منابع پایان نامه ارشد درمورد مشارکت سیاسی، حقوق بشر، مجمع عمومی، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

که دارای شخصیت حقوق مستقل بوده و از جمعیت سرزمین حکومت و حاکمیت تشکیل مي‌شود و تبعه شخصی که تابعیت آن کشور را دارد لازم است
مبانی تابعیت زن
نظریه هایی متفاوتی در سیستم حقوق کشورها در رابطه با تابعیت زن پس از نکاح موجوداست که سه نظریه عمده آن را مورد بررسی قرار مي‌دهیم
1) استقلال تام 2)استقلال نسبی3) وحدت تابعیت
1) استقلال تام تابیعت
ازاوایل سده بیستم به بعد به استقلال زمان توجه عمده ای شده است واین توجه تساوی حقوق زن و مرد بود، درهر حال به درخواست زنان نهضت‌های هواخواهی آنان تعدادی از دولت‌ها به زنان آزادی کامل اعطا کردند و آنان را مساوی با مردان قرار دارند در قوانین مربوط به خانواده و تابعیت تغیراتی به وجود آورند که نمونه آن کنوانسیون رفع تبیض علیه زنان مشاهده مي‌شود.32
براساس این نظریه زن مي‌تواند با فردی که تابعیت دیگر دارد ازدواج کند بدون آن که تابعیت مرد به او متحمل شود.
2) استقلال نسبی تابیعت
بنابراین نظریه اصل آزادی زن درتابعیت خود است و دراین سیستم تابعیت به اراده هر کدام واگذار مي‌شود در نتیجه خطر مي‌بایستی یاتابعیت مضاعف کاهش مي‌یابد. در این سیستم زناشویی تغییر تابعیت شوهر به خودی خود تاثیری در تابیعت زن ندارد.
3) وحدت تابیعت
طبق این نظریه خانواده یک رکن واحد است و برای تامین واحد باید دارای تابعیت واحد باشند از این روتابعیت یکی از زوجین به همت دیگر تحمیل مي‌شود.
حق تابعیت در حقوق بین‌الملل
درماده 9 کنواسیون رفع تعبیض علیه زنان اعلام میدارد
-دول عضو در مورد کسب تغییر یا حفظ تابعیت حقوق مساوی با مردان به زنان اعطا خواهند کرد دولت ‌ها تضمین کنند که ازدواج با فرد خارجی با تغییر تابیعت همسر در طی دوران ازدواج خود بخود باعث تغییر ملیت و تابعیت زن ویا بی وطن شدن یا تحمیل اجباری شوهر به وی نگردد.
2) دول عضو به زنان و مردان در موردملیت و تابعیت کودکان حقوق مساوی اعطا خواهند کرد.33
کنوانسیون به طور اشکار از نظریه استقلال تابعیت از زن پیروی نموده و تحمیل اجباری تابعیت شوهر را نفی کرده این ماده فقط تحمیل تا خواسته تا بعیت شوهر را مردود مي‌شمارد همچنین اگر محدودیت‌هایی در اعطای تابعیت پدر مادر به اطفال یا به همسر خود داشته باشد در صورتی که تفاوتی بین زن و مرد نباشد. از نظر ظاهر کنواسیون با ممانعتی مواجه نمي‌شود.
ولی در عمل تفسیر موسعی از این مقررات به عمل آمده و قوانینی که موجب مي‌شود زنان در هنگام ازدواج خارجی از تابعیت و ملیت خود محروم شوند یا قوانینی که ملیت پدرانه ملیت مادر تعیین کننده تابعیت فرزندان باشد مقررات یا رسومی که برخی از زنان از قبیل زنان مجرد یا زنان غیر وابسته به مردان از فرزندپذیری یا پرورش فرزند باز دارداز موانع مستقیم ازدواج زنان برمی شمارد. اماچگونگی عمل به این مقررات و کارپایه عمل به مواد کنوانسیون، موضوعی است که در سینوپکن 5+ به آن پرداخته و بند217 آن تصریح«عدم تقید دولت‌ها بر ترغیب و حفاظت از این حقوق» از علل تبعیض نسبت به زنان است در بند 218 همان سند بیان گردیده است که بایدکشورها از انعقادشروطی که مغایر کنوانسیون باشد خودداری کنندزیرا با حقوق معاهدات بین‌المللی مغایرت دارد.34
پس بطور کلی طبق کنوانسیون دول عضودر مورد کسب تغییر یا حفظ تابعیت حقوقی مساوی با مردان اعطا ء خواهد کرد دولتها بویژه تضمین مي‌کنند ازدواج با مرد خارجی یاتغییرتابعیت شوهرطی دوران ازدواج خودبخود تغییر تابعیت وبی وطن شدن یا تحمیل تابعیت شوهر به وی نگردد.
اعلامیه حقوق بشر نیز در ماده 15 تابعیت را بهعنوان حقی برا‌ی تمامی افراد بشر به رسمیت شناخته است. اما از آنجا که با توجه به تاریخ تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948 قوانین مربوط به تابعیت زن شوهردار هم چنان مبنی بر تبعیض مجمع عمومی سازمان ملل در یازدهمین جلسه مجمع عمومی خود تصمیم رابرای امضاء تنفیذ مفتوح بگذارد واین میثاق، میثاق مربوط به تابعیت زن شوهردار بود. این میثاق نیز در 13 ماده تنظیم شده است که در دیباچه آن آمده است.
دول متعاهد با اذعان به اینکه به مقررات مربوط به فقدان و کسب تابعیت زن در مورد نکاح انحلال نکاح یا تغییر تابعیت شوهر در دوران نکاح عملا و قانونا تعارضی به وجود مي‌آورد با اذعان به اینکه در ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که «هرکس حق دارد تابعیتی داشته باشد و هیچ کس نباید خود سرانه از حق تابعیت یا حق تغییر تابعیت خود محروم شودند از آنجا که تمایل دارند که راه توسعه احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادی‌ها اساسی برای همه بدون توجه به جنس افراد بشر همکاری کنند با هم توافق مي‌کنند.
در موارد 1تا 3 این میثاق درباب تعیین وضعیت زنان پس از ازدواج ا شعار مي‌داد:
ماده1) هریک ازدول متعاهد موافقت دارند که عقد نکاح یا انحلال نکاح یکی از افراد تابع این دولت بایکی از اتباع بیگانه یا تغییر تابعیت شوهر در دوران نکاح خود بخود تاثیر‌ی در تابعیت زن نداشته باشد.
ماده2)هریک از دول متعاهد موافقت دارند که اکتساب ارادی تابعیت کشور دیگر یا ترک تابعیت یکی از اتباع آن دولت مانع از حفظ تابعیت زن وی نشود.
ماده3)الف: هریک از دول متعاهد موافقت داردکه زن خارجی یکی از اتباع وی بتواند به تقاضای خود تابعیت شوهر را از طریقی که کسب تابعیت را تسهیل مي‌کند به دست آورد اعطای این تابعیت مقید به همان قیودی است که از مصالح امنیت ملی یا سیاست عمومی کشور ناشی مي‌شود ب)هریک دول متعاهد موافقت دارند که این میثاق نباید چنان تغییر داده شود که کسب تابعیت آن دول برای زن خارجی اتباع آن‌ها بر حسب تقاضای زن به موجب قانون یا عرف محاکم حق شناخته شود.

فصل چهارم :حقوق زن در خانواده
در مورد حقوق خانواده سخن به بیان آوردن مشکل است که یا حقوق مي‌تواند روابط افراد خانواده را تنظیم کند حال این حقوق چه داخلی باشد چه بین‌المللی؟
خانواده به چیزی بیش از حقوق نیازمند است فداکاری و خیرخواهی شرط نخست تشکیل خانواده است. قانون مي‌تواند تمام فداکاری و لطف را به احکام به روح و خشک تبدیل کند. قانون مي‌تواند شوهر را مجبور به دادن نفقه کند و زن را مجبور به تمکین کند و یا به تنهایی برای سلامت و استحکام خانواده کافی است، به همین دلیل یکی از استادان اظهار مي‌دارد نوسینده حقوق همین که به خانواده مي‌رسد، فنونی را که از پیش آموخته نارسا و پای استدلال می‌بیند. حق نیز همین است زیرا به دشواری مي‌توان عواطف انسانی را در قالب قواعد محصور کرد.35
کنوانسیون رفع تبیض علیه زنان قوانین خانواده را به گونه ای نگریست که گویی قوانین حاکم بر معاملات را ذکر می‌کند و کمتر به عواطف احساسات و استحکام خانواده‌اندیشیده است.
کنوانسیون دربند‌های از ماده 16 حقوق خانواده را مطرح کرده استدر ماده 16 از بند ((الف))تا((ج)) به امر ازدواج و دربند4 ماده 15 بهحق اقامتگاه که تحت شعاع این ازدواج است پرداخته است دربند ((ه))و((و)) به مساله فرزندان درخانواده و مسولیت پداران ومادران وحمایت از کودکاه توجه شده است و در قسمت دوم ماده16 ازدواج کودکان را مد نظر قرار داده است و در بند و همان ماده از استقلال زنان در نام خانوادگی سخن گفته است بند الف ماده16 درمورد ازدواج مقررمی دارد ((حق یکسان برای ورود به ازدواج و دربند (ب) اعلام مي‌کنند: حق یکسان در انتخاب آزادانه همسر و در صورت گرفتن ازدواج با شرایط کامل.
در کنوانسیون در بند ((ج)) ماده 16 درمورد مسولیتها‌ی یکسان در دوران ازدواج و انحلال آن سخن می‌گوید:
حقوق و مسئولیتهای یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال برای زن و مرد باید به طو ر مساوی وجود داشته باشد.
کنوانسیون همان طور که در دوران ازدواج مسئولیتهای یکسانی را برای زن و مرد در نظر گرفته است در زمان انحلال هم مسئولیتهای یکسانی برای هر یک در نظر گرفته است.
حال مي‌خواهیم بررسی کنیم که مسئولیتهای والدین در مورد فرزندان چگونه است قواعد حاکم بر روابط پدرومادر و فرزندان بر دو مبنا استوار است که این دو ملزم یکدیگر ند.
همبستگی کودک: اتخاذ زن و شوهر وابستگی خونی واخلاقی فرزندان خانواده به آنان باعث مي‌شود که یکی از طبیعی ترین واحدهای اجتماعی به وجو د آید.
حمایت از کودک گذشته از تامین همبستگی در خانواده حمایت از کودک از مهم سیاست قانونگذاری در تنظیم روابط پدر و مار و فرزندان است. این موجود ناتوان باید در کانون سالمی پرورش یابد تا استعدادهای نهفته اش شکوفا شود دریای پر تلاطم اجتماع با آن همه پلیدی‌ها و آشوبها برای نگاهداری از این نو شگفته نیست.
کنوانسیون حقوق و مسئولیتهای یکسانی برای والدین در موضوعات مربوط به فزند انشان در نظر می‌گيرند.
بند ((و)) ماده 16 کنوانسیون اعلام مي‌دارد:
در حقوق و مسئولیتهای یکسان به عنوان والدین صرفنظر از وضع روابط زنانشویی در مسائلی که به فرزندان آنان مربوط می‌شود در کلیه موارد منافع کودکان از الویت برخوردار خواهد بود.
بند((و)) همان ماده مقرر مي‌دارد:
حقوق و مسئولیتهای یکسان درمورد رعایت، کودکان و فرزند خواندگی یا هر گونه عناوین و مفاهیم مشابهی که در قوانین داخلی وجود دارد در تمام موارد منافع کودکان در اولویت است.
در این قسمت به تفکیک حقوق و مسئولیتهای والدین مي‌پردازیم:
در این قسمت تفکیک حقوق و مسئولیتهای والدین مي‌پردازیم
حضانت عبارت از اقتداری است که قانون به منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر را اعطا کرده است.
بدون تردید حق پدر و مادر مطلق نیست و هر گاه مصلحت کودک ایجاب کند و سلامت و تربیت او در خطر افتد مي‌تواند دوباره حضانت تصمیم بگیرد.
طبق قانون ایران
ولایت بر طفل به اشتراک با پدر وجد پدری استواراستمادر نسبت به اراده اموال فرزند خویش هیچ سمتی ندارد، چون ریاست خانواده ونفقه خودمنجر به اراده مالی علیه که با ماده 16کنون بند ((و)) در تعارض است.

فصل پنجم :حقوق سیاسی
سیاست در مفهوم فارسی به معنای حکم راندن بر رعیت و اراده کشور حکومت و ریاست کردن، داوری، جزائ، صیانت حدود ملک، اراده او داخلی وخارجی کشور است.36
مشارکت سیاسی یکی از انواع مشارکت می‌باشد که از مباحث بسیا ر پرقدمت بشری است زیرا بشر همواره اجتماعی بوده است.
و ذاتی اجتماعی دارد و همواره آنچه ذهن انسان را مشغول کرده و انسان را به تکاپو واداشته است این بوده است که چگونه درامورمهم و تصمیم گیرهای جامعه خود که سرنوشت او نیز در همین جامعه رقم مي‌خورد به نوعی سهیم باشندو در آن مشارکت نماید.37
پس از آنکه بامفهوم سیاست و مشارکت سیاسی اشنا شدیم حال باید بدانیم که یک فرد د ر آزادی اجتماعی و سیاسی تا چه حد آزاد است به در‌اندیشه سیاسی ارسطو اگر چه یکی از اصلی ترین ارکان دموکراسی حق برگزیدن دادرسان برای همه مردم است ولی ارسطو یا مطرح کردن خلقت نابرابر انسان‌ها به لحاظ طبیعی به این مفهوم که غلام به طور طبیعی غلام خلق شده است و این از حقوق اوست، حق مشارکت سیاسی مردم یعنی حق مساوی در تعیین سرنوشت که از اساسی ترین حقوق یک فرد است را نفی میکند.38
حال باید مشارکت سیاسی مردم و پایه‌های نظری آن را مورد بررسی قرار گیرد اگر افراد حقوق آزادی مطلق درجامعه داشته باشند این امر منجر به تجاوز به حقوق سایر افراد خواهد شد پس این آزادی باید قالب یک قرار داد و میثاق فراگیر باشد تا حدود آزادی‌ها وحقوق اجتماعی افراد راترسیم کند. این قرار داد سبب استمرار روابط اجتماعی سالم در میان مردم وضامن سلامت اجتماع است و آنچه به اینقرارداد مشروعیت مي‌بخشد و موجب اعتبار آن می‌شود افراد جامعه هستند و این اعمال حاکمیت برای تمام شهروندان جامعه است با اما به وضوح مشخص است و میدانیم که همه افرد اجتماع به تنهایی نمي‌تواند برا‌ی خود اعمال حاکمیت کند پس برای انجام اعمال حاکمیت افرادی ازبین خود انتخاب میکنند و از این منظر منشاء مشروعیت حاکم و اعتبار قانون بر مبنای خواست واراده مردم قرار میگیرد که آن در قالب یک میثاق عمومی ابراز مي‌گردد.
تمرکز قدرت برروی یک فرد فساد آور و سبب خودکامگی آن فر د را فراهم مي‌آورد به بنابراین همواره بشر در تلاش بوده است

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر، حقوق اساسی، حقوق انسانی، حقوق انسان Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد آزادی بیان، حقوق بشر، اسناد بین‌الملل، حق آزادی بیان