منابع پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت کیفری، بیماری روانی، افراد مبتلا، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

قوه سطح متغیری از مسئولیت را در نظر می گیرد. در نتیجه، اصولا طفل غیر ممیز و فردی که به علت جنون، شعور خود را کاملا از دست داده و روابط عادی میان امور را درک نمی کند، علم به اجزای سازنده ی جرم در وی قابل تصور نیست و لذا شرط «تحقق» اراده مجرمانه را ندارد، اما طفل ممیز و افراد مبتلا به بیماری روانی یا ذهنی که تا حدی از قوه ی تمییز برخوردارند؛ امکان حصول قصد مجرمانه نزد انها وجود دارد و لذا حسب مورد، تا حدی با مسئولیت کیفری مواجه خواهند بود ( میرسعیدی، 1383، 123)
در مجموع، با توجه به نقش ادراک در اراده به عنوان بن مایه ی اهلیت جنایی می توان قائل شد که چنانچه شخصی از قدرت و درک ماهیت و پیامدهای رفتار ارتکابی خود محروم باشد، حسب مورد و به تشخیص قانونگذار، مسئول شناخته نخواهد شد.
ب: تدبر
پس از مرحله ی ادراک، نوبت به مرحله ی تدبر یا اندیشیدن می رسد، در ذهن هر انسان عاقلی، تصورات مختلفی ترسیم می شود که به دنبال هم به خاطر او می اید و هر یک با دلایل و جهاتی همراه است. این دلایل را نباید با اراده اشتباه کرد. هر دلیل، موضوعی خارج از اراده است که پیش از ان به ذهن می رسد و تنها اثری که دارد، تصویر قدرت سنجش شخص و نمایش اثار حقوقی اقدامی است که می تواند در اینده انجام شود.
در مرحله ی تدبر، شخص به ارزیابی کار خود می پردازد و دواعی گوناگون را با هم مقایسه می کند تا سرانجام یکی را مهم تر و قاطع تر می یابد و برای رسیدن به ان هدف، راضی به اقدام می شود. (کاتوزیان، 1383، 214)
سنجش سود و زیان کارها و اندیشیدن درباره ی نتایج اقتصادی و اخلاقی انها، مقدمه ی گزینش نهایی داعی برتر یا هدفی است که سرانجام شخص را منصرف یا راضی به انجام کاری می کند.
در هر شکل، توانایی سنجش برایند منافع ناشی از ارتکاب جرم و نیز مضار احتمالی و اتی به اعتبار تحمل مجازات، مرحله ای اساسی در تکوین فعل ارادی است، به گونه ای که ایراد خدشه بر م

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد مواد مخدر، مسئولیت کیفری، حقوق کیفری، قوانین داخلی Next Entries تحقیق درباره مصونیت دولت، حقوق بشر، حقوق بین الملل، جبران خسارت