مديران، قادر به پيش‏بيني رهبري اثربخش مديران دانشگاه آزاد اسلامي هستند.
گودرزوندو فرجادي نژادو فردوسي در پژوهشي تحت عنوان”رهبري تحول آفرين رويکردي نوين در سازمان هاي موفق(فرجادي نژادو فردوسي، 1388)” به‌اين‌نتيجه‌رسيدند که مديران براي موفقيت وايفاي نقش مؤثر در سازمان علاوه بر دارا بودن نگرش‌اقتضايي نسبت‌به متغيرهاي‌محيطي، بايد سازمان و مديريت را به عنو ان يک سيستم مدنظر قرار دهندوبااين نگرش به بررسي رفتار کارکنان بپردازند و شيوه وسبک رهبري خودرا براساس واقعيت‌وشرايط،ماهيت‌کار و وظايف‌وخصوصيات‌کارکنان انتخاب‌کنند.بنابراين سازمانهاي موفق به رهبراني نيازمند هستند که با ژرف‌نگري، جهت مناسب و مسير آينده سازمان را مشخص سازند، افراد را به آن مسير هدايت کنند و انگيزه ايجاد تحول را در کارکنان به وجود آورند.رهبران تحول آفرين با خلق ايده ها چشم انداز هاي جديد مسير تازه اي از رشد وشکوفايي را فرا روي سازمان ها قرار مي دهند ونويد بهبود عملکرد سازمان ها خواهند بود.
خسروي(1375)طي مطالعه‏اي اظهار مي‏دارد که هرگونه تصميم‏گيري در اداره آموزش و پرورش بايد با مشورت کارکنان آن اداره صورت گيرد.در خصوص تشويق و تنبيه علاوه بر رعايت قانون و مقررات، حرمت و شخصيت افراد در نظر گرفته شود.از مذاکرات شوراي معلمان به عنوان منبعي براي پيشرفت و دستيابي به اهداف آموزش و پرورش استفاده شود و سرانجام هدف از ارزشيابي، تشخيص تواناييها و ضعف‏ها و اقدام در جهت تقويت کارکنان باشد نه تنبيه آنها.
علاقه‏بند(1367)، در پژوهشي ديگر درباره ويژگيهاي رفتاري مدير اثربخش از ديد معلمان و والدين دانش‏آموزان نشان مي‏دهد که مدير اثربخش کسي است که معلمان را رهبري کند، به دانش‏آموزان ياري رساند، با اولياي دانش‏آموزان ارتباط مناسب داشته باشدوبه‌طور کلي با معلمان والدين به طور شايسته رفتار کند.
پويا(1374)طي پژوهشي نتيجه مي‏گيرد که مديران موفق الگوي شخصيتي اجتماعي جست‏وجوگرانه و متهورانه‏اي دارند.
نتيجه مطالعه کافي احمدي(1376)نشان مي‏دهد که بين مردم‏آميزي، هوش، دقت عمل، پشتکار، واقع‏بيني، آرام بودن، پختگي عاطفي مديران و موفقيت شغلي آنان همبستگي معناداري وجود دارد.
در تحقيق طالع(1366)مديران موفق داراي اين ويژگيها هستند: 1-اهداف و برنامه‏ها را تعيين مي‏کنند، 2-به نيازهاي انساني و سازماني توجه دارند، 3-به عدالت و انصاف رفتار مي‏کنند، 4-در ايجاد روحيه گروهي تلاش مي‏کنند، 5-حداقل، تحصيلات ليسانس دارند، 6-با دبيران و اولياي دانش‏آموزان ارتباط مناسبي دارند، 7-صبور و بردبارند(سرمدي، 1373)
پژوهش هاي انجام شده نوآوري
راجرز و همکارانش (1962)به اين نتيجه رسيدند که مردم در بحث پذيرش نوآوري مانند هم رفتار نمي کنند و ادامه اجراي نوآوري را بر پايه دو شاخص يک اشاعه معمولي يعني ميانگين و انحراف معيار استاندارد، مي دانستند.در اين خصوص راجرز و همکارانش (1969) در مورد پذيرش نوآوري هاي آموزشي تحقيقي در سطح مدارس متوسط تايلند انجام دادند که 38 مدرسه به شکل تصادفي انتخاب شده‌و 629 معلم،‌مدير و 66 مسئول آموزش استان،پرسشنامه هاي تحقيق را کامل کردند.تحليل نتايج حاصله نشان داد که معلمان جوانتر، بيشتر تمايل داشتند تا از نوآوري هاي آموزشي مطلع شوند. معلماني که توجه بيشتري به رسانه هاي جمعي داشتند، پذيرش سريع تري از خود نسبت به نوآوري هاي آموزشي نشان مي دادند، مديراني که تجربه سفر خارجي داشتند معمولاً زودتر از ديگر همکارانشان از نوآوري هاي آموزشي مطلع مي شدند و مديران مرد مسني که تجربه سفر خارجي داشتند، آمادگي پذيرش ابتکارهاي آموزشي را در نظام آموزشي خود داشتند(به نقل از منطقي،1384).همچنين”راجرز و شوميکر (1971)” تحقيقاتي راجع به ويژگيهاي پذيرنده نوآوري براي تسهيل اشاعه نوآوري انجام داده اند.يافته هاي آنها متغيرهاي متفاوتي را براي اشاعه نوآوري مشخص کرد که به سه دسته وضعيت اجتماعي و اقتصادي،متغيرهاي شخصيتي و رفتارهاي ارتباطي تقسيم مي شدند.
وکوت (1977) نيز در بررسي چگونگي تحقق نوآوري هاي آموزشي گزارش مي دهد که بسياري از محققان آموزشي نسبت به اين که معلمان، که مصرف کنندگان واقعي ابتکار هستند با نوآوري و ابتکار چگونه برخورد مي کنند، توجهي ندارند. لذا علاوه بر مسايل فني، بايد به مسايل انساني و زمينه سازي هاي فرهنگي و تحقق نوآوري هاي آموزشي توجه لازم را معطوف داشت (همان منبع) همچنين ردي (1987)عوامل شخصي مثل سن و تحصيلات را در پذيرش نوآوري (فن آوري)دخيل فرض کرده است.
منطقي (1384) به نقل از نتايج تحقيقات دي آرمن مي گويد در بررسي انجام شده در زمينه نوآوري هاي آموزشي که بيشتر مورد توجه قرار گرفته يا بيشتر رها شده اند،اين نتيجه حاصل شد که ابتکارهاي پيچيده و گران که اجراي آنها به سختي انجام مي پذيرد، بيشتر رها شده و نوآوري هاي ساده تر و ارزانتر که اجرايشان با سهولت همراه بود مانند شبيه سازي و بازي کردن، مورد استقبال قرار گرفته اند.منطقي(1385) به نقل از «لوبينسکي (2001) مي گويد، در بررسي مقايسه اي بين انتخاب نوآوري هاي آموزشي در نظام آموزشي و انتخاب نوآوري در جريان سازوکارهاي رقابتي موجود در بازارهاي اقتصادي، نتيجه گرفته مي شود که سازوکار انتخاب نوآوري هاي آموزشي با بازار يکسان نيست. به همين خاطر ضرورت حمايت دولت از طرح هاي ابتکاري آموزشي احساس مي شود. وي همچنين به نقل از روسل و همکارانش (1973) در بررسي نوآوري ها و تحولات آموزشي آورده است که راهبردهاي خطي توسعه آموزشي و به کارگيري نوآوري هاي آموزشي،باهم تناسبي ندارند.بنابراين بهترين الگو براي موفقيت نوآوري درسطح مدرسه عبارت است از استقلال مدرسه براي تصميم گيري درباره مواد آموزشي‌وپذيرش‌مسئوليت‌توسط‌معلم جهت پيشبرد اهداف مورد نظرش.
در زمينه اشاعه نوآوري در نظام آموزشي ايران، هاشمي تحقيقي با عنوان «نقش ارتباط فردي و جمعي در اشاعه نوآوري ها در آموزش و پرورش» انجام داده است. نتايج اين تحقيق نشان داد که: بين ميزان بهره مندي دبيران از مجاري ارتباط فردي و دانش نوآوري آنان رابطه مستقيم وجود دارد. بين ميزان بهره مندي دبيران از مجاري ارتباط جمعي و همنوايي آنان با نوآوري رابطه معکوس وجود دارد. يعني رسانه ها نمي توانند براي دبيران تاييد تصميم درباره‌نوآوري‌راحاصل کنند.بين‌ميزان بهره مندي دبيران از مجاري ارتباط فردي‌و‌همنوايي‌آنان با نوآوري رابطه مستقيم وجود دارد و بين ميزان بهره مندي دبيران از مجاري ارتباط جمعي و مشارکت آنان در اجراي ايده جديد رابطه معناداري وجود ندارد.وي در پيشنهادات خود به نکات زير اشاره مي کند:
1. با توجه به بسط و نفوذ و تاثير وسايل جمعي، بايد جريان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد آموزش و پرورش، عوامل بازدارنده، کاهش استرس، صاحب نظران Next Entries پایان نامه با کلید واژه های محدودیت ها، جامعه آماری، تحلیل اطلاعات، تمرینات مقاومتی