منابع پایان نامه ارشد درمورد مقایسات زوجی، دانشگاه تهران، بافت فرسوده، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

هواشناسی کشور.
سرایی، حسن( 1384)؛ مقدمهای بر نمونهگیری در تحقیق، انتشارات سمت.
شالین، کلود (1372)؛ دینامیک شهری یا پویایی شهرها، ترجمه: اصغر نظریان، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد.
40- شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه،گزارشات وضعیت توزیع آب و شبکه فاضلاب، 1393. 41- شرکت توزیع برق کرمانشاه، گزارشات وضعیت توزیع برق، 1393.
42- شرکت گاز ناحیهای کرمانشاه، گزارشات وضعیت توزیع گاز، 1393.
43- شفقی، س، (1381)؛ جغرافیای اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان.
44- شکویی، حسین، (1380)، دیدگاههای نو در جغرافیای شهری، جلد اول، سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی،انتشاراتسمت،تهران.
45- شکویی، حسین، (1391)؛ جغرافیای اجتماعی شهرها، اکولوژی اجتماعی شهر، سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، تهران.
46- شهرداری کرمانشاه، مرکز آمار و اطلاعات، برنامهریزی، 1393.
47- شهرداری کرمانشاه، گزارشات معاونت حمل و نقل شهری،1393.
48- شوای، فرانسوا (1375)؛ شهرسازی، تخیلات و واقعیات، ترجمه سیدمحسن حبیبی، انتشارات دانشگاه تهران.
49- شیعه، اسماعیل (1378)؛ با شهر و منطقه در ایران؛ دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران.
50- صالحی، بهرام (1367)؛ عوامل مؤثر بر تعیین میزان تراکم مسکونی در طرحهای شهرسازی، مجله علمی معماری و شهرسازی، شماره 2.
51- صدوقیانزاده، مینوش (1375)، بلندمرتبهسازی و فضای شهری، مرکز مطالعات برنامهریزی شهری وزارت کشور، تهران.
52- صفینژاد، جواد (1377)؛ مبانی جغرافیای انسانی، انتشارات دانشگاه تهران.
53- عابدین درکوش، سعید( 1381)؛ درآمدی به اقتصاد شهری، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.
54- عبدیانراد، میلاد( 1389)؛ ساماندهی فضایی بافت فرسوده شهر کرمانشاه با GIS (محله سیدجمال الدین جنوبی)، پایان نامه کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری دانشگاه آزاد واحد نجف آباد.
55-عزیزی، محمدمهدی (1376)؛ تراکم در طرحهای شهری، نشریه هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، شماره 2.
56- عزیزی، محمدمهدی( 1388)؛ تراکم در شهرسازی اصول و معیارهای تعیین تراکم شهری، مؤسسۀ انتشارات دانشگاه تهران.
57- عزیزی، محمدمهدی، خلیلی، احمد (1388)؛ ارزیابی الگوپذیری استخوانبندی بافت روستایی ایران در طرحهای هادی براساس مدل فرایند سلسله مراتبی AHP، فصلنامه پژوهشهای جغرافیایی انسانی، شماره 67.
58- عکسهای هوایی 2000: 1 شهر کرمانشاه، (1382)، کارشناسان سازمان راه و شهرسازی کرمانشاه، 1393.
59- غمامی، مجید( 1371)؛ ملاحظاتی در باب سیاست افزایش تراکم در شهرها، فصلنامه آبادی، شماره 55.
60- فتوحی، صمد (1392)؛ کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در تجزیه و تحلیل توزیع فضایی و مکانیابی داروخانههای شهر جهرم، مجله پژوهش و برنامهریزی شهری، سال چهارم، شماره 14، شیراز.
61- فرهنگ جغرافیایی کرمانشاه، (1374)، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح جلد 46.
62- فری، هیلدر براند( 1383)؛ طراحی شهر به سوی یک شکل پایدار شهری، ترجمه حسین بحرینی، انتشارات شرکت پردازش و برنامهریزی شهری، شهرداری تهران.
63- فریادی، ش (1388)؛ محله شهری دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کل کشور، تهران.
64- فرید، یدالله (1368)؛ جغرافیای و شهرشناسی، انتشارات دانشگاه تبریز.
65- فیندلی، سلی( 1372)؛ برنامهریزی مهاجرتهای داخلی، ترجمه عبدالعلی لهسائیزاده، ناشر نوید، شیراز.
66- قدسیپور، سیدحسن،( 1385)، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، انتشارات دانشگاه امیرکبیر.
67- قربانی، رسول (1382)؛ بررسی تراکم شهری و ساماندهی فضاهای شهری، (مورد تبریز)، پایاننامه دکترای رشته برنامهریزی شهری، تبریز.
69- قربانی، رسول( 1384)؛ تحلیل پراکنش تراکم جمعیتی شهرتبریز با استفاده از روش حوزهبندی آماری، مجله پژوهشهای جغرافیایی، شماره 54، زمستان.
70-کاظمیپور، شهلا (1384)؛ مبانی جمعیتشناسی، مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.
71-کلارک، جان ای (1383)؛ اصول و مبانی جغرافیایی جمعیت، ترجمه مسعود مهدوی، ناشر قومس.
72-گزارشات طرح ساماندهی بافت مرکزی شهر کرمانشاه مرحله (1) وضع موجود مهندسان مشاور تدبیر شهر، پاییز 1386.
73- لهسائیزاده، عبدالعلی( 1368)؛ نظریات مهاجرت، ناشر نوید، شیراز.
74- لینچ، کوین( 1376)؛ تئوری شکل خوب شهر، ترجمه سیدحسین بحرینی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
75- مثنوی، محمدرضا (1383)؛ شهر فشرده شکل شهری پایدار، ماهنامه شهرداری، سال ششم، شماره 64، شهریور.
76- مدنیپور، علی( 1381)؛ تهران ظهور یک کلان شهر، ز آزوند، شرکت پردازش و برنامهریزی شهری، تهران.
77- مرکزآمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن بلوکهای آماری شهر کرمانشاه، 1390.
78- مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سالهای 1390-1335.
79- مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385، آمارنامه سال1390.
80- مشهودی، سهراب (1380)؛ مبانی طرحهای سیال شهری، شرکت پردازش و برنامهریزی شهری، تهران..
81- مشهودی، سهراب (1389)؛ تراکم ساختمانی و جمعیتی در شهرها، نشر مزینانی، تهران.
82- معصومی اشکوری، سیدحسن (1376)؛ اصول و مبانی برنامهریزی منطقهای، ناشر، مؤلف صومعهسرا.
83- موسوی، میرنجف و ذاکریان، ملیحه (1389)؛ تحلیلی بر پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در محلات شهری میبد از منظر توسعه پایدار، مجله پژوهش و برنامهریزی شهری، سال اول، شماره 2، پاییز، یزد.
84- مومنی، م( 1376)؛ جغرافیای انسانی (1)، انتشارات محتشم، قم.
85- مهندسان مشاور تدبیر شهر (1389)، طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر کرمانشاه، شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، شرکت عمران و مسکنسازان غرب کرمانشاه.
86- مهندسان مشاور طرح آمایش، طرح تجدید نظر طرح جامع شهر کرمانشاه (1382)، ج سوم (گزارش وضع موجود شهر – خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر) سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمانشاه.
87- نوالی، محمود( 1380)؛ فلسفه علم و متدولوژی، انتشارات دانشگاه تبریز.
88- وارثی، حمیدرضا و زنگیآبادی، علی (1387)؛ بررسی تطبیقی توزیع خدمت عمومی شهر از منظر عدالت اجتماعی، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 12، زاهدان.

منابع انگلیسی
Best, R. H. et al., 1974, The Density-Size Rule.
Bowen, William, M, AHP: Multiple Criteria Evaluation, in Klosterman, R et al., (Eds), Spread Sheet models for urban and regional analysis, New Brunswick: center for urban policy research, 1993.
Burgess, R. 2000. The compact city debate: Aglobal perspective. Compact cities, spon press. London.
Burton, E. 2000. The potential of the compactcity for promoting social equity. Achieving sustainable urban form. Spon press.
Burton, E., Williams, K.& Jenks, M. 2000. The compact city and urban sustainability: conflicts and complexities the compact city: A sustainable urban form? (pp. 198-212): Oxford Brookes University.
Cobb, Clifford, Craig, 1998. Compting patadigmsin the development of social and Economic indicators. Csls. Canada.
Coleman, A. 1985. Utopia on Trail: Vision and Reality in planned Housing, London: Hillary Shipman.
Data source: unitedNations/http://www.esa.un/org/unup/p2KOdata.asp
Edwards, B. 1999. Sustainable Architecture, Architectural press. Oxford. UK.
Elkin, T, et al. 1990, Reviving the city: Towards sustainable Urban Development, London, Friends of the Earth.
Furuseth. O. J. 1997. Neotraditional planning a new strategy for building neighborhoods? Land use policy, Elsevier seience Itd. Vol 14, No 3. pp 201-213.
Hammel Daniel. J 2000. A model for Identifying Gentrified Areas with Census Data Bellwether Publishing Ltd. Clumbia. USA.
Hanke, 1972, Urban Densities in the U.S. and Japan.
http://www.jurban.oupjournals.org/Enviromentalpsychology,2006.
Hui, S.C.M. 2001. Low energy building design in high density urban cities, renewable energy. No 27. pp 627-670.
International Urban poplation. www.demographia.com
Johens, T. 2000. Compact city polices for megacitiescore area and metropolitan. Compact cities, spon press. London.
Johnson, M. P. 2001. Environmental impacts of urban sprawl: A survey of the literature and propose research agenda. Planning and design. Vol 33. No 4.
Kaiser et al. 1995, Urban Land Use planning.
Larkham, Peter. J, and Jones, Andrew. N. 1993. Strategies for increasing residential density.
Lynch & Hacke 1984, Site planning.
Martinnez, J. A. 2000. Evaluting housing needs with the use of GIS. Habitat, international, Vol. 24.
Michelson, W. 1990, Man and his urban Environment: A sociological approach, Reading, MA: Addison-Wesley.
Newman, P. Kenworthy. J. 2000. Sustainable urban form: The big picture. Achieving sustainable urban form. Spon press. London.
Peiser, R. 2000. Decomposing urban sprawl. Town planning review, vol 72. No 3. Liverpool.
Hagget, p. Analyse Spatiale engeographie humaine. Traduction de Hubert French. A. Colin. Paris 1973.
Richardson. H. Bae. GH. 2000. Compact cities in developing countries: Assessment and implications compact cities, spon press, London.
Stretton, H. 1980, Ideas for Australian cities, 3rd Edition, Sydney: Transmit Australia.
Student paper sp002-03. Spring, 2000. Section I. Section Reviwer.
Lang, S. 1999, CU study: Home Crowding has variety of harmful effects for children. http://www.news.cornell.edu/c.XXX/
United Nations, Department of Economic and social Affairs, population division. March 2012.

پیوستها
1- جداول و نمودارهای مقایسات زوجی گزینهها (محلات) با توجه به زیرمعیارها در نرم افزار Expert Choice:81
1-1- مقایسات زوجی گزینهها (محلات) با توجه به زیرمعیارهای ارتقاء کیفیت کالبدی

شکل 1: مقایسات زوجی محلات براساس زیرمعیار ریزدانگی بافت

شکل 2: مقایسات زوجی محلات براساس زیرمعیار سرانه خدمات محله ای

1-2- مقایسات زوجی گزینهها (محلات) با توجه به زیرمعیارهای کاهش ترافیک

شکل 3: مقایسات زوجی محلات براساس زیرمعیار عرض معابر

شکل 4: مقایسات زوجی محلات براساس زیرمعیار فاصله از مرکز شهر

شکل 5: مقایسات زوجی محلات براساس زیرمعیار ظرفیت حمل و نقل عمومی

1-3- مقایسات زوجی گزینهها (محلات) با توجه به زیرمعیارهای همسویی با گرایشات مردم

شکل 6: مقایسات زوجی محلات براساس زیرمعیار قیمت زمین

شکل 7: مقایسات زوجی محلات براساس زیرمعیار متوسط تراکم ساختمانی

1-4- مقایسات زوجی گزینهها (محلات) با توجه به زیرمعیارهای وضعیت تأسیسات وضع موجود

شکل 8: مقایسات زوجی محلات براساس زیرمعیار ظرفیت شبکه آب و فاضلاب

شکل 9: مقایسات زوجی محلات براساس زیرمعیار ظرفیت شبکه گاز شهری

شکل 10: مقایسات زوجی محلات براساس زیرمعیار ظرفیت شبکه توزیع برق

Abstract

The increase of crowd and inhabitation are one of the problems of today’s cities, therefore, it is necessary to save the natural, agricultural lands as well as to decrease the city expense, in order to distribute crowd. The main goal of study is to analyze the methods of

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد تراکم جمعیتی، استان کرمانشاه، استان کرمان، علوم انسانی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد توسعه منطقه، سلسله مراتب، حوزه نفوذ، توسعه منطقه ای