منابع پایان نامه ارشد درمورد مفهوم خدا

دانلود پایان نامه ارشد

ارتباط با وي ببينيم.
در عين حال، به كار خود براي خلق تفسيري (ميدراش) كه جلوهاي از ديدگاه ديني من را ارائه كند ادامه مي دهم. قصد من، همانند حاخامهايي كه تفسيرهاي كلاسيك را خلق کرده‌اند، اين است كه متون ديني را قادر سازم تا با من صحبت كنند، بدين معني كه فهم من از يهود را استوار سازند و به آن جلوه بدهند. اين نوع تفسير با نوعي هرمنوتيك فمينيستي بدگماني شروع ميشود. آنها با تمركز و تأكيد از روي زناني كه افعال‌ آنها در متون كتاب مقدس كمرنگ شده يا ناديده گرفته شده است، تلاش ميكنند تا متون كتب مقدس را از ديد تجربه فمينيستي مشاهده كنند (در اين مورد، شخص خودم). تفسير كتب مقدس به وضوح مرجعي مهم براي الهيات فمينيستي يهودي است. چون، همانگونه كه لورا گلر مينويسد، اگر ميدراش فقط وسيله‌اي يهودي براي بيان داستان يك فرد در ميان ديگر داستان‌هاي يهودي باشد، بنابراين تفاسيري كه در قالب داستان نگارش شدهاند (نظير آثار خودم و آنها که به دست ديگر فمينيست‌ها خلق شده‌اند) وسيلههاي مؤثري براي مشاهده زنان، نه به عنوان ديگران، بلكه به عنوان يهودياني اهل شريعت ميباشد كه تجربيات آنها از خدا، تورات و اسرائيل ميتواند به عقايد ديني بيافزايد، آنها را به چالش بكشاند و تغيير دهد.

آيا اين تلقي به يهودي است؟

الهيات فمينيستي يهودي را ميتوان نوعي الاهيات بافتاري توصيف كرد كه به مقولههاي اساسي يهوديت در مورد خدا، تورات و اسرائيل پاسخ ميدهد. با اين حال ممكن است كسي بپرسد – همانگونه كه برخي منتقدان ميپرسند – كه آيا اين الهيات در حقيقت يهودي است؟ از ديدگاه اين يهودي غير ارتدوكس كه به صحت يهوديت ليبرال اعتقاد دارد، جواب به طور واضح “بله” است. همان‌گونه كه اين بخش بر آن دلالت ميكند، منابعي كه الاهيدانان فمينيست يهودي از آن استفاده كرده‌اند و ميكنند منابعي يهودي هستند – هر چند به طور انحصاري اينگونه نبوده است – و همچنين اين نوع الهيات از جوامع ديني پديدار ميشوند كه يهودي هستند. در عين حال، بيشتر الهيدانان فمينيست يهودي، شامل آنهايي كه در اين بخش به آنها اشاره شد، تأييد ميكنند كه ممكن است مرزهاي شخصي يا اجتماعي وجود داشته باشد كه به عنوان يك يهودي، نميتوانند فراتر از آن مرزها قدم بگذارند.
اگرچه به نظر ميرسد برخي الهيدانان يهودي فمينيست (از جمله خود) به نسبت سايرين به اين مرزها توجه بيشتري داشته باشند. حتي جوديث پلاسكو كه معتقد بود تأكيد بر مرزهاي از پيش‌ تعيين‌شده ممكن است خلاقيت و منابع فمينيستهاي يهودي را محدود كند، ميپذيرد كه توحيد براي او مرز است. به نظر ميرسد كه توحيد براي تمام الهيدانان فمينيست يهودي كه در اينجا به آثارشان اشاره شد، مرزي بسيار مهم است. ساير حد و مرزهايي كه در آثار اينگونه الهيدانان پديدار ميشود شامل اين موارد است: تعهد قبلي به قراردادن تجربه الهي فرد در چارچوب خاص يهوديت، فهم يهوديتي كه حس يكپارچگي شريعت را حفظ كرده باشد و امتناع از استفاده از اسامي براي خدا (مانند اليلاه287)، چرا که در متون کتاب‌مقدسي نه تنها نامهايي براي خدا به زبان عبري وجود دارند كه با خداي عبري متفاوت، بلكه در زبان عبري برابر با بتپرستي هستند.

فقط براي زنان؟

الهيات يهودي فمينيستي، تا آن اندازه كه بر تجربيات زنان يهودي مبتني است، الهياتي است كه از نظر تعريفي فقط ميتواند به وسيلهي زنان ايجاد شود. اما در عين حال، چون الهيات فمينيستي يهودي را ميتوان به عنوان الهياتي كه از ارزشهاي يهودي و فمينيستي نيز منشاء گرفته مورد توجه قرار داد، بنابراين بينشهاي آن ميتوانند به وسيله زن و مرد منعكس شده و مورد مشاركت قرار گيرند. در واقع، تعداد روز افزوني از حاخامها و دانشگاهيان مرد وجود دارند كه به وضوح دِين خود به الهيات فمينيستي را تأييد ميكنند. از اين طيف ميتوان به اين افراد اشارهكرد: دنيل بويارين288، هاوئرد ايلبرگ شوارتز289، ديويد النسون290، لورنس هافمن، لورنس كوشنر291، زالمان شاختر شالومي292 و آرتر واسكو293. اين افراد، همانند بسياري از يهوديان فمينيست، در نوشتهها و تعاليم خود، از آثار فمينيستهاي يهودي استفاده كردهاند. در عين حال، آنها به اهميت اين نکته پي برده‌اند که به جاي سخن گفتن براي الاهيدانان فمينيستي، با آنها و به آنها سخن بگويند.

مشاركتهاي الهيات فمينيستي

بي‌شك يكي از مهمترين مشاركتها كه الهيات يهودي فمينيستي به تازگي انجام داده است تشريح اين مسئله بود كه براي گروههاي مختلف مردم امكان صحبت کردن جدي درباره الهيات يهودي خارج از چارچوب قوانين سنتي وجود دارد. در حاليكه حاخامهاي ليبرال مدتها است كه در مورد ايجاد نوعي ماهيت فردي غيرسنتي بحث مي?كنند، اما پايههاي ديني كه براي اين هويت لازم است را فراهم نكردهاند. مطمئناً در قرن بيستم تعداد قابل ملاحظهاي از الهيدانان يهودي ليبرال وجود داشتهاند كه به صورت جدي تشكيلات ديني يهودي را مورد تفسير و بررسي قرار دادهاند که يوژن باروتيز هم از آنها است، اما الاهيدانان فمينيست اولين كساني بودهاند كه شبكهاي از الهيدانان ليبرال ديني را تشكيل دادهاند كه توأمان ادعاهاي الهيدانان ليبرال و سنتي را با جديت تمام، هم به صورت رسمي و هم غيررسمي، مورد بررسي قرار دادهاند.
علاوه بر اين، در تلاش براي استوار نمودن اين الهيات بر تجربيات خود به عنوان زن، الهيدانان فمينيست نه تنها زبان ديني سنتي را زير سؤال بردهاند (براي مثال، مفهوم خداي پدر، نه مادر، كه خلقت از او است)، بلكه راههايي را كه الهيات به وسيله آنها اعمال ميشود نيز به چالش كشيدهاند. الاهيدانان فمينيست از طريق خلق نيايشهاي جديد، تفاسير نو، اشعار، تشريفات ديني و امثال اينها، جنب و جوشي در تشكيلات ديني يهودي ليبرال ايجاد كردهاند. در حاليكه اميد است در آينده الهياتهاي فمينيستي يهودي توسعه‌يافتهتري نگاشته شوند، سؤالات فراواني كه مطرح شده و دستورالعملهاي ديني مختلفي كه اتخاذ شده، اخيراً تعداد قابل ملاحظهاي از يهوديان آمريكا را بر آن داشته تا علاقه‌مند به بررسي ديني موضوعات شخصي و عقلي شوند.
بسيار زود است که ارزيابي بسيار ناچيز خود را از مشاركتهاي دامنهدار الهيات فمينيستي يهودي معين كنيم. اميد است كه در ميان آنها ترغيب تعداد فزاينده زنان يهودي براي ادعاي مجدد نام‌گذاري خودشان، جهان و خدا وجود داشته باشد. براي اين كار، اين ارزيابي به ايجاد يهوديتي فراگيرتر كمك ميكند. همانگونه كه جوديث پلاسكو نوشته است، “فقط هنگاميكه افرادي كه داراي قدرت نام‌گذاري هستند و آن را از ما ربودهاند صداي ما را بشنوند و با ما شروع به صحبت نمايند، يهوديت ديني خواهد شد كه شامل همه يهوديان است – به واقع يهوديتي شامل مردان و زنان.”

بخش ب) خلقت

13
بالهاي قمري: ارزشهاي يهودي، علم و هلاخا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد منابع معتبر، سلسله مراتب، قرن نوزدهم Next Entries منابع پایان نامه با موضوع تعیین مصداق، حقوق مدنی، ماهیت حقوقی، عزل وکیل